Vydáno: 29. 11. 2019
Novela zákona o evidenci tržeb Ing. Zdeněk Morávek Novela zákona o evidenci tržeb, tedy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET“), byla zveřejněna jako zákon č. 256/2019 Sb. ve Sbírce zákonů dne 13. 10. 2019. Kromě zákona o EET je tímto zákonem novelizován i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Jedná se o významnou novelu, protože spouští poslední etapu evidence tržeb a v oblasti DPH přeřazuje některé služby do nižší sazby DPH. Novela zákona o EET má celkem 48 bodů a 6 bodů přechodných ustanovení. Novela ZDPH je stručnější, má bodů 18, které se týkají zejména příloh k zákonu a dále jedno přechodné ustanovení. Většina změn nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 11. 2019. Novela byla projednávána jako poslanecký tisk č. 205, jednalo se o vládní návrh, předkladatelem bylo Ministerstvo financí ČR. Novela zákona o EET přináší reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a na praktické uplatňování zákona o EET. Navržené změny vycházejí ze závazků vlády v Programovém prohlášení v oblasti evidence tržeb.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.