Zákon o obchodních korporacích

Společník s. r. o. zemřel (s. r. o. měla celkem 3 společníky). Dědicové se o podíl v s. r. o. nepřihlásili, a protože společenská smlouva neumožnuje dědění podílů, nedošlo tak ani k výplatě uvolněného podílu na s. r. o. dědicům. Nárok na výplatu podílu se tak promlčel. Základní kapitál  s. r. o. tak byl snížen o tento podíl zemřelého společníka. Jak máme toto snížení zaúčtovat? V rozhodnutí valné hromady to uvedeno není – MD 411/D 428? 
Vydáno: 05. 06. 2024
Společnost r. o. je každým rokem v zisku, a proto vyplácí zálohy na podílu na zisku a následující rok vždy rozhodne o podílu na zisku (ve stejné výši jako byly vyplaceny zálohy). Jaké položky rozvahy, resp. účtů musí testovat, aby mohly být zálohy vyplaceny, resp. následující rok podíly na zisku schváleny? Případně jiné podmínky dle zákona, tj. jaké konkrétní ustanovení zákona musí s.r.o. splňovat. Jedná se o malou s. r. o. (jednatel = společník), základní kapitál je 200 000 Kč, nerozdělený zisk minulých let je 2 000 000 Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období je 300 000 Kč (jiné položky PASIV krom závazků - cizí zdroje ve výši 120 000 Kč v oddíle C v rozvaze s. r. o. nemá).
Vydáno: 04. 06. 2024
Tuzemská společnost s ručením omezeným dostala od živnostenského úřadu pokutu, že na vystavených fakturách není uvedena informace o zápisu do obchodního rejstříku. Na základě jakého ustanovení mohla být tato pokuta udělena ?
Vydáno: 19. 04. 2024
Zemědělské družstvo eviduje ve svém účetnictví jako součást základního kapitálu členské vklady zemřelých členů (zemřelých pět a více let). Jak správně s těmito vklady naložit (vypořádat) a jaká je promlčecí lhůta pro vyplacení vypořádacích podílů těchto zemřelých členů?
Vydáno: 03. 04. 2024
Společnost s r. o. má dva společníky, bratra a sestru. Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč. Podíl každého ze společníků je ve výši 50 %. Sestra se rozhodla, že převede podíl na bratra, a to bezúplatně. Hodnota vlastního kapitálu k datu převodu je 6 mil. Kč. Pokud se u bratra jedná o osvobozený příjem, který podléhá oznámení správci daně, jak stanovit cenu obchodního podílu? Můžeme stanovit jako podíl na vlastním kapitálu každého společníka, tedy částka osvobozeného příjmu bude ve výši 3 mil. Kč, a protože nedosáhne limitu 5 mil. Kč nemusí oznamovat?
Vydáno: 18. 03. 2024
Jan Novák je jediným společníkem a jednatelem společnosti ABC s.r.o. Za výkon funkce jednatele pobírá odměnu jednatele ve výši 3.990 Kč na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele schválené rozhodnutím společníka. Pan Novák zároveň kromě výkonu funkce jednatele vykonává práci pro společnost v podobě prodejce v maloobchodě. Za tuto práci pro společnost si chce vyplácet měsíční odměnu, ale nechce "sám se sebou" uzavírat pracovní smlouvu z důvodu absolutní/relativní neplatnosti takto uzavřené smlouvy. Může si pan Novák i přesto vyplácet měsíční odměnu za práci pro společnost? Je třeba v takovém případě uzavřít nějakou formu písemné smlouvy, například příkazní nebo jinou? Jsou tyto osobní náklady za práci společníka pro společnost daňovým nákladem společnosti? Je třeba ještě upřesnit, že v zakladatelské listině společnosti není pro společníka stanovena povinnost vykonávat práci pro společnost, respektive zakladatelská listina práci společníka pro společnost vůbec neřeší. 
Vydáno: 15. 02. 2024
Akciová společnost A koupila 100% podíl na základním kapitálu společnosti B (s. r. o.). Společnost B (s. r. o.) má ve svém dlouhodobém finančním majetku historicky akcie společnosti A (cca 4 % ZK na společnosti A). V této souvislosti bych rád věděl, zda a jak (jestli vůbec) je nutno tuto situaci řešit v individuální účetní závěrce akciové společnosti A s ohledem na držbu vlastních akcií dle ZOK? V konsolidované účetní závěrce společnosti A se potom postupuje dle ČÚS č. 20 bod 4.2.9. a ve výši jmenovité hodnoty je snížen základní kapitál společnosti A v rozvaze?
Vydáno: 02. 02. 2024
Společnost s r. o. schválila dne 30. 6. 2023 účetní závěrku za rok 2022 na valné hromadě. V roce 2022 vznikla 1 000 Kč ztráta. Na valné hromadě bylo rozhodnuto, že ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, který činí 500 000 Kč. Může se konat další valná hromada, kde bude rozhodnuto o vyplacení podílu na zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let? VH by se konala v listopadu 2023 a podíl na zisku by činil 100 000 Kč.
Vydáno: 24. 11. 2023
Jednatelé společnosti s r. o. by si rádi na 3 měsíce snížili odměnu za výkon funkce z důvodu propadu tržeb. Je možné toto rozhodnutí učinit bez souhlasu společníků? Případně, aby o odměnu nepřišli trvale lze odměnu jednatele vykázat, ale nevyplatit a zůstane odměna vykázaná jako dluh se souhlasem o prodloužené splatnosti vyplacení odměny?
Vydáno: 30. 10. 2023
Společník s. r. o. prodává svůj majetkový podíl ve společnosti. Chtěl by si vyplatit celý podíl na zisku za dobu svého trvání ve společnosti, dohodli se tak s novým nabyvatelem podílu. Může mu být vyplacen podíl na zisku i po jeho výmazu z obchodního rejstříku? Výmaz z OR bude k 31. 12. 2023. Podíl na zisku bude zjištěn po sestavení účetní závěrky za rok 2023. Má tato jejich dohoda nějaké řešení?
Vydáno: 20. 10. 2023
Společník chce ukončit svou účast ve společnosti. Společnost by si vzala půjčku na výplatu vypořádacího podílu. Budou úroky pro společnost daňově uznatelné? Jaké bude zaúčtování celého případu? Vypořádací podíl je daněn srážkovou daní? Hodnota vypořádacího podílu musí být nějakým způsobem podložena, či je to na dohodě mezi stávajícím společníkem a společníkem odcházejícím? 
Vydáno: 19. 10. 2023
Jeden ze společníků slovenské s. r. o. (FO z ČR) se rozhodl prodat svůj podíl ve společnosti české s. r. o. Jak tato transakce proběhne účetně i daňově z pohledu zúčastněných stran?
Vydáno: 04. 10. 2023
Akciová společnost si nechala dle znaleckého posudku ocenit své akcie, je tento výdaj daňově uznatelný pro tuto společnost nebo je to spíše výdaj za akcionáře vlastnící akcie této společnosti?
Vydáno: 03. 10. 2023
Postupujeme správně při následujícím rozdělení, výplatě podílů na zisku a odvodu srážkové daně s. r. o.? Společníci s. r. o. jsou FO bydlištěm v ČR? 1. Účetní závěrka sestavena k 31. 12. 2022. 2. Valná hromada schválila účetní závěrku a rozdělení zisku dne 28. 6. 2023 (den výplaty podílů na zisku je stanoven na 18. 9. 2023). 3. Dne 18. 9. 2023 bude vyplacen podíl za zisku. 4. Dne 18. 9. 2023 bude sražena srážková daň 15 %. 5. Do 31. 10. 2023 bude uhrazena srážková daň na účet FÚ.
Vydáno: 01. 09. 2023
Společník s.r.o. si vyplatil podíl na zisku, který je větší než nerozdělený zisk minulých let. Jak tuto situaci řešit?
Vydáno: 07. 08. 2023
Z pohledu právního máme potvrzeno, že by bylo možné posunout výplatu podílu na zisku jednatelům na základě rozhodnutí Valné hromady, kde by bylo odhlasováno např. znění: podíly na zisku z r. 2022 budou vyplaceny v termínu nejpozději do 31. 12. 2023. Jak to bude s odvodem daně srážkové - zde předpokládám, že by měla být odvedena nejpozději do 3 měsíců tzn. do 30. 9. 2023? Jsou zde nějaká úskalí této dohody ve smyslu nedodržení zákona o dani z příjmu?
Vydáno: 28. 07. 2023
Jednatel společnosti plánuje podepsat se společnosti smlouvu o pronájmu vozidla. Je jediným společníkem a jednatelem. Musí být jeho podpis ověřený? 
Vydáno: 21. 07. 2023
Jsme společnost s r. o., která má v majetku bytový dům, kde pronajímáme byty a nebyty, jsme každoročně v zisku a odvádíme daně z příjmu PO. Máme jediného společníka, kterým je společnost s. r. o., která vstoupila do likvidace. Musíme také vstoupit do likvidace? Společnost, která vstoupila do likvidace má 4 společníky a ti si chtějí rozdělit majetek naší společnosti, i když je společnost zdravá.
Vydáno: 11. 07. 2023
Dopravní společnost ukončuje svou činnost a prodává několik nákladních automobilů. V letošním roce zaměstnávala pět řidičů, kteří ukončili sami pracovní poměr dohodou dle §49 Zákoníku práce. Nyní zůstali v pracovním poměru dva společníci, (pracovní smlouva jako řidiči a mechanici) a manželka jednoho z nich jako jednatelka (pracovní smlouva jako dispečer). První společník odchází v měsíci červenci a bylo dohodnuto, že smlouva bude ukončena Výpovědí ze strany zaměstnavatele § 52 odst.asi c) , kde mu bude vyplaceno odstupné 3měsíční, Zbylý společník a jednatelka v měsíci září výpovědí stejným způsobem. Je možno takto vyplatit odstupné společníkům a jednatelce? Odstupné nepodléhá pojistnému sociálnímu ani zdravotnímu, odvádí se zálohová daň ze závislé činnosti? Společnost nejspíš v příštím roce půjde do likvidace. 
Vydáno: 10. 07. 2023
Je fyzická osoba, která podniká jako fyzická osoba a zároveň je jediným společníkem ve své s.r.o. Jsou tedy dvě účetní jednotky, obě plátci DPH a jedná se o spojené osoby. Obě podnikají v dopravě a vlastní různé dopravní prostředky. Obě jednotky mají zaměstnance. Bohužel dochází k tomu, že vozidla a zaměstnanci se používají dle potřeby a např. fyzická osoba použije vozidlo s. r. o. a za tuto dopravu vyfakturuje plnění zákazníkovi. Nebo s.r.o. použije zaměstnance fyzické osoby, který jede s dopravním prostředkem s. r. o. Majitel bohužel toto do této doby neřešil a nerozlišoval s. r. o. a FO. Střídání vozidel je z konkrétního důvodu a majitel od toho nechce upustit. Je nějaký způsob, jak toto jednoduše řešit? Pokud by jedna strana používala dopravní prostředek druhé osoby dlouhodobě, předpokládám, že by to šlo vyřešit smlouvou o pronájmu za tržní obvyklou cenu. Jak to ale řešit v tomto případě, kdy jeden týden používá vozidlo fyzická osoba a druhý týden s. r. o. a různě se to střídá? Jde to nějak smluvně upravit, aby toto bylo v pořádku?
Vydáno: 12. 06. 2023