49/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Schválený:
49/2012 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 32/2020 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. června 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst. 1 dne 24. ledna 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 26 odst. 2.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU HONGKONGU - ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
Vláda České republiky a vláda Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,
zamýšlejíce vylučovat dvojí zdanění v oboru daní z příjmu, a to aniž by byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbání se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají "treatyshopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených ve Smlouvě, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí),
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jedné nebo obou smluvních stran.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každé ze smluvních stran nebo jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou:
a) v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti:
(i) daň ze zisků,
(ii) daň z platů, a
(iii) daň z majetku,
ať ukládaná na základě osobního výpočtu či nikoliv;
b) v případě České republiky:
(i) daň z příjmů fyzických osob, a
(ii) daň z příjmů právnických osob.
4. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv jiné daně spadající do rámce odstavců 1 a 2 tohoto článku, které mohou být ukládány po datu podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních stran si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.
5. Současné daně spolu s daněmi, které mohou být ukládány po podpisu této smlouvy, jsou dále nazývány, podle souvislosti, jako "česká daň" nebo "daň Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti". Tyto výrazy však nezahrnují žádné penále nebo úroky ukládané na základě právních předpisů v jakékoli smluvní straně a, v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, rovněž nezahrnují jakoukoli dodatečnou daň vyměřenou za porušení jeho daňových zákonů nebo za nesplnění povinností z nich plynoucích.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)
(i) výraz "Hongkong - zvláštní administrativní oblast" označuje Hongkong - zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky a rozumí se jím jakékoliv území, kde se uplatňují daňové zákony Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky;
(ii) výraz "Česká republika" označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;
b) výraz "činnost" zahrnuje rovněž vykonávání svobodného povolání a jiných činností nezávislého charakteru;
c) výraz "společnost" označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;
d) výraz "příslušný úřad" označuje:
(i) v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, komisaře daňové správy nebo jeho zmocněného zástupce;
(ii) v případě České republiky, ministra financí nebo jeho zmocněného zástupce;
e) výrazy "jedna smluvní strana" a "druhá smluvní strana" označují, podle souvislosti, Českou republiku nebo Hongkong - zvláštní administrativní oblast;
f) výraz "podnik" se vztahuje k vykonávání jakékoliv činnosti;
g) výrazy "podnik jedné smluvní strany" a "podnik druhé smluvní strany" označují, podle souvislosti, podnik provozovaný rezidentem jedné smluvní strany a podnik provozovaný rezidentem druhé smluvní strany;
h) výraz "mezinárodní doprava" označuje jakoukoli dopravu lodí nebo letadlem provozovanou podnikem jedné smluvní strany, vyjma případů, kdy je loď provozována nebo letadlo provozováno pouze mezi místy ve druhé smluvní straně;
i) výraz "osoba" zahrnuje fyzickou osobu, společnost, trast, osobní společnost a všechna jiná sdružení osob.
2. Pokud jde o provádění této smlouvy v jakémkoliv čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů této strany pro účely daní, na které se tato smlouva vztahuje, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů této strany bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů této strany.
Článek 4
REZIDENT
1. Výraz "rezident smluvní strany" označuje pro účely této smlouvy:
a) v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti,
(i) každou fyzickou osobu, která tam běžně žije;
(ii) každou fyzickou osobu, která se tam zdržuje déle než 180 dnů během vyměřovacího roku nebo déle než 300 dnů ve dvou postupně jdoucích vyměřovacích rocích, z nichž jeden je příslušným vyměřovacím rokem;
(iii) společnost, která je tam právně ustanovena nebo společnost, která je tam centrálně řízena a kontrolována, pokud je taková společnost právně ustanovena mimo Hongkong - zvláštní administrativní oblast;
(iv) každou jinou osobu, která je založena podle právních předpisů Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti nebo každou jinou osobu, která je tam centrálně řízena a kontrolována, pokud je taková jiná osoba založena mimo Hongkong - zvláštní administrativní oblast;
(v) vládu Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti;
b) v případě České republiky, každou osobu, která je podle právních předpisů České republiky podrobena v České republice zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje Českou republiku a její jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v České republice pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v České republice.
2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem obou smluvních stran, bude její postavení určeno následovně:
a) předpokládá se, že tato osoba je rezidentem pouze té strany, ve které má k dispozici stálý byt; jestliže má k dispozici stálý byt v obou stranách, předpokládá se, že je rezidentem pouze té strany, ke které má užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů);
b) jestliže nemůže být určeno, ve které straně má tato osoba středisko svých životních zájmů nebo jestliže nemá k dispozici stálý byt v žádné straně, předpokládá se, že je rezidentem pouze té strany, ve které se obvykle zdržuje;
c) jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou stranách nebo v žádné z nich, upraví příslušné úřady smluvních stran tuto otázku vzájemnou dohodou.
3. Jestliže osoba, jiná než osoba fyzická, je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem obou smluvních stran, budou se příslušné úřady smluvních stran snažit tuto otázku upravit vzájemnou dohodou. V případě nenalezení vzájemné dohody příslušnými úřady smluvních stran nebude osoba považována za rezidenta ani jedné smluvní strany pro účely uplatňování jakýchkoliv výhod stanovených Smlouvou.
Článek 5
STÁLÁ PROVOZOVNA
1. Výraz "stálá provozovna" označuje pro účely této smlouvy trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku.
2. Výraz "stálá provozovna" zahrnuje obzvláště:
a) závod;
b) kancelář;
c) továrnu;
d) dílnu, a
e) důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo těžby přírodních zdrojů.
3. Výraz "stálá provozovna" rovněž zahrnuje:
a) staveniště, stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený, avšak pouze pokud takové staveniště nebo takový projekt nebo dozor trvá déle než šest měsíců;
b) poskytování služeb podnikem nebo prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze pokud činnosti takového charakteru trvají na území smluvní strany po jedno nebo více období přesahující v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.
4. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku se předpokládá, že výraz "stálá provozovna" nezahrnuje:
a) zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění nebo vystavení zboží patřícího podniku;
b) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění nebo vystavení;
c) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným podnikem;
d) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik;
e) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter;
f) trvalé místo k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání jakéhokoliv spojení činností uvedených v písmenech a) až e), pokud celková činnost trvalého místa k výkonu činnosti vyplývající z tohoto spojení je přípravného nebo pomocného charakteru.
5. Jestliže, bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2, osoba - jiná než nezávislý zástupce, na kterého se vztahuje odstavec 6 - jedná v jedné smluvní straně na účet podniku druhé smluvní strany, má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v prvně zmíněné smluvní straně ve vztahu ke všem činnostem, které tato osoba provádí pro podnik, jestliže tato osoba:
a) má a obvykle vykonává v této straně oprávnění uzavírat smlouvy jménem podniku, pokud činnosti takovéto osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené v odstavci 4, které, pokud by byly vykonávány prostřednictvím trvalého místa k výkonu činnosti, by nezakládaly z tohoto trvalého místa k výkonu činnosti stálou provozovnu podle ustanovení tohoto odstavce; nebo
b) nemá takové oprávnění, ale obvykle udržuje v prvně zmíněné straně zásobu zboží, ze které pravidelně dodává zboží jménem podniku.
6. Nemá se za to, že podnik má stálou provozovnu ve smluvní straně jenom proto, že v této straně vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, generálního komisionáře nebo jakéhokoliv jiného nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v rámci své řádné činnosti.
7. Skutečnost, že společnost, která je rezidentem jedné smluvní strany, ovládá nebo je ovládána společností, která je rezidentem druhé smluvní strany nebo která v této druhé straně vykonává svoji činnost (ať prostřednictvím stálé provozovny nebo jinak), neučiní sama o sobě z kterékoli této společnosti stálou provozovnu druhé společnosti.
Článek 6
PŘÍJMY Z NEMOVITÉHO MAJETKU
1. Příjmy, které pobírá rezident jedné smluvní strany z nemovitého majetku (včetně příjmů ze zemědělství nebo lesnictví) umístěného ve druhé smluvní straně, mohou být zdaněny v této druhé straně.
2. Výraz "nemovitý majetek" má takový význam, jenž mu náleží podle právních předpisů smluvní strany, ve které je daný majetek umístěn. Výraz zahrnuje v každém případě příslušenství nemovitého majetku, živý a mrtvý inventář užívaný v zemědělství a lesnictví, práva, pro která platí ustanovení občanského práva vztahující se na pozemky, užívací právo k nemovitému majetku a práva na proměnlivé nebo pevné platby za těžení nebo za přivolení k těžení nerostných ložisek, pramenů a jiných přírodních zdrojů; lodě, čluny a letadla se nepovažují za nemovitý majetek.
3. Ustanovení odstavce 1 platí pro příjmy pobírané z přímého užívání, nájmu nebo každého jiného způsobu užívání nemovitého majetku.
4. Ustanovení odstavců 1 a 3 platí rovněž pro příjmy z nemovitého majetku podniku.
Článek 7
ZISKY PODNIKŮ
1. Zisky podniku jedné smluvní strany podléhají zdanění jen v této straně, pokud podnik nevykonává svoji činnost v druhé smluvní straně prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna. Jestliže podnik vykonává svoji činnost tímto způsobem, mohou být zisky podniku zdaněny ve druhé straně, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této stálé provozovně.
2. Jestliže podnik jedné smluvní strany vykonává svoji činnost v druhé smluvní straně prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, přisuzují se, s výhradou ustanovení odstavce 3, v každé smluvní straně této stálé provozovně zisky, které by byla mohla docílit, kdyby byla jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo obdobné činnosti za stejných nebo obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehož je stálou provozovnou.
3. Při stanovení zisků stálé provozovny se povoluje odečíst náklady vynaložené pro účely stálé provozovny, včetně výloh vedení a všeobecných správních výloh takto vynaložených, ať vznikly ve straně, ve které je stálá provozovna umístěna, či jinde.
4. Jestliže je v některé smluvní straně obvyklé stanovit zisky, které mají být přičteny stálé provozovně, na základě rozdělení celkových zisků podniku jeho různým částem nebo na základě jakékoli jiné metody, která může být stanovena právními předpisy této strany, nic v odstavci 2 nevylučuje, aby tato smluvní strana stanovila zisky, jež mají být zdaněny, tímto rozdělením nebo touto jinou metodou; použití rozdělení nebo jiné metody musí být však takové, aby výsledek byl v souladu se zásadami stanovenými v tomto článku.
5. Stálé provozovně se nepřičtou žádné zisky na základě skutečnosti, že pouze nakupovala zboží pro podnik.
6. Zisky, které mají být přičteny stálé provozovně, se pro účely předchozích odstavců stanoví každý rok stejným způsobem, pokud neexistují dostatečné důvody pro jiný postup.
7. Jestliže zisky zahrnují části příjmů, o nichž se pojednává odděleně v jiných článcích této smlouvy, nebudou ustanovení oněch článků dotčena ustanoveními tohoto článku.
Článek 8
VODNÍ A LETECKÁ DOPRAVA
1. Zisky podniku smluvní strany z provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě podléhají zdanění jen v této straně.
2. Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro zisky z účasti na poolu, společném provozu nebo mezinárodní provozní organizaci.
Článek 9
SDRUŽENÉ PODNIKY
1. Jestliže:
a) se podnik jedné smluvní strany podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu podniku druhé smluvní strany, nebo
b) tytéž osoby se podílejí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu podniku jedné smluvní strany i podniku druhé smluvní strany
a jestliže v těchto případech jsou oba podniky ve svých obchodních nebo finančních vztazích vázány podmínkami, které sjednaly nebo jim byly uloženy a které se liší od podmínek, které by byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou jakékoliv zisky, které by, nebýt těchto podmínek, byly docíleny jedním z podniků, ale vzhledem k těmto podmínkám docíleny nebyly, být zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně zdaněny.
2. Jestliže jedna smluvní strana zahrne do zisků podniku této strany - a následně zdaní - zisky, které podniku druhé smluvní strany byly zdaněny v této druhé straně, a zisky takto zahrnuté jsou zisky, které by byly docíleny podnikem prvně zmíněné strany, kdyby podmínky sjednané mezi oběma podniky byly takové, jaké by byly sjednány mezi nezávislými podniky, upraví tato druhá strana přiměřeně částku daně tam uložené z těchto zisků. Při stanovení této úpravy se přihlédne k ostatním ustanovením této smlouvy, a bude-li to nutné, příslušné úřady smluvních stran se za tím účelem vzájemně poradí.
3. Ustanovení odstavce 2 se nepoužijí v případě podvodu, hrubé nedbalosti nebo vědomého zanedbání.
Článek 10
DIVIDENDY
1. Dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jedné smluvní strany, rezidentu druhé smluvní strany, mohou být zdaněny v této druhé straně.
2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvní straně, jejíž je společnost, která je vyplácí, rezidentem, a to podle právních předpisů této strany, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem druhé smluvní strany, daň takto uložená nepřesáhne 5 procent hrubé částky dividend.
Příslušné úřady smluvních stran upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto omezení.
Tento odstavec se nedotýká zdanění zisků společnosti, z nichž jsou dividendy vypláceny.
3. Výraz "dividendy" použitý v tomto článku označuje příjmy z akcií, požitkových akcií nebo požitkových práv, kuksů, zakladatelských podílů nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s podílem na zisku, jakož i jiné příjmy, které jsou podrobeny stejnému daňovému režimu jako příjmy z akcií podle právních předpisů strany, jejíž je společnost, která rozdílí zisk nebo provádí platbu, rezidentem.
4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník dividend, který je rezidentem jedné smluvní strany, vykonává v druhé smluvní straně, jejíž je rezidentem společnost vyplácející dividendy, svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7.
5. Jestliže společnost, která je rezidentem jedné smluvní strany, dosahuje zisky nebo příjmy z druhé smluvní strany, nemůže tato druhá strana zdanit dividendy vyplácené společností, ledaže jsou tyto dividendy vypláceny rezidentu této druhé strany nebo že účast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skutečně váže ke stálé provozovně, která je umístěna v této druhé straně, ani podrobit nerozdělené zisky společnosti dani z nerozdělených zisků společnosti, i když vyplácené dividendy nebo nerozdělené zisky pozůstávají zcela nebo zčásti ze zisků nebo z příjmů majících zdroj v této druhé straně.
Článek 11
ÚROKY
1. Úroky mající zdroj v jedné smluvní straně a skutečně vlastněné rezidentem druhé smluvní strany podléhají zdanění jen v této druhé straně.
2. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje příjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu, ať zajištěných či nezajištěných zástavním právem na nemovitosti a majících či nemajících právo účasti na zisku dlužníka, a zvláště, příjmy z vládních cenných papírů a příjmy z obligací nebo dluhopisů, včetně prémií a výher, které se vážou k těmto cenným papírům, obligacím nebo dluhopisům. Penále ukládané za pozdní platbu se nepovažuje za úroky pro účely tohoto článku. Výraz "úroky" nezahrnuje žádnou část příjmu, která je považována za dividendu podle ustanovení článku 10 odstavce 3.
3. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník úroků, který je rezidentem jedné smluvní strany, vykonává v druhé smluvní straně, ve které mají úroky zdroj, svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže pohledávka, ze které jsou úroky placeny, se skutečně váže k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7.
4. Předpokládá se, že úroky mají zdroj ve smluvní straně, jestliže plátcem je rezident této strany. Jestliže však plátce úroků, ať je nebo není rezidentem některé smluvní strany, má ve smluvní straně stálou provozovnu, ve spojení s níž došlo k zadlužení, z něhož jsou úroky placeny, a tyto úroky jdou k tíži takové stálé provozovny, předpokládá se, že tyto úroky mají zdroj v té straně, ve které je stálá provozovna umístěna.
5. Jestliže existuje zvláštní vztah mezi plátcem a skutečným vlastníkem nebo mezi oběma z nich a nějakou další osobou, a částka úroků přesahuje, z jakéhokoliv důvodu, částku, kterou by byl smluvil plátce se skutečným vlastníkem, kdyby nebylo takového vztahu, použijí se ustanovení tohoto článku jen na tuto posledně zmíněnou částku. Částka plateb, která ji přesahuje, bude v tomto případě zdaněna v souladu s právními předpisy každé smluvní strany, s přihlédnutím k ostatním ustanovením této smlouvy.
Článek 12
LICENČNÍ POPLATKY
1. Licenční poplatky mající zdroj v jedné smluvní straně a vyplácené rezidentu druhé smluvní strany mohou být zdaněny v této druhé straně.
2. Tyto licenční poplatky však mohou být rovněž zdaněny ve smluvní straně, ve které mají zdroj, a to podle právních předpisů této strany, avšak jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků je rezidentem druhé smluvní strany, daň takto uložená nepřesáhne 10 procent hrubé částky licenčních poplatků.
Příslušné úřady smluvních stran upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto omezení.
3. Výraz "licenční poplatky" použitý v tomto článku označuje platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně kinematografických filmů nebo filmů nebo pásek používaných pro rozhlasové nebo televizní vysílání, jakéhokoliv patentu, ochranné známky, návrhu nebo modelu, plánu, tajného vzorce nebo postupu nebo za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení nebo za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké.
4. Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků, který je rezidentem jedné smluvní strany, vykonává v druhé smluvní straně, ve které mají licenční poplatky zdroj, svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže právo nebo majetek, které dávají vznik licenčním poplatkům, se skutečně vážou k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7.
5. Předpokládá se, že licenční poplatky mají zdroj ve smluvní straně, jestliže plátcem je rezident této strany. Jestliže však plátce licenčních poplatků, ať je nebo není rezidentem některé smluvní strany, má ve smluvní straně stálou provozovnu, ve spojení s níž vznikla povinnost platit licenční poplatky, a tyto licenční poplatky jdou k tíži takové stálé provozovny, předpokládá se, že tyto licenční poplatky mají zdroj v té straně, ve které je stálá provozovna umístěna.
6. Jestliže existuje zvláštní vztah mezi plátcem a skutečným vlastníkem nebo mezi oběma z nich a nějakou další osobou, a částka licenčních poplatků přesahuje, z jakéhokoliv důvodu, částku, kterou by byl smluvil plátce se skutečným vlastníkem, kdyby nebylo takového vztahu, použijí se ustanovení tohoto článku jen na tuto posledně zmíněnou částku. Částka plateb, která ji přesahuje, bude v tomto případě zdaněna v souladu s právními předpisy každé smluvní strany, s přihlédnutím k ostatním ustanovením této smlouvy.
Článek 13
ZISKY ZE ZCIZENÍ MAJETKU
1. Zisky, které pobírá rezident jedné smluvní strany ze zcizení nemovitého majetku uvedeného v článku 6 a umístěného ve druhé smluvní straně, mohou být zdaněny v této druhé straně.
2. Zisky ze zcizení movitého majetku, který je částí provozního majetku stálé provozovny, jež má podnik jedné smluvní strany ve druhé smluvní straně, včetně zisků ze zcizení takové stálé provozovny (samotné nebo spolu s celým podnikem), mohou být zdaněny v této druhé straně.
3. Zisky, které pobírá podnik smluvní strany ze zcizení lodí nebo letadel provozovaných v mezinárodní dopravě nebo movitého majetku sloužícího k provozování těchto lodí nebo letadel, podléhají zdanění jen v této straně.
4. Zisky, které pobírá rezident jedné smluvní strany ze zcizení akcií nebo jiných práv na společnosti, hodnota jejíchž aktiv se odvozuje z více než 50 procent z nemovitého majetku umístěného ve druhé smluvní straně, mohou být zdaněny v této druhé straně. Tento odstavec se však nepoužije na zisky pobírané ze zcizení akcií nebo jiných práv:
a) kotovaných na burze; nebo
b) zcizených nebo vyměněných v rámci reorganizace společnosti, jako je fúze, rozdělení nebo podobná operace; nebo
c) na společnosti, hodnota jejíchž aktiv se odvozuje z více než 50 procent z nemovitého majetku, ve kterém společnost vykonává svoji činnost.
5. Zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku, než který je uveden v odstavcích 1, 2, 3 a 4, podléhají zdanění jen ve smluvní straně, jejíž je zcizitel rezidentem.
Článek 14
PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ
1. Platy, mzdy a jiné podobné odměny, které pobírá rezident jedné smluvní strany z důvodu zaměstnání, podléhají s výhradou ustanovení článků 15, 17 a 18 zdanění jen v této straně, pokud zaměstnání není vykonáváno ve druhé smluvní straně. Jeli tam zaměstnání vy konáváno, mohou být odměny z něj pobírané zdaněny v této druhé straně.
2. Odměny, které pobírá rezident jedné smluvní strany z důvodu zaměstnání vykonávaného ve druhé smluvní straně, podléhají bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdanění jen v prvně zmíněné straně, jestliže všechny následující podmínky jsou splněny:
a) příjemce se zdržuje ve druhé straně po jedno nebo více období nepřesahující v úhrnu 183 dny v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období začínajícím nebo končícím v příslušném daňovém roce, a
b) odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo za zaměstnavatele, který není rezidentem druhé strany, a
c) odměny nejdou k tíži stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel ve druhé straně.
3. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku mohou být odměny pobírané z důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě lodi nebo letadla provozované nebo provozovaného podnikem smluvní strany v mezinárodní dopravě zdaněny v této straně.
Článek 15
TANTIÉMY
Tantiémy a jiné podobné platby, které pobírá rezident jedné smluvní strany jako člen správní rady nebo jakéhokoliv jiného obdobného orgánu společnosti, která je rezidentem druhé smluvní strany, mohou být zdaněny v této druhé straně.
Článek 16
UMĚLCI A SPORTOVCI
1. Příjmy, které pobírá rezident jedné smluvní strany jako na veřejnosti vystupující umělec, jako divadelní, filmový, rozhlasový nebo televizní umělec nebo hudebník nebo jako sportovec z takovýchto osobně vykonávaných činností ve druhé smluvní straně, mohou být bez ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny v této druhé straně.
2. Jestliže příjmy z činností osobně vykonávaných umělcem nebo sportovcem neplynou umělci nebo sportovci samému, nýbrž jiné osobě, mohou být tyto příjmy bez ohledu na ustanovení článků 7 a 14 zdaněny ve smluvní straně, ve které jsou činnosti umělce nebo sportovce vykonávány.
Článek 17
PENZE
1. Penze a jakékoliv jiné podobné platy (včetně penzí souvisejících s výkonem veřejných funkcí a plateb prováděných na základě legislativy o sociálním zabezpečení) mající zdroj v jedné smluvní straně a vyplácené rezidentu druhé smluvní strany podléhají zdanění jen v prvně zmíněné straně.
2. Ustanovení odstavce 1 se použije na penzi a jakýkoliv jiný podobný plat vyplácenou nebo vyplácený rezidentu smluvní strany bez ohledu na skutečnost, zda je tato penze nebo plat vyplácena nebo vyplácen z důvodu dřívějšího zaměstnání.
Článek 18
VEŘEJNÉ FUNKCE
1.
a) Platy, mzdy a jiné podobné odměny, jiné než penze, vyplácené jednou smluvní stranou nebo nižším správním útvarem nebo místním úřadem této strany fyzické osobě za služby prokazované této straně nebo útvaru nebo úřadu podléhají zdanění jen v této straně.
b) Takové platy, mzdy a jiné podobné odměny však podléhají zdanění jen ve druhé smluvní straně, jestliže služby jsou prokazovány v této straně a fyzická osoba, která je rezidentem této strany:
(i) je, v případě České republiky, státním občanem České republiky, a, v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, má právo na pobyt v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti; nebo
(ii) se nestala rezidentem této strany jen z důvodu prokazování těchto služeb.
2. Ustanovení článků 14, 15 a 16 se použijí na platy, mzdy a jiné podobné odměny za služby prokazované v souvislosti s průmyslovou nebo obchodní činností vykonávanou některou smluvní stranou nebo nižším správním útvarem nebo místním úřadem této strany.
Článek 19
STUDENTI
Platby, které dostává za účelem úhrady nákladů své výživy, vzdělávání nebo studia student nebo žák, který je nebo bezprostředně před svým příjezdem do jedné smluvní strany byl rezidentem druhé smluvní strany a který se zdržuje v prvně zmíněné straně pouze za účelem svého vzdělávání nebo studia, nepodléhají zdanění v této straně za předpokladu, že takovéto platby plynou ze zdrojů mimo tuto stranu.
Článek 20
OSTATNÍ PŘÍJMY
1. Části příjmů rezidenta smluvní strany, ať mají zdroj kdekoliv, o kterých se nepojednává v předchozích článcích této smlouvy, podléhají zdanění jen v této straně.
2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na příjmy jiné než příjmy z nemovitého majetku, který je definován v článku 6 odstavci 2, jestliže příjemce takových příjmů, který je rezidentem jedné smluvní strany, vykonává v druhé smluvní straně svoji činnost prostřednictvím stálé provozovny, která je tam umístěna, a jestliže právo nebo majetek, pro které se příjmy platí, se skutečně vážou k této stálé provozovně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7.
Článek 21
METODY VYLOUČENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ
1. V případě rezidenta Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti bude dvojí zdanění vyloučeno následovně:
S výhradou ustanovení právních předpisů Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti vztahujících se k povolení zápočtu daně zaplacené v jurisdikci mimo Hongkong - zvláštní administrativní oblast oproti dani Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti (která neovlivní obecnou zásadu tohoto článku), bude česká daň zaplacená podle právních předpisů České republiky a v souladu s touto smlouvou z příjmu pobíraného osobou, která je rezidentem Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti ze zdrojů na území České republiky, ať přímo nebo prostřednictvím srážky, povolena jako zápočet oproti dani Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti splatné s ohledem na tento příjem za předpokladu, že zápočet takto povolený nepřesáhne částku daně Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti vypočtenou z tohoto příjmu v souladu s daňovými zákony Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti.
2. S výhradou ustanovení právních předpisů České republiky týkajících se vyloučení dvojího zdanění, bude v případě rezidenta České republiky dvojí zdanění vyloučeno následovně:
a) Česká republika může při ukládání daní svým rezidentům zahrnout do daňového základu, ze kterého se takové daně ukládají, části příjmu, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy rovněž zdaněny v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, avšak povolí snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku rovnající se dani zaplacené v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část české daně vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjem, který může být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněn v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti.
b) Jestliže je v souladu s jakýmkoliv ustanovením Smlouvy příjem pobíraný rezidentem České republiky osvobozen od zdanění v České republice, Česká republika může přesto, při výpočtu částky daně ze zbývajících příjmů tohoto rezidenta, vzít v úvahu osvobozený příjem.
Článek 22
ZÁKAZ DISKRIMINACE
1. Osoby, které jsou, v případě České republiky, jejími státními občany nebo které jsou zřízeny podle jejích platných právních předpisů, a osoby, které mají, v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, právo na pobyt v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti nebo tam jsou právně ustanoveny nebo jinak založeny, nebudou podrobeny ve druhé smluvní straně žádnému zdanění nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny osoby, které jsou státními občany této druhé strany nebo které jsou zřízeny podle jejích platných právních předpisů (pokud je touto druhou stranou Česká republika) nebo které mají právo na pobyt v této druhé straně nebo tam jsou právně ustanoveny nebo jinak založeny (pokud je touto druhou stranou Hongkong - zvláštní administrativní oblast), a které jsou, zejména s ohledem na rezidenci, ve stejné situaci. Toto ustanovení se bez ohledu na ustanovení článku 1 vztahuje rovněž na osoby, které nejsou rezidenty jedné nebo obou smluvních stran.
2. Zdanění stálé provozovny, jež má podnik jedné smluvní strany ve druhé smluvní straně, nebude v této druhé straně nepříznivější než zdanění podniků této druhé strany, které vykonávají tytéž činnosti.
3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovení článku 9 odstavce 1, článku 11 odstavce 5 nebo článku 12 odstavce 6, budou úroky, licenční poplatky a jiné výlohy placené podnikem jedné smluvní strany rezidentu druhé smluvní strany odčitatelné pro účely stanovení zdanitelných zisků takového podniku za stejných podmínek, jako kdyby byly placeny rezidentu prvně zmíněné strany.
4. Podniky jedné smluvní strany, jejichž kapitál je zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo vlastněn nebo kontrolován jedním nebo více rezidenty druhé smluvní strany, nebudou podrobeny v prvně zmíněné straně žádnému zdanění nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny ostatní podobné podniky prvně zmíněné strany.
5. Nic z toho, co je obsaženo v tomto článku nebude vykládáno jako závazek jedné smluvní strany, aby přiznala rezidentům druhé smluvní strany jakékoliv osobní úlevy, slevy a snížení daně z důvodu osobního stavu nebo povinností k rodině, které přiznává svým vlastním rezidentům.
6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně všeho druhu a pojmenování.
Článek 23
ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ DOHODOU
1. Jestliže se osoba domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních stran vedou nebo povedou u ní ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními Smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují domácí právní předpisy těchto smluvních stran, předložit případ příslušnému úřadu kterékoliv smluvní strany. Případ musí být předložen do tří let od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními této smlouvy.
2. Jestliže bude příslušný úřad považovat námitku za oprávněnou a nebude-li sám schopen najít uspokojivé řešení, bude se snažit případ vyřešit vzájemnou dohodou s příslušným úřadem druhé smluvní strany tak, aby se zamezilo zdanění, které není v souladu s touto smlouvou. Jakákoliv dosažená dohoda bude uskutečněna bez ohledu na jakékoliv časové lhůty v domácích právních předpisech smluvních stran.
3. Příslušné úřady smluvních stran se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou jakékoliv obtíže nebo pochybnosti, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění této smlouvy. Mohou rovněž spolu konzultovat za účelem vyloučení dvojího zdanění v případech neupravených v této smlouvě.
4. Příslušné úřady smluvních stran mohou vejít v přímý styk za účelem dosažení dohody ve smyslu předchozích odstavců, a to včetně prostřednictvím společné komise složené z nich samých nebo jejich zástupců.
Článek 24
VÝMĚNA INFORMACÍ
1. Příslušné úřady smluvních stran si budou na požádání vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu k provádění nebo vymáhání domácích právních předpisů smluvních stran, které se vztahují na daně, jež jsou předmětem této smlouvy, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Výměna informací není omezena článkem 1.
2. Veškeré informace obdržené smluvní stranou podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným způsobem jako informace získané podle domácích právních předpisů této strany a budou poskytnuty pouze osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní, které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní nebo rozhodováním o opravných prostředcích ve vztahu k těmto daním. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v soudních rozhodnutích. Informace nebudou poskytnuty za jakýmkoliv účelem jakékoliv třetí jurisdikci.
3. Ustanovení odstavců 1 a 2 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají smluvní straně povinnost:
a) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní praxi této nebo druhé smluvní strany;
b) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo v běžném správním řízení této nebo druhé smluvní strany;
c) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným pořádkem.
4. Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jednou smluvní stranou požadovány informace, druhá smluvní strana použije svých opatření zaměřených na získávání informací, aby získala požadované informace, i když tato druhá strana takové informace nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě podléhá omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebudou tato omezení vykládána tak, že umožňují smluvní straně odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.
5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že umožňují smluvní straně odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje banka, jiná finanční instituce, pověřenec nebo osoba, která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým podílům na osobě.
Článek 25
SMÍŠENÁ USTANOVENÍ
1. Nic v této smlouvě se nedotýká daňových výsad členů konzulárních úřadů a vládních misí, které jim přísluší na základě obecných pravidel mezinárodního práva nebo na základě ustanovení zvláštních mezinárodních dohod.
2. Nic v této smlouvě neovlivňuje právo každé smluvní strany uplatňovat své domácí právní předpisy a opatření týkající se vyhýbání se daňové povinnosti, a to bez ohledu na jejich označení.
Článek 26
VSTUP V PLATNOST
1. Smluvní strany si vzájemně oznámí splnění postupů požadovaných jejich domácím právem pro vstup této smlouvy v platnost. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení.
2. Ustanovení této smlouvy se budou následně provádět:
a) v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti: pokud jde o daň Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, ve vztahu k jakémukoli vyměřovacímu roku začínajícímu 1. dubna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž tato smlouva vstoupí v platnost, nebo později;
b) v České republice:
(i) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž Smlouva vstoupí v platnost, nebo později;
(ii) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž Smlouva vstoupí v platnost, nebo později.
Článek 27
UKONČENÍ PLATNOSTI
Tato smlouva zůstane v platnosti dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může podáním písemné výpovědi druhé smluvní straně ukončit platnost této smlouvy, a to nejméně šest měsíců před koncem každého kalendářního roku následujícího po období pěti let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takovém případě se tato smlouva přestane provádět:
a) v Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti: pokud jde o daň Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, ve vztahu k jakémukoli vyměřovacímu roku začínajícímu 1. dubna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď, nebo později;
b) v České republice:
(i) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď, nebo později;
(ii) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna v kalendářním roce následujícím po roce, v němž byla dána výpověď, nebo později.
Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto smlouvu.
Dáno v Praze dne 6. června 2011 ve dvou původních vyhotoveních, v českém, čínském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě jakéhokoliv rozdílu bude rozhodujícím anglický text.
Za vládu České republiky 
Miroslav Kalousek
ministr financí

Za vládu Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
K. C. Chan
ministr pro finanční služby a finanční správu
 
Příloha
Sdělení Ministerstva financí České republiky č. j. MF-5860/2017/15-145
ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu1) (dále jen "Smlouva") v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám2) (dále jen "Úmluva")
Zpracovatel: Ing. Martin Boreš
Telefon: 257 044 467
Článek 1
Ministerstvo financí České republiky sděluje, že se Smlouva na základě výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Čínskou lidovou republikou jménem Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky ve vztahu k Úmluvě mění následovně:
1) Nový text preambule Smlouvy zní:
"Vláda České republiky a vláda Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,
zamýšlejíce vylučovat dvojí zdanění v oboru daní z příjmu, a to aniž by byly vytvářeny příležitosti k nezdanění nebo ke sníženému zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbání se daňové povinnosti (včetně prostřednictvím uspořádání, která se nazývají "treatyshopping" a která jsou zacílena na získání úlev stanovených ve Smlouvě, a to v nepřímý prospěch rezidentů třetích jurisdikcí),
se dohodly takto:".
2) První věta článku 23 odstavce 1 Smlouvy se nahrazuje následující větou:
"Jestliže se osoba domnívá, že opatření jedné nebo obou smluvních stran vedou nebo povedou u ní ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními Smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které poskytují domácí právní předpisy těchto smluvních stran, předložit případ příslušnému úřadu kterékoliv smluvní strany.".
3) Pro účely Smlouvy se rozumí, že následující ustanovení je její nedílnou součástí:
"Jestliže se dá usuzovat s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, že získání výhody plynoucí ze Smlouvy bylo jedním z hlavních cílů jakéhokoliv opatření nebo jakékoliv transakce přímo nebo nepřímo vedoucích k této výhodě, tato výhoda, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy, nebude poskytnuta ve vztahu k části příjmu, pokud není prokázáno, že poskytnutí této výhody v dané situaci by bylo v souladu s účelem a cílem příslušných ustanovení Smlouvy.".
Článek 2
Výše uvedené změny Smlouvy se provádějí následovně:
1)
a) v České republice, pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných nerezidentům, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k 1. lednu 2024 nebo později;
b) v Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje z částek vyplácených nebo připisovaných nerezidentům, jestliže skutečnost dávající vzniknout takovým daním nastala k prvnímu dni nebo po prvním dni zdaňovacího období, které začíná k 23. březnu 2023 nebo později; a
2) v obou smluvních státech, pokud jde o všechny ostatní daně, na daně ukládané za zdaňovací období začínající 23. září 2023 nebo později.
Ing. Mgr. Jiří Kappel, v. r.
ředitel odboru Daně z příjmů
1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu -zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla vyhlášena pod č. 49/2012 Sb.m.s.
2) Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám byla vyhlášena pod č. 32/2020 Sb.m.s.