Vydáno: 1. 11. 2018
Uplatnění správné sazby DPH u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, použití režimu přenesení daňové povinnosti Ing. Zdeněk Kuneš, odborník na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec Problematiku uplatnění sazeb daně z přidané hodnoty u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení řeší § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Podle tohoto ustanovení se u stavebních nebo montážních prací, které jsou prováděny na dokončené stavbě pro bydlení, nebo na stavbě pro sociální bydlení, uplatní první snížená sazba daně 15 %. Nejedná se o problematiku nové výstavby, ale o práce, prováděné na již dokončené stavbě, tedy stavbě, která byla již zkolaudována, nebo bylo povoleno její užívání a poskytnutím těchto prací se rozumí takové stavební zásahy na majetku, kterými nevzniká nová věc.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2018.