Vydáno: 6. 11. 2019
Rozsudek SD EU ve věci „délky lhůty pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně pro osoby povinné k dani neusazené v členském státě vrácení daně“ Ing. Mária Mikulecká, daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o. Nevím, jestli máte zkušenosti s podáváním žádostí o vrácení daně na vstupu s místem plnění v jiném členském státě dle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Tato žádost má své specifika, především podávaní žádosti prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Správce daně proto také všechny své úkony vůči žadateli o vrácení daně činí také elektronicky, které doručuje na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně – tedy na uvedenou e-mailovou adresu. A to už z podávání kontrolního hlášení víme, že doručením se pak rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou adresu. V tomto okamžiku vyvstává případný problém, protože žadatel se nemusí z různých objektivních důvodů seznámit s odeslanou e-mailovou zprávou, ale přitom platí, že odesláním e-mailové zprávy je tato zpráva doručená a rozbíhá se lhůta pro reakci na případnou výzvu správce daně. Ať už máte nebo nemáte zkušenosti se žádostí o vrácení daně dle § 82 zákona o DPH, je vhodné mít povědomost o judikátu Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“), ve věc i C-133/18 Sea Chefs Cruise Services GmbH, ze dne 2. 5. 2019. Tento judikát souvisí s § 82b odst. 4 zákona o DPH – druhá věta: „Doplňující údaje musí být správci daně doručeny do 1 měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění údajů.“
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2019.