Důvodová zpráva k zákonu č. 334/2014 Sb., změna zákona o auditorech

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 334/2014 Sb., změna zákona o auditorech
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády České republiky
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
Na základě schváleného Plánu legislativních prací vlády se nezpracovává.
B. Důvod předložení návrhu zákona a jeho základní charakteristika
1. Důvod a cíle předložení návrhu zákona
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012, schváleným Usnesením č. 941 ze dne 14. prosince 2011, se předkládá návrh novelizace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní předpis, regulující výkon auditorské činnosti, postavení osob vykonávajících tuto činnost a působnost Komory auditorů České republiky a dohledového orgánu. Předkládaný návrh zákona si klade za cíl reagovat na přijetí doplňující legislativy vycházející ze Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (dále jen „směrnice o povinném auditu“). Jedná se o následující akty sekundárního práva Evropské unie:
-
Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu (2008/362/ES).
Cílem navržených změn je zvýšení a zkvalitnění dohledu Rady pro veřejný dohled nad auditem - nad systémem kontroly kvality u auditorů a auditorských společností. Externí zajištění kvality pro povinný audit je pro vysokou kvalitu auditu zásadní, neboť kvalitně prováděný audit dodává důvěryhodnost zveřejňovaným finančním informacím a poskytuje lepší ochranu akcionářům, investorům, věřitelům a jiným zúčastněným stranám. Jakýkoliv systém externího zajištění kvality by z tohoto důvodu měl být objektivní a nezávislý na auditorské profesi. Cílem kontrol je přispět ke zvýšení kvality provádění auditu u kontrolovaného auditora. Kontroly by měly být prováděny pravidelně a preventivně. Měly by se zaměřit na vytvoření a zachování důvěry v povinné audity, a tím i důvěry ve finanční trhy. Toto doporučení se netýká vyšetřování
ad hoc
(prováděných z důvodu možných porušení právních předpisů). Dalších důvodem je nastavení koordinovaného přístupu k provádění kontrol kvality u auditorů a auditorských společností a tedy zamezení odlišného pojetí kvality auditu u statutárních auditorů a auditorských společností v České republice i v jiných členských státech Evropské unie.
-
Rozhodnutí Komise 2013/280/EU ze dne 11. června 2013 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (2013/280/EU).
Důvodem nutnosti reagovat na dané rozhodnutí je především fakt, že jeho přijetím vzniká pro členské státy, na základě vzájemných pracovních ujednání, možnost přistoupit v rámci spolupráce při kontrolách kvality u auditorů nebo auditorských společností na tzv. „společné kontroly“, tj. kontroly prováděné společně s příslušnými orgány ze třetích zemí.
Důležitou oblastí jsou i úpravy zohledňující zkušenosti po implementaci požadavků směrnice o povinném auditu a řešící problémy a nedostatky, které byly při praktické aplikaci zákona v praxi identifikovány. Jedná se např. o sjednocení dob uznávání zkoušek, skládání kvalifikačních zkoušek v rámci Komory auditorů České republiky, doplnění povinnosti pracovního poměru u auditora nebo auditorské společnosti jako podmínky pro zápis do seznamu asistentů auditora, vymezení a aplikace mezinárodních auditorských standardů a standardů vydávaných Komorou auditorů České republiky, nová úprava sankcí, úprava podmínek dočasného a trvalého zákazu výkonu auditorské činnosti, úprava podmínek výkonu auditorské činnosti osobami z jiných členských států a třetích zemí, úprava podmínek spolupráce Komory auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad auditem s příslušnými orgány členských zemí a třetích zemí a další oblasti úpravy, které si vyžádala situace na finančních trzích a reálný vývoj auditorské profese.
Novela také obsahuje úpravy či zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti se změnou či přijetím jiných právních předpisů, v návaznosti na znění nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Cílem předkládaného návrhu je také odstranění některých systematických, terminologických, případně legislativně technických nedostatků.
Oproti původnímu záměru neobsahuje návrh novely úpravy vztahující se k Doporučení Komise 2008/473/ES ze dne 5. června 2008 o omezení občanskoprávní odpovědnosti statutárních auditorů a auditorských společností. Vzhledem k tomu, že obecná právní úprava odpovědnosti není v rozporu s požadavky obsaženými v tomto doporučení, není nutné upravovat odpovědnost přímo v zákoně o auditorech. Vymezení odpovědnosti je tak ponecháno na obecné úpravě.
Důvody pro předložení návrhu novely zákona lze shrnout takto:
I.
nutnost úpravy určitých parametrů systému kontroly kvality a posílení a lepší vymezení pravomocí Rady pro veřejný dohled nad auditem v rámci její činnosti v oblasti veřejného dohledu ve vztahu k Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu;
II.
nedostatečná úprava v oblasti spolupráce orgánu veřejného dohledu s příslušnými orgány z některých třetích zemí, zejména pokud jde o podmínky pro vzájemnou výměnu informací a předávání auditorských spisů a jiných dokumentů v držení auditorů a nemožnost provádění společných kontrol u auditorů, a to zejména v návaznosti na Rozhodnutí Komise 2013/280/EU ze dne 11. června 2013 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (2013/280/EU);
III.
promítnutí dosavadních zkušeností po implementaci požadavků směrnice o povinném auditu a nutnost reagovat na určité problémy a nedostatky, které byly při praktické aplikaci zákona v praxi identifikovány, včetně zohlednění reálného vývoje auditorské profese a finančních trhů;
IV.
potřeba komplexní zákonné úpravy registrace všech auditorů, kteří předloží zprávu auditora společnosti, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném trhu v České republice, a která má sídlo mimo Evropskou unii. V této souvislosti jednoznačné vymezení skupin auditorů, kteří mají právo být schváleni podle současně platných požadavků pro výkon auditorské činnosti na území České republiky. Navrhovaná úprava si klade za cíl zvýšit srozumitelnost pro příjemce práva při zachování požadavků stanovených ve směrnici o povinném auditu;
V.
úprava, resp. zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti se změnou či přijetím jiných právních předpisů, zejména v návaznosti na znění nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích;
VI.
odstranění systematických a terminologických nedostatků a změny legislativně technického charakteru.
V konečné fázi pak zajištění bezproblémového fungování auditorského trhu a vysoké úrovně kvality práce auditorů přispěje k posílení důvěryhodnosti účetních závěrek ověřených auditorem vůči domácím i zahraničním investorům. To bude mít významný pozitivní dopad nejen na podnikatelské prostředí a finanční trhy, ale i na celkovou situaci ve společnosti.
2. Stávající právní úprava a její změny
Předložený návrh novely zákona, stejně jako současné znění zákona, vychází z požadavků směrnice o povinném auditu. Zároveň zohledňuje dosavadní zkušenosti po implementaci požadavků směrnice, upřesňující výklady a doporučení Komise.
Stávající právní úprava a její změny je popsána ve vazbě na předchozí vymezení důvodů a oblastí úpravy:
Ad I)
Kontrola kvality u statutárních auditorů a auditorských společností, konkrétní úprava ve vazbě na Doporučení Komise ze dne 6. května 2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu.
Současný systém kvality dle stávajícího znění zákona splňuje požadavky směrnice o povinném auditu, ale s ohledem na doporučení Komise a jako reakce na vývoj v této oblasti vyžaduje určité změny.
Přijetí zákona o auditorech, který do českého právního řádu zapracoval směrnici o povinném auditu, znamenalo posun právní regulace povinného auditu v České republice na novou kvalitativní úroveň s pragmatickým přístupem k regulačním požadavkům nad auditorskou profesí při respektování požadavků práva Evropské unie. V důsledku kritérií stanovených ve směrnici o povinném auditu se však napříč Evropskou unií vyskytují stále značné rozdíly ve způsobu organizace systémů kontroly kvality u auditorů a auditorských společností a dohledu nad výkonem jejich činnosti. V této oblasti zákon o auditorech naplnil cíle směrnice o povinném auditu především realizací dvojstupňového systému regulace: kdy nad samosprávnou profesní organizací (Komorou auditorů České republiky) je nadřazena další osoba plnící funkci veřejného dohledu nad auditorskou profesí. Řešení zvolené pro Českou republiku, tzn. vytvoření Rady pro veřejný dohled nad auditem, která má vymezený dohled též nad systémem kontroly kvality auditorské činnosti organizovaném a prováděném Komorou auditorů České republiky, naplňuje minimální harmonizační požadavky směrnice o povinném auditu. Neodpovídá však zcela současnému mezinárodnímu vývoji a tendencím zavést systém externí kontroly kvality řízený nezávisle na auditorské profesi, v jehož rámci kontrolu kvality u auditorů a auditorských společností provádějí osoby, které stojí mimo auditorskou profesi. Evropskou komisí bylo v roce 2008 přijato doporučení 2008/362/ES týkající se externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností, které provádějí audit subjektů veřejného zájmu ve snaze odstranit neharmonizovaný přístup k organizaci a způsobu provádění kontrol kvality členskými státy, zohlednit nové mezinárodní trendy i konkrétní potřeby členských států a zajistit srovnatelnost i účinnost systémů zajištění kvality v rámci Evropské unie. Předkládaný návrh novely zákona o auditorech v souladu s tímto doporučením vyjasňuje úlohu Rady pro veřejný dohled nad auditem a Komory auditorů České republiky tak, aby nevznikaly výkladové nesrovnalosti či jakékoliv pochybnosti o kompetencích, povinnostech a odpovědnosti těchto orgánů při řízení, organizaci a provádění systému kontroly kvality u auditorů. V souladu s doporučením, které umožňuje orgánu veřejného dohledu pověřit výkonem úkolů spojených s prováděním kontrol jiný příslušný subjekt za předpokladu, že je zajištěna odpovědnost takového subjektu vůči orgánu veřejného dohledu a při zachování určitých kompetencí orgánu veřejného dohledu, se v návrhu výslovně zakotvuje, že Rada pro veřejný dohled nad auditem, kromě výkonu dohledu nad organizací, řízením a provozováním systému kontroly kvality auditorské činnosti prováděném Komorou auditorů, též schvaluje základní obecná pravidla a zásady systému kontroly kvality a schvaluje rovněž i osoby, které kontrolu kvality u auditorů a auditorských společností provádějí. Výslovně je zakotvena odpovědnost Komory auditorů České republiky vůči Radě pro veřejný dohled nad auditem za organizaci, řízení a provozování systému kontroly kvality v oblasti auditorské činnosti. V předkládaném návrhu se tedy nejedná o koncepční změny oproti stávající úpravě, dochází však k jasnému vymezení kompetencí obou subjektů. Částečně jsou také rozšířeny pravomoci Rady nezbytné k řádnému výkonu dohledu v této oblasti, zejména s ohledem na její konečnou odpovědnost za celý systém kontroly kvality. Jasněji je definována osoba provádějící kontrolu kvality – kontrolor kvality s ohledem na zajištění jeho nezávislosti a nestrannosti na kontrolovaném subjektu tzn. auditorovi.
Ad II)
Udělení přiměřenosti příslušných orgánů některých třetích zemí, konkrétně se jedná o Rozhodnutí Komise 2013/280/EU ze dne 11. června 2013 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (2013/280/EU). Podle čl. 47 odst. 1 a čl. 53 směrnice o povinném auditu mohou od 29. června 2008 příslušné orgány členských států v případě kontrol či vyšetřování statutárních auditorů nebo auditorských společností umožnit předání pracovních materiálů k auditu nebo jiných dokumentů v držení statutárních auditorů nebo auditorských společností příslušným orgánům ze třetích zemí pouze za předpokladu, že tyto orgány byly Komisí prohlášeny za přiměřené a existují pracovní ujednání založená na vzájemnosti dohodnutá mezi těmito orgány a příslušnými orgány dotyčných členských států. Rozhodnutím byla přiměřenost udělena příslušným orgánům a Spojených států amerických (Rada Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi PCAOB a Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu SEC). Přiměřenost těchto orgánů byla vyhodnocena z hlediska pravomocí vykonávaných těmito orgány, bezpečnostních opatření proti porušení profesního tajemství a pravidel o důvěrnosti, jež tyto orgány uplatňují, i z hlediska jejich schopnosti spolupracovat na základě svých právních a správních předpisů s příslušnými dohledovými orgány členských států. Důvodem nutnosti reagovat na dané rozhodnutí je především fakt, že jeho přijetím vzniká pro členské státy možnost přistoupit v rámci spolupráce při kontrolách kvality u auditorů nebo auditorských společností na tzv. „spole

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
189/2004 Sb., o kolektivním investování
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
111/2009 Sb., o základních registrech
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
40/2009 Sb., trestní zákoník
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
500/2004 Sb., správní řád
100/2010 Sb., změna zákona o základních registrech

Vyhlášky

420/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů