334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
334/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o auditorech
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“, slova „postavení a činnost“ se nahrazují slovy „práva a povinnosti“ a slovo „ , postavení“ se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.“.
2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 písm. b) se za slovo „záznamů“ vkládají slova „ , ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem“ a slova „a ověřování jiných ekonomických informací prováděné podle auditorských standardů“ se nahrazují slovy „nebo jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem“.
4. V § 2 písmena f) a g) znějí:
„f) auditorskou osobou ze třetí země jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění povinného auditu v členském státě,
g) auditorem ze třetí země fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu ve třetí zemi a není oprávněna k provádění povinného auditu v členském státě,“.
5. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) auditorskou osobou z jiného členského státu jiná než fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě,
i) auditorem z jiného členského státu fyzická osoba, která je oprávněna k provádění povinného auditu v jiném členském státě,“.
Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena j) až r).
6. V § 2 písm. j) se slovo „statutárních“ a slova „nebo jedna nebo více auditorských společností“ zrušují.
7. V § 2 písm. k) se slovo „kontrolu“ nahrazuje slovem „řízení“.
8. V § 2 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až q).
9. V § 2 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena n) až p).
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
10. V § 2 písm. n) se slova „statutárního ani“ zrušují a za slovo „sjednán“ se vkládá slovo „základní“.
11. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) členským státem členský stát Evropské unie nebo stát, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“.
12. Za § 2 se vkládají nové § 2a a 2b, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠2a
Subjekty veřejného zájmu
Subjektem veřejného zájmu je
a) právnická osoba založená podle českého práva, která vydala investiční cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) banka podle zákona o bankách,
c) tuzemská pojišťovna podle zákona o pojišťovnictví,
d) tuzemská zajišťovna podle zákona o pojišťovnictví,
e) zdravotní pojišťovna podle zákona upravujícího činnost zdravotních pojišťoven,
f) spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
g) obchodník s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
h) centrální depozitář podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
i) investiční společnost podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
j) penzijní společnost podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření,
k) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
l) účastnický a transformovaný fond podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
m) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
n) důchodový fond podle zákona upravujícího důchodové spoření a
o) obchodní korporace nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní korporace nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců.
 
§ 2b
Obecná ustanovení
(1) Kontrolním orgánem se v tomto zákoně rozumí dozorčí rada, správní rada při výkonu kontrolní působnosti, kontrolní komise nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností, v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.
(2) Řídicím orgánem se v tomto zákoně rozumí statutární orgán obchodní korporace, u akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti správní rada při výkonu řídící působnosti, nebo jiný orgán vykonávající řídící funkce, v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.
(3) Pokud tento zákon stanoví práva a povinnosti účetní jednotce, která nemá právní osobnost, vykonává tato práva a povinnosti ten, kdo jedná jejím jménem.“.
13. § 3 včetně nadpisu zní:
 
㤠3
Výkon auditorské činnosti
(1) Auditorskou činnost podle tohoto zákona jsou oprávněni provádět pouze auditoři.
(2) Auditorská společnost vykonává auditorskou činnost pouze vlastním jménem a na vlastní účet.
(3) Statutární auditor vykonává auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo pro jiného auditora v rámci základního pracovněprávního vztahu nebo jako společník auditorské společnosti.
(4) Statutární auditor, který vykonává auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, nesmí vykonávat auditorskou činnost pro jiného auditora v rámci základního pracovněprávního vztahu nebo jako společník auditorské společnosti. Statutární auditor, který vykonává auditorskou činnost pro jiného auditora v rámci základního pracovněprávního vztahu nebo jako společník auditorské společnosti, nesmí vykonávat auditorskou činnost pro více než jednoho auditora v rámci základního pracovněprávního vztahu nebo jako společník jedné auditorské společnosti.“.
14. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) je plně svéprávná,“.
15. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „v pracovním poměru jako asistent auditora“ zrušují.
16. V § 4 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena g) až i).
17. V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) nemá ke dni podání žádosti evidován nedoplatek na daních, odvodech, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, včetně souvisejících pokut a penále a nákladů řízení anebo nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
18. V § 4 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
19. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
20. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „ze seznamu asistentů auditora“ nahrazují slovy „z rejstříku auditorů (dále jen „rejstřík“)“.
21. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) uvedeného v odstavci 1 písm. g) dokládá žadatel příslušnými potvrzeními, která nejsou ke dni podání žádosti starší 30 dnů.“.
22. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 1 písm. c) si Komora vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
23. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Za účelem doložení bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. c) předloží žadatel, který je státním příslušníkem jiného státu, než je Česká republika, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu; je-li státem posledního pobytu žadatele Česká republika, postupuje se podle odstavce 4. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Je-li žadatel státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo má adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie a nepředložil-li výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, popřípadě státu jeho posledního pobytu, je-li nebo byl-li jím jiný členský stát nebo Švýcarská konfederace, doloží bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsány v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. Tyto doklady nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
24. V § 4 odst. 6 větě první se slovo „h)“ nahrazuje slovem „g)“.
25. V § 4 odst. 6 větě třetí se za slovo „řád“ vkládají slova „České republiky“.
26. V § 4 odst. 6 větě poslední se slova „seznamu auditorů“ nahrazují slovy „rejstříku podle § 12“.
27. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „též“ zrušuje a za slovo „společnosti“ se vkládají slova „nebo auditorské osobě z jiného členského státu“.
28. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „budou“ vkládají slova „pro takovou osobu“ a slova „jejím jménem“ se zrušují.
29. V § 5 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
„b) většinou hlasovacích práv v ní disponují statutární auditoři, auditoři z jiného členského státu, auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného členského státu,
c) většina členů řídicího orgánu jsou statutární auditoři, auditoři z jiného členského státu, auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného členského státu; má-li řídicí orgán dotčené osoby 2 členy, musí stanovené podmínky splňovat alespoň jeden z nich,“.
30. V § 5 odst. 1 písm. d) se slovo „statutárního“ nahrazuje slovem „řídicího“, za slovo „bezúhonnosti“ se vkládají slova „člena řídicího orgánu, který není auditorem,“ a slova „§ 4 odst. 2 a § 5 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 5 odst. 4 písm. a) a b)“.
31. V § 5 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) nevykonává činnost, na níž se vztahuje omezení uvedené v § 23,“.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
32. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) nemá ke dni podání žádosti evidován nedoplatek na daních, odvodech, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, včetně souvisejících pokut a penále a nákladů řízení anebo nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek, nejde-li o osobu, která před podáním žádosti o vydání auditorského oprávnění neprováděla svoji činnost na území České republiky,“.
33. V § 5 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
34. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Na žádost Komora udělí auditorské oprávnění právnické osobě před jejím vznikem, pokud je založena jako akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost nebo evropské hospodářské zájmové sdružení, a prokáže-li splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a) až d). Této osobě vzniká auditorské oprávnění dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Nepodá-li tato osoba návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení auditorského oprávnění nebo není-li v této lhůtě návrhu vyhověno, rozhodne Komora o nesplnění podmínek pro vznik auditorského oprávnění.
(3) Komora zapíše auditorskou společnost do rejstříku a přidělí jí evidenční číslo
a) ke dni nabytí právní moci auditorského oprávnění, jde-li o právnickou osobu uvedenou v odstavci 1,
b) do 5 dnů ode dne, kdy Rejstříkový soud oznámí Komoře zveřejnění údaje o jejím zápisu do obchodního rejstříku, jde-li o právnickou osobu uvedenou v odstavci 2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
35. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Za účelem doložení bezúhonnosti právnické osoby podle odstavce 1 písm. h) si Komora vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.“.
36. V § 5 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 10, které znějí:
„(6) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 1 písm. h) předloží žadatel z jiného státu, než je Česká republika, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce.
(7) Pro doložení bezúhonnosti člena řídicího orgánu se § 4 odst. 4 a 5 a § 5 odst. 5 a 6 použijí obdobně.
(8) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. g) dokládá žadatel příslušnými potvrzeními, která ke dni podání žádosti nejsou starší 30 dnů.
(9) Na žádost Komora vydá auditorské oprávnění také auditorské osobě ze třetí země, pokud splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu České republiky, a tato osoba prokáže, že je oprávněna provádět povinný audit ve státě, který je smluvní stranou této mezinárodní smlouvy, která Českou republiku zavazuje zajistit auditorským osobám ze třetí země tohoto státu přístup k provádění povinného auditu.
(10) Auditorská osoba z jiného členského státu a auditorská osoba ze třetí země, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění, se považují za auditorskou společnost podle tohoto zákona.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 11.
37. V § 5 se odstavec 11 zrušuje.
38. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:
 
㤠6
Pozastavení výkonu auditorské činnosti
(1) Komora pozastaví statutárnímu auditorovi výkon auditorské činnosti, pokud proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný úmyslně, a to do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí.
(2) Komora může pozastavit statutárnímu auditorovi výkon auditorské činnosti, pokud proti němu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti nebo pokud bylo zahájeno řízení o omezení jeho svéprávnosti. Výkon auditorské činnosti může být z těchto důvodů pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání nebo řízení o omezení svéprávnosti končí.
(3) Komora pozastaví auditorské společnosti výkon auditorské činnosti, pokud proti ní bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný úmyslně, a to do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí.
(4) Komora může pozastavit auditorské společnosti výkon auditorské činnosti, pokud proti ní bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti. Výkon auditorské činnosti může být z tohoto důvodu pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní stíhání končí.
(5) Po dobu pozastavení výkonu auditorské činnosti
a) není auditor oprávněn vykonávat auditorskou činnost,
b) se statutárnímu auditorovi pozastavuje výkon funkce v orgánech Komory uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až d) a v Prezidiu Rady,
c) nemůže být statutární auditor volen do orgánů Komory uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až d),
d) nejsou dotčeny povinnosti auditora podle tohoto zákona.
(6) Auditor je povinen Komoře bezodkladně písemně oznámit skutečnosti podle odstavců 1 až 4. K oznámení připojí kopii příslušných rozhodnutí.
 
§ 7
Zákaz výkonu auditorské činnosti
(1) Statutární auditor nesmí vykonávat auditorskou činnost, pokud
a) mu bylo uloženo kárné opatření zákazu výkonu auditorské činnosti,
b) mu byl uložen trest zákazu činnosti podle jiného právního předpisu spočívající v zákazu vykonávat auditorskou činnost,
c) je v prodlení se zaplacením příspěvků na činnost Komory delším než 1 rok a příspěvek nezaplatí ani na písemnou výzvu Komory v náhradní jednoměsíční lhůtě, a to od prvního dne následujícího po marném uplynutí náhradní lhůty, nebo
d) byl omezen ve svéprávnosti.
(2) Auditorská společnost nesmí vykonávat auditorskou činnost, pokud
a) jí bylo uloženo opatření zákazu výkonu auditorské činnosti,
b) přestala splňovat některou z podmínek stanovených v § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c) a nenapraví tento stav do 6 měsíců ode dne porušení této podmínky, a to ode dne uplynutí této lhůty,
c) jí byl uložen trest zákazu činnosti podle jiného právního předpisu spočívající v zákazu vykonávat auditorskou činnost, nebo
d) je v prodlení se zaplacením příspěvků na činnost Komory delším než 1 rok a příspěvek nezaplatí ani na písemnou výzvu Komory v náhradní jednoměsíční lhůtě, a to od prvního dne následujícího po marném uplynutí náhradní lhůty.
(3) Komora zakáže výkon auditorské činnosti, pokud
a) statutární auditor přestal splňovat požadavek bezúhonnosti,
b) statutární auditor přestal splňovat požadavek podle § 4 odst. 1 písm. e),
c) auditorská společnost přestala splňovat požadavek bezúhonnosti,
d) auditorská společnost přestala splňovat požadavek podle § 5 odst. 1 písm. d) a nenapraví-li tento stav do 6 měsíců ode dne, kdy přestala splňovat tento požadavek, a to ode dne uplynutí této lhůty, nebo
e) auditorská společnost přestala splňovat požadavek podle § 5 odst. 1 písm. f).“.
39. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7c, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠7a
Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti
(1) Auditor nesmí vykonávat auditorskou činnost, pokud mu bylo uloženo opatření trvalého zákazu výkonu auditorské činnosti podle § 25 odst. 1 písm. e).
(2) Komora trvale zakáže auditorovi výkon auditorské činnosti, pokud vykonával auditorskou činnost v době, kdy měl zakázán výkon auditorské činnosti podle § 7.
 
§ 7b
Další důvody zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti
(1) Komora rozhodne o zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti, pokud o to auditor písemně požádá, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla Komoře doručena žádost, není-li v žádosti uveden den pozdější. Nerozhodne-li Komora v této lhůtě, oprávnění k výkonu auditorské činnosti marným uplynutím lhůty zaniká.
(2) Statutárnímu auditorovi zaniká oprávnění k výkonu auditorské činnosti, pokud zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, a to dnem smrti nebo dnem, který se pokládá za den jeho smrti.
(3) Auditorské společnosti zaniká oprávnění k výkonu auditorské činnosti, pokud zanikne, a to dnem jejího zániku.
(4) Řízení o zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle odstavce 1 Komora přeruší, pokud není ukončeno kárné řízení, kontrola kvality nebo jiné řízení vedené Komorou nebo Radou, anebo nemá-li auditor splněny veškeré povinnosti vůči Komoře a Radě, a to do ukončení těchto řízení nebo kontroly anebo do splnění těchto povinností.
 
§ 7c
Společná ustanovení k pozastavení, zákazu nebo trvalému zákazu výkonu auditorské činnosti
(1) Auditorovi, který má zakázán nebo trvale zakázán výkon auditorské činnosti, zaniká oprávnění k výkonu auditorské činnosti.
(2) Zánikem oprávnění k výkonu auditorské činnosti není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 15, povinnost uchovávat dokumentaci a spis auditora podle § 20a odst. 2 a povinnost dodržovat zákaz podle § 45 odst. 4.
(3) Žádá-li ten, komu zaniklo oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle odstavce 1, o vydání auditorského oprávnění ve lhůtě, která je kratší než 5 let ode dne zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti, § 4 odst. 1 písm. d), f) a h) se nepoužije.
(4) Ten, komu zaniklo oprávnění k výkonu auditorské činnosti zákazem podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 7 odst. 2 písm. a) a c), může žádat o vydání auditorského oprávnění nejdříve po uplynutí doby, na kterou byl zákaz výkonu auditorské činnosti uložen.
(5) Informaci o pozastavení nebo zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti a jejich důvodech zaznamená Komora bezodkladně v rejstříku. O těchto skutečnostech informuje Komora Radu a příslušný orgán členského státu, ve kterém je auditor oprávněn provádět povinný audit.“.
40. V § 8 odst. 1 písm. h) se slova „povinnému auditu“ nahrazují slovy „auditorské činnosti“.
41. V § 8 odst. 1 písm. i) se slova „ , případně další“ nahrazují slovy „vydané Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy a“.
42. V § 8 odst. 3 větě první se za slova „vysokoškolskou zkoušku“ vkládají slova „formou státní zkoušky“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „5“.
43. V § 8 odst. 5 větě druhé se slovo „vykonána“ nahrazuje slovem „složena“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „5“ a slovo „neuznávají“ se nahrazuje slovy „uznávají ve lhůtě do 5 let ode dne jejich složení“.
44. V § 8 odst. 6 se slova „ekonomické a právní“ zrušují a za slovo „praxe“ se vkládají slova „v oblastech uvedených v odstavcích 1 a 2“.
45. V § 8 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
46. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Žadatel může písemně požádat Komoru o přezkoumání hodnocení, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byl žadatel o výsledku dílčí zkoušky vyrozuměn. Přezkum provádí odvolací zkušební komise složená z členů zkušební komise, kteří nerozhodovali o výsledku dílčí zkoušky. Odvolací zkušební komisi jmenuje Rada.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
47. V § 8 odst. 9 písm. d) se slova „dílčím zkouškám“ nahrazují slovy „dílčí zkoušce“ a slova „nebo rozdílové zkoušce“ se nahrazují slovy „nebo části rozdílové zkoušky“.
48. V § 8 odst. 9 písm. f) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
49. V § 8 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) podrobnosti k přezkumu hodnocení zkušební komise.“.
50. V § 10 odst. 3 větě první se slovo „formální“ nahrazuje slovem „dosažené“.
51. V § 10 odst. 3 větě druhé se slovo „zpravidla“ zrušuje.
52. V § 10 odst. 4 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „oprávněná k provádění auditorské činnosti v jiném členském státě nebo Švýcarské konfederaci“.
53. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.
54. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠10a
Schvalování auditorů ze třetích zemí
(1) Na základě vzájemnosti se umožní auditorovi ze třetí země provádět auditorskou činnost, pokud doloží, že splňuje požadavky rovnocenné požadavkům uvedeným v § 4 a složí rozdílovou zkoušku, pokud není doklady o dosažené kvalifikaci prokázána znalost všech oblastí uvedených v § 8. Rozdílová zkouška se koná v českém jazyce.
(2) Auditor ze třetí země podle odstavce 1 je považován za auditora podle tohoto zákona. Auditorovi ze třetí země Komora vydá auditorské oprávnění nejpozději do 30 dnů ode dne splnění podmínek podle odstavce 1.“.
55. Nadpis umístěný nad označením § 11 se nahrazuje nadpisem „Rejstřík auditorů“.
56. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
 
㤠11
(1) Komora vede rejstřík, který obsahuje údaje o
a) statutárních auditorech,
b) auditorských společnostech,
c) auditorech z jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace, kteří vykonávají auditorskou činnost v České republice dočasně nebo příležitostně,
d) asistentech auditora,
e) osobách registrovaných podle § 47.
(2) Rejstřík obsahuje také adresu sídla a kontaktní údaje Komory a Rady a jejich orgánů příslušných ke kontrole kvality podle § 24 a řízení podle § 26.
(3) Rejstřík je veden v elektronické podobě.
(4) Údaje jsou v rejstříku vedeny v českém jazyce.
(5) Údaje obsažené v rejstříku jsou, s výjimkou rodného čísla, data narození, adresy bydliště a opatření napomenutí, veřejně přístupné na internetových stránkách Komory.
(6) Údaje o asistentech auditora se nezveřejňují.
(7) Komora může ve statutu Komory stanovit, že se do neveřejné části rejstříku zapisují i další potřebné údaje.
(8) Údaje do rejstříku v českém jazyce a opatřené podpisem předává Komoře bez zbytečného odkladu osoba, jíž se údaje týkají. Jsou-li údaje předávány v elektronické podobě, musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem15).
(9) Údaje zapisované do rejstříku nebo jejich změny jsou osoby podle odstavce 1 povinny bezodkladně oznámit Komoře. Komora může při neoznámení změn a při závažném dopadu tohoto neoznámení zahájit řízení podle § 26.
15) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.
57. § 12 zní:
 
㤠12
Rejstřík obsahuje tyto údaje o statutárních auditorech:
a) jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
b) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,
c) den vzniku auditorského oprávnění,
d) evidenční číslo, které mu bylo ke dni nabytí právní moci auditorského oprávnění přiděleno (dále jen „evidenční číslo“),
e) název auditorské společnosti, u které je statutární auditor zaměstnán nebo s níž je spojen jako společník nebo jinak, adresu jejího sídla a její evidenční číslo, nebo jméno statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, u kterého je zaměstnán, adresu jeho sídla a jeho evidenční číslo, pokud existují,
f) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření a důvodu uložení.“.
Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.
58. Za § 12 se vkládají nové § 12a až 12e, které znějí:
 
㤠12a
Rejstřík obsahuje tyto údaje o auditorských společnostech:
a) název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
b) údaje o členech řídicího orgánu
1. u fyzických osob jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, je-li podnikatelem, jméno podnikatele, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
2. u právnických osob název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno a adresu bydliště fyzické osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
c) jméno a adresu bydliště nebo název nebo jméno podnikatele a adresu sídla všech společníků včetně rozsahu jejich hlasovacích práv,
d) informace o kontaktních místech, jméno a adresu kontaktní osoby,
e) adresu internetových stránek, má-li je zřízeny,
f) den vzniku auditorského oprávnění,
g) evidenční číslo,
h) jméno a evidenční číslo statutárního auditora provádějícího povinný audit pro auditorskou společnost na základě pracovněprávního nebo jiného vztahu,
i) případné členství v síti a seznam názvů a adres členských společností a propojených osob nebo udání místa, kde jsou takové informace veřejně dostupné,
j) všechny další registrace auditorské společnosti provedené u příslušných orgánů jiných členských států a auditorské osoby ve třetích zemích včetně názvu registračního orgánu nebo orgánů a registračního čísla nebo čísel, pokud existují,
k) přehled o uložených opatřeních, včetně druhu opatření a důvodu uložení.
 
§ 12b
V případě osob uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) se do rejstříku zapisují údaje uvedené v oznámení podle § 10 odst. 5.
 
§ 12c
Rejstřík obsahuje tyto údaje o asistentech auditora:
a) jméno, rodné číslo, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum narození, adresu bydliště, adresu pro doručování písemností, není-li shodná s adresou bydliště,
b) název auditorské společnosti, u které vykonává odbornou praxi, adresu jejího sídla a její evidenční číslo nebo jméno statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, u kterého vykonává odbornou praxi, adresu jeho sídla a jeho evidenční číslo,
c) datum zápisu do rejstříku,
d) registrační číslo, které mu bylo při zápisu do rejstříku přiděleno.
 
§ 12d
V případě osob registrovaných podle § 47 se do rejstříku zapisují informace podle § 12 a 12a, pokud jsou u těchto osob v zahraničí evidovány.
 
§ 12e
(1) Pro potřeby vedení rejstříku a zápisu údajů do něj využívá Komora
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) datum narození,
d) adresa místa pobytu,
e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) státní občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu,
f) datum úmrtí,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, h) omezení svéprávnosti.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) datum úmrtí,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.
59. V § 13 větě první se slovo „své“ nahrazuje slovem „auditorské“.
60. V § 13 větě druhé se slova „ , a to pro výkon auditorské činnosti jako činnosti ve veřejném zájmu“ zrušují.
61. V § 13 větě poslední se slova „jeho zpracování“ nahrazují slovy „vydání etického kodexu Komora“ a slova „Mezinárodní federace účetních“ se nahrazují slovy „Mezinárodního výboru pro etické standardy účetních“.
62. V § 14 odst. 1 větě první se slova „a nesmí se“ nahrazují slovy „ , zejména se nesmí“.
63. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slovo „kodex“ vkládají slova „podle § 13“ a slovo „ostatní“ se zrušuje.
64. V § 14 odst. 2 se za slovo „auditor“ vkládají slova „u této účetní jednotky“.
65. V § 14 odstavec 5 zní:
„(5) Vykonává-li statutární auditor auditorskou činnost pro auditorskou společnost, nesmějí společníci, vedoucí zaměstnanci nebo členové řídicích a kontrolních orgánů této auditorské společnosti anebo propojené osoby této auditorské společnosti zasahovat do provádění auditorské činnosti způsobem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora při provádění této auditorské činnosti.“.
66. V § 14 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vykonává-li statutární auditor auditorskou činnost pro statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet, nesmí statutární auditor, pro něhož je auditorská činnost prováděna, a jeho vedoucí zaměstnanci, zasahovat do provádění auditorské činnosti způsobem, který ohrožuje nezávislost a nestrannost statutárního auditora při provádění této auditorské činnosti.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
67. V § 14 odst. 7 se slova „statutárního auditora a auditorské společnosti“ nahrazují slovem „auditora“.
68. V § 14 odst. 8 se slovo „povinný“ nahrazuje slovem „povinen“.
69. V § 15 odst. 1 se slovo „povinný“ nahrazuje slovem „povinen“ a slova „kterou audituje“ se nahrazují slovy „u které provádí auditorskou činnost“.
70. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato povinnost se vztahuje i na auditora, který na auditorské zakázce přestal pracovat, na auditora, který má pozastaven výkon auditorské činnosti nebo kterému zaniklo oprávnění k výkonu auditorské činnosti, členy Prezidia Rady, členy orgánů Komory, zaměstnance Komory a Rady, kontrolory kvality a dále na osoby, které na základě pověření Komorou nebo Radou mají nebo měly k takovým informacím přístup, zaměstnance auditora, společníky a členy orgánů auditorské společnosti.“.
71. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a provedené auditorské činnosti“.
72. V § 15 odst. 4 písm. a) se za slovo „informací“ vkládají slova „Radě pro účely výkonu její působnosti podle § 37 odst. 2,“.
73. V § 15 odst. 4 písm. b) se za slovo „provádění“ vkládá slovo „povinného“.
74. V § 15 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) poskytnutí dokumentů Radou příslušnému orgánu jiného členského státu podle § 42 odst. 1, případně příslušnému orgánu třetí země podle § 49, nebo auditorem příslušnému orgánu třetí země podle § 49 odst. 4,“.
75. V § 15 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) poskytnutí informací kontrolorovi kvality pro účely kontroly kvality,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
76. V § 15 odst. 4 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.
77. V § 15 odst. 4 písm. g) se slova „informací soudu nebo poskytnutí“ a slovo „statutárního“ zrušují a na konci písmene se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) plnění zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit trestný čin.“.
78. V § 16 úvodní části ustanovení se slovo „Cena“ nahrazuje slovem „Odměna“.
79. V § 16 písm. b) se slovo „podmíněna“ nahrazuje slovem „ovlivněna“.
80. V § 17 odst. 1 větě první se slovo „auditora“ nahrazuje slovy „auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet“.
81. V § 17 odst. 1 větě druhé se slovo „dozorčí“ nahrazuje slovem „kontrolní“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „za podmínky, že jeho členové nejsou členy řídicího orgánu“.
82. V § 17 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
83. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:
„(2) Pokud má účetní jednotka, která je zadavatelem veřejné zakázky podle zákona upravujícího veřejné zakázky, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, postup podle odstavce 1 se nepoužije, jsou-li auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet určeni postupem podle zákona upravujícího veřejné zakázky za podmínky, že způsob určení auditora je nezávislý na členech řídicího orgánu této auditované účetní jednotky.
(3) Pokud má účetní jednotka bez právní osob- nosti povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet postupem podle odstavce 1
a) obhospodařovatel, jde-li o jím obhospodařovaný podílový fond nebo podfond,
b) obhospodařovatel, jde-li o svěřenský fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
c) penzijní společnost, jde-li o jí obhospodařovaný účastnický, transformovaný nebo důchodový fond,
d) ten, kdo ji zřídil, jde-li o účetní jednotku, která je pobočkou.
(4) Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a nelze-li určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet postupem podle odstavců 1 až 3, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet způsobem, který je nezávislý na členech řídicího orgánu této auditované účetní jednotky.
(5) Osoba, která jedná jménem účetní jednotky, je oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s auditorem určeným podle odstavců 1, 2, 3 nebo 4.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 6 a 7.
84. V § 17 odst. 6 se slova „vnitřními předpisy“ nahrazují slovy „auditorskými standardy podle § 18“.
85. V § 17 odst. 7 se slovo „auditorem“ nahrazuje slovy „auditorskou společností nebo statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet“.
86. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:
 
㤠18
Auditorské standardy
Auditor postupuje při provádění auditorské činnosti v souladu s auditorskými standardy upravenými právem Evropské unie17) a s auditorskými standardy vydanými Komorou, které stanoví postupy auditora při provádění auditorské činnosti, neupravené auditorskými standardy upravenými právem Evropské unie. Pokud zvláštní povaha ověření jiných ekonomických informací neumožňuje takto postupovat, přihlédne auditor při ověření jiných ekonomických informací k těmto auditorským standardům a přiměřeně je použije. Seznam auditorských standardů upravených právem Evropské unie a auditorských standardů vydávaných Komorou a jejich aktuální znění Komora zveřejňuje na internetových stránkách Komory.
17) Čl. 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES.“.
87. V § 19 odst. 1 větě druhé se slova „a auditory a auditorskými společnostmi schválenými k provádění povinného auditu v ostatních členských státech a auditory nebo auditorskými osobami ze třetí země“ nahrazují slovy „ , auditory z jiného členského státu nebo auditorskými osobami z jiného členského státu, auditory ze třetí země nebo auditorskými osobami ze třetí země“, slovo „stejnou“ se zrušuje a slova „ , která je uvedena“ se nahrazují slovem „uvedenou“.
88. V § 19 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud je u významné části skupiny prováděn povinný audit u subjektu ze třetí země, s jejímiž příslušnými orgány není uzavřeno pracovní ujednání uvedené v § 49 odst. 1 písm. d), je auditor skupiny na žádost Rady povinen zajistit předložení dokumentace o auditu provedeném u tohoto subjektu jedním nebo více auditory, auditory z jiného členského státu nebo auditorskými osobami z jiného členského státu, auditory ze třetí země nebo auditorskými osobami ze třetí země, a to v rozsahu potřebném pro povinný audit konsolidované účetní závěrky.“.
89. V § 20 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) úvod, ve kterém auditor uvede
1. jméno podnikatele, adresu sídla nebo adresu bydliště, liší-li se od adresy sídla u auditované účetní jednotky, která je fyzickou osobou nebo zahraniční fyzickou osobou, nebo název a adresu sídla u auditované účetní jednotky, která je právnickou osobou, nebo název a adresu sídla pobočky obchodního závodu nebo organizační složky u auditované účetní jednotky, která je zahraniční právnickou osobou, identifikační číslo osoby, je-li účetní jednotce přiděleno, a
2. identifikaci účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky účetní jednotky uvedené v bodu 1 včetně uvedení rozvahového dne nebo jiného okamžiku, k němuž je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena, a identifikaci účetního období, za které je sestavena, a identifikaci příslušného rámce účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka sestavena,“.
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
90. V § 20 odstavec 3 zní:
„(3) Statutární auditor uvede ve zprávě auditora jméno podnikatele, adresu sídla, evidenční číslo, podpis a datum vyhotovení.“.
91. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Auditorská společnost ve zprávě auditora uvede název, adresu sídla, evidenční číslo a jména statutárních auditorů, kteří pro auditorskou společnost vyhotovili zprávu auditora, jejich evidenční čísla, jejich podpis a datum vyhotovení.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
92. V § 20 odst. 5 větě první se slova „se statutárním“ nahrazují slovy „s řídicím“.
93. V § 20 se odstavce 6 až 8 zrušují.
94. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠20a
Spis auditora
(1) O průběhu auditorské činnosti vede auditor spis, který obsahuje informace podle auditorských standardů.
(2) Auditorská společnost nebo statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet uchovává spis nejméně po dobu 10 let ode dne vyhotovení zprávy auditora.
(3) Právo nahlížet do spisu mají
a) auditor skupiny podle § 19,
b) kárná komise Komory pro účely řízení podle § 26,
c) dozorčí komise a kontroloři kvality pro účely kontroly kvality,
d) členové Prezidia a jimi pověřené osoby pro účely § 37 odst. 2,
e) zaměstnanci České národní banky, je-li to potřebné pro výkon dohledu nad finančním trhem,
f) soud, týká-li se občanskoprávní řízení činnosti auditora,
g) orgány činné v trestním řízení, týká-li se trestní řízení činnosti auditora.“.
95. V § 21 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
96. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.
97. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) čárka nahrazuje slovem „a“.
98. V 21 odst. 1 písm. d) se za slovo „Radou“ vkládají slova „a poskytnout jí potřebnou součinnost“.
99. V § 21 odst. 2 větě třetí se slovo „statutární“ zrušuje.
100. V § 21 odst. 2 větě čtvrté se slova „Statutární auditor“ nahrazují slovem „Auditor“.
101. V § 21 odst. 2 větě páté se slovo „statutárního“ zrušuje.
102. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
103. V § 21 odst. 5 se slova „jsou povinni“ nahrazují slovy „je povinen“ a slova „statutární i dozorčí“ se nahrazují slovy „řídicí a kontrolní“.
104. V § 21 odst. 7 se slova „jménem auditorské společnosti“ nahrazují slovy „pro auditorskou společnost“.
105. V § 21 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorská společnost jsou povinni provést taková opatření, která po nich lze spravedlivě požadovat, k
a) zamezení porušování povinností podle § 25 odst. 1 statutárním auditorem, který pro ně vykonává auditorskou činnost, nebo
b) odvrácení následků porušení těchto povinností statutárním auditorem, který pro ně vykonává auditorskou činnost.“.
106. V § 22 se slova „Statutární auditor a auditorská společnost“ nahrazují slovy „Auditorská společnost a statutární auditor vykonávající auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet“.
107. V § 23 odst. 1 se slovo „Auditor“ nahrazuje slovy „S výjimkou auditorské činnosti auditor“.
108. V § 23 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
109. V § 23 odst. 2 písm. c) se slovo „ekonomické,“ zrušuje.
110. V § 23 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) činnost mediátora.“.
111. § 24 včetně nadpisu zní:
 
㤠24
Systém kontroly kvality
(1) Auditor podléhá systému kontroly kvality, jehož účelem je především kontrolovat, zda auditor postupuje při provádění auditorské činnosti podle tohoto zákona, zejména pak v souladu s auditorskými standardy podle § 18, etickým kodexem podle § 13 a vnitřními předpisy Komory.
(2) Systém kontroly kvality organizuje a řídí Komora v souladu s dozorčím řádem, plánem kontroly kvality a doporučeními vydanými Radou podle § 38 odst. 2 písm. h).
(3) Systém kontroly kvality musí splňovat tato kritéria:
a) je nezávislý na kontrolovaném auditorovi,
b) podléhá veřejnému dohledu podle hlavy VI,
c) jeho financování je bezpečné a nesmí být negativně ovlivňováno ze strany auditorů,
d) kontrolu kvality provádí kontrolor kvality,
e) kontrola kvality se u auditora provádí nejméně jednou za 6 let,
f) kontrola kvality se u auditora, který provádí povinný audit u subjektu veřejného zájmu, provádí nejméně jednou za 3 roky.
(4) Komora přijme dozorčí řád, který je vnitřním předpisem Komory a který zároveň stanoví podmínky organizačního a personálního zajištění systému kontroly kvality, podrobnosti provádění kontroly kvality kontrolory kvality a postup projednávání zpráv o kontrole kvality.
(5) Rada schvaluje plán kontroly kvality, který předkládá Komora nejméně jednou v každém kalendářním pololetí. Plán kontroly kvality obsahuje jméno auditora, u něhož je kontrola kvality plánována, jméno kontrolora kvality pověřeného provedením kontroly kvality, termín provedení kontroly kvality a prohlášení kontrolora kvality o splnění požadavků stanovených v § 24b odst. 1.
(6) Jednou ročně vydává Komora souhrnnou zprávu o kontrole kvality, v níž uvádí podstatná zjištění, zejména opakované nedostatky vnitřních systémů řízení kvality u auditorů, které vyplývají z provedených kontrol kvality. Zprávu Komora doručuje Radě a zároveň ji zveřejní na internetových stránkách Komory.“.
112. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24c, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠24a
Kontrolor kvality
(1) Kontrolorem kvality může být pouze fyzická osoba, která
a) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu nebo dokončila studium, které je uznané příslušným členským státem za součást jeho vysokoškolského systému a jehož dokončení mu poskytuje vysokoškolskou kvalifikaci,
b) má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu a
c) absolvovala školení kontroly kvality určené Komorou.
(2) Pro účely společné kontroly kvality podle § 24c se kontrolorem kvality rozumí též osoba pověřená příslušným orgánem třetí země k účasti na společné kontrole kvality.
(3) Před provedením kontroly kvality prokáže kontrolor kvality Komoře čestným prohlášením splnění požadavků stanovených v § 24b odst. 1.
 
§ 24b
Kontrola kvality
(1) Kontrola kvality nesmí být provedena kontrolorem kvality, pokud
a) je s kontrolovaným auditorem ve střetu zájmů,
b) je s kontrolovaným auditorem v obchodním, pracovněprávním nebo jiném vztahu,
c) je členem řídicího, kontrolního nebo nejvyššího orgánu kontrolovaného auditora, nebo
d) neuplynuly alespoň 2 roky ode dne, kdy přestal být s kontrolovaným auditorem ve vztahu podle písmen b) a c).
(2) Termín kontroly kvality stanoví Komora a oznámí jej auditorovi nejméně 30 dnů přede dnem jejího zahájení. Ode dne oznámení termínu kontroly kvality do dne, kdy je tato kontrola ukončena, nemůže auditor a jeho klíčový auditorský partner požádat o ukončení výkonu auditorské činnosti podle § 7b odst. 1.
(3) Při kontrole kvality kontrolor kvality prověřuje i vybrané spisy auditora a posuzuje zejména, zda auditor postupuje v souladu s auditorskými standardy podle § 18, požadavky na nezávislost, množství a kvalitu vynaložených zdrojů včetně dodržení požadavků na průběžné vzdělávání, výši auditorských odměn a vnitřní systém řízení kvality u auditora.
(4) Auditor předloží kontrolorovi kvality seznam auditovaných osob a na požádání zpřístupní spisy a další související dokumentaci nutnou k provedení kontroly kvality, které si kontrolor kvality vyžádá, a poskytne mu potřebnou součinnost.
(5) O kontrole kvality vyhotoví kontrolor kvality zprávu, ve které uvede zjištěné nedostatky, a tuto zprávu s auditorem projedná. Ve zprávě o kontrole kvality uvede kontrolor kvality i případná doporučení ke zjištěním z kontroly kvality a lhůtu pro jejich uskutečnění, která nesmí být delší než 12 měsíců. Zprávu o kontrole kvality předává kontrolor kvality Komoře, která uchová zprávu o kontrole kvality nejméně po dobu 7 let ode dne ukončení kontroly kvality.
(6) Auditor je povinen uskutečnit doporučení uvedená ve zprávě o kontrole kvality ve stanovené lhůtě.
 
§ 24c
Společná kontrola kvality
Za podmínek stanovených pracovními ujednáními podle § 49 odst. 1 písm. d) může Rada umožnit provedení společné kontroly kvality za účasti osob pověřených dotyčnými příslušnými orgány třetí země. Společná kontrola kvality probíhá pod vedením Rady. Rada stanoví termín provedení a rozsah společné kontroly kvality v souladu s pracovními ujednáními.“.
113. V nadpisu hlavy III se slova „opatření a kárné“ nahrazují slovy „a jiná opatření a kárná a jiná“.
114. V nadpisu § 25 se za slovo „Kárná“ vkládají slova „a jiná“.
115. V § 25 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Za zaviněné porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18 (dále jen „kárné provinění“) může Komora statutárnímu auditorovi uložit některé z těchto opatření“.
116. V § 25 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) zákaz výkonu auditorské činnosti na dobu nejdéle 5 let,“.
117. V § 25 odst. 1 písm. e) se slova „podle § 7“ zrušují.
118. V § 25 odst. 2 se slovo „kárným“ zrušuje.
119. V § 25 odstavec 3 zní:
„(3) Za porušení povinnosti stanovené v § 21 odst. 8 může Komora auditorské společnosti uložit opatření podle odstavce 1 s tím, že pokuta podle odstavce 1 písm. c) se uloží až do výše 5 000 000 Kč.“.
120. V § 25 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Za porušení povinnosti stanovené v § 21 odst. 8 může Komora statutárnímu auditorovi vykonávajícímu auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet uložit opatření podle odstavce 1.
(5) Za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými stan- dardy podle § 18 učiněném při činnosti auditorské společnosti, které není kárným proviněním statutárního auditora, uloží Komora této auditorské společnosti opatření podle odstavce 1 s tím, že pokuta podle odstavce 1 písm. c) se uloží až do výše 5 000 000 Kč.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.
121. V § 25 odst. 6 se slovo „kárné“ zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „a auditorské společnosti se pokuta uloží až do výše 10 000 000 Kč.“.
122. V § 25 odst. 7 se slova „Kárné řízení“ nahrazují slovem „Řízení“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „6“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; v případě zániku oprávnění k výkonu auditorské činnosti tato lhůta neběží“.
123. V § 25 odst. 8 se slovo „kárného“ zrušuje.
124. V § 25 odst. 9 se slovo „kárného“ zrušuje a slovo „provinění“ se nahrazuje slovy „takového porušení povinnosti“.
125. V § 25 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) Rozhodnutí o uložení opatření veřejného napomenutí vykoná Komora uveřejněním. Toto rozhodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo uveřejněno. Obsah a formu veřejného napomenutí a způsob uveřejnění určí kárná komise tímto rozhodnutím.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
126. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠25a
Zavinění
(1) Za zaviněné kárné provinění se považuje kárné provinění spáchané úmyslně nebo z nedbalosti.
(2) Kárné provinění je spácháno úmyslně, jestliže statutární auditor
a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, nebo
b) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18 a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn.
(3) Kárné provinění je spácháno z nedbalosti, jestliže statutární auditor
a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(4) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl statutární auditor podle okolností a svých osobních poměrů povinen.“.
127. V nadpisu § 26 se slovo „Kárné“ nahrazuje slovy „Kárná a jiná“.
128. V § 26 odst. 1 se slovo „kárného“ zrušuje, za slovo „Komory“ se vkládají slova „v řízení zahájeném z moci úřední nebo“ a slova „ , nebo bez návrhu“ se zrušují.
129. V § 26 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Návrh musí obsahovat jméno auditora, proti němuž návrh směřuje, popis skutku, pro který se navrhuje zahájení řízení, označení důkazů, o které se návrh opírá, a návrh na uložení konkrétního opatření. K návrhu se připojí důkazy, které má navrhovatel k dispozici. Kárná komise není návrhem na uložení opatření vázána.
(3) Účastníky řízení zahájeného na návrh jsou navrhovatel a auditor, proti němuž návrh směřuje.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
130. V § 26 odst. 4 se slovo „kárného“ a slovo „kárných“ zrušuje.
131. V § 26 odst. 5 se slovo „kárného“ zrušuje.
132. V § 26 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Vyslovila-li kárná komise Komory v rozhodnutí, kterým se řízení končí, že auditor porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory nebo auditorskými standardy podle § 18, uloží současně v rozhodnutí auditorovi náhradu nákladů řízení, které nese Komora. Náklady řízení stanoví kárný řád, a to částkou, která nesmí být vyšší než 6 000 Kč.
(7) O zahájení řízení a jeho výsledku kárná komise Komory informuje dozorčí komisi a Radu.“.
133. § 27 včetně nadpisu zní:
 
㤠27
Zahlazení kárného a jiného opatření
(1) Komora zahladí opatření, uplynula-li
a) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení opatření napomenutí doba 1 roku,
b) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení opatření veřejného napomenutí nebo od zaplacení pokuty doba 2 let,
c) ode dne, kterým skončilo opatření zákazu auditorské činnosti, doba 4 let.
(2) Bylo-li opatření zahlazeno, nelze na auditora pohlížet, jako by se dopustil provinění.
(3) Zahlazené opatření nesmí být zveřejňováno v rejstříku.“.
134. V § 28 odst. 1 se slova „seznamu asistentů auditora“ nahrazují slovem „rejstříku“.
135. V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „seznamu asistentů auditora“ nahrazují slovem „rejstříku“.
136. V § 28 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) je plně svéprávná,“.
137. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) vykonává odbornou praxi u auditora.“.
138. V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a 5“.
139. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Komora vyškrtne z rejstříku asistenta auditora, pokud
a) o to písemně požádal, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla Komoře doručena žádost, není-li v žádosti uveden den pozdější,
b) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, a to ke dni, kdy se o této skutečnosti dozvěděla,
c) se stal statutárním auditorem, a to ke dni zápisu do rejstříku, nebo
d) přestal splňovat některou z podmínek uvedených v odstavci 2, a to ke dni, kdy se o této skutečnosti dozvěděla.“.
140. V § 29 odst. 1 se slova „auditu účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek“ nahrazují slovy „auditorské činnosti, zejména povinného auditu,“.
141. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo „kárné“ zrušuje, za slovo „opatření“ se vkládají slova „podle § 25 odst. 1 písm. d) nebo obdobné opatření v jiném členském státě“ a slova „dočasně zakázán“ se nahrazují slovem „pozastaven“.
142. § 30 se včetně nadpisu zrušuje.
143. V § 31 odst. 1 se slovo „statutárních“ a slova „se sídlem v Praze“ zrušují.
144. V § 31 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Komora má sídlo v Praze.“.
145. V § 31 odst. 2 písm. b) se slova „statutárními auditory, auditorskými společnostmi“ nahrazují slovem „auditory“.
146. V § 31 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „po projednání s Radou“, slovo „mezinárodních“ se zrušuje a slova „Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.
147. V § 31 odst. 2 písm. d) se slova „seznam auditorů podle § 11 a seznam asistentů auditora podle § 30“ nahrazují slovy „rejstřík podle“.
148. V § 31 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) rozhoduje o podaných přihláškách k auditorským zkouškám, dílčím auditorským zkouškám a rozdílovým zkouškám a zajišťuje provádění auditorských a dílčích auditorských zkoušek a rozdílových zkoušek,“.
149. V § 31 odst. 2 písm. h) se za slovo „kontaktuje“ vkládá slovo „příslušný“ a slovo „dohledu“ se zrušuje.
150. V § 31 odst. 2 písm. j) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve zvlášť“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ ; o takovém zproštění mlčenlivosti Komora informuje účetní jednotku“.
151. V § 31 odst. 4 se za slovo „povinna“ vkládají slova „zohlednit doporučení Rady podle § 38 odst. 2 písm. h) a“, za slovo „Radou“ se vkládají slova „a poskytnout jí potřebnou součinnost“ a slova „orgány dohledu“ se nahrazují slovy „příslušnými orgány“.
152. V § 31 odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
153. V § 32 odst. 2 větě první se slova „dočasně zakázán“ nahrazují slovem „pozastaven“.
154. V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Výkon funkce člena orgánu uvedeného v odstavci 1 písm. b) až d) končí
a) uplynutím jeho funkčního období,
b) odvoláním,
c) vzdáním se funkce,
d) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
e) zákazem nebo trvalým zákazem výkonu auditorské činnosti.“.
155. V § 33 odst. 1 větě druhé se slova „seznamu auditorů“ nahrazují slovem „rejstříku“.
156. V § 33 odst. 2 písm. c) se slova „při respektování ustanovení § 18“ nahrazují slovy „ , s výjimkou auditorských standardů upravených právem Evropské unie“.
157. V § 33 odst. 2 písm. e) se slova „auditorské zkoušce, dílčím auditorským zkouškám a rozdílové zkoušce“ nahrazují slovy „dílčí auditorské zkoušce a části rozdílové zkoušky“.
158. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; účetní závěrku Komora zveřejní na svých internetových stránkách“.
159. V § 34 odst. 4 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“, slova „předpisů uvedených v § 2 písm. k)“ se nahrazují slovy „auditorských standardů upravených právem Evropské unie“ a slovo „vnitřního“ se zrušuje.
160. V § 34 odst. 6 větě druhé se za slovo „funkci“ vkládá čárka.
161. V § 37 odst. 2 se na konci textu písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou.
162. V § 37 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) vykonává působnost v oblasti veřejné správy ve věcech podle hlavy X,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
163. V § 37 odst. 4 se slova „§ 45 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 49a odst. 3 a § 49b odst. 2“.
164. V § 37 se odstavec 5 zrušuje.
165. V § 38 odst. 1 písm. d) se slova „disciplinárních a sankčních“ nahrazují slovy „kárných a jiných“ a slova „auditorům ze třetích zemí“ se nahrazují slovy „osobám registrovaným podle § 47 odst. 2 až 4“.
166. V § 38 odst. 2 písm. a) se slova „účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek“ zrušují.
167. V § 38 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) vydává doporučení k systému kontroly kvality a pro účely výkonu veřejného dohledu,“.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l).
168. V § 38 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) je oprávněna nařídit Komoře provedení kontroly kvality u auditora,“.
169. V § 38 odst. 2 písm. j) se slova „§ 24“ nahrazují slovy „§ 24b“.
170. V § 38 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k) je oprávněna provést pro účely veřejného dohledu vlastní šetření u auditora nebo u Komory,“.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l) a m).
171. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠38a
Orgány Rady
(1) Orgány Rady jsou
a) Prezidium,
b) Prezident Rady,
c) disciplinární výbor.
(2) Rada může zřizovat poradní orgány.
(3) Podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci Rady, jejích orgánů a jejího sekretariátu stanoví statut Rady.“.
172. Nadpis § 39 se nahrazuje nadpisem „Prezidium“.
173. V § 39 odst. 7 se slova „právní vědy“ nahrazují slovem „práva“.
174. V § 39 odst. 9 písmeno e) zní:
„e) v případě člena Prezidia podle odstavce 2 písm. b) zákazem nebo trvalým zákazem výkonu auditorské činnosti.“.
175. V § 39 odst. 10 písm. c) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž je jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.
176. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠39a
Disciplinární výbor
(1) Disciplinární výbor má nejméně 3 členy.
(2) Členem disciplinárního výboru může být jmenován občan České republiky, který byl činný v oblasti auditu nebo je nebo byl činný v oboru účetnictví anebo v oborech s nimi souvisejícími nebo v oblasti práva a ekonomie. Členem disciplinárního výboru nemůže být jmenován člen Prezidia, statutární auditor nebo osoba, která je finančně nebo jiným způsobem propojena s auditorem.
(3) Členové disciplinárního výboru jsou jmenováni Prezidentem Rady na návrh Prezidia. Funkční období členů disciplinárního výboru, způsob jejich odvolání a odměňování stanoví statut Rady.
(4) Disciplinární výbor vykonává v prvním stupni působnost Rady v řízení o sankcích podle hlavy X. Odvolacím orgánem je Prezidium.
(5) Za výkon funkce člena disciplinárního výboru náleží členu orgánu pouze náhrada výdajů.“.
177. V § 40 odst. 3 větě třetí se slovo „b)“ nahrazuje slovem „c)“.
178. V nadpisu hlavy VII se slova „orgány dohledu“ nahrazují slovy „příslušnými orgány“.
179. V § 41 odst. 2 větě šesté se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „její“ a slovo „pracovníky“ se nahrazuje slovem „osoby“.
180. V § 41 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Rada může umožnit osobám pověřeným příslušným orgánem jiného členského státu být přítomny šetření prováděného Radou.“.
181. V § 41 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „umožnit zaměstnancům nebo jí vybraným osobám příslušného orgánu“ nahrazují slovy „odmítnout umožnit zaměstnancům nebo osobám vybraným příslušným orgánem“.
182. V § 43 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.
183. V § 43 odst. 1 písm. e) se slova „§ 24“ nahrazují slovy „§ 24b“.
184. V § 44 odst. 1 větě druhé se slova „je orgánem subjektu veřejného zájmu a“ zrušují, za slovo „má“ se vkládá slovo „nejméně“ a slova „stanovy nebo jiný obdobný zakladatelský dokument“ se nahrazují slovy „zakladatelské právní jednání“.
185. V § 44 odst. 1 větě poslední se slova „Nejméně 1 člen“ nahrazují slovy „Většina členů“ a slova „nezávislý na auditované osobě“ se nahrazují slovem „nezávislá“.
186. V § 44 odst. 2 větě první se za slova „audit z“ vkládá slovo „nevýkonných“ a slovo „dozorčího“ se nahrazuje slovem „kontrolního“.
187. V § 44 odst. 2 větě druhé se slovo „dozorčí“ nahrazuje slovem „kontrolní“.
188. V § 44 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
189. V § 44 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „statutárních nebo dozorčích“ nahrazují slovy „řídicích nebo kontrolních“.
190. V § 44 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního auditu zřízena,“.
191. V § 44 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní“.
192. V § 44 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) U subjektu veřejného zájmu navrhuje auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet orgánu příslušnému určit auditora kontrolní orgán; přitom zohlední doporučení výboru pro audit. Navrhne-li kontrolní orgán jinou auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet než navrhovaného v doporučení výboru pro audit, je takový návrh povinen orgánu příslušnému určit auditora řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlil od doporučení výboru pro audit.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
193. V § 44 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „Pojišťovna, zajišťovna, penzijní fond“ nahrazují slovy „Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna“.
194. V § 44 odst. 6 písm. a) se slovo „jejíž“ nahrazuje slovy „která vydala investiční“, slovo „jsou“ se nahrazuje slovy „ , které byly“ a za slovo „na“ se vkládá slovo „evropském“.
195. V § 44 odst. 6 písmeno b) zní:
„b) nejsou akciovou společností s monistickým systémem vnitřní struktury společnosti, kde předsedou správní rady je statutární ředitel,“.
196. V § 44 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) kontrolní orgán má nejméně 3 členy a většina jeho členů je nezávislá a má nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu a“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
197. V § 44 odstavec 7 zní:
„(7) Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený v odstavci 6 nezřídí výbor pro audit, vykonává činnosti výboru pro audit jeho kontrolní orgán.“.
198. V § 44 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Subjekt veřejného zájmu zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede údaje, které se zapisují u členů kontrolního orgánu do obchodního rejstříku. Pokud subjekt veřejného zájmu uvedený v odstavci 6 nemá zřízen výbor pro audit, zveřejní na svých internetových stránkách, který orgán plní funkce výboru pro audit, a jména osob, které jsou jeho členy.“.
199. V § 45 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 5“ zrušují.
200. V § 45 odst. 2 se slovo „dozorčímu“ nahrazuje slovem „kontrolnímu“.
201. V § 45 odst. 3 se slova „od zahájení provádění povinného auditu“ nahrazují slovy „ode dne určení auditora podle § 17“.
202. V § 45 odst. 4 se slova „jménem auditorské společnosti“ nahrazují slovy „pro auditorskou společnost“ a věty druhá a třetí se zrušují.
203. Nadpis hlavy IX se nahrazuje nadpisem „REGISTRACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE“.
204. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.
205. § 47 včetně nadpisu zní:
 
㤠47
Registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi
(1) Komora zaregistruje v rejstříku auditora ze třetí země, auditorskou osobu ze třetí země, auditora z jiného členského státu, auditorskou osobu z jiného členského státu a auditora, kteří předloží zprávu auditora týkající se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti se sídlem ve třetí zemi, jejíž cenné papíry jsou k rozvahovému dni přijaty k obchodování na regulovaném trhu, s výjimkou případu, kdy společnost vydává pouze dluhopisy nebo jim obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky přijaté k obchodování na regulovaném trhu a je-li jmenovitá hodnota takového cenného papíru nejméně 50 000 EUR nebo v případě dluhopisů se jmenovitou hodnotou vyjádřenou v jiné měně, která se ke dni jejich vydání rovná nejméně částce odpovídající 50 000 EUR (dále jen „společnost ze třetí země“). Pro přepočet jiné měny se použije kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k rozvahovému dni.
(2) Komora na žádost zaregistruje auditora ze třetí země, pokud
a) jsou splněny požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f),
b) fyzická osoba provádějící pro tuto osobu audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f),
c) audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země je proveden v souladu s auditorskými standardy podle § 18 a s požadavky stanovenými v § 14 a 16 nebo s rovnocennými standardy a požadavky,
d) zveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v § 43 nebo která splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.
(3) Komora na žádost zaregistruje auditorskou osobu ze třetí země, pokud
a) jsou splněny požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 5 odst. 1 písm. h),
b) většina členů jejího řídicího orgánu splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f) a § 5 odst. 1 písm. h),
c) fyzická osoba provádějící pro tuto osobu audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v § 4 odst. 1 písm. a) až d) a f),
d) audit účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země je proveden v souladu s auditorskými standardy podle § 18 a s požadavky stanovenými v § 14 a 16 nebo s rovnocennými standardy a požadavky,
e) zveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v § 43 nebo která splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.
(4) Komora na žádost zaregistruje auditora z jiného členského státu, splňuje-li požadavky uvedené v odstavci 2 písm. b) až d) a auditorskou osobu z jiného členského státu, splňuje-li požadavky uvedené v odstavci 3 písm. b) až e).
(5) Na zaregistrované osoby podle odstavců 2 až 4 se vztahují ustanovení tohoto zákona upravující veřejný dohled, kontrolu kvality a kárná a jiná opatření. Pokud tyto osoby podléhají systému kontroly kvality jiného členského státu nebo pokud tyto osoby podléhají systému kontroly kvality ve třetí zemi, který byl vyhodnocen jako rovnocenný v souladu s § 24, a kontrola kvality byla u této osoby provedena v průběhu předcházejících 3 let, kontrola kvality se nemusí provést.
(6) Předkládá-li zprávu auditora, týkající se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti ze třetí země, auditor, písemně oznámí Komoře splnění požadavků podle odstavce 2 písm. b) a c), jde-li o statutárního auditora, nebo podle odstavce 3 písm. c) a d), jde-li o auditorskou společnost, a zveřejní na svých internetových stránkách výroční zprávu o průhlednosti, která obsahuje informace uvedené v § 43 nebo která splňuje rovnocenné požadavky na zveřejnění.
(7) Pokud byla zpráva auditora týkající se účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky podle odstavce 1 vyhotovena osobou, která není zaregistrována u Komory podle odstavců 2 až 4 nebo auditorem, který nesplnil požadavky podle odstavce 6, nelze tuto zprávu považovat za zprávu auditora podle tohoto zákona.
(8) Rada hodnotí rovnocennost uvedenou v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 3 písm. d), pokud Evropská komise v této věci nerozhodla dříve. Rada v této věci případně může spolupracovat s Komorou.“.
206. V § 48 odst. 1 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 4“, slova „uvedení auditoři nebo auditorské osoby ze třetích zemí“ se nahrazují slovy „osoby podle § 47 odst. 1“ a číslo „36“ se nahrazuje slovy „hlavy VI“.
207. V § 48 odst. 2 a v § 49 odst. 3 a 5 se slovo „Komise“ nahrazuje slovem „komise“.
208. V § 48 odst. 2 větě poslední se slova „mohou dotčený auditor nebo auditorská osoba ze třetí země pokračovat v provádění auditorské činnosti podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „lze postupovat podle odstavce 1“ a slovo „jim“ se zrušuje.
209. V § 48 odst. 3 a v § 49 odst. 6 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovem „komisi“.
210. V § 48 odst. 3 písm. b) se slova „se systémy“ nahrazují slovy „s orgány“ a slovo „zajištění“ se zrušuje.
211. V § 49 odst. 2 písm. c) se slovo „zajištění“ zrušuje a číslo „36“ se nahrazuje slovy „v hlavě VI“.
212. V § 49 odst. 4 písm. c) se za slovo „dokumentům“ vkládají slova „v držení auditorů z této třetí země nebo“.
213. V části první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisů zní:
 
„HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
 
§ 49a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba, které zaniklo auditorské oprávnění, dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 45 odst. 4 přijme v auditovaném subjektu veřejného zájmu řídicí funkci před uplynutím 2 let poté, co provedla povinný audit nebo přestala pracovat, byla odvolána nebo odstoupila jako statutární auditor nebo klíčový auditorský partner z provádění auditorské zakázky.
(2) Kontrolor kvality se dopustí přestupku tím, že v prohlášení o splnění požadavků stanovených v § 24b odst. 1 uvede nepravdivé informace.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
 
§ 49b
Správní delikty Komory
(1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že
a) vede rejstřík v rozporu s § 11 odst. 1 až 6 nebo § 12 až 12d,
b) organizuje, řídí nebo provozuje systém kontroly kvality v rozporu s § 24 odst. 2 nebo 3,
c) provede kontrolu kvality v rozporu s § 24b odst. 1,
d) v rozporu s § 24 odst. 5 nepředloží plán kontrol kvality ke schválení Radě,
e) nevydá souhrnnou zprávu o kontrole kvality podle § 24 odst. 6,
f) neprovede kontrolu kvality nařízenou Radou podle § 38 odst. 2 písm. i),
g) neprojedná s Radou vnitřní předpisy Komory, etický kodex nebo auditorské standardy před jejich vydáním podle § 31 odst. 2 písm. c),
h) neposkytne Radě dokumenty a informace podle § 31 odst. 3, nebo
i) znemožní výkon veřejného dohledu nebo spolupráci s příslušnými orgány v ostatních členských státech a třetích zemích neposkytnutím potřebné součinnosti Radě podle § 31 odst. 4.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do 300 000 Kč.
 
§ 49c
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Komora za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Rada.
(5) Příjem z pokut je příjmem Rady.“.
Dosavadní hlava X se označuje jako hlava XI.
214. V § 50 se slova „§ 6 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“, slova „§ 7 odst. 4 a 6“ se nahrazují slovy „§ 7a odst. 2, § 7b odst. 1 a 4“, slova „§ 8 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 3, 6 a 7“, slovo „j)“ se nahrazuje slovem „l)“, slova „§ 46“ se nahrazují slovy „§ 10a“, za číslo „47“ se vkládají slova „odst. 2 a 3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; s výjimkou exekuce pokut uložených podle § 49a a 49b“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne neskončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Lhůty upravené v § 8 odst. 3, § 25 odst. 5 a v § 27 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které započaly běžet do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
3. Seznam auditorů a seznam asistentů auditora vedený Komorou auditorů České republiky podle § 11 a podle § 30 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rejstřík auditorů podle § 11 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Číslo auditorského oprávnění podle § 12 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za evidenční číslo podle § 12 písm. d) a § 12a písm. g) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Komora auditorů České republiky do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve spolupráci se správcem příslušného registru zabezpečí přístup do základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců v souladu s § 12e zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Žadatel, který žádá o vydání auditorského oprávnění podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v době 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokládá splnění požadavku uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, výpisem z příslušného registru obsahujícím daný referenční údaj.
7. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a písm. f) a podle § 6 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) až c), § 7 odst. 3 písm. a) nebo § 7 odst. 2 písm. a) a d) a podle § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) a e) a podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za pozastavení výkonu auditorské činnosti podle § 6 odst. 1 až 4 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 6 odst. 1 písm. g) a podle § 6 odst. 3 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zánik oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle § 7b odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. a) a podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7a odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) a d) a podle § 7 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 2 písm. b) a podle § 7 odst. 3 písm. b) a d) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. c) a podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Trvalý zákaz výkonu auditorské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. e) a podle § 7 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zánik oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle § 7b odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Kárné opatření dočasného zákazu výkonu auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za kárné opatření zákazu výkonu auditorské činnosti podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Subjekt veřejného zájmu, který nesplňuje požadavky podle § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit požadavek uvedený v § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
16. Vnitřní předpisy a stanovy Komory auditorů České republiky vydané podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je Komora auditorů České republiky povinna uvést do souladu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
17. Vnitřní předpisy a statut Rady pro veřejný dohled nad auditem vydané podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je Rada pro veřejný dohled nad auditem povinna uvést do souladu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.