Vydáno: 21. 5. 2019
Otázky a odpovědi: Výplata podílu na zisku ze Švýcarska Josef Rajdl Fyzická osoba (občan SRN s trvalým pobytem v ČR) je zaměstnanec české firmy a podává daňové přiznání. Nyní by měl dostat výplatu dividend či podílů na zisku z firmy ve Švýcarsku. Jak se toto daní, pokud to je anebo pokud to není daněné ve Švýcarsku (mimo jiné s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění)? Kam se příjem uvádí v přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Má dopad na sociální a zdravotní pojištění? K řešení uvedeného dotazu předpokládám, že daná osoba je daňovým rezidentem ČR, a zdaňuje tak v ČR své celosvětové příjmy. Pokud se jedná o společnost, která má sídlo ve Švýcarsku, měly by uvedené příjmy být ve Švýcarsku zdaněny srážkovou daní. Tím však není vyřešena daňová povinnost poplatníka v ČR. Jedná-li se o daňového rezidenta ČR, uvede dané příjmy v daňovém přiznání, ale může uplatnit výhody ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Příjmy z dividend, resp. podílů na zisku, se u fyzické osoby v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvádí na řádku 38 jako příjem z kapitálového majetku (§ 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dále jen „ZDP“). Tyto příjmy odvodům sociálního a zdravotního pojištění v ČR nepodléhají. Příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění v tomto případě umožňuje uplatnit tzv. metodu prostého zápočtu k zamezení dvojího zdanění, která se v daňovém přiznání řeší přes přílohu č. 3. Na řádku 321 této přílohy se uvedou hrubé příjmy před sražením v daně v zahraničí v Kč a na řádku 323 daň zaplacená v zahraničí. Dále již se postupuje dle výpočtů uvedených v jednotlivých řádcích daňového přiznání. Potom je třeba vyplnit „Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10“. Daň zaplacená v zahraničí se v souladu s § 38f odst. 5 ZDP prokazuje potvrzením zahraničního správce daně, popř. v odůvodněných případech potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.