18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Schválený:
18/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Změna: 83/2013 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Změna: 355/2014 Sb.
Změna: 242/2016 Sb.
Změna: 324/2016 Sb.
Změna: 541/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slova „Generálního ředitelství cel1e),“ zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.
3. V § 1 odst. 3 písm. a) se slova „Generální ředitelství cel,“ zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o metrologii
Čl. III
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 23 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a její výnos plyne do státního rozpočtu“.
2. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách
Čl. IV
V § 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., se slova „ , a pokut, uložených celním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. V
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2d se slovo „Kolín“ nahrazuje slovy „pro Středočeský kraj“.
2. V § 3 odst. 5 se slova „ředitelství a celní úřady3a)“ nahrazují slovem „úřady“.
3. Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl. VI
V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o krmivech
Čl. VIII
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 33/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 9 se slova „a vymáhá celní úřad12b)“ zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. IX
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997 Sb., zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 40 se odstavec 9 zrušuje.
2. V § 43a odst. 1 a v § 43b odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.
3. V § 43a odst. 1 a v § 43b odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
4. V § 43b odst. 1 písm. b) a v § 43c odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o lihu
Čl. X
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 a 3 a v § 13 odst. 4 se slova „Generálního ředitelství cel, které“ nahrazují slovy „celního úřadu, který“.
2. V § 8 odst. 2 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „celní úřad“.
3. V § 12 odst. 1 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřadu“.
4. V § 17 odst. 1 písm. i) a v § 17a odst. 3 písm. h) se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „celního úřadu“.
5. V § 20 odst. 2 se slova „ , celních ředitelství a Generálního ředitelství cel“ zrušují.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. XI
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 29 úvodní části ustanovení se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
2. V § 34 odst. 1 písm. e) se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „úřadů“ a slovo „orgány“ se nahrazuje slovem „úřady“.
3. V § 34 odst. 8 se slovo „orgánům“ nahrazuje slovem „úřadům“.
4. V § 40 odst. 7 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
5. V § 40 odst. 11, § 43 odst. 3 a 4 a v § 43a odst. 3 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
6. V § 43a odst. 3 písm. a) se za slovo „informují“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.
7. V § 43a odst. 3 písm. b) se za slovo „zasílají“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.
8. V § 43a odst. 3 písm. e) se za slovo „poskytují“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna veterinárního zákona
Čl. XII
V § 75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. XIII
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „a obec“ nahrazují slovem „ , obec“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají podle zvláštního právního předpisu12a) postavení policejního orgánu“.
2. V § 5 odst. 2 se slova „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl. XIV
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XV
Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 4, § 18 odst. 5 a v § 27 odst. 1 se slova „Ministerstva financí -“ zrušují.
2. V § 19 odst. 5, § 26 odst. 3, § 27 odst. 4, § 28 odst. 4 a v § 29 odst. 2 se slova „Ministerstvu financí -“ zrušují.
3. V § 19 odst. 9 se slova „Ministerstvo financí -“ zrušují.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna autorského zákona
Čl. XVI
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.
2. V § 42a odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou
„Náklady jsou příjmem státního rozpočtu.“.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. XVII
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. c) se slova „ozbrojených složek celní správy,“ zrušují.
2. V § 22b odst. 6 se věta druhá zrušuje.
3. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XVIII
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) s majetkem, který na základě rozhodnutí celních orgánů propadl, byl zabrán nebo přenechán ve prospěch státu, přísluší Generálnímu ředitelství cel,“.
2. Poznámky pod čarou č. 8 až 8c se zrušují.
3. V § 18 písm. b) se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „Celní správy České republiky“.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. XIX
V § 2 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XX
V § 12a odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „Generálním ředitelstvím cel“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. XXI
V § 79 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., se za slovo „Policista“ vkládají slova „ , celník“.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXII
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) celními orgány při plnění jejich úkolů, s výjimkou správy cel, daní a jiných peněžitých plnění a správního řízení,“.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).
2. V § 3 odst. 4 se slova „až j)“ nahrazují slovy „až k)“.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XXIII
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 se slova „používaný pro účely celních orgánů“ nahrazují slovy „používaných pro účely Celní správy České republiky“.
2. V § 84 odst. 5 se slova „Celní správy České republiky“ nahrazují slovy „celní úřady“.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. XXIV
V § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 490/2009 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl. XXV
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl. XXVI
V § 6 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova „celním orgánům“ nahrazují slovy „celnímu úřadu vývozu“.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obalech
Čl. XXVII
V § 31 písm. j), nadpisu § 41 a v § 41 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXVIII
V § 3a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 37/2008 Sb. a zákona č. 172/2010 Sb., se slova „nebo celnímu ředitelství“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XXIX
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. XXX
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 1 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
2. V § 25 odst. 1 a v § 26 odst. 1 písm. e) se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřad“.
3. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu těchto svých oprávnění postupují podle celního zákona.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 s e označují jako odstavce 3 až 11.
4. V § 31 odst. 11 se slova „1 až 7“ nahrazují slovy „3 až 8“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. XXXI
V § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, se slova „celnímu orgánu“ nahrazují slovy „Generálnímu ředitelství cel“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXXII
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb. a zákona č. 221/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. g), § 13 odst. 4 až 6, 9 až 15, 19, 20 a 23, § 20 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, § 21 odst. 11 až 13 a 16, § 22 odst. 4 až 6, 8 až 13, 16, 17 a 19, § 33a odst. 13, § 36 odst. 6, § 60a odst. 4, 6 až 12, 16 a 18, § 78 odst. 6 a 7, § 134g odst. 1, § 134h odst. 1 až 5, § 134i odst. 3, § 134j odst. 2, § 134r odst. 1, § 134s odst. 1 až 5, § 134t odst. 3 a v § 134u odst. 2 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřad“.
2. V § 13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „O vydání zvláštního povolení rozhoduje na návrh celní úřad.“.
3. V § 13 odst. 2 písm. l), § 37 odst. 3 a v § 60a odst. 2 písm. g) se slovo „ředitelstvím“ nahrazuje slovem „úřadem“.
4. V § 13 odst. 8, § 20 odst. 7, § 22 odst. 7, § 60a odst. 5, § 134g odst. 4 a v § 134r odst. 4 se slova „nebo celního ředitelství“ zrušují.
5. V § 13 odst. 12, § 20 odst. 13, § 21 odst. 13, § 22 odst. 13, § 60a odst. 9, § 134h odst. 3 a v § 134s odst. 3 se slova „nejblíže vyšší nadřízený orgán“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „povinen“.
6. V § 13 odst. 13 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „třech“, slova „celnímu úřadu příslušnému pro uživatele, třetí“ se zrušují a slovo „čtvrté“ se nahrazuje slovem „třetí“.
7. V § 13 odst. 18, § 21a odst. 8, § 60a odst. 15, § 134i odst. 2 a v § 134t odst. 2 se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřadu“.
8. V § 15 odst. 12 písm. f) a g) a v § 27a odst. 2 a 3 se slova „celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1“ nahrazují slovy „Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu“.
9. V § 15a odst. 6 se slova „u celního úřadu, do jehož územní působnosti patří městská část Praha 1“ nahrazují slovy „Celního úřadu pro hlavní město Prahu“.
10. V § 20 odst. 1 se slova „vydává celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh vydává celní úřad“.
11. V § 20 odst. 15 se slova „místně příslušnému daňovému skladu celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „ , v jehož územní působnosti se daňový sklad nachází (dále jen „celní úřad místně příslušný daňovému skladu“)“.
12. V § 20 odst. 22 písm. a) se za slovo „úřad“ doplňují slova „místně příslušný daňovému skladu“.
13. V § 21 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 2, § 41 odst. 8, § 42 odst. 1 až 5, § 42a odst. 2, § 42c odst. 1 a 2, § 42d odst. 1, § 42e odst. 1 a 2 a v § 135l odst. 4 písm. d) se slova „nebo celní ředitelství“ zrušují.
14. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „celní ředitelství nebo“ zrušují.
15. V § 21 odst. 6, § 41 odst. 4, § 42 odst. 4 a v § 99 odst. 6 se slova „nebo celnímu ředitelství“ zrušují.
16. V § 21 odst. 11 se za slovo „úřadu“ vkládá slovo „místně“.
17. V § 21 odst. 15 se věta druhá zrušuje.
18. V § 21a odst. 1 se slova „celním ředitelstvím nebo“ zrušují.
19. V § 21a odst. 3 se slova „ředitelství, které“ nahrazují slovy „úřad, který“.
20. V § 21a odst. 6 se slova „ředitelství nebo celní“ zrušují.
21. V § 21a odst. 7 se slova „ředitelství nebo celní úřad jsou oprávněny“ nahrazují slovy „úřad je oprávněn“.
22. V § 21a odst. 10 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
23. V § 22 odst. 1 se slova „celním ředitelstvím na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh celním úřadem“.
24. V § 22 odst. 15 se slova „prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“ a věta druhá se zrušuje.
25. V § 26 odst. 3 písm. a) a v § 59 odst. 9 se slova „pro daňový sklad“ nahrazují slovy „daňovému skladu“.
26. V § 29 odst. 6 se slova „správce daně“ nahrazují slovy „celní úřad“.
27. V § 36 odst. 8 se slova „nejblíže vyšší nadřízený orgán“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.
28. V nadpisu § 41 a § 65 a v § 41 odst. 10 se slova „a celních ředitelství“ zrušují.
29. V § 41 odst. 1, 3 a 4 a v § 65 odst. 1 se slova „nebo celní ředitelství jsou oprávněny“ nahrazují slovy „je oprávněn“.
30. V § 41 odst. 3 se slova „nebo celní ředitelství jsou také oprávněny“ nahrazují slovy „je oprávněn“ a slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“.
31. V § 41 odst. 4 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny“ nahrazují slovy „je celní úřad oprávněn“.
32. V § 41 odst. 5 se slova „nebo celních ředitelství“ zrušují.
33. V § 41 odst. 6 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství oprávněny“ nahrazují slovy „může celní úřad“.
34. V § 42b odst. 1 a v § 42c odst. 3 se slova „nebo celní ředitelství, které rozhodlo“ nahrazují slovy „ , který rozhodl“.
35. V § 60a odst. 1 se slova „celní ředitelství na návrh podaný prostřednictvím celního úřadu“ nahrazují slovy „na návrh celní úřad“.
36. V § 60a odst. 10 se slovo „čtyřech“ nahrazuje slovem „třech“, slova „celnímu úřadu příslušnému pro navrhovatele, třetí“ se zrušují a slovo „čtvrté“ se nahrazuje slovem „třetí“.
37. V § 65 odst. 1 se slova „Dále jsou oprávněny“ nahrazují slovy „Celní úřad je dále oprávněn“.
38. V § 65 odst. 2 se slova „jsou celní úřad nebo celní ředitelství rovněž oprávněny“ nahrazují slovy „může celní úřad“.
39. V § 99 odst. 4 se za slovo „přítomnosti“ vkládají slova „úřední osoby“.
40. V § 103 odst. 2 se slovo „Kolín“ nahrazuje slovy „pro Středočeský kraj“.
41. V § 115 odst. 1 písm. a), § 134k odst. 1 písm. a) a v § 134v odst. 1 písm. a) se slova „a celní ředitelství“ zrušují.
42. V § 115 odst. 3 a v § 134 odst. 2 se slova „při kontrole jejich držiteli“ nahrazují slovy „osobě, u níž byly zjištěny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje, je-li tato osoba neznámá.“.
43. V § 118 odst. 6, § 122 odst. 2, 3 a 5 a v § 131 písm. i) se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „Generálního ředitelství cel“.
44. V § 134 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
45. V § 134g odst. 1 a v § 134r odst. 1 se slova „prostřednictvím celního úřadu“ zrušují.
46. V § 134h odst. 4 a v § 134s odst. 4 se slova „příslušnému pro navrhovatele“ zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. XXXIII
Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 187/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:
„e) ředitelstvím Generální ředitelství cel,
f) určeným úřadem Celní úřad Praha Ruzyně,
g) příslušným pracovníkem ředitelství celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v ředitelství a plní úkoly v systému certifikace surových diamantů,
h) příslušným pracovníkem úřadu celník nebo občanský zaměstnanec, který pracuje v určeném úřadu a který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů.“.
2. V § 4 odst. 1 a 4, § 11 odst. 1, § 14 odst. 1 a 2, § 16 odst. 4, § 20 odst. 3 a v § 26 odst. 6 a 9 se slovo „Generální“ a slovo „cel“ zrušují.
3. V § 4 odst. 2 a § 5 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovem „Ředitelství“.
4. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 4 odst. 4, § 5 písm. f), § 9 odst. 6, § 16 odst. 5, § 28 odst. 3 a v § 32 odst. 1 se slovo „Generálnímu“ a slovo „cel“ zrušují.
6. V § 6 odst. 1 a 2 a v § 15 odst. 1 se slova „zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.
7. V § 6 odst. 1 se slova „zaměstnanec i příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.
8. V § 6 odst. 3 se slova „zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.
9. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) vůči Policii a zpravodajským službám za podmínek stanovených v § 4 odst. 3.“.
10. V § 6 odst. 6, § 10 odst. 1 a v § 13 odst. 2 se slova „celník a příslušný zaměstnanec“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu“.
11. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Surové diamanty, které nemají status zboží Společenství8a), lze dopravit na území České republiky
a) letecky pouze na vybraná mezinárodní letiště Společenství, kterými jsou letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov, nebo
b) poštovní přepravou.
(2) Osoba, která surové diamanty dopravila poštovní přepravou nebo letecky na vybrané mezinárodní letiště, je povinna je neprodleně předložit na určený celní úřad. To neplatí, pokud jsou surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu.“.
12. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Jsou-li surové diamanty dopraveny na místo, které se nachází v územní působnosti jiného celního úřadu, předloží se neprodleně tomuto úřadu (dále jen „vybraný celní úřad“).“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
13. V § 11 odst. 1 se slova „Řízení o shodě“ nahrazují slovy „Kontrolu shody“.
14. V § 11 odst. 3 a v § 14 odst. 4 se slovo „zaměstnanec“ nahrazuje slovy „pracovník ředitelství“.
15. V § 16 odst. 3 se slova „vybraném celním úřadu“ nahrazují slovy „určeném celním úřadu nebo na celním úřadu, v jehož územní působnosti se nacházejí vybraná mezinárodní letiště uvedená v § 9 odst. 1“.
16. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „Vybraný celní úřad“ nahrazují slovy „Celní úřad uvedený v odstavci 3“.
17. V § 20 odst. 1 se slova „vybraných celních úřadech“ nahrazují slovy „celních úřadech uvedených v § 16 odst. 3“.
18. V § 20 odst. 2 se slova „než vybraném celním úřadu“ nahrazují slovy „celním úřadu než uvedeném v odstavci 1“.
19. V § 26 odst. 1 se slova „určený celní úřad a vybrané celní úřady“ nahrazují slovy „celní úřady uvedené v § 16 odst. 3“ a slova „pouze vybrané celní úřady“ se nahrazují slovy „celní úřady uvedené v § 16 odst. 3“.
20. V § 26 odst. 3 se slovo „vybraný“ zrušuje.
21. V § 26 odstavec 4 zní:
„(4) Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3 oznámí neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu ředitelství.“.
22. V § 26 odst. 5 až 7 se slova „Výstupní vybraný celní úřad“ nahrazují slovy „Celní úřad uvedený v § 16 odst. 3“.
23. V § 26 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „To neplatí, je-li výstupním celním úřadem určený celní úřad.“.
24. V § 26 odst. 7 a 10 se slova „určenému celnímu úřadu a Generálnímu“ a slovo „cel“ zrušují.
25. V § 26 odst. 9 se za větu druhou vkládá věta „To neplatí, je-li tranzitním celním úřadem určený celní úřad.“.
26. V § 28 odst. 3 se za slova „skutečnost byla“ vkládají slova „určenému celnímu úřadu nebo“.
27. V § 28 odst. 4 a v § 29 odst. 6 se slova „Generální ředitelství cel“ nahrazují slovy „určený celní úřad“.
28. V § 29 odst. 1 se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „určeného celního úřadu“.
29. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27 nebo v § 28, určený celní úřad provede registraci, v opačném případě žádost zamítne.“.
30. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
31. V § 29 odst. 4 se za slovo „dnů“ vkládají slova „od jejich vzniku“ a slova „Generálnímu ředitelství cel“ se nahrazují slovy „určenému celnímu úřadu“.
32. V § 29 odst. 6 se za slovo „písemně“ vkládají slova „určený celní úřad“ a slova „na Generálním ředitelství cel“ se zrušují.
33. V § 31 odst. 4 se slova „Generálního ředitelství cel“ nahrazují slovy „určeného celního úřadu nebo ředitelství“.
34. V § 32 odst. 2 se slovo „Generálním“ a slovo „cel“ zrušují.
35. V § 33 odst. 1 se slova „celník a příslušný zaměstnanec“ nahrazují slovy „pracovník ředitelství a příslušný pracovník úřadu (dále jen „kontroloři“)“.
36. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Kontroloři se při kontrole podle odstavce 1 prokazují průkazem podle zvláštního právního předpisu a předložením pověření ke kontrole, jehož součástí je určení vedoucího kontrolní skupiny.“.
37. V § 33 odst. 3 se slova „příslušného zaměstnance nebo příslušného celníka“ nahrazují slovy „kontrolorů“.
38. V § 33 odst. 4 písm. b), c), e) a f) se slova „příslušnému zaměstnanci a příslušnému celníkovi“ nahrazují slovy „kontrolorům“.
39. V § 33 odst. 5 a 6 se slova „příslušný zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „kontroloři“.
40. V § 33 odst. 5 se slova „příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „kontroloři“.
41. V § 33 odst. 6 se slova „sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník“ nahrazují slovy „sepíší kontroloři“.
42. V § 33 odst. 8 písm. a) se slova „příslušného zaměstnance a příslušného celníka provádějícího kontrolu“ nahrazují slovy „a pověření ke kontrole podle § 12 odst. 2“.
43. V § 33 odst. 8 písm. d) a v § 33 odst. 10 písm. a) se slova „příslušného zaměstnance a příslušného celníka“ nahrazují slovy „kontrolorů“.
44. V § 33 odst. 8 písm. f) se slovo „Generálního“ a slovo „cel“ zrušují.
45. V § 33 odst. 9 se slova „zaměstnance nebo příslušného celníka“ nahrazují slovy „pracovníka ředitelství nebo příslušného pracovníka úřadu“.
46. V § 33 odst. 10 se slova „sepíše kontrolující příslušný zaměstnanec a příslušný celník“ nahrazují slovy „sepíší kontroloři“.
47. V § 37 odst. 4 a 5 se slova „Celní ředitelství Praha“ nahrazují slovy „určený celní úřad“.
48. V § 41 se slova „rozhodnutím, proti němuž nemá odvolání odkladný účinek“ zrušují a slova „doručení rozhodnutí“ se nahrazují slovy „nabytí právní moci rozhodnutí o jejich uložení“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. XXXIV
V § 32 písm. c) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se slova „poskytnutí této evidence na technickém nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou“ nahrazují slovy „umožnění dálkového přenosu dat prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rybářství
Čl. XXXV
V § 19 odst. 1 písm. h), § 22 odst. 8 a v § 29 odst. 1 a 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. XXXVI
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odst. 1, § 26 odst. 4 a v § 34 odst. 1 a 3 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
2. V § 22 odst. 1, § 25 odst. 1 písm. d), § 25 odst. 4 písm. j), § 25 odst. 5 a v § 26 odst. 4 a 8 až 10 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
3. V § 22 odst. 1, § 25 odst. 6 písm. b) a c) a v § 25 odst. 7 písm. b) a c) se slovo „orgánům“ nahrazuje slovem „úřadům“.
4. V § 22 odst. 2 se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.
5. V § 24 odst. 1, § 29c písm. e) a v § 30 odst. 1 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „celního úřadu“.
6. V § 25 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a v § 35 odst. 6 se slova „Ministerstvo financí“ nahrazují slovy „Generální ředitelství cel“.
7. V § 25 odst. 6 písm. a) a v § 25 odst. 7 písm. a) se slovo „orgánech“ nahrazuje slovem „úřadech“.
8. V § 25 se odstavec 9 zrušuje.
9. V § 26 odst. 3 se slova „Celní orgány“ nahrazují slovy „Celní úřady“.
10. V § 26 odst. 5, 6, 8 a 9, § 34 odst. 1 a v § 34a odst. 2 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
11. V § 34 odst. 2 a 3 se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.
12. V § 34e odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou
„Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.
13. V § 35 odst. 6 se slova „celní orgány“ nahrazují slovy „celní úřady“.
14. V § 40 odst. 1 se slova „celním orgánům“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXXVII
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 3 se slova „postupují celní orgány“ nahrazují slovy „postupuje celní úřad“.
2. V § 23 odst. 2 až 4 a 6, § 30 odst. 4 písm. a) a b), § 30 odst. 5, § 42 odst. 8, § 71a odst. 2, § 71g odst. 2 a v § 84 odst. 6 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
3. V § 30 odst. 2, 3 a 4 písm. a), § 66 odst. 4 až 6 a v § 84 odst. 5 a 7 písm. a) a b) se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „úřadem“.
4. V § 42 odst. 8 a v § 84 odst. 6 se slovo „orgán“ nahrazuje slovem „úřad“.
5. V nadpisu § 93 a v § 93 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XXXVIII
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 6a se slova „celní orgány4)“ nahrazují slovy „celní úřady“.
2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. XXXIX
V zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., § 38 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 zní:
 
㤠38
Celní úřady
Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je celní úřad.
70) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. XL
V § 25 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., se slova „celními orgány“ nahrazují slovy „celním úřadem“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
zrušena
Čl. XLI
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XLII
V § 100 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „Celní správy České republiky“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl. XLIII
V § 10 odst. 1 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. XLIV
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 91/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 4a se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „nebo v evidenci čerpacích stanic“.
3. V § 9 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo v evidenci čerpacích stanic“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XLV
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 41 odst. 1 a 3 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
2. V § 42 odst. 1 a 2 se slovo „orgány“ nahrazuje slovem „úřady“.
3. V § 42 odst. 3 se za slovo „úřady“ vkládají slova „prostřednictvím Generálního ředitelství cel“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XLVI
V § 93 odst. 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl. XLVII
zrušen
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. XLVIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Související dokumenty

Zákony

254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti