Vydáno: 19. 7. 2018

 

Zákon č. 174/2018 Sb.

změna zákona o daních z příjmů


Schválený 19. 7. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

174/2018 Sb. ZÁKON ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se na konci textu písmena a) doplňuje text

" , pokud

1. žádný poplatník daně z příjmů právnických osob s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a 2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem139), 139) Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II Přechodné ustanovení Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. v z. Filip v. r. Zeman v. r. Babiš v. r.