Vydáno: 12. 4. 2019
Úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitých věcí Ing. Václav Benda Úprava odpočtu daně je jedním z korekčních mechanismů, který se podle dosavadního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), vztahoval k původnímu odpočtu daně uplatněnému při pořízení dlouhodobého majetku, a to v případě, že ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně došlo ke změně v účelu či rozsahu použití tohoto majetku nebo k jeho prodeji. Novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku (zákon č. 80/2019 Sb.), je s účinnosti od 1. 4. 2019 doplňováno do zákona o DPH nové pravidlo, podle něhož dojde-li ve stanovené lhůtě k dodání nemovité věci, na které byla dokončena tzv. významná oprava, podléhá tato oprava obdobně jako dlouhodobý majetek úpravě odpočtu. V následujícím článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně. V dalších částech textu jsou s využitím příkladů shrnuta aktuálně platná pravidla pro úpravu odpočtu daně vztahující se k odpočtu daně, který byl uplatněn při pořízení dlouhodobého majetku. V závěrečné části článku jsou shrnuty praktické dopady navrhovaného opatření, které spočívá v provádění úpravy odpočtu daně u významné opravy nemovité věci.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 5/2019.