Roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Náš zaměstnanec podepsal začátkem roku prohlášení k dani, kde uvedl děti s tím, že si chce nárokovat daňové zvýhodnění měsíčně. Koncem března si to rozmyslel a chce toto měsíční zvýhodnění přerušit s tím, že si požádá o roční zúčtování daně, kde se mu zbývající část vrátí hromadně jako AB.
Vydáno: 06. 05. 2024
Dle § 35d odst. 8 zákona o daních z příjmů se stanovuje termín pro výplatu přeplatku na dani z ročního zúčtování záloha daňového zvýhodnění a doplatku na daňovém bonusu nejpozději při zúčtování mzdy za březen po uplynutí zdaňovacího období. Při zpětné kontrole mezd nastala situace, že přeplatek na dani za rok 2023 nebyl zaměstnanci promítnutý do mzdy za březen 2024. Je možné provést roční zúčtování daně za rok 2023 do mzdy zaměstnance za duben 2024, resp. hrozí ze strany finančního úřadu sankce v případě tohoto postupu, či je vhodnější, aby zaměstnanec provedl storno žádosti o roční zúčtování daně a podal si u finančního úřadu daňové přiznání sám?
Vydáno: 24. 04. 2024
Jak postupovat v případě, že zaměstnanec neoprávněně požádal o roční zúčtovaní daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023? Mzdové účetní nesdělil, že má příjmy z pronájmu. Uvedený zaměstnanec je tak povinen podat řádné daňové přiznání, které ale již bude podáváno po provedeném ročním zúčtování - takto bude uvedeno i v Potvrzení o zdanitelných příjmech, část 14. Dotaz směřuje na to, zda je nutné provést opravu ročního zúčtování dle postupu uvedeném v § 38i odst. 5 zákona o daních z příjmů (jedná se o daň vybíranou plátcem daně pod jeho majetkovou odpovědnosti) nebo je možné uvedené zohlednit až v rámci podaného řádného daňového přiznání korekcí na ř. 84 daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob, kde jsou uváděny zálohy k dani z příjmů ze závislé činnosti (tj. zde by byla uvedena částka sražené zálohy snížená o vzniklý a vyplacený přeplatek z ročního zúčtování, resp. zde by mohla být uvedena i záporná částka, pokud byl zaměstnanci vyplacen přeplatek z ročního zúčtování, který byl vyšší než suma záloh na daň za rok 2023).
Vydáno: 23. 04. 2024
Prodej bytu byl uskutečněn na přelomu roku 2023/2024. Kupní smlouva podepsána 21. 12. 2023, do katastru nemovitostí zapsáno 24. 1. 2024, s právními účinky 2. 1. 2024. Časový test nesplněn, osoba tam nebydlela více jak 2 roky - prodej bytu neosvobozen. Nicméně, byt se původně koupil v roce 2022 v hodnotě 4,5 mil., nyní se prodal za 3,6 mil., tudíž se ztrátou. Rezervační poplatek 200 000 Kč přijat už v roce 2023, zbývající doplatek 3,4 mil. přijat až 24. 1. 2024. I když je byt prodán ze ztrátou, tak není prodej osvobozen a jde mi o to, kdy uvést do daňového přiznání. Bude to: Daňové přiznání za rok 2023 - příloha 2, ostatní příjmy dle § 10 ZDP - příjem 200 000 Kč (rezervační záloha) - proti tomu výdej 200 000 Kč (část kupní ceny). Daňové přiznání za rok 2024 - příloha 2, ostatní příjmy dle § 10 ZDP - příjem 3,4 mil. (doplatek ceny) - proti tomu výdej 3,4 mil. (část kupní ceny do výše příjmu, aby základ byl 0). Nebo je tomu jinak? Jedná se o FO nepodnikající, která má dále jen příjmy ze zaměstnání. 
Vydáno: 27. 03. 2024
Zaměstnanec uplatňuje odpočet úroků z hypotečního úvěru. Ve smlouvě o hypoteč. úvěru je rozdělena celková částka poskytnutého úvěru na účelovou část na koupi pozemku vč. rodinného domu a na neúčelovou část, u které není uveden žádný účel. V potvrzení o úrocích je celková částka bez zmínky o účelové a neúčelové části úvěru. Pokud si zaměstnanec sám určil podíl účelové části úroků z celkové částky a zapsal tuto částku do Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, může mu zaměstnavatel provést roční zúčtování?
Vydáno: 06. 03. 2024
Zaměstnanec (Čech žijící na Slovensku) pracoval po část roku na Slovensku a od 1.9.2023 pouze v ČR. Zaměstnavateli v ČR předložil potvrzení, že je daňovým rezidentem Slovenské republiky a zároveň podepsal prohlášení poplatníka. Nyní žádá o roční zúčtování. Máme provést roční zúčtování pouze z příjmů v ČR a poté vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech, kde bude uvedeno, že bylo provedeno roční zúčtování a s jakým výsledkem?
Vydáno: 28. 02. 2024
Zaměstnanec si chce zpětně 5 let uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí mu zaměstnavatel vyhovět? Říkali jsme mu, že mu vystavíme potvrzení o příjmech a výsledkem ročního zúčtování daně a podá si zpětně daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je tento postup správný? Kolik let zpětně může podat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 26. 02. 2024
Může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně zaměstnanci, kterému byl vyplacen podíl na zisku rodinné s. r. o., ve které je jednatelem? Výplata podílu byla zdaněna srážkovou daní.
Vydáno: 26. 02. 2024
Ukrajinec pracuje v ČR, bydlí v ČR s manželkou a dětmi. Nemá status uprchlíka. V rámci ročního zúčtování daně by chtěl uplatnit odpočet na děti a manželku, je to možné? Je způsob prokázání stejný jako u českého poplatníka (rodné listy, čestné prohlášení), případně je potřeba jiný dokument? Nemá povinnost si podat daňové přiznání, ve kterém by si daňové zvýhodnění a slevu uplatnil?
Vydáno: 21. 02. 2024
Společnost zaměstnává pracovníka - občana SK - s trvalým pobytem na Slovensku, v průběhu roku 2023 byl zaměstnán postupně u 2 zaměstnavatelů (po ukončeni PP u 1. zaměstnavatele byl evidován na Úřadu práce), u 2. zaměstnavatele je zaměstnán k 31. 12.2023, kde žádá o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2023, kdy uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (Prohlášení k dani u 1. zaměstnavatele bylo podepsáno u 2. zaměstnavatele podepsal dodatečně), roční zúčtování záloh při uplatnění pouze základní slevy zaměstnavatel provede, ale zaměstnanec žádá ještě potvrzení pro podání daňové přiznání na Slovensku, prosíme poradit jaké potvrzení zaměstnanci vystavit a zda v potvrzení musí být zohledněn výsledek ročního zúčtování 2023.
Vydáno: 16. 02. 2024
Máme 4 zaměstnance na DPP (2 x srážková, 2 x zálohová daň), uvádí se všichni čtyři v řádku 05 v tiskopise Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a stejně tak v příloze č. 1 - Počet zaměstnanců? 
Vydáno: 01. 02. 2024
Je možné provést zaměstnanci, který u nás ukončil hlavní pracovní poměr k 30. 4. 2023 a odešel do starobního důchodu a od 1. 5. 2023 má u nás pouze dohodu o provedení práce, roční zúčtování záloh na daň? Zaměstnanec má podepsané Prohlášení poplatníka na slevu na dani. Je možné provést zúčtování za rok 2023 a také za rok 2024, kdy bude pracovat pouze na dohodu o provedení práce?
Vydáno: 17. 01. 2024
Jsem OSVČ, zaměstnal jsem v roce 2023 studenta na DPP. Student podepsal prohlášení k dani, pracoval u mě 3 měsíce, dosáhl vždy výdělku do 10 000 Kč za měsíc. Student si v roce 2024 zatím nepodal žádost o roční zúčtování daně za rok 2023, takže mu nemusím provést roční zúčtování daně? Naposledy u mě pracoval v měsíci listopad 2023.
Vydáno: 08. 01. 2024
Má zaměstnavatel povinnost při ročním zůčtování daní zaměstnanců udělat zůčtování daně zaměstnanci při jeho předčasně ukončeném životním pojištění? Jaké doklady by k dodanění uplynulých 10 let od zaměstnance potřeboval? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Studentka do 26 let věku byla vyloučena ze studia na vysoké škole. Rozhodnutí o vyloučení studia je datované 3. 3. 2023. Je zde uvedena věta: „Kontrolou studia dne 23. 2. 2023 bylo zjištěno, že jste nezískala minimální počet kreditů. Ukončuji studium ve výše uvedeném studijním oboru, a to ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“ Studentka se následně zapsala ke studiu v akademickém roce 2023/2024 na jiné vysoké škole. Datum zápisu ke studiu je 27. 6. 2023. Bude mít rodič nárok na daňové zvýhodnění na dítě za celý rok, vzhledem k tomu, že doba od ukončení a zahájení studia na vysoké škole je 3 měsíce?
Vydáno: 26. 09. 2023
Souběhem prací se rozumí dva příjmy, ze kterách vzniká daňová povinnost? Pokud je žena na rodičovské dovolené a k tomu chodí na brigády, mohu provést roční zúčtování, pokud u nás měla příjmy nad 10 000 Kč a doloží, že v zaměstnání, kde čerpá rodičovskou dovolenou, nemá prohlášení poplatníka podepsané? 
Vydáno: 03. 04. 2023
Musí být k ročnímu zúčtování doloženo v originále potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění, nebo je dostačující jen vytištěné potvrzení z emailu? 
Vydáno: 31. 03. 2023
Zaměstnanec nastoupil od 1. 1. a bývalý zaměstnavatel mu dal Vyúčtování daně z mezd za rok 2022, kde má přeplatek na dani 60 Kč. Můžeme jako nový zaměstnavatel zohlednit tento doklad a vrátit mu tento přeplatek za rok 2022, který mu vznikl u bývalého zaměstnavatele? 
Vydáno: 27. 03. 2023
Zaměstnanec měl celý rok 2022 jen hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele. Jeho měsíční výdělek byl 90 000 Kč. V prosinci mu byla vyplacena odměna 200 000 Kč. Prosincová výplata byla tedy daněna vyšší sazbou daně. Má tento zaměstnanec povinnost podat přiznání za rok 2022, nebo si mohl požádat o roční zúčtování zaměstnance? Jiné příjmy nemá.
Vydáno: 17. 03. 2023
Zaměstnanec přinesl po provedeném ročním zúčtování daně potvrzení o zdanitelných příjmech dle § 9 zákona 586/92 o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů za r. 2022. Jedná se o podíl zdanitelných příjmů z pronájmu střechy související s osobním vlastnictvím bytu v bytovém domě. Potvrzení vystavilo společenství vlastníků. Potvrzení zároveň obsahuje větu: slouží jako doklad ke zpracování daňového přiznání. Jedná se o částku nižší než 6 000 Kč. Dá se tento příjem považovat za příjem z příležitostné činnosti? Má zaměstnanec povinnost podat si daňové přiznání?
Vydáno: 06. 03. 2023