5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Schválený:
5/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2014
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
Změna: 363/2014 Sb.
Změna: 364/2014 Sb., 347/2015 Sb.
Změna: 395/2016 Sb.
Změna: 466/2017 Sb.
Změna: 344/2019 Sb.
Změna: 514/2021 Sb.
Změna: 160/2022 Sb.
Změna: 333/2023 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.
 
§ 2
Údaj
Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému1) a finanční výkazy.
 
§ 3
Finanční výkazy z rozpočtového systému
Finanční výkazy sestavované ze vstupních údajů v rozpočtovém systému jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS),
b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS).
 
§ 4
Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu
(1) Finanční výkazy předkládané do centrálního systému účetních informací státu jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF),
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M),
c) výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO),
d) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U),
e) výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS).
(2) Finanční výkazy sestavují podle
a) odstavce 1 písm. a) státní fondy,
b) odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy,
c) odstavce 1 písm. c) státní příspěvkové organizace,
d) odstavce 1 písm. d) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u kterých je zaměstnanost regulována vládou,
e) odstavce 1 písm. e) organizační složky státu.
 
§ 5
Způsob a termíny předkládání údajů
(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu stanoví jiný právní předpis2).
 
§ 6
Rozsah sestavení finančních výkazů
(1) Rozsah sestavení finančního výkazu uvedeného v
a) § 3 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,
b) § 3 písm. b) stanoví příloha č. 4 této vyhlášky,
c) § 4 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 5 této vyhlášky,
d) § 4 odst. 1 písm. b) stanoví příloha č. 6 této vyhlášky,
e) § 4 odst. 1 písm. c) stanoví příloha č. 7 této vyhlášky,
f) § 4 odst. 1 písm. d) stanoví příloha č. 8 této vyhlášky,
g) § 4 odst. 1 písm. e) stanoví příloha č. 9 této vyhlášky.
(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu se uvádějí v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
 
§ 7
Utajované informace
Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.
 
§ 8
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2014 a výkazu o zaměstnanosti regulované vládou se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
2. Vyhláška č. 403/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.
3. Vyhláška č. 451/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
4. Vyhláška č. 10/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
 
Příloha 1
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy
1. Organizační složka státu
1.1 Zpracovává a aktualizuje v rozpočtovém systému údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu podle vyhlášky upravující rozpočtovou skladbu.
1.2 Zajišťuje v rozpočtovém systému za uplynulý kalendářní měsíc objemový soulad mezi údaji o příjmech a výdajích a stavem na příjmových a výdajových účtech vedených u České národní banky.
1.3 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky REF 1-04 OSS.
1.4 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U. Výjimkou je Bezpečnostní informační služba, která výkaz o zaměstnanosti regulované vládou nepředkládá.
2. Státní příspěvková organizace
2.1 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U, a to v případě, že je u ní zaměstnanost regulována vládou.
2.2 Předkládá ročně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO.
3. Správce kapitoly
3.1 Ověřuje průběžně v rozpočtovém systému správnost údajů za kapitolu.
3.2 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly opravu údajů u příslušných organizačních složek státu.
3.3 Schvaluje údaje za kapitolu formou uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.
3.4 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly otevření posledního uzavřeného kalendářního měsíce.
3.5 Ověřuje v centrálním systému účetních informací státu správnost výkazů a sumář za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi.
3.6 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly opravu předávaných výkazů u příslušných organizačních složek státu nebo státních příspěvkových organizací.
3.7 Schvaluje sumář za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly.
4. Státní fond
4.1 Předkládá do centrálního sytému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1-12 SF.
4.2 Schvaluje v centrálním systému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1-12 SF na úrovni státního fondu.
5. Ministerstvo financí
5.1 Zajišťuje neprodleně dostupnost výkazů sestavených z údajů rozpočtového systému.
5.2 Provádí uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému pro kontrolní účely.
5.3 Provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.
5.4 Schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.
6. Způsob předložení údajů
6.1 Vkládání údajů do rozpočtového systému se děje podle podmínek určených v technickém manuálu k rozpočtovému systému.
6.2 Formát, struktura, přenos a zabezpečení předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny jiným právním předpisem2).
7. Termíny předložení údajů a uzávěrky období
7.1 Organizační složka státu zpracovává a aktualizuje údaje v rozpočtovém systému průběžně.
7.2 Organizační složka státu zajišťuje objemový soulad mezi údaji o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní měsíc v rozpočtovém systému a stavem na příjmových a výdajových účtech u České národní banky do 3 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 11. ledna následujícího roku.
7.3 Organizační složka státu zajišťuje aktualizaci údajů a změny v rozpočtové klasifikaci v rozpočtovém systému nejpozději do 10. dne po skončení měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 25. ledna následujícího roku.
7.4 Ministerstvo financí provádí pro účely kontroly údajů ze strany správců kapitol uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 11. den po skončení měsíce, za období leden až prosinec 26. ledna následujícího roku.
7.5 Správce kapitoly zajišťuje schválení údajů formou uzavření uplynulého kalendářního měsíce za kapitolu v rozpočtovém systému nejpozději do 14. dne následujícího měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 1. února následujícího roku.
7.6 Ministerstvo financí provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 15. den následujícího měsíce a za období leden až prosinec 2. února následujícího roku.
7.7 Organizační složka státu a státní příspěvková organizace předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.
7.8 Organizační složka státu předkládá do centrálního systému účetních informací státu přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky REF 1-04 OSS nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.
7.9 Správce kapitoly schvaluje sumář výkazu REF 1-04 OSS za kapitolu v centrálním systému účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.
7.10 Státní fond předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz FIN 1-12 SF nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.
7.11 Státní fond schvaluje výkaz FIN 1-12 SF v centrálním systému účetních informací státu nejpozději poslední pracovní den před 20. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku.
7.12 Státní příspěvková organizace předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO v termínu nejpozději poslední pracovní den před 28. únorem příslušného rozpočtového roku.
8. Správci kapitol v rozpočtovém systému a státní fondy v centrálním systému účetních informací státu provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o poskytnutých transferech a půjčených peněžních prostředcích na hodnoty transferů a půjčených peněžních prostředků přijatých územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčenými peněžními prostředky neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušným územním samosprávným celkem a dobrovolným svazkem obcí, jejich dohledání a opravu.
9. Předkladatel údajů odpovídá za úplnost, správnost a včasnost předložených údajů.
10. V případě účinnosti rozpočtového provizoria jsou termíny uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému a předložení údajů i schválení sumáře v centrálním systému účetních informací shodné jako v případě, kdy rozpočtové provizorium není.
11. Pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití udělí organizační složky státu České národní bance, která vede jejich účty, souhlas s předáváním údajů z výpisů z účtů Ministerstvu financí.
 
Příloha 2
Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
1. Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí předávají do centrálního systému účetních informací státu měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - FIN 2-12 M (dále jen "výkaz") - za vlastní hospodaření. Způsob předávání a systém prováděných kontrol stanoví jiný právní předpis2).
2. Statutární města a hlavní město Praha předávají jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje údaje za hospodaření městských částí a městských obvodů. Magistrát hlavního města Prahy dále předává do centrálního systému účetních informací státu ročně výkazy za jednotlivé městské části hlavního města Prahy a výkaz za hlavní město Prahu bez hospodaření městských částí hlavního města Prahy.
3. Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných obcemi, jež se nachází na území příslušného kraje, a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. S ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu2), si krajský úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím nebo předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního systému účetních informací státu. Ke stanovení způsobu a určení metody kontroly úplnosti a správnosti výkazů předaných do centrálního systému účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu.
4. Magistrát hlavního města Prahy kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných za městské části hlavního města Prahy a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. Magistrát hlavního města Prahy stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím za městské části hlavního města Prahy. Magistrát hlavního města Prahy stanoví termíny městským částem hlavního města Prahy pro předání výkazů magistrátu tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů městskými částmi hlavního města Prahy. Termíny stanovené Magistrátem hlavního města Prahy musí městským částem hlavního města Prahy ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů, přičemž Magistrát hlavního města Prahy musí vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7.
5. Krajský úřad, s ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle jiného právního předpisu2), stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí termíny pro předání výkazů tak, aby měl krajský úřad možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. Termíny stanovené krajským úřadem musí obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů, přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termíny stanovené v bodě 7.
6. Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu uvedeného v bodě 1. předají krajskému úřadu i další potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad. Jedná se zejména o komentář k výkazu, ve kterém se uvedou důvody chyb a rozdílů ve výkazu.
7. Termíny pro předložení úplných a správných výkazů krajů a hlavního města Prahy do centrálního systému účetních informací státu a pro potvrzení úplnosti a správnosti výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí, městských částí hlavního města Prahy krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy v centrálním systému účetních informací státu:
7.1 Za měsíční období do 20. dne následujícího měsíce.
7.2 Za období leden až prosinec do 25. února následujícího roku.
7.3 Připadne-li termín na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
7.4 Za leden a za červenec se výkazy nepředávají.
7.5 Údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy se uvedou nejpozději ve výkazech sestavených ke dni 30. dubna příslušného rozpočtového roku.
8. Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi vykazovaných údajů o přijatých transferech a půjčených peněžních prostředcích na hodnoty poskytnutých transferů a půjčených peněžních prostředků správci kapitol a státními fondy. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčenými peněžními prostředky neprodleně zajistí v součinnosti s příslušným správcem kapitoly a státním fondem jejich dohledání a opravu.
 
Příloha 3
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného rozpočtu výdajů a vskutečnosti v členění dle vybraných třídění rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 OSS na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.
5. Konečným rozpočtem výdajů organizační složky státu se rozumí rozpočet těchto výdajů upravený o všechna provedená rozpočtová opatření. Je to schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání, tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení z celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.
6. Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se uvádějí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to včetně rozpočtových opatření s datem nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, která Ministerstvo financí zaneslo do chronologické evidence rozpočtových opatření v rozpočtovém systému.
7. Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu výdajů se sledují průběžně a upravují se při každém rozpočtovém opatření.
8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
9. Vzor finančního výkazu FIN 1-12 OSS
9.1 Část I. FIN 1-12 OSS - Globální výkaz.
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění dle vybraných třídění podle platné rozpočtové skladby.
9.2 Část II. FIN 1-12 OSS - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace.
V této části výkazu se uvádějí:
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů,
d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
e) úhrn třídy 8 - Financování (vyplňuje kapitola 396 Státní dluh).
9.3 Část III. FIN 1-12 OSS - Závazné ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
Ve sloupci "Mimorozpočtové prostředky" se uvádějí příjmy a výdaje s podkladovou jednotkou 2 - posílení rozpočtu rezervním fondem a s podkladovou jednotkou 3 - posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky podle pokladového třídění rozpočtové skladby.
Hodnoty ve sloupci „Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům ve sloupci 7 výkazu NAR 1-12 OSS.
     

_________________ 
Pozn. ASPI: Vzor FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu byl změněn vyhláškou č. 514/2021 Sb. V části I. se text "EDS/SMVS" nahrazuje textem "EDS/SMVS/ZED a v části II. se slova "(jiných než OSS)" nahrazují slovy "jiných než OSS", slova "jiných fondů" se nahrazují textem "FKSP" a za slovo "fondu" se vkládá text "OSS".
 
Příloha 4
Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)
1. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů (dále "NNV") organizačních složek státu (NAR 1 12 OSS) je sestavován ze vstupních údajů v rozpočtovém systému.
2. Údaje ve výkazu NAR 1-12 OSS jsou vypočteny v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále "rozpočtová pravidla").
3. Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky, a to v souladu s ustanovením § 47 odst. 8 písm. b) rozpočtových pravidel.
4. Údaje v řádcích výkazu jsou načítány sestupně v souladu s členěním NNV uvedeným v § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel, ve struktuře rozpočtové klasifikace. Pokud má některý údaj několik určujících kritérií, je zařazen do řádku s nejvyšší prioritou.
5. Sloupec 1, Stav NNV k 1.1. běžného roku - hodnota vypočtená podle § 47 odst. 1 bod d) rozpočtových pravidel.
6. Sloupec 2, Změna stavu NNV běžného roku - obsahuje změny stavu NNV související s ukončením a zapojením NNV ve sloupcích 3 a 4, tj. ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) rozpočtových pravidel a zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel. V případě ukončení nebo zapojení NNV se hodnoty ve sloupci 2 uvádějí se zápornou hodnotou.
7. Sloupec 3, Ukončení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. b), c), d) a e) rozpočtových pravidel.
8. Sloupec 4, Zapojení NNV - snížení nároků podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel.
9. Sloupec 5, Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády - zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády podle § 47 odst. 5 rozpočtových pravidel.
10. Sloupec 6, Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 1 a 2.
11. Sloupec 7, Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - hodnota skutečně čerpaných NNV.
12. Sloupec 8, Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - stav nároků zapojených podle sloupce 4 a 5, snížený o skutečné čerpání nároků uvedených ve sloupci 7.
13. Sloupec 9, Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku - součet hodnot ve sloupcích 6 a 8.
      


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 333/2023 Sb., v poznámkách č. 3 a 4 se slova "č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "upravující rozpočtovou skladbu".
 
Příloha 5
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF) sestavují státní fondy.
Státní fondy mají přidělené číslo podle níže uvedeného seznamu:
502 Státní fond životního prostředí České republiky
504 Státní fond kultury České republiky
505 Státní fond kinematografie
506 Státní fond dopravní infrastruktury
507 Státní fond podpory investic
511 Státní zemědělský intervenční fond
1.1 Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 SF na příslušný rok se rozumí údaje rozpočtu státního fondu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
1.2 Rozpočtem po změnách se rozumí veškeré změny schváleného rozpočtu státního fondu, v členění dle platné rozpočtové skladby, provedené nejpozději k poslednímu dni vykazovaného období.
1.3 Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
2. Vzor finančního výkazu FIN 1-12 SF
2.1 Část I. FIN 1-12 SF - Rozpočtové příjmy a část II. FIN 1-12 SF Rozpočtové výdaje a financování
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku podle
a) paragrafů odvětvového třídění,
b) položek druhového třídění,
c) nástrojů nástrojového třídění,
d) prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby.
2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí. Prostorová jednotka se používá u všech příjmů a výdajů. Rozpočtové položky financování zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování, se nepoužívá odvětvového, nástrojového a prostorového třídění.
3. Část III. FIN 1-12 SF - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
3.1 V této části výkazu se uvádějí:
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) saldo příjmů a výdajů,
d) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů,
e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
f) úhrn třídy 8 - financování.
3.2 Vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
součet příjmů v části I.           Suma (třídy 1 až 4)
sl. 1,2,3
= r. 3010
sl. 31,32,33
součet výdajů v části II. Suma (třídy 5 a 6)
sl. 1,2,3
= r. 3060
sl. 31,32,33
součet údajů financování v části II. Suma (třída 8)
sl. 1,2,3
= r. 3200
sl. 31,32,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Vazby v části III. výkazu, které platí na úrovni vykazující jednotky:
------------------------------------------------------------------------------
r. 3010 
sl. 31,32,33
= r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)
sl. 31,32,33
r. 3020
sl. 31,32,33
= r. 3070
sl. 31,32,33
r. 3020
sl. 31,32,33
= r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)
sl. 31,32,33
r. 3030
sl. 31,32,33
= r. (3010 - 3020)
sl. 31,32,33
r. 3060
sl. 31,32,33
= r. (3061 + 3062)
sl. 31,32,33
r. 3070
sl. 31,32,33
= r. (3071 + 3072 + 3073 + 3074)
sl. 31,32,33
r. 3080
sl. 31,32,33
= r. (3060 - 3070)
sl. 31,32,33
r. 3080
sl. 31,32,33
= r- (3030 + 3200)
sl. 31,32,33
r. 3100
sl. 31,32,33
= r. (3030 - 3080)
sl. 31,32,33
r. 3100
sl. 31,32,33
= - r. 3200
sl. 31,32,33
------------------------------------------------------------------------------
4. Část IV. FIN 1-12 SF - Stavy a obraty na bankovních účtech
Vazba v této části výkazu:
 
------------------------------------------------------
 sl.
43
= sl.
41
- sl.
42
s respektováním znaménka ------------------------------------------------------
5. Část IX. FIN 1-12 SF - Transfery a půjčené peněžní prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
5.1 V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjčených peněžních prostředků:
a) uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449,
b) v členění podle účelových znaků,
c) v členění podle kódu územní jednotky.
5.2 Vazby mezi částí IX. a II. výkazu
pro položky uvedené v bodě 5.1 a) vykázané v části IX. platí:
 
-------------------------------------------------------------------------------
  Suma údaj sl. 93 UZ, územní jednotka  =  Suma údaj sl. 3 § dané položky
-------------------------------------------------------------------------------
  
tzn., že součet všech údajů sl. 93 dané položky za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek v části IX. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy.
5.3 Pro transfery a půjčené peněžní prostředky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0xxx), pro transfery a půjčené peněžní prostředky poskytnuté kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčené peněžní prostředky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1 (CZ0100).
     


_________________ 
Pozn. ASPI: Vzor FIN 1-12 SF Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů byl změněn vyhláškou č. 514/2021 Sb.
Část III. zní:
      


a v nadpisu části IX. se slovo "půjčky" nahrazuje slovy "půjčené peněžní prostředky".
 
Příloha 6
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M)
1. Výkaz sestavují územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a městské části hlavního města Prahy se rozumí rozpočet schválený zastupitelstvem územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy nebo orgány dobrovolného svazku obcí rozepsaný v členění podle podrobné rozpočtové skladby (rozpis rozpočtu) podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů.
4. Údaji o rozpočtu po změnách územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a městské části hlavního města Prahy se rozumí rozpočet schválený zastupitelstvem územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy nebo orgány dobrovolného svazku obcí rozepsaný v členění podle podrobné rozpočtové skladby (rozpis rozpočtu) podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů, který je upravený o rozpočtová opatření provedená podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů.
5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a bodem 14 k syntetickým účtům:
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
261 - Pokladna
281 - Krátkodobé úvěry
451 - Dlouhodobé úvěry.
6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku v členění podle rozpočtové skladby, a to dle
a) paragrafů odvětvového třídění,
b) položek druhového třídění.
7. Část III. - Financování
7.1 V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;
7.2 U účtů krátkodobých a dlouhodobých úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto:
úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 451, ve třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 451, od počátku roku.
     


_________________ 
Pozn. ASPI: Tabulka byla změněna vyhláškou č. 514/2021 Sb.
V názvu položky 8115 se slovo "Změna" nahrazuje slovem "Změny" a za slovo "kromě" se vkládají slova "změn stavů, v názvu položky 8901 se slovo "organizace" nahrazuje slovy "rozpočtové jednotky, v názvu položky 8902 se slovo "kurzové" nahrazuje slovem "kursové" a na konci názvu položky 8905 doplňují slova "a saldo státní pokladny".
8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
8.1 V této části výkazu se uvádějí:
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,
d) úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,
e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
f) úhrn třídy 8 - Financování.
8.2 Konsolidace peněžních operací se provádí:
a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, městská část hlavního města Prahy a hlavní město Praha bez hospodaření městských částí hlavního města Prahy; na této úrovni se konsolidace provádí i v případě statutárních měst a hlavního města Prahy za město jako celek,
b) na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování.
8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace.
I----------------------------------------I---------------------------------------------------------I
I     konsolidace příjmů      I         konsolidace na úrovni         I
I                    I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I                    I  vykazující   I vykazující I okresu I kraje I státu I
I                    I jednotky městská I jednotky I    I    I    I
I                    I  část hlavního  I      I    I    I    I
I                    I města Prahy, nebo I      I    I    I    I
I                    I  hlavní město  I      I    I    I    I
I                    I   Praha bez   I      I    I    I    I
I                    I  hospodaření  I      I    I    I    I
I                    I městských částí I      I    I    I    I
I                    I hlavního města  I      I    I    I    I
I                    I    Prahy    I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 2223 - Příjem z finančního vypořádání I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I mezi kraji, obcemi a DSO        I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 2226 - Příjem z finančního vypořádání I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I mezi obcemi a DSO           I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 2441 - Splátky půjčených prostředků od I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I obcí                  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 2442 - Splátky půjčených prostředků od I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I krajů                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 2449 - Ostatní splátky půjčených    I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I prostředků od rozpočtů územní úrovně  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4121 - Neinvestiční přijaté transfery I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I od obcí                I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4122 - Neinvestiční přijaté transfery I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I od krajů                I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I transfery od rozpočtů územní úrovně  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4133 - Převody z vlastních rezervních I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I fondů jiných než OSS          I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4134 - Převody z rozpočtových účtů   I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4137 - Neinvestiční převody mezi    I    ne     I  ano   I ano  I ano I ano I
I statutárními městy včetně hl. m. Prahy I          I      I    I    I    I
I a jejich městskými obvody nebo částmi I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4138 - Převody z vlastní pokladny   I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
    I 4139 - Ostatní převody z vlastních   I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I fondů                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4221 - Investiční přijaté transfery od I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I obcí                  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4222 - Investiční přijaté transfery od I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I krajů                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4229 - Ostatní investiční přijaté   I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I transfery od rozpočtů územní úrovně  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 4251 - Investiční převody mezi     I    ne     I  ano   I ano  I ano I ano I
I statutárními městy včetně hl. m. Prahy I          I      I    I    I    I
I a jejich městskými obvody nebo částmi I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od   I    ne     I   ne   I ano  I ne  I ne  I
I obce v jiném okresu téhož kraje    I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků I    ne     I   ne   I ano  I ne  I ne  I
I přijatých obcí od obce v jiném okresu I          I      I    I    I    I
I téhož kraje              I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ne  I
I krajem z území jiného kraje      I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků I    ne     I   ne   I ano  I ano I ne  I
I přijaté obcí nebo krajem z území    I          I      I    I    I    I
I jiného kraje              I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
 
I----------------------------------------I---------------------------------------------------------I
I     konsolidace výdajů      I         konsolidace na úrovni         I
I                    I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I                    I  vykazující   I vykazující I okresu I kraje I státu I
I                    I jednotky městská I jednotky I    I    I    I
I                    I  část hlavního  I      I    I    I    I
I                    I města Prahy, nebo I      I    I    I    I
I                    I  hlavní město  I      I    I    I    I
I                    I   Praha bez   I      I    I    I    I
I                    I  hospodaření  I      I    I    I    I
I                    I městských částí I      I    I    I    I
I                    I hlavního města  I      I    I    I    I
I                    I    Prahy    I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5321 - Neinvestiční transfery obcím  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5323 - Neinvestiční transfery krajům  I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5329 - Ostatní neinvestiční transfery I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I rozpočtům územní úrovně        I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5342 - Základní příděl fondu      I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I kulturních a sociálních potřeb a    I          I      I    I    I    I
I sociálnímu fondu obcí a krajů     I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5344 - Převody vlastním rezervním   I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I fondům územních rozpočtů        I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5345 - Převody vlastním rozpočtovým  I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I účtům                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5347 - Neinvestiční převody mezi    I    ne     I  ano   I ano  I ano I ano I
I statutárními městy včetně hl. m. Prahy I          I      I    I    I    I
I a jejich městskými obvody nebo částmi I          I      I    I    I    I
I - výdaje                I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5348 - Převody do vlastní pokladny   I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5349 - Ostatní převody vlastním fondům I    ano    I  ano   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5366 - Výdaje z finančního vypořádání I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I mezi krajem a obcemi          I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5367 - Výdaje z finančního vypořádání I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I mezi obcemi              I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I    I
I 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I obcím                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I krajům                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I prostředky rozpočtům územní úrovně   I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6341 - Investiční transfery obcím   I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6342 - Investiční transfery krajům   I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6349 - Ostatní investiční transfery  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I rozpočtům územní úrovně        I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6363 - Investiční převody mezi     I    ne     I  ano   I ano  I ano I ano I
I statutárními městy včetně hl. m. Prahy I          I      I    I    I    I
I a jejich městskými obvody nebo částmi I          I      I    I    I    I
I - výdaje                I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6441 - Investiční půjčené prostředky  I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I obcím                 I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6442 - Investiční půjčené prostředky  I    ne     I   ne   I  ne  I ano I ano I
I krajům                     I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I 6449 - Ostatní investiční půjčené   I    ne     I   ne   I ano  I ano I ano I
I prostředky rozpočtům místní úrovně   I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí   I    ne     I   ne   I ano  I ne  I ne  I
I obci v jiném okresu téhož kraje    I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté I    ne     I   ne   I ano  I ne  I ne  I
I obcí obci v jiném okresu téhož kraje  I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí   I    ne     I   ne   I ano  I ano I ne  I
I nebo krajem na území jiného kraje   I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
I ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté I    ne     I   ne   I ano  I ano I ne  I
I obcí nebo krajem na území jiného kraje I          I      I    I    I    I
I----------------------------------------I-------------------I------------I--------I-------I-------I
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.
8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4050 
sl. 41,42,43
= r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)
sl. 41,42,43
r. 4060
sl. 41,42,43
= r. (4250 - 4460)
sl. 41,42,43
r. 4200
sl. 41,42,43
= r. (4050 - 4060)
sl. 41,42,43
r. 4240
sl. 41,42,43
= r. (4210 + 4220)
sl. 41,42,43
r. 4430
sl. 41,42,43
= r. (4240 - 4250)
sl. 41,42,43
r. 4430
sl. 41,42,43
= r. (4200 + 4470)
sl. 41,42,43
r. 4440
sl. 41,42,43
= r. (4200 - 4430)
sl. 41,42,43
r. 4470
sl. 41,42,43
= r. (4450 - 4460)
sl. 41,42,43
r. 4440
sl. 41,42,43
= - r. 4470
sl. 41,42,43
r. 4450
sl. 41,42,43
= r. 8000
sl. 1,2,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4060 
sl. 41,42,43
= r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)
sl. 41,42,43
r. 4250
sl. 41,42,43
= r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)
sl. 41,42,43
r. 4460
sl. 41,42,43
= 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------
c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky městská část hlavního města Prahy, nebo hlavní město Praha bez hospodaření městských částí hlavního města Prahy:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4060 
sl. 41,42,43
= r. (4130 + 4140 + 4146 + 4150)
sl. 41,42,43
r. 4250
sl. 41,42,43
= r. (4281 + 4290 + 4300 + 4306 + 4310)
sl. 41,42,43
r. 4460
sl. 41,42,43
= 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------
d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
             
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4060 
sl. 41,42,43
= r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4182 + 4190)
sl. 41,42,43
- r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194)
sl.
41,42,43
+ r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380)
sl. 71,72,73
r. 4250
sl. 41,42,43
= r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420)
sl. 41,42,43
- r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424)
sl. 41,42,43
+ r. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520)
sl. 71,72,73
r. 4460
sl. 41,42,43
= r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420)
sl. 41,42,43
- r. (4070 + 4090)
sl.
41,42,43
+ r. (4192 + 4194)
sl. 41,42,43
- r. (4422 + 4424)
sl.
41,42,43
+ r. (7490 + 7520)
sl. 71,72,73
- r. 7380
sl. 71,72,73
--------------------------------------------------------------------------------------------------
e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4060 
sl. 41,42,43
= r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190)
sl. 41,42,43
- r. (4193 + 4194)
sl. 41,42,43
r. 4250
sl. 41,42,43
= r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420)
sl. 41,42,43
- r. (4423 + 4424)
sl. 41,42,43
r. 4460
sl. 41,42,43
= r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)
sl. 41,42,43
- r. (4070 + 4080 + 4090)
sl. 41,42,43
+ r. 4194
sl. 41,42,43
- r. 4424
sl. 41,42,43
--------------------------------------------------------------------------------------------------
f) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r. 4060 
sl. 41,42,43
= r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190)
sl. 41,42,43
r. 4250
sl. 41,42,43
= r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420)
sl. 41,42,43
r. 4460
sl. 41,42,43
= r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420)
sl. 41,42,43
r. (4070 + 4080 + 4090)
sl. 41,42,43
--------------------------------------------------------------------------------------------------
8.5 Vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:
 
------------------------------------------------------------
r. 4191 
sl. 41,42,43
= r. 7090
sl. 71,72,73
r. 4192
sl. 41,42,43
= r. 7140
sl. 71,72,73
r. 4193
sl. 41,42,43
= r. 7290
sl. 71,72,73
r. 4194
sl. 41,42,43
= r. 7360
sl. 71,72,73
r. 4421
sl. 41,42,43
= r. 7170
sl. 71,72,73
r. 4422
sl. 41,42,43
= r. 7220
sl. 71,72,73
r. 4423
sl. 41,42,43
= r. 7400
sl. 71,72,73
r. 4424
sl. 41,42,43
= r. 7470
sl. 71,72,73
------------------------------------------------------------
9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje.
10. Část VI. - Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně
10.1 V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů a pokladny
a) základních běžných účtů územních samosprávných celků,
b) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,
c) pokladny,
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn., že údaj má znaménko
minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.
10.2 Vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
 
-----------------------------------------------------------------------------
r. (6030 + 6040) 
sl. 63
= r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)
sl. 3
-----------------------------------------------------------------------------
11. Část VII. - Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně zejména pro konsolidaci transferů a půjčených peněžních prostředků poskytovaných mezi obcemi, městskými částmi hlavního města Prahy a dobrovolnými svazky obcí patřícími do různých okresů a krajů a krajem obcím, městským částem hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkům obcí, případně krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.
12. Část VIII. - Tato část výkazu se nevyplňuje.
13. Část IX. - Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje.
13.1 V této části výkazu se uvádějí údaje přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků
a) uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4240, 8113 a 8123,
b) v členění podle účelových znaků zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva financí,
c) včetně výdajů realizovaných z přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v členění podle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby a účelových znaků.
13.2 Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sl. 93, s výjimkou údajů uvedených na položkách 8113 a 8123, a údaji stanovených položek uvedených v části I. sl. 3 tohoto finančního výkazu.
13.3 Údaj ve sl. 93 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušné položky na straně příjmů, nebo položky zvýšení financování, a daného účelového znaku za vykazované období. Údaj ve sl. 94 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušného paragrafu a položky na straně výdajů a daného účelového znaku za vykazované období.
13.4 Údaj ve sl. 93 v řádku za účelový znak celkem v části IX. se vypočítá jako úhrn údajů ve sl. 93 za všechny položky na straně příjmů, nebo položky zvýšení financování, v rámci daného účelového znaku. Údaj ve sl. 94 v řádku za účelový znak celkem v části IX. se vypočítá jako úhrn údajů ve sl. 94 za všechny paragrafy a položky na straně výdajů v rámci daného účelového znaku. Údaj ve sl. 95 v části IX. se vypočte jako rozdíl mezi údajem ve sl. 93 a údajem ve sl. 94, a to v řádku za účelový znak celkem.
14. Část X.a - Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu a část X.b - Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu
14.1 V této části výkazu se uvádějí příjmy, přijaté půjčené peněžní prostředky a výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu v členění podle jednotlivých mimořádných událostí. Mimořádnou událostí se pro účely této vyhlášky rozumí událost s potencionálně významným dopadem na státní rozpočet, rozpočty státních fondů, rozpočty územních samosprávných celků, rozpočty dobrovolných svazků obcí nebo rozpočty příspěvkových organizací.
14.2 Číslo mimořádné události je dvoumístné. Mimořádné události jsou číslovány vzestupně v chronologickém pořadí. Mimořádné události s jejich čísly, názvy a platností jsou vyhlašovány a zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí.
14.3 Údaj v části X.a sl. 03 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušného paragrafu, položky, nebo položky zvýšení financování, nástroje a prostorové jednotky na straně příjmů a dané mimořádné události za vykazované období. Údaj v části X.b sl. 03 vyjadřuje výsledek od počátku roku v rámci příslušného paragrafu, položky, nástroje a prostorové jednotky na straně výdajů a dané mimořádné události za vykazované období. V případě nástrojového a prostorového třídění podle rozpočtové skladby se postupuje podle bodů 15 a 16.
15. Část XI. - Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
V části XI. jsou sledovány příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy. Výše uvedené příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.
16. Část XII. - Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí číselník nástrojového třídění na internetových stránkách Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.
      

      

      
      


            


_________________ 
Pozn. ASPI: Vzor FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byl změněn vyhláškou č. 514/2021 Sb.
V nadpisu vzoru se čárka za slovem "CELKŮ" nahrazuje slovem "A" a slova "A REGIONÁLNÍCH RAD" se zrušují.
V názvu čísla položky/řádku 8115 se slovo "Změna" nahrazuje slovem "Změny" a za slovo "kromě" se vkládají slova "změn stavů".
V názvu čísla položky/řádku 8901 se slovo "organizace" nahrazuje slovy "rozpočtové jednotky".
V názvu čísla položky/řádku 8902 se slovo "kurzové" nahrazuje slovem "kursové".
Na konci názvu čísla položky/řádku 8905 doplňují slova "a saldo státní pokladny".
Část X. se zrušuje
Vzor FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byl změněn vyhláškou č. 160/2022 Sb.
Části X.a a X.b znějí:


 
Příloha 7
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)
1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na jiný právní předpis3).
2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.
 
Příloha 8
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U)
Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž je zaměstnanost regulována a schvalována vládou, předkládají do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, v detailu viz vzor níže.


 
Příloha 9
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)
1. Část I obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 rozpočtových pravidel. Ministerstvo obrany je oprávněno použít prostředky získané z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit, a to do vyčerpání zdroje (ř. 1506).
2. Kontrolní vazby v rámci části I výkazu:
-----------------------------------------------------------------------------
sl. 157 = sl. (151 + 152 - 153 - 155 + 156)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1508 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)
-----------------------------------------------------------------------------
3. Význam sloupců v části I výkazu:
sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny zpět do rezervního fondu, vyjma prostředků uvedených ve sloupci 156,
sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,
sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády,
sl. 156 - převod nečerpaných prostředků do rezervního fondu podle § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
4. Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu organizačních složek státu podle rozpočtové skladby - v této části se uvádějí ve sloupci 161 pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle odvětvového, druhového a zdrojového třídění rozpočtové skladby).
5. Kontrolní vazby mezi částí I a II výkazu:
-----------------------------------------------------------------------------
ř. 1508 
sl. 152
+ ř. 1508
sl. 156
= suma (třídy 2 až 4)
sl. 161
ř. 1508
sl. 153
+ ř. 1508
sl. 155
= suma (třídy 5 a 6)
sl. 161
-----------------------------------------------------------------------------Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 347/2015 Sb.
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2015 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 395/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2016 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 466/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 344/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2019 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 514/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Při vypracování finančních výkazů za rok 2021 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Část IX. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se za jednotlivá měsíční období prvního pololetí roku 2022 sestavuje a předává podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Tato část IX. se sestavuje a předává podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za období srpen roku 2022.
Čl.II vyhlášky č. 160/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Při vypracování finančních výkazů za kalendářní měsíce předcházející dni nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Části X.a a X.b Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se sestavují a předávají podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za kalendářní měsíc srpen roku 2022.
Čl.II vyhlášky č. 333/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Při předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí krajem a hlavním městem Prahou do centrálního systému účetních informací státu a při potvrzení úplnosti a správnosti tohoto výkazu obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolného svazku obcí krajským úřadem a Magistrátem hlavního města Prahy v centrálním systému účetních informací státu za období leden až prosinec roku 2023 se postupuje podle bodu 7.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb.
2) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.