MF-10016/2015/1101 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-10016/2015/1101
Sdělení
k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
V Praze dne 26. 2. 2015
Referent:
Ing. Vít Procházka,
tel.: 257 04 3204
Ve vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů,
1. V příloze č. 6 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) v části IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v bodě 8.4 - Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu v písmenu a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních, není uvedeno u předposledního řádku u údajů r. 4440 sl. 41,42,43 = r. 4470 sl. 41,42,43 za rovnítkem znaménko minus. Bod 8.4 a) zní:
„8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,42,43
r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43
r. 4470 sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 41,42,43
“.
2. V příloze č. 9 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS):
V bodě 2. Kontrolní vazby v rámci výkazu - uvedená kontrolní vazba ř. 1508 v rámci výkazu ř. 1508 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507) platí ve všech sloupcích vzoru výkazu včetně ř. 1508 ve sl. 151. Vykazuje se tedy i údaj v ř. 1508 ve sl. 151. Kombinace ř. 1508 a sl. 151 nemá být ve vzoru výkazu proškrtnuta.
V bodě 3. Význam sloupců - správná definice sloupce 155 zní: „sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.“.
Proti výše uvedenému textu byla v bodě 3. ve významu sloupců u sl. 155 uvedena ve výkazu slova „ - nevyplňuje se pro ř. 1507.“, která do definice nepatří.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru 11