Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Schválený:
503/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Změna: 475/2003 Sb.
Změna: 547/2004 Sb.
Změna: 352/2007 Sb.
Změna: 445/2009 Sb.
Změna: 470/2013 Sb.
Změna: 371/2015 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
 
§ 1
Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.
 
§ 2
Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona, které jsou zdravotními pojišťovnami1) a provádějí veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů.2)
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
 
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 
§ 3
(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 se skládá z částí
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha,
d) přehled o peněžních tocích a
e) přehled o změnách vlastního kapitálu.
(2) Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí v příloze v účetní závěrce se označují v souladu s § 12 a 12a.
(3) Položky částí účetní závěrky podle odstavce 1 se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění položek na podpoložky lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.
(4) Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech2a).
(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč.
 
§ 4
(1) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za zdaňovanou činnost. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.
(3) Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen „minulé účetní období“). Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši. V případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou obsahově srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 7 zákona. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze. Položky rozvahy v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí. Položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí, vyžaduje-li to jiný právní předpis.
(4) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurs, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti prohlášení konkursu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Tento postup mohou použít i účetní jednotky nově vzniklé splynutím nebo sloučením.
(5) Položky „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ uvedené v rozvaze se musí rovnat. Položka „Výsledek hospodaření za účetní období“ uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ uvedené v rozvaze.
(6) Přehled o peněžních tocích podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o peněžních tocích a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.
(7) Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ rozvahy. Podává informaci o změnách vlastního kapitálu a jeho jednotlivých složek za účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.
(8) Příloha v účetní závěrce vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uspořádání a označování položek přílohy v účetní závěrce a její závazný vzor stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce a ustanovení § 12 a 12a.
 
§ 5
(1) V rozvaze se u položek majetku3) s výjimkou položky "B. Investice" použije jeho členění na dlouhodobý a krátkodobý.4)
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně i pro členění jiných aktiv3) nebo závazků a jiných pasiv.3)
(3) V rozvaze za běžné účetní období se uvádí u položek "A. Dlouhodobý nehmotný majetek", "C. Dlouhodobý hmotný majetek" a "D. Dlouhodobý finanční majetek" podle charakteru aktiv v ní uváděných
a) výše neupravená o opravné položky a oprávky,
b) výše opravných položek a oprávek k nim se vážících, není-li dále stanoveno jinak,
c) výše snížená o opravné položky a oprávky.
Pohyb aktiv v těchto položkách se uvádí v ocenění, ve kterém byly zachyceny v rozvaze na počátku účetního období. V rozvaze za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o opravné položky a oprávky.
(4) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní závěrky.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Zvláštní ustanovení pro zdaňovanou činnost
Pro obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které se týkají zdaňované činnosti, účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
 
HLAVA II
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY
 
§ 8
(1) Položka "A. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru, k počítačovým programům a k jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, popřípadě jiné věci nehmotné22). Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek této položky účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Položka "C. Dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje
a) pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité23),
b) věci movité,8a) s výjimkou zásob; tento majetek se člení na odpisovaný a neodpisovaný,
c) náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku a poskytnuté zálohy a závdavky na pořízení uvedeného majetku,
d) právo stavby, pokud není vykazováno v položce „F.I. Zásoby“,
e) věcná břemena s výjimkou užívacího práva k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění v položce „C.I.2. Stavby“ nebo součást ocenění v položce „F.I. Zásoby“.
Položku lze členit na podpoložky. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Souhrnná položka "D.I. Podíly v podnikatelských seskupeních" obsahuje podíly v podnikatelských seskupeních,9) dluhopisy vydané osobami v podnikatelských seskupeních a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté osobám v podnikatelských seskupeních.
(4) Položka "D.I.1. Podíly v ovládaných osobách" obsahuje podíly,10) které představují účasti s rozhodujícím vlivem. V této položce se uvádějí i další případy, kdy účetní jednotka je ovládající osobou.11)
(5) Položka "D.I.3. Podíly s podstatným vlivem" obsahuje podíly,10) které představují účasti s podstatným vlivem.
(6) Souhrnná položka "D.II. Jiný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje aktiva uváděná v položkách D.II.1. až D.II.4. aktiv.
(7) Položka "D.II.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" obsahuje zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, popřípadě jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem, a dále podíly a vliv, které se neuvádějí v položkách D.I.1. a D.I.3. aktiv.
(8) Položka "D.II.2. Dluhové cenné papíry" obsahuje
a) dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, vydané emitenty dluhopisů podle zvláštního právního předpisu,12) pokud tyto cenné papíry nespadají pod položky "D.I.2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám" nebo "D.I.4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám",
b) za cenné papíry s pevným výnosem se považují cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.
Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem a uvádějí se v položce D.II.1. aktiv. Nabíhající úrokové výnosy u dluhových cenných papírů pořízených z prostředků veřejného zdravotního pojištění se vykazují v příslušném fondu položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění". Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech vykazování úrokového výnosu, úrokového nákladu a naběhlého příslušenství účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 44 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Položka "D.II.3. Depozita u finančních institucí" obsahuje vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem v souladu se zvláštním právním předpisem,13) popřípadě jiné penězi ocenitelné hodnoty, které účetní jednotky umístily u finančních institucí a mohou být vyzvednuty až po určité době. Hodnoty deponované bez uvedeného omezení výběru včetně vkladů, které lze čerpat do 24 hodin po oznámení, se uvádějí v položce "F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně".
(10) Položka "D.II.4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje dlouhodobý finanční majetek, který není uveden v položkách D.II.1. až D.II.3. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu.14)
 
§ 9
(1) Položka "E.I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění" obsahuje pohledávky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2)
(2) Položka „E.I.7. Dohadné položky aktivní“ obsahuje v oblasti veřejného zdravotního pojištění pohledávky, na základě kterých vznikly nároky na plnění, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. Dále obsahuje pohledávky za rozpočty, pokud vznikly nároky na plnění, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.
(3) Položka "E.II. Ostatní pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z cizích směnek a cizích směnek na vlastní řad, pohledávky z eskontu směnek, pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a dohadné položky za zdaňovanou činnost. Pohledávky v této položce se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Neuvádějí se zde žádné pohledávky z operací veřejného zdravotního pojištění.
(4) Souhrnná položka "F. Ostatní aktiva" obsahuje aktiva uváděná v položkách F.I. až F.III.
(5) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek položky "F.I. Zásoby" účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Položka "F.II. Hotovost na účtech ve finančních institucích a hotovost v pokladně" obsahuje kromě uvedených hotovostí dále
a) ceniny, zejména poštovní známky, kolky,
b) šeky,17) které se uvádějí v podpoložce,
c) jiné hodnoty v pokladně, zejména úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno.
(7) Položka F.II. obsahuje též zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu1) a bankovní účty jiných fondů podle zvláštního předpisu.18)
(8) Položka "F.III. Jiná aktiva" obsahuje taková aktiva, která nejsou zahrnuta do položek F.I. a F.II. V této položce se rovněž podle § 19 vykazují kladné reálné hodnoty z ocenění derivátů podle § 27 odst. 1 zákona.
 
§ 10
(1) Položka pasiv "A.I. Základní jmění" obsahuje základní kapitál, jehož zdrojem není veřejné zdravotní pojištění.
(2) Položka „A.II. Oceňovací rozdíly“ obsahuje oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 18a. Tato položka se rovněž použije v případě, pokud to vyžaduje jiný právní předpis.
(3) Položka "A.III. Ostatní kapitálové fondy" obsahuje ty fondy, které se vytvářejí z jiného zdroje než ze zisku v účetnictví zdravotní pojišťovny, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou Rezervního fondu na nové ocenění, který je obsahem položky A.II. Tato položka obsahuje též fondy veřejného zdravotního pojištění s výjimkou základního fondu a rezervního fondu. Zdroje těchto fondů veřejného zdravotního pojištění a způsoby jejich užití stanovuje zvláštní právní předpis.18) Změny stavu fondů veřejného zdravotního pojištění se zachycují za použití rozvahových účtů, bez použití účtů nákladů a výnosů. Uvedené fondy se uvádějí zvlášť v jednotlivých podpoložkách. V této položce se uvádějí také dotace nebo zdroje z bezúplatných plnění nebo oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou a úroky z držených dluhových cenných papírů. Základní fond a rezervní fond veřejného zdravotního pojištění se uvádějí v položce "A.V." v souladu s odstavcem 5.
(4) Položka "A.IV. Ostatní fondy ze zisku" obsahuje ostatní fondy, které se vytvářejí ze zisku v účetnictví zdravotní pojišťovny.
(5) Položka "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění" obsahuje fondy určené pro provádění veřejného zdravotního pojištění, kterými jsou základní fond a rezervní fond. Zdroje fondů veřejného zdravotního pojištění a způsoby jejich užití stanovuje zvláštní právní předpis.19) Změny stavu těchto fondů se zachycují za použití rozvahových účtů, bez použití účtů nákladů a výnosů.
(6) Souhrnná položka "B. Rezervy" obsahuje rezervy podle § 26 odst. 3 zákona.
(7) Položka "C.I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění" obsahuje závazky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2)
(8) Položka „C.I.6. Dohadné položky pasivní“ obsahuje v oblasti veřejného zdravotního pojištění dluhy, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku uskutečnění účetního případu a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů. Dále obsahuje dluhy za rozpočty, pokud vznikly nároky plnění, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná výše plnění a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.
(9) Položka "C.II. Závazky z dluhových cenných papírů" obsahuje částky určené k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů; v podpoložce a) se uvádějí konvertibilní dluhopisy.
(10) Položka "C.IV. Ostatní závazky" obsahuje dluhy zejména ze směnek a jejich eskontu, z emitovaných dluhopisů, dluhy vůči zaměstnancům z příjmů ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, dluhy vůči institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, dluhy z daně z příjmů a jiných přímých daní, dluhy z daně z přidané hodnoty a jiných nepřímých daní, dluhy z dotací a dohadné položky za zdaňovanou činnost. Dluhy v této položce se člení na dlouhodobé a krátkodobé. V této položce se neuvádějí žádné dluhy z operací veřejného zdravotního pojištění.
(11) V položce "D. Ostatní pasiva" se zejména podle § 19 vykazují záporné reálné hodnoty z ocenění derivátů podle § 27 odst. 1 zákona.
 
HLAVA III
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
 
§ 11
Pro obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 11a
Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku účetního období, příjmy, výdaje, změnu stavu peněžních prostředků (příjmy minus výdaje) a zůstatek peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období, a to celkem a v rozdělení na peněžní prostředky fondů celkem a peněžní prostředky za zdaňovanou činnost. Položky v nulové výši se uvádějí.
 
§ 11b
Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o změnách jeho jednotlivých složek. Zachycuje stav složek vlastního kapitálu k rozvahovému dni minulého účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stav složek k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni účetního období. Položky v nulové výši za minulé i běžné účetní období se uvádějí.
 
HLAVA IV
USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 
§ 12
(1) Příloha v účetní závěrce je členěna na položky v tomto pořadí:
a) položky „A. podle zákonných ustanovení“; položky obsahují informace podle ustanovení zákona, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky,
b) položky „E. ostatní doplňující informace k jiným částem účetní závěrky“.
(2) Informace uváděná v příloze v účetní závěrce se označuje číslem položky přílohy v účetní závěrce, pokud se vztahuje ke konkrétní položce části účetní závěrky také číslem této položky. U položek, pro něž není obsah, se vyplní číslice 0.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, vychází se při obsahovém vymezení jednotlivých položek přílohy v účetní závěrce z názvů daných položek uvedených v příloze č. 6 této vyhlášky.
(4) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech v jednotlivých položkách přílohy v účetní závěrce použijí účetní jednotky přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Položka „E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy“ obsahuje zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy neuvedené podle odstavce 1 písm. a), nevykazované v položce E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona.
(6) Položka „E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty“ obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty neuvedené podle odstavce 1 písm. a), nevykazované v položce E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona.
 
§ 12a
Obsahové vymezení informací o podrozvahových účtech
(1) V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením v odstavcích 3 až 5 při respektování principu významnosti.
(2) Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.
(3) Pro obsahové vymezení informací o skutečnostech na podrozvahových účtech se použijí přiměřeně ustanovení § 49 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, pokud není jiným právním předpisem14a) a v odstavcích 4 a 5 stanoveno jinak.
(4) Položka „P.I. Majetek účetní jednotky“ zahrnuje a) podpoložku „P.I.1. Drobný nehmotný majetek“, která obsahuje informace o drobném nehmotném majetku, který účetní jednotka nevykázala v rozvaze, při respektování principu významnosti, b) podpoložku „P.I.2. Drobný hmotný majetek“, která obsahuje informace o drobném hmotném majetku, který účetní jednotka nevykázala v rozvaze, při respektování principu významnosti.
(5) Položka „P.II.1. Odepsané pohledávky“ obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela, nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou, a jiné odepsané pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. Uvedené pohledávky se sledují do doby jejich právního zániku v členění informací na dlužné pojistné, sankční platby v oblasti veřejného zdravotního pojištění (penále, pokuty a přirážky k pojistnému) a ostatní odepsané pohledávky. Ostatními odepsanými pohledávkami jsou zejména náhrady škod a pohledávky za zdravotnickými zařízeními14b).
 
ČÁST TŘETÍ
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
 
§ 13
(1) Směrná účtová osnova je uspořádáním účtových tříd a účtových skupin pro zdravotní pojišťovny a je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) V rámci účtových skupin směrné účtové osnovy vytvářejí zdravotní pojišťovny syntetické účty. Tvorbou analytických účtů zajišťují zdravotní pojišťovny členění syntetických účtů podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, požadavků externích uživatelů, popřípadě dalších potřeb zdravotní pojišťovny.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
(1) Za oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a změny reálné hodnoty zjištěné v následujících účetních obdobích (dále jen "oceňovací rozdíly").
(2) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů pořízených z prostředků veřejného zdravotního pojištění se uvádějí v příslušných položkách finančního majetku a v příslušných fondech položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění".
 
§ 18
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, zásob a cenných papírů
(1) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení těchto nákladů účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. To platí rovněž u položek podílů, metody ocenění souboru majetku nebo metody ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem anebo pohledávek s výjimkou pohledávek z veřejného zdravotního pojištění.
(2) Veškerý dlouhodobý majetek zdravotní pojišťovny se pořizuje z prostředků fondu reprodukce majetku, který je součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Bude-li tento dlouhodobý majetek používán pro zdaňované činnosti zdravotní pojišťovny, převede se alikvotní část prostředků z těchto činností do fondu reprodukce majetku. Pořízení dlouhodobého majetku se vykáže jako čerpání fondu reprodukce majetku a nárůst fondu majetku.
(3) Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.
 
§ 18a
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
(1) S výjimkou cenných papírů a derivátů se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji pořízeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění účtuje prostřednictvím příslušného rozvahového účtu vykazovaného v položce „A.II. Oceňovací rozdíly“ se souvztažným zápisem na příslušném analytickém účtu majetku.
(2) Okamžik uskutečnění účetního případu podle odstavce 1, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně navazuje na rozhodnutí osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.
(3) Majetek podle odstavce 1 se neodpisuje a nevytvářejí se k němu opravné položky.
 
§ 19
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů
(1) Umožňuje-li používání derivátů zvláštní právní předpis a není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení derivátů a uplatňování ocenění derivátů reálnou hodnotou účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 70 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
(2) U derivátů týkajících se prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění jsou oceňovací rozdíly podle charakteru vykázány v položce aktiv "F. Ostatní aktiva" nebo položce pasiv "D. Ostatní pasiva" a v tom fondu, kterému použité prostředky patří, v položce "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění".
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
Postup tvorby a použití opravných položek
(1) Opravné položky podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona se účtují prostřednictvím příslušného účtu opravných položek v jednotlivých účtových skupinách majetku se souvztažným zápisem na příslušném účtu fondu, se kterým zaúčtované aktivum, k němuž je vytvářena opravná položka, věcně souvisí.
(2) V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 5 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Účetní jednotka může stanovit opravnou položku k pohledávce vyšší než 5 %. Informaci o této skutečnosti účetní jednotka uvede a řádně odůvodní v příloze v účetní závěrce.
(3) Pro tvorbu a použití opravných položek u zdaňovaných činností zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 22
Odpisování majetku
(1) Dlouhodobý nehmotný majetek, který se uvádí v položce A. aktiv, stavby v položce C. aktiv, a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek, se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh odpisování může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.
(2) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech odpisování majetku účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Objem veškerých odpisů dlouhodobého majetku a zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku zúčtované v rámci provozního fondu se rozčlení na činnosti, ve kterých byl dlouhodobý majetek využíván. Podíl odpisů a způsob rozčlenění stanoví zdravotní pojišťovna vnitřním předpisem. Finanční prostředky v hodnotě odpisů uplatněných v činnostech podléhajících zdanění se převedou na provozní fond, a to i v případě, že výsledek hospodaření dané činnosti bude v běžném účetním období záporný.
(4) Objem veškerých odpisů dlouhodobého majetku a zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku se současně uvedou jako čerpání fondu majetku a nárůst fondu reprodukce majetku.
 
§ 23
Postup tvorby a použití rezerv
(1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů podle § 26 zákona s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv, pokud jiný právní předpis14a) nestanoví jinak.
(2) V oblasti veřejného zdravotního pojištění je vytvářena rezerva na pravomocně neskončené soudní spory. Vytvářejí se i jiné rezervy, pokud tak stanoví právní předpisy v oblasti veřejného zdravotního pojištění14a).
(3) Pro tvorbu a použití rezerv u zdaňovaných činností účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 24
Vzájemné zúčtování
(1) Za porušení zákazu vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování:
a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,
b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
(2) V účetní závěrce lze dále vzájemně zúčtovávat pohledávky a dluhy, s výjimkou přijatých záloh a závdavků nebo poskytnutých záloh a závdavků, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, a emitované a vlastní dluhopisy nebo jiné dluhové cenné papíry.
(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků uskutečněný podle ustanovení občanského zákoníku.
(4) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavců 1 a 2 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.
 
§ 25
Metoda kursových rozdílů
(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se uvádějí v příslušných podpoložkách položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění".
(2) Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou.
(3) V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo EUR a kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro americký dolar nebo EUR ke stejnému dni nebo může účetní jednotka použít i poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou.
 
§ 25a
Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv
(1) Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek do konce účetního období.
(2) Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek po konci účetního období. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za tři následující účetní období.
(3) Krátkodobé podmíněné dluhy a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši závazků a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek do konce účetního období.
(4) Dlouhodobé podmíněné dluhy a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši závazků a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek po konci účetního období. Výše ocenění se stanoví v úhrnu za tři následující účetní období.
(5) V případě, že je stanovena konkrétní výše podmíněných aktiv nebo podmíněných pasiv, například na základě pojistné smlouvy, stanoví se výše ocenění podle této smlouvy.
(6) Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, dlouhodobé podmíněné dluhy a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke konci rozvahového dne.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 26
Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.
 
§ 27
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příloha 1
Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
AKTIVA
A. Dlouhodobý nehmotný majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
III. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku
B. Investice
C. Dlouhodobý hmotný majetek
I. Pozemky a stavby
1. Pozemky
2. Stavby
II. Movitý majetek
1. Movitý majetek- odepisovaný
2. Movitý majetek - neodepisovaný
III. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
IV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku
D. Dlouhodobý finanční majetek
I. Podíly v podnikatelských seskupeních
1. Podíly v ovládaných osobách
2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
3. Podíly s podstatným vlivem
4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
II. Jiný dlouhodobý finanční majetek
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
2. Dluhové cenné papíry
3. Depozita u finančních institucí
4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
E. Dlužníci
I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
1. Pohledávky za plátci pojistného
2. Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb
3. Pohledávky z přerozdělení pojistného
4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
7. Dohadné položky aktivní
8. Ostatní pohledávky
II. Ostatní pohledávky
1. Krátkodobé
2. Dlouhodobé
F. Ostatní aktiva
I. Zásoby
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
1. Zvláštní bankovní účty
      1.1. Základního fondu
      1.2. Rezervního fondu
      1.3. Provozního fondu
      1.4. Sociálního fondu
      1.5. Fondu reprodukce majetku
      1.6. Fondu prevence
      1.7. Fondu pro úhradu preventivní péče
      1.8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní
péče
      1.9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče
z prostředků zaměstnavatele
      1.10. Ostatní bankovní účty
2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty
III. Jiná aktiva
G. Časové rozlišení
I. Náklady příštích období
II. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní kapitál
I. Základní jmění
II. Oceňovací rozdíly
III. Ostatní kapitálové fondy
1. Provozní fond
2. Sociální fond
3. Fond majetku
4. Fond reprodukce majetku
5. Fond prevence
6. Fond pro úhradu preventivní péče
7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
9. Jiné
IV. Ostatní fondy ze zisku
1. Zdroj podílů v ovládaných osobách
2. Jiné ostatní fondy ze zisku
V. Fondy veřejného zdravotního pojištění
1. Základní fond
2. Rezervní fond
VI. Výsledek hospodaření minulých období
VII. Výsledek hospodaření běžného účetního období
B. Rezervy
C. Věřitelé
I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění
1. Závazky za plátci pojistného
2. Závazky k poskytovatelům zdravotních služeb
3. Závazky z přerozdělení pojistného
4. Závazky k zajišťovacímu fondu
5. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
6. Dohadné položky pasivní
7. Ostatní závazky
II. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:
a) Směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
III. Závazky vůči finančním institucím
IV. Ostatní závazky
1. Dluhy daňové
2. Dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
3. Ostatní závazky
D. Ostatní pasiva
E. Časové rozlišení
I. Výdaje příštích období
II. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
 
Příloha 2
Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
I. Technický účet k neživotnímu pojištění

  1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
  a) předepsané hrubé pojistné          ...     ...      X       X
  b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)   ...     ...      ...      X
  c) změna stavu hrubé výše rezervy na
   nezasloužené pojistné (+/-)         ...     ...      X       X
  d) změna stavu rezervy na nezasloužené
   pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)     ...     ...      ...      ...
  2. Převedené výnosy z investic
    z Netechnického účtu (pol.II.4) ...          X       X      ...
  3. Ostatní technické výnosy, očištěné od
   zajištění                  ...     X       X      ...

  4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od
   zajištění:
   a) náklady na pojistná plnění:
     aa) hrubá výše              ...     ...      X       X
     bb) podíl zajišťovatelů (-)       ...     ...      ...      X
   b) změna stavu rezervy na pojistná
     plnění:
     aa) hrubá výše              ...     ...      X       X
     bb) podíl zajišťovatelů (-)       ...     ...      ...      ...

  5. Změny stavu ostatních technických rezerv
   očištěné od zajištění (+/-)         ...     X       X      ...
  6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění    ...     X       X      ...
  7. Čistá výše provozních nákladů:
   a) pořizovací náklady na poj. smlouvy    ...     X      ...      X
   b) změna stavu časově rozlišených
     pořizovacích nákladů (+/-)        ...     X      ...      X
   c) správní režie              ...     X      ...      X
   d) provize od zajišťovatelů a podíly
     na ziscích (-)              ...     X      ...      ...

  8. Ostatní technické náklady, očištěné
   od zajištění                ...     X       X      ...
 10. Mezisoučet, zůstatek Technického účtu
   k neživotnímu pojištění (pol. II.1.)    ...     X       X      ...
II. Netechnický účet

  1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu
   pojištění (pol. I.10.)           ...     X       X      ...
  2. Výnosy z investic
   a) výnosy z podílů se zvláštním
     uvedením těch, které pocházejí
     z ovládaných osob             ...     X      ...      X
   b) výnosy z ostatních investic,
     se zvláštním uvedením těch, které
     pocházejí z ovládaných osob, v tom:
     aa) výnosy z pozemků a staveb      ...     ...      X       X
     bb) výnosy z ostatních investic     ...     ...      X       X
   c) změny hodnoty investic          ...     X      ...      X
   d) výnosy z realizace investic       ...     X      ...      ...

  3. Náklady na investice:
   a) náklady na správu investic,
     včetně úroků               ...     X      ...      X
   b) změny hodnoty investic          ...     X      ...      X
   c) náklady spojené s realizací investic   ...     X      ...      ...
    
  4. Převod výnosů z investic na
   Technický účet k neživotnímu pojištění
   (pol. I.2.)                 ...     X       X      ...
  5. Ostatní výnosy
  6. Ostatní náklady
  7. Daň z příjmů                ...     X       X      ...

  8. Výsledek hospodaření po zdanění       ...     X       X      ...

  9. Mimořádné náklady              ...     X       X      ...

 10. Mimořádné výnosy              ...     X       X      ...

 11. Ostatní daně neuvedené v předcházejících
   položkách                  ...     X       X      ...

 12. Výsledek hospodaření za účetní období    ...     X       X      ...
 
Příloha 3
Směrná účtová osnova pro zdravotní pojišťovny
Účtová třída 1 - Investice
Účtové skupiny: Pozemky a stavby
        Investice v podnikatelských seskupeních
        Jiné investice

Účtová třída 2 - Majetek
        - Dlouhodobý finanční majetek
Účtové skupiny: Dlouhodobý nehmotný majetek
        Dlouhodobý hmotný majetek
        Dlouhodobý finanční majetek
        Pořízení majetku
        Hotovost na účtech  u finančních institucí a
        hotovost v pokladně, jiný finanční majetek
        Zvláštní  bankovní  účty  k  fondům veřejného
        zdravotního pojištění
        Ostatní aktiva

Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty
Účtové skupiny: Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací
        zajištění
        Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
        Pohledávky z plnění mezinárodních smluv
        Ostatní pohledávky
        Závazky z operací přímého pojištění a z operací
        zajištění
        Závazky z veřejného zdravotního pojištění
        Závazky z plnění mezinárodních smluv
        Zaměstnanci, zúčtování s institucemi sociálního
        zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
        Ostatní závazky
        Zúčtování daní a dotací
        Přechodné účty aktiv a pasiv

Účtová třída 4 - Účty jmění a dlouhodobých závazků
Účtové skupiny: Základní kapitál a kapitálové fondy
        Fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých
        účetních období
        Výsledek hospodaření
        Fondy veřejného zdravotního pojištění
        Rezervy
        Dlouhodobé závazky
        Ostatní pasiva
Účtová třída 5 - Náklady
Účtové skupiny: Technický účet k neživotnímu pojištění
        Netechnický účet
        Vnitropodnikové převody zdravotních pojišťoven

Účtová třída 6 - Výnosy
Účtové skupiny: Technický účet k neživotnímu pojištění
        Netechnický účet
        Vnitropodnikové převody zdravotních pojišťoven

Účtová třída 7 - Závěrkové účty a podrozvahové účty
Účtové skupiny: Účty rozvažné
        Účet zisku a ztráty
        Podrozvahové účty

Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví zdravotních
           pojišťoven
 
Příloha 4
Přehled o peněžních tocích
   Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní
             jednotky, IČ
             (v tis. Kč)

+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| Číslo |            Název položky             |    Účetní období  | 
| pol. |                               |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| P.  | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období     |  součet I.P. + II.P. |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.  | Peněžní prostředky fondů                   |            |  
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.P. | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období     |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.A. | Příjmy                            |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.B. | Výdaje                            |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.F. | Změna stavu peněžních prostředků               |  rozdíl I.A. - I.B.  | 
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| I.R. | Stav peněžních prostředků k okamžiku             |            |
|    | sestavení mezitímní účetní závěrky nebo           |            |
|    | k rozvahovému dni                      |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.  | Peněžní prostředky za zdaňovanou činnost           |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.P. | Stav peněžních prostředků k počátku účetního období     |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.A. | Příjmy                            |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.B. | Výdaje                            |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.F. | Změna stavu peněžních prostředků               | rozdíl II.A. - II.B. | 
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| II.R. | Stav peněžních prostředků k okamžiku             |            |
|    | sestavení mezitímní účetní závěrky nebo           |            |
|    | k rozvahovému dni                      |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| F.  | Celková změna stavu peněžních prostředků           | součet I.F. + II.F.  | 
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
| R.  | Stav peněžních prostředků k okamžiku             |  součet P. + F.   | 
|    | sestavení mezitímní účetní závěrky nebo           |            |
|    | k rozvahovému dni                      |            |
+-------+------------------------------------------------------------- +------------------------+
                                  
    Okamžik sestavení:              
    Podpisový záznam:             
 
Příloha 5
Přehled o změnách vlastního kapitálu
    


 
Příloha 6
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 475/2003 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení této vyhlášky mohou zdravotní pojišťovny použít i pro sestavení účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2003 a později.
Čl.II vyhlášky č. 352/2007 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.
2. Ustanovení čl. I bodů 8 až 11 použijí účetní jednotky již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté 1. ledna 2007 a později.
Čl. II vyhlášky č. 445/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v bodech 2 až 4 stanoveno jinak.
2. V případě prvního použití (změny) metody tvorby opravných položek k pohledávkám podle § 21 odst. 2 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, účetní jednotka stanoví způsob tvorby opravných položek k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění po splatnosti zaúčtovaných na příslušných rozvahových účtech pohledávek před datem účinnosti této vyhlášky, včetně jejich příslušenství, tak, aby byla opravná položka vytvořena do výše stanovené vyhláškou č. 503/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, anebo vytvořena nejméně ve výši 2,5 % za každých ukončených devadesát dnů po 31. prosinci 2009. Účetní jednotka uvede způsob tvorby opravných položek u výše uvedených pohledávek v příloze v účetní závěrce.
3. V účetních závěrkách sestavovaných k okamžiku od účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2010 účetní jednotky uvádějí v přehledu o změnách vlastního kapitálu ve sloupci týkajícím se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky k 1. lednu 2010.
4. Účetní jednotky, které vstoupily do konkursu nebo jejichž likvidace byla zahájena přede dnem účinnosti této vyhlášky, postupují do doby ukončení konkursu a likvidace nebo do doby zániku účetní jednotky podle právních předpisů účinných ke dni vstupu do konkursu nebo zahájení likvidace.
Čl. II vyhlášky č. 470/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující bod jinak.
2. Účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 8 odst. 1 a 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení podle § 8 odst. 1 a 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 371/2015 Sb.
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 503/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
1) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2a) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
3) § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 54 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
5) § 54 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
8a) § 121 odst. 1 občanského zákoníku.
9) § 66a obchodního zákoníku.
10) § 61 obchodního zákoníku.
11) Například § 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku.
12) § 2 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1999 Sb., zákona č. 362/1999 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.
13) § 21 odst. 1 písm. k) zákona o pojišťovnictví.
14) § 21 odst. 1 písm. m) zákona o pojišťovnictví.
14a) Například zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
14b) Například § 16a, 17 a 45a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
18) Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
19) Zákon č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21) § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb. § 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
22) § 496 odst. 2 občanského zákoníku.
23) Např. § 498 odst. 1 občanského zákoníku.