Vyhláška č. 371/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
371/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb., vyhlášky č. 547/2004 Sb., vyhlášky č. 352/2007 Sb., vyhlášky č. 445/2009 Sb. a vyhlášky č. 470/2013 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části druhé, v nadpisu části třetí, v nadpisu části čtvrté, v nadpisu § 21 a v nadpisu § 25 se slova „(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.
2. V § 4 odst. 3 a v § 12 odst. 5 a 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
3. V § 5 odst. 1 se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
4. V § 8 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) právo stavby, pokud není vykazováno v položce „F.I. Zásoby“.“.
5. V § 8 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno e), které zní:
„e) věcná břemena s výjimkou užívacího práva k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění v položce „C.I.2. Stavby“ nebo součást ocenění v položce „F.I. Zásoby“.“.
6. V § 10 odst. 6 se slova „na ostatní rizika a ztráty“ zrušují.
7. V nadpisu § 17 a v nadpisu § 19 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)“ zrušují.
8. V nadpisu § 18 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)“ zrušují.
9. V nadpisu § 22 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)“ zrušují.
10. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů podle § 26 zákona s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv, pokud jiný právní předpis14a) nestanoví jinak.“.
11. V nadpisu § 24 se slova „(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)“ zrušují.
12. V § 24 odst. 3 se slova „a obchodního“ zrušují.
13. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavců 1 a 2 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.“.
14. V § 25a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.
15. V příloze č. 1 v položce aktiv B. se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
16. V příloze č. 2 v položce I.2. se slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“.
17. V příloze č. 2 v položce I.6. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.
18. V příloze č. 2 se položka „I.9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)“ zrušuje.
19. V příloze č. 2 v položkách II.2., II.2.c), II.2.d), II.3.a), II.3.b), II.3.c) a II.4. se slova „finančního umístění“ nahrazují slovem „investic“.
20. V příloze č. 2 v položce II.2.b) se slova „ostatního finančního umístění“ nahrazují slovy „ostatních investic“.
21. V příloze č. 2 v položce II.3. se slova „finanční umístění“ nahrazují slovem „investice“.
22. V příloze č. 3 se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
23. V příloze č. 3 se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“.
24. V příloze č. 3 se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.
25. V příloze č. 3 se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.
26. Příloha č. 6 zní:
 
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 503/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.