Pojištění

Převzala jsem účetnictví sro a zjistila, že firma měla zaměstnance na DPP, od roku 2021, dosud, ale neměla přihlášenou oKoperativu, tzn. že neplatila těch 100 Kč čtvrtletně za zaměstnance. Od 1. 5. nastupuje paní na HPP, kooperativu budu přihlašovat, ale teď váhám, zda firmu přihlásit zpětně k 1. 1. 2021 nebo až teď k 1. 5. 2024 nebo k 1. 1. 2024? Když přihlásím firmu zpětně k roku 2021, bude penále 10 %. Počítala jsem, že by firma měla doplatit dlužné pojistné ve výši 1400 Kč a z toho jsem vypočítala penále 2 840 Kč. Může být tento můj výpočet správný? Je nějaká promlčecí lhůta, tedy že bych firmu třeba přihlásila až v průběhu roku 2021 nebo od roku 2022? Jaký postih by z toho plynul pro firmu? Případně, že by pojišťovna neuplatňovala penále po více než 3 letech? 
Vydáno: 07. 05. 2024
Zaměstnanec, zaměstnaný od 5. 1. 2009 (dosud) byl od 20. 10. 2010 do 20. 02. 2011 ve výkonu trestu. Byla provedena vůči sociální správě odhláška a následná přihláška. Nyní volala ohledně Přílohy k žádosti o dávku pracovnice OSSZ s tím, že je uváděno datum v kolonce "Zaměstnán od" den 5. 1. 2009, ale že to je chybně, že má být uváděno datum, kdy byl opět přihlášen po výkonu trestu, tedy 21. 02. 2011. Zaměstnanec byl (a je) stále naším zaměstnancem. Od roku 2011 až dosud proběhlo několik pravidelných kontrol ze strany OSSZ, zároveň zaměstnanec byl již několikrát v pracovní neschopnosti a dosud tento údaj nebyl nikým rozporován. Ráda bych věděla, jaký údaj je správný, protože z důvodu, že pracovní poměr trvá od roku 2009 bez přerušení, můj mzdový program nabídne pouze datum skutečného nástupu do pracovního poměru a u tohoto pracovníka bych musela při další pracovní neschopnosti delší 14 dnů ručně předělávat datum v této kolonce. 
Vydáno: 03. 05. 2024
Přišlo nám oznámení o změně místní příslušnosti z ÚSSZ. Firma má sídlo na Praze 4, dosud jsme byli evidováni na PSSZ. Nyní přišlo oznámení o přechodu na OSSZ Kutná Hora. Je nějaká možnost toto rozhodnutí zvrátit? 
Vydáno: 30. 04. 2024
Firma poskytuje svým zaměstnancům stravenky v hodnotě 180 Kč. Zaměstnavatel přispívá 150 Kč a zaměstnanci strháváme ze mzdy 30 Kč. Je správné zaúčtování MD 213/D 321 ve výši 180 Kč? Poté MD 527/D 213 ve výši 150 Kč daňově uznatelné a MD 331/D 213 ve výši 30 Kč. Zaměstnanci poté ve mzdě přidaňujeme 34 Kč (150 – 116 Kč) a odvádíme sociální a zdravotní pojištění. Provizi za stravenky dáváme do daňově uznatelných nákladů MD 518/D 321. Je to správné řešení?
Vydáno: 02. 04. 2024
Zaměstnanec má od 1. 1. 2024 sjednánu pracovní smlouvu na HPP a zároveň DPP do 10.000 Kč měsíčně na jiný druh práce. Příjmy se pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti sečtou. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?
Vydáno: 08. 01. 2024
Jak je to s paušální daní u živnostníka? Ted je v první skupině. Má tržby do 1 200 000 Kč. Co když uprostřed roku překročí limit a bude mít více než 1 500 000 Kč? Je potřeba to uprostřed roku hlásit na FÚ a přecházet do jiné skupiny, nebo se to dělá další rok do 11. ledna? A když je živnostník v režimu paušální daně, může pak jít na mateřskou nebo si vzít nemocenskou? Je to v tom zahrnuté? 
Vydáno: 08. 01. 2024
Účtuji jednočlennou s. r. o. Společník, který je zároveň jednatelem má smlouvu o výkonu funkce cca 25 000 Kč. Nikdo jiný u společnosti není zaměstnán. Jeho externí mzdová účetní mu stále vypočítává Kooperativu – zákonné pojištění za zaměstnance. Několikrát jsem ji upozorňovala na to, že jednatel není zaměstnancem, že by se měl jednatel pojistit jiným typem pojištění, protože mu Kooperativa v případě úrazu nic nevyplatí. Dávám toto pojištění jako nedaňové. Není to ale bonus, který by měl jednatel zdanit? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Platí pro spolek provozující sportovní činnost povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, pokud má zaměstnance na DPP? 
Vydáno: 18. 10. 2023
Mám smlouvu o výkonu funkce člena správní rady, kde je ve smlouvě uveden článe: „Pojištění: Společnost je povinna sjednat a hradit příslušné pojišťovně pojištění kryjící případnou újmu, která členu správní rady vznikne úrazem či onemocněním, ke kterému dojde v souvislosti s výkonem funkce, nebo uhradí členu správní rady prokázané náklady takového pojištění, pokud je člen správní rady sjedná sám.“ Jediné pojištění, které mě v této souvislosti napadlo, je pojištění odpovědnosti, které se platí za zaměstnance KOOPERATIVĚ. Ale myslela jsem, že na jednatele a ostatní členy statutárních orgánů, vč. členu správních rady se pojištění odpovědnosti od KOOPERATIVY nevztahuje. O které jiné pojištění by se v případě člena správní rady mohlo jednat?
Vydáno: 18. 10. 2023
Zaměstnanec pracuje na dohodu o pracovní činnosti, kde má stanovenou hodinovou mzdu, ve smlouvě nemá vyloženě slovně uvedeno, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, vydělá si 3 000 Kč za měsíc. Bude zaměstnavatel odvádět sociální pojištění, nebo ne? 
Vydáno: 22. 05. 2023
Pro výpočet slevy na ZTP zaměstnance se do počtu hodin zaměstnance nezapočítává počet hodin dočasné pracovní neschopnost, za niž nepřísluší náhrada mzdy nebo nemocenské z nemocenského pojištění. Znamená to tedy, že se započítává i počet hodin, která dostává zaměstnanec jako nemocenskou od OSSZ?
Vydáno: 22. 05. 2023
Zaměstnanci v současné době často žádají o přiznání předčasného důchodu zpětně od 31. 12. 2022 bez výplaty s tím, že jeho výplata začne až v den, kdy mu vznikne nárok na řádný starobní důchod. Zaměstnání zároveň nadále trvá. K jakému datu má zaměstnavatel na zdravotní pojišťovnu oznámit zaměstnance jako důchodce kódem D? K datu 31. 12. 2022 nebo až ve chvíli, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod a bude mu vyplácen?
Vydáno: 11. 05. 2023
Může zaměstnavatel využít slevu na pojistném u zaměstnance, který má dítě ve střídavé péči? 
Vydáno: 23. 03. 2023
FO podnikatel, starší generace v paušální dani za rok 2022, se rozhodl ukončit aktivní činnost, a tedy se k 31.12.2022 odhlásil na ŽÚ, proběhlo kolečko FÚ, OSSZ. Ale podle výkladu OSZZ není OSVČ již 31. 12. 2022 pojištěncem OSZZ, na to navazuje stanovisko FÚ = nejste podnikatel, nejste pojištěn k 31. 12. 2022, nesplnil jste podmínku paušální daně celý rok 2022, podejte DPFO klasicky za rok 2022. Doplatky jsou značné, protože náklady se neevidovaly a ani 60 % není to, co bylo vstupem do paušální daně zamýšleno. Pokud jsem ukončil OSVČ k 31. 12. 2022, je tím v zákoně myšlen okamžik 00:00:00 dne 30. 12. 2022 nebo 00:00:00 31. 12 .2022? Ppokud by byla ukončena činnost k 1. 1. 2023, bude OSSZ žádat zaplatit zálohu za jeden den nového měsíce, FÚ bude žádat podat přiznání na započatý rok 2023. Přece není možné se řídit v dobré víře „časomírou atomových hodin“, den končí o půlnoci. A pokud se tedy rozhodne OSVČ skončit rok 2022, končí přece 31. 12. 2022 a ne 1. 1. 2023, to nový rok začíná. 
Vydáno: 06. 03. 2023
Dostala jsem oznámení o zahájení kontroly od OSSZ. Na kontrolu jdu poprvé a mzdovou agendu vedu 2 roky, takže jsem absolutně bez zkušeností. Ke kontrole mám doložit: 1)doklady o plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností v nem. a důch. pojištění 2)zúčtovací a výplatní listiny, rekapitulace mezd 3)nákladové účty mezd, nebo daň. evidence včetně pokladní knihy a další účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 4)podklady rozhodné pro určení výše vyměřovacích základů pro stanovení pojistného 5)doklady o zúčtování a výplatě náhrad mezd za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti 6)záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu 7)neomluvené pracovní dna zaměstnance 8)potvrzení o příslušnosti při zaměstnání zaměstnanců, na něž se vztahují příslušná Nařízení Rady 9)podkladovou evidenci pro účely nemocenského a důchodového pojištění 10)podklady týkající se povinností při zaměstnání poživatelů důchodu Prosím o vysvětlení jednotlivých bodů, které mám doložit abych měla na kontrolu vše připravené.  
Vydáno: 23. 08. 2022