Vydáno: 15. 10. 2020
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Zdanění zemědělských dotací Josef Rajdl OSVČ obdrží dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) – půda od hektaru, tráva a pastviny od hektaru, zhoršené podmínky. Musí OSVČ danou dotaci zdanit jako klasický příjem nebo je osvobozená nebo není předmětem daně? Uvádí se do daňového přiznání? Zdaňuje se dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na úroky z leasingu – pořízení majetku? Pokud se podíváme do § 4 odst. 1 písm. u) ZDP, najdeme mezi osvobozenými příjmy od daně z příjmů fyzických osob následující příjmy: „dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví...“ Důležitou částí daného ustanovení je, že se musí jednat o dotace: na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy. Jedná se tak zejména o investiční dotace na pořízení hmotného majetku a provozní dotace na odstranění následků živelní pohromy. V případě provozních dotací, které jsou uvedeny v dotazu (dotace z SZIF a na úroky z leasingu), v ZDP titul pro osvobození od daně není. Z hlediska OSVČ vedoucí daňovou evidenci by se tedy mělo jednat o „klasický“ příjem ze samostatné činnosti. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.