Vydáno: 28. 4. 2011
Prošlo odborným dohledem
Analytická evidence v účetnictví NNO Ing. Jan Stejskal Ph. D. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „ZU“), ukládá v § 14 účetním jednotkám používat k účtování účetních případů směrnou účtovou osnovu a účtový rozvrh. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, případně skupin účtů. Hovoří explicitně o syntetických účtech, které musí účetní jednotky používat k účtování pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Novela ZU (č. 304/2008 Sb.) účinná k 1. lednu 2010 zavádí do citovaného paragrafu informaci, že pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určit i označení analytických účtů, resp. podrozvahových účtů. Poslední citovaná změna se však netýká nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“). Směrná účtová osnova Směrná účtová osnova pro NNO je dána přílohou č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Po nahlédnutí do této přílohy je patrné, že jsou stanoveny pouze účtové skupiny (dvoučíselně označené) a jejich názvy. NNO podle rozsahu účetnictví, které vede, sestaví účtový rozvrh. Ty NNO, které vedou zjednodušený rozsah účetnictví mohou mít ve svém účtovém rozvrhu pouze účtové skupiny, na něž účtují (ty jsou považovány za syntetické účty). Při plném rozsahu účetnictví je třeba mít v účtovém rozvrhu v každé účtové skupině ještě jednotlivé účty (obvykle s tří číselným označením).
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 5/2011.