Vydáno: 9. 9. 2019
Pacht Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha. E-mail: k.marek@centrum.cz Článek se nejprve zabývá obecnými otázkami pachtu. Pojednává o základním ustanovení tohoto smluvního typu, o účelu pachtu, péči pachtýře jako řádného hospodáře a případných vadách na věci. Dále se věnuje zemědělskému pachtu a pachtu závodu. Obecná úprava Právní úpravu pachtu obsahovala prvorepubliková zákonná regulace, která ji recipovala z úpravy dřívější. Československé zákony z šedesátých let minulého století pacht neznaly. Do českého práva vrátil pacht zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), s účinností k 1. 1. 2014. Pacht je regulován v § 2332 a násl. OZ. Nejprve je zde obecná úprava pachtu a posléze je pojednán zemědělský pacht a pacht závodu.