Vydáno: 30. 1. 2021
Legislativní novinky s komentářem Novela zákona o daních z příjmů zaměřená na podporu neziskového sektoru Mgr. Akbulat Kadiev, advokát V Poslanecké sněmovně se projednává návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Novela si klade za cíl podpořit subjekty vykonávající veřejně prospěšné činnosti. Důvodem pro takovou novelu je probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související vládní opatření, která tvrdě postihují celou ekonomiku a mimo jiné také finanční sektor, což se nepochybně projeví i na možnostech a ochotě soukromých dárců podporovat veřejně prospěšné organizace a jejich činnost. Podstatou novely je dočasné zvýšení procenta, které si mohou dárci v úhrnu odečíst ze základu daně, a to z 10 % v případě právnických osob a z 15 % u fyzických osob na 30 %. Skupina poslanců předložila návrh novely Poslanecké sněmovně dne 25. 6. 2020. Návrh novelizuje § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Tato ustanovení upravují snížení základu daně o 10 %, resp. 15 % u právnických a fyzických osob, pokud se jedná o dary poskytnuté na veřejné prospěšné účely, jako např. na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na sociální, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní účely, ale také např. dary poskytnuté náboženským organizacím, politickým stranám a hnutím aj. Hodnota takového bezúplatného plnění musí činit alespoň 2 000 Kč u právnických osob a alespoň 1 000 Kč anebo 2 % ze základu daně u fyzických osob. Novela do těchto ustanovení vkládá větu, dle které lze od základu daně v souladu s výše uvedeným odečíst 30 %, a to u fyzických osob pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, u právnických osob pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022. Novela tedy má motivující charakter pro dárce, kteří mohou ze základu daně odečíst vyšší částku darů, a to ve zdaňovacím období počínajícím v roce 2020. Jedná se o pokračování snah o zmírnění dopadů vládních opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, které navazuje na předchozí legislativní změny, jmenovitě např. novelu přijatou zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. O této novele se psalo v listopadovém vydání časopisu UNES č. 11/2020. Návrh byl řádně projednán v Poslanecké sněmovně, která jej schválila a následně dne 3. 12. 2020 postoupila Senátu. V rámci projednání v Senátu byla k návrhu ze strany Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Ústavně právního výboru vznesena pouze jedna výtka technického charakteru.1) Z tohoto důvodu byla novela dne 16. 12. 2020 Senátem po projednání vrácena Poslanecké sněmovně s výše uvedeným pozměňovacím návrhem. V této souvislosti lze očekávat, že bude novela po projednání v Poslanecké sněmovně přijata, neboť ke dni 17. 12. 2020 nejsou známy žádné další pozměňovací návrhy či jiné výtky k projednávané novele. 1) V návrhu se chybně odkazuje na větu třetí v § 20 odst. 8, místo věty čtvrté.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2021.