Vydáno: 20. 6. 2013

 

Zákon č. 215/2013 Sb.

změna zákona o loteriích a změna zákona o daních z příjmů


Schválený 20. 6. 2013 Účinný od 1. 1. 2014 do 31. 12. 9999

 
 
 

Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.; Daně z příjmů obecně.;

215/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách Čl. I Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní: „b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“. 2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 3. V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“. 4. V § 41c písmeno b) zní: „b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“. 5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: „c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 6. Za § 41d se vkládá nový § 41da, který včetně nadpisu zní: „§ 41da Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit a) dílčí odvod z loterií, b) dílčí odvod z kursových sázek. (2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. (3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.“. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl. II V § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za větu čtvrtou vkládá věta „Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.“. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Němcová v. r. Zeman v. r. Rusnok v. r.