Vydáno: 3. 7. 2018
Oprava základu daně a oprava odpočtu daně, uvádění v kontrolním hlášení Ing. Zdeněk Kuneš, odborník na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec V praxi často dochází k různým reklamacím nakoupeného zboží nebo služby, nebo k poskytování skont, bonusů a podobně. Jedná se o případy, kdy plátce přijal zdanitelné plnění od jiného plátce, který vystavil daňový doklad, plátce si na základě tohoto přijatého daňového dokladu uplatnil nárok na odpočet daně a později toto přijaté zdanitelné plnění u plátce dodavatele reklamuje, plátce dodavatel reklamaci uzná a provede opravu základu daně původního zdanitelného plnění a plátce odběratel je povinen provést opravu odpočtu daně. V těchto případech se jedná o opravy základu daně a opravy výše daně, které vyplývají z běžných dodavatelsko-odběratelských smluv a vztahů. Právní úprava Oprava základu daně a výše daně, kterou provádí plátce dodavatel, je v zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), řešena v § 42. Podle § 42 odst. 1 zákona o DPH opraví plátce základ daně a výši daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, při vrácení spotřební daně, dále pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy o dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH (dodání zboží s povinností odkupu), při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijatí povinnost přiznat daň, a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo pokud plátce přijal úplatu, ze které mu vznikla ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a plátce ji použije na úhradu jiného plnění.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 9/2018.