Vydáno: 9. 12. 2019
Pojistná smlouva Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., e-mail: k.marek@centrum.cz, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním. Pojistník se zavazuje poskytnout pojistiteli pojistné. Tato smlouva se uzavírá pro zmírnění následků nahodilých událostí. Úvodní poznámky Pojistná smlouva se řadí k těm smlouvám, které jsou velmi frekventované. Pojištění je závazkem pojistitele, zakotvený pojistnou smlouvou pojistitele s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného. Jde o to tlumit dopad z určených negativních událostí. Pojistníci placením pojistného přispívají fakticky určitou částkou do pojistného fondu.1)