157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Schválený:
157/1993 Sb.
ZÁKON
Parlamentu České republiky, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Změna: 281/2009 Sb.
Čl.I
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Poplatníci s bydlištěm v zahraničí, kteří byli zahraničním subjektem vysláni jako odborníci (experti) se specifickými znalostmi za účelem poskytnutí odborné pomoci právnickým osobám se sídlem v tuzemsku a zdržují se v tuzemsku jen za účelem této odborné pomoci, jsou považováni za poplatníky s daňovou povinností vztahující se pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.".
2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1.
Doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Osvobození se nepoužije ani v případě převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.".
3. V § 5 odst. 4 se v první větě slova "nejdéle 15 dnů před začátkem nebo nejdéle 15 dnů po skončení" nahrazují slovy "v době 15 dnů před začátkem nebo v době 15 dnů po skončení".
Za první větu se vkládá nová věta, která zní: "Jedná-li se prokazatelně o příjmy, které hospodářsky patří jak do uplynulého zdaňovacího období, tak do následujícího zdaňovacího období, považují se za příjmy tohoto zdaňovacího období, ke kterému je poplatník přiřadí.".
4. § 6 odst. 2 zní:
"(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako "zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel".".
5. § 6 odst. 4 včetně poznámky pod čarou zní:
"(4) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou po snížení podle odstavce 12 písm. a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36), jedná-li se o
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a) na základě právních vztahů uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na dobu nepřesahující v úhrnu pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci a jejichž úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 3 000 Kč,
b) příjmy podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 9, jejichž úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 1 000 Kč, jestliže jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně a částku na částečnou úhradu dopravních a cestovních nákladů pro výpočet daňových záloh podle zvláštního předpisu.4b)
To neplatí v případech, kdy jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, s nímž má současně uzavřen další pracovněprávní vztah.
4b) § 87 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb.".
6. V § 6 odst. 8 se doplňují nová písmena ch) a i) a poznámka pod čarou, které znějí:
"ch) příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v cizině, nejde-li o příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2),
i) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance.
6a) Vyhláška č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.".
7. § 6 odst. 10 zní:
"(10) Za funkční požitek se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních předpisů, s výjimkou náhrady ušlého příjmu.".
8. § 6 odst. 12 písm. b) zní:
"b) částku 200 Kč za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu nákladů zaměstnance na cesty do práce a zpět, vykonává-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práci ve více než pěti kalendářních dnech v kalendářním měsíci a nejde-li o zaměstnance, jejichž dohodnuté nebo sjednané pravidelné pracoviště má popisné číslo shodné s místem bydliště,".
9. V § 6 odst. 12 se doplňuje písmeno c), které zní:
"c) 30 % z příjmů ze závislé činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 5.".
10. V § 7 odst. 7 se před slova "ve výši" vkládají slova "s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 1".
11. V § 7 odst. 7 písm. c) se "30 %" nahrazuje "25 %".
12. V § 7 odst. 8 se na konci poslední věty tečka nahrazuje čárkou a připojuje se text, která zní: "kromě povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které může poplatník uplatnit navíc v prokázané výši.".
13. V § 9 odst. 4 se za slovo "vynaložené" vkládají slova "na dosažení, zajištění a udržení příjmů".
14. V § 9 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 4, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu podle § 9.".
15. V § 10 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, se zdaňují u jednoho z nich.".
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.
16. V § 12 odst. 1 se za poslední větu připojuje tato věta: "Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši.".
17. V § 15 odst. 8 za slovem "školství" se vkládají slova ", na policii České republiky".
18. § 18 zní:
 
"§ 18
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.
(2) Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, popřípadě majetková práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.
(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,17) jsou předmětem daně příjmy z činností, kterými dosahují zisku nebo kterými lze zisku dosáhnout, příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36), příjmy z nájemného, dále příjmy z reklam a příjmy z členských příspěvků s výjimkou příspěvků osvobozených od daně [(§ 19 písm. a)].
(4) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, státem uznané církve a náboženské společnosti, nadace, obce, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy, fondy zdravotnictví, fondy sociální a fond zaměstnanosti.
(5) U fondu národního majetku18) jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36).".
19. V § 19 písm. a) se za slova "právnických osob" vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou znějí: "profesními komorami s nepovinným členstvím.".18a)
18a) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.".
20. § 19 písm. b) včetně poznámky pod čarou zní:
"b) příjmy poplatníků uvedených v § 18 odst. 3, plynoucí z takové činnosti, která je jejich posláním a nemůže být předmětem soutěže s jinými osobami, příjmy přijaté od subjektů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky za jejich vlastní reklamy, pokud nejsou poskytnuty prostřednictvím stálé provozovny (§ 22 odst. 2) a příjmy z doplňkové činnosti v rozsahu uvedeném v prováděcím předpise; u rozpočtových a příspěvkových organizací dále příjmy z činností vymezených zřizovatelem ve zřizovací listině k plnění jejich základního účelu18b) a dále příjmy z pronájmů, které jsou zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.
18b) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.".
21. V § 19 písm. c) se vypouští slovo "pravidelné".
22. § 19 písm. d) zní:
"d) příjmy bytových družstev z nájemného za družstevní byty a družstevní garáže a z úhrad za plnění poskytovaná s jejich užíváním,".
23. V § 19 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a ch), která včetně poznámky pod čarou znějí:
"h) příjmy plynoucí z odpisu závazků při vyrovnání provedeném podle zvláštního zákona,19a)
ch) hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) plynoucí ze zpeněžení konkursní podstaty,19a)
19a) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".
24. Dosavadní text § 19 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením u správce daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Osvobození se nepoužije ani v případě převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.".
25. § 20 odst. 2 včetně poznámek pod čarou zní:
"(2) U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace obchodního jmění19b) poplatníka, upravený podle § 23. Součástí tohoto hospodářského výsledku je i odpis opravné položky20) k úplatně nabytému majetku; aktivní opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje při zahájení likvidace a pasivní položka při ukončení likvidace, s výjimkou poměrné části opravné položky vztahující se k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, o jejichž hodnotu se upravuje zůstatková cena podle § 24 odst. 2 písm. b).".
19b) § 6 odst. 2 obchodního zákoníku.
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Směrnice k účtové osnově a Zásady jednoduchého účetnictví, vyhlašované ve Sbírce zákonů.".
26. § 20 odst. 3 zní:
"(3) U investiční společnosti vytvářející podílové fondy16) se základ daně stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.".
27. V § 20 odst. 4 se za slovo "školství" doplňují slova "na policii České republiky".
28. V § 20 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Příjmy plynoucí poplatníkům účtujícím v soustavě jednoduchého účetnictví, v době 15 dnů před začátkem nebo v době 15 dnů po skončení zdaňovacího období, ke kterému hospodářsky patří, se považují za příjmy plynoucí v tomto zdaňovacím období. Jedná-li se prokazatelně o příjmy, které hospodářsky patří jak do uplynulého zdaňovacího období, tak i do následujícího zdaňovacího období, považují se za příjmy toho zdaňovacího období, ke kterému je poplatník přiřadí. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
29. V § 21 se vypouštějí slova "a z likvidačního zůstatku (§ 20 odst. 2)".
30. V § 22 odst. 1 písm. d) se v úvodní větě za slova "na území České republiky" doplňují slova "a od stálých provozoven poplatníků se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí".
31. V § 22 odst. 1 písm. d) bodu 1 se za slovo "plánů" doplňují slova "počítačových programů (software)".
32. V § 22 odst. 1 písm. d) bodu 4 se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 písm. w),".
33. V § 22 odst. 1 písm. d) se na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se bod 9, který zní:
"9. podíly společníků veřejných obchodních společností a podíly komplementářů komanditních společností.".
34. V § 22 odst. 2 se v první větě za slova "nebo pronajaté" vkládají slova "či pronajímané".
35. V § 23 odst. 3 se v první větě za slova "v nesprávné výši," vkládají slova "o částky odečtené od základu daně podle § 34 odst. 3 při nedodržení stanovených podmínek".
36. § 23 odst. 4 zní:
"(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují
a) příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36),
b) zisk (ztráta) z prodeje dlužných cenných papírů, s výjimkou směnek, mezi držiteli před lhůtou splatnosti,
c) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního jmění,
d) částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona.".
37. § 23 odst. 8 zní:
"(8) U poplatníků, u nichž dochází k ukončení podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti (§ 7), ke zrušení s likvidací nebo ke zrušení bez likvidace, se základ daně podle předchozích odstavců za zdaňovací období předcházející dni zahájení likvidace nebo zrušení upraví,
a) pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období,
b) pokud účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, o výši pohledávek a závazků, o cenu nespotřebovaných zásob, o zůstatky vytvořených rezerv, o částky časově rozlišeného nájemného podle § 24 odst. 2 písm. h) a o částky příjmů a výdajů, které hospodářsky patří do následujícího zdaňovacího období podle § 5 odst. 4 a § 20 odst. 5. U fyzických osob se do základu daně zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně.".
38. V § 24 odst. 2 písm. b) se za slova "nehmotného majetku" doplňují slova "upravená o poměrnou část zůstatkové hodnoty opravné položky k úplatně nabytému majetku,20) a to".
39. § 24 odst. 2 písm. f) včetně poznámky pod čarou zní:
"f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společnosti za společníky této společnosti, komanditní společnost za komplementáře a zaměstnavatelem podle zvláštních předpisů21) a výdaje na sociální dávky poskytované místo dávek povinného pojištění,
21)
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
40. V § 24 odst. 2 písm. h) zní:
"h) nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, avšak u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období, a to bez ohledu na den platby; poprvé lze nájemné uplatnit v roce, ve kterém byla platba nájemného uskutečněna.".
41. V § 24 odst. 2 písm. k) bodu 2 se slova "ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty" nahrazují slovy "ve výši stanovené v odstavci 6".
42. V § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zní:
"3. na dopravu motorovým vozidlem poplatníka nezahrnutým v majetku poplatníka s výjimkou pronájmu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty; u nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla zvýšená na dvojnásobek,".
43. V § 24 odst. 2 se na konci písmene p) nahrazuje tečka čárkou a připojují se písmena r), s) a t), která znějí:
"r) úhrn cen pořízení majetkových cenných papírů za zdaňovací období v případě jejich prodeje,
s) u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví hodnota pohledávek do výše příjmů z jejich prodeje,
t) výdaj (náklad) na pořízení hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) a pozemku v případě jeho prodeje.".
44. V § 24 odst. 4 úvodní věta zní: "Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se uznává do výdajů (nákladů) za podmínky, že".
45. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo "může" nahrazuje slovem "musí".
46. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Výdaje (náklady) podle odstavce 2 písm. k) bodu 2 se stanoví buď
a) v prokázané výši za nakoupené pohonné hmoty, nejvýše však ve výši náhrady výdajů5) za spotřebované pohonné hmoty zvýšené u
1. osobních automobilů o 20 %,
2. nákladních automobilů a autobusů o 25 % nebo o 30 % při jízdě s přívěsem, nebo
b) ve výši náhrady výdajů5) za spotřebované hmoty zvýšené o
1. 15 % za km ujeté při rozvozu zboží (věcí) a poskytování služeb se zastávkami na krátkých vzdálenostech a při provozu taxislužby a autoškol,
2. 5 % za km ujeté ve městě nad 100 tisíc obyvatel podle posledního sčítání lidu,
3. 5 % za km ujeté v měsících lednu, únoru, listopadu a prosinci.
Při splnění výše uvedených podmínek se procenta zvýšení uvedená v písmenu b) v bodech 1 až 3 sčítají. Zvolený způsob se uplatní u všech motorových vozidel v majetku poplatníka a pronájmu a nelze jej v průběhu zdaňovacího období měnit.".
47. V § 25 písm. c) se na konci doplňují slova "s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r),".
48. V § 25 písm. v) zní:
"v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů,20)".
49. V § 25 písm. w) zní:
"w) úroky placené z úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které se zúčastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru nebo půjčky, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn půjček a úvěrů takto poskytnutých přesahuje v průběhu zdaňovacího období čtyřnásobek výše vlastního jmění a u bankovních a pojišťovacích společností šestinásobek vlastního jmění. V případě úvěrů od subjektů, které se neúčastní na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru nebo půjčky, desetinásobek výše vlastního jmění. Účastí na kontrole či jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílů na základním jmění nebo podílů s hlasovacím právem.".
50. V § 26 odst. 1 se za slovo "podle" doplňují slova "§ 30,".
51. V § 26 odst. 2 se slova "soubory předmětů, které mají samostatné technicko-ekonomické určení" nahrazují slovy "soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením".
52. V § 26 odst. 4 se slovo "náklady.20)" nahrazuje slovy "výdaje vyšší než 20 000 Kč.".
53. § 26 odst. 5 včetně poznámky pod čarou zní:
"(5) Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka k 31. prosinci běžného roku, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Právní nástupce poplatníka zrušeného bez provedení likvidace může u majetku evidovaného k 31. prosinci běžného roku uplatnit odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu za zdaňovací období. Při vyřazení hmotného majetku a nehmotného majetku v důsledku prodeje před 31. prosincem běžného roku, evidovaného v majetku poplatníka k 1. lednu běžného roku, lze uplatnit odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu za zdaňovací období s výjimkou poplatníků postupujících podle § 30 odst. 4. Obdobně lze postupovat i v případech, kdy dojde v průběhu zdaňovacího období k převodu majetku státu podle zvláštních předpisů,29a) ke zrušení bez likvidace a ke vstupu do likvidace.
29a) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.".
54. V § 27 úvodní věta zní: "Hmotný majetek a nehmotný majetek vyloučený z odpisování:".
55. V § 27 písm. a) zní: "a) bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 10 000 Kč,".
56. V § 27 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) nehmotný majetek vložený společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva do základního jmění, pokud byl pořízen bezúplatně (např. obchodní značka, know-how apod.).".
57. V § 28 odst. 1 se slovo "vlastník" nahrazuje slovy "poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo nebo právo hospodaření (dále jen "vlastník"),".
58. V § 29 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Součástí vstupní ceny podle písmen a) až c) je i technické zhodnocení provedené v prvním roce odpisování.".
59. V § 29 odst. 3 se za slova "vstupní cenu" vkládají slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 1".
60. V § 30 odst. 1 se za tabulkou připojuje tato věta: "Hmotný majetek a nehmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy k zákonu s výjimkou uvedenou v odstavcích 5 a 6, se pro účely odpisování zařadí do odpisové skupiny 2.".
61. § 30 odst. 4 zní:
"(4) Pronajímané věci u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci lze s výjimkou nemovitostí odepsat až do 90 % vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba pronájmu trvá alespoň 40 % doby odpisování stanovené v odstavci 1, nejméně však tři roky. Při prodloužení doby pronájmu nad 40 % doby odpisování je možno odepsat za každé jedno procento doby odpisování další jedno procento vstupní ceny nad 90 % až do 100 % vstupní ceny. Při stanovení způsobu odpisování se nepoužije ustanovení § 31 a 32.".
62. V § 30 se připojují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou znějí:
"(5) Roční odpis otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, dočasných staveb31a) a důlních děl, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Obdobně se odpisuje hmotný majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem.
(6) U forem, modelů a šablon (obor 411 8, 416, 535 4) se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.
31a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy jej provádějící.".
63. V § 34 odst. 1 se připojuje tato věta: "Toto ustanovení se nevztahuje na podílové fondy a investiční fondy.16)".
64. V § 34 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Od základu daně lze dále odečíst 10 % vstupní ceny hmotného majetku pořízeného úplatně nebo ve vlastní režii ve zdaňovacím období, jde-li o hmotný majetek zatříděný podle přílohy k tomuto zákonu v položkách 3 až 6 a v položce 9, za podmínky, že doba mezi nabytím a prodejem bude činit nejméně tři roky.
(4) Odečet podle odstavce 3 nelze uplatnit u
a) motocyklů, osobních automobilů a letadel,
b) hmotného majetku umístěného v zahraničí nebo používaného více jak 183 dnů v příslušném zdaňovacím období v zahraničí,
c) pronajímaného hmotného majetku.
(5) Nárok na odpočet 10 % vstupní ceny hmotného majetku podle odstavce 3 má též plátce, který provozuje osobní dopravu osobními automobily na základě vydané koncese.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.
65. § 36 odst. 1 písm. c) zní:
"c) 1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.".
66. § 36 odst. 2 až 4 znějí:
"(2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí
a) 25 %, a to
1. z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených, kupónů a investičních kupónů, s výjimkou uvedenou v písmenu c)
2. z podílů na zisku u účastí na společnostech s ručením omezeným, z účastí komanditistů na komanditních společnostech,
3. z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech,
4. z podílů na zisku tichého společníka,
5. z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu s výjimkou uvedenou v písmenu c),
6. z podílů na likvidačním zůstatku při likvidaci obchodní společnosti nebo družstva. U poplatníků uvedených v § 17 se základ daně tvořený příjmy uvedenými v bodech 5 a 6 snižuje o vklad společníka, členský vklad nebo nabývací cenu podílu,
7. z výnosů z vkladů na vkladních listech a z vkladů jim na roveň postavených,
8. z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech plynoucích poplatníkům uvedeným v § 17,
9. z podílu na zisku ve smyslu § 22 odst. 1 písm. d) bodu 4.
Úrokovým či dividendovým příjmem se pro účely tohoto zákona rozumějí výnosy z držby cenných papírů v peněžním plnění, zejména ve formě pevné či proměnlivé úrokové sazby, dividendy, amortizace diskontu apod. Za podíly na zisku podle bodů 2 a 3 se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka nebo členského vkladu.
b) 20 % z cen veřejných soutěží a ze sportovních soutěží (§ 10 odst. 8), z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (§ 6 odst. 6) a z úroků a jiných výnosů vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců (§ 8 odst. 6),
c) 15 % z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.) a z příjmů uvedených v § 8 odst. 1 písm. d), v § 10 odst. 1 písm. h) a z vypláceného podílu při zániku členství v družstvu v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisu,13)
d) 10 % z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (§ 7 odst. 6) a z příjmů z právního vztahu podle § 6 odst. 4.
(3) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 25 % u podílových a investičních fondů,16) z rozdílu mezi příjmy a výdaji vztahujícími se k prodeji cenných papírů uvedenými v odstavci 2 písm. a) bodu 1, ve zdaňovacím období. Za výdaje vztahující se k prodeji cenných papírů se považuje cena pořízení prodaných cenných papírů a poměrná část ostatních výdajů fondu ve zdaňovacím období vymezená v prováděcím předpise.
(4) Základ daně pro zvláštní sazbu daně, který tvoří příjmy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3, je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. V případě devizových účtů a vkladních listů znějících na cizí měnu se základ daně stanoví v cizí měně, a to bez zaokrouhlení.".
67. V § 36 se připojuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pokud plynou výnosy z cenných papírů příjemci od podílových fondů, prostřednictvím investičních společností a od investičních fondů,16) je základem pro zvláštní sazbu daně, uvedenou v odstavci 2 písm. a), vyplácený výnos z cenných papírů, snížený o příjmy přijaté podílovými fondy, prostřednictvím investičních společností, a investičními fondy, z nichž byla daň vybrána zvláštní sazbou podle odstavce 2 a odstavce 3.".
68. § 38 zní:
 
"§ 38
(1) Pro daňové účely s výjimkou uvedenou v odstavci 2 se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou (devizy, valuty) uplatňované v účetnictví20) poplatníků; pokud poplatník není účetní jednotkou20) používají se tyto kursy:
a) u poplatníků s nabídkovou povinností35) kurs "nákup" nebo "prodej" v okamžiku zúčtování s bankou,
b) u poplatníků bez nabídkové povinnosti35) kurs "střed" vyhlášený Českou národní bankou poslední kalendářní den předchozího měsíce.
(2) Při přepočtu daně z příjmů z úroků na devizových účtech a vkladních listech znějících na cizí měnu, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2, se použije kurs "střed" vyhlášený Českou národní bankou (valuty, devizy) ke dni připsání úroků ve prospěch poplatníka. Takto vypočtená daň se nezaokrouhluje.".
69. V § 39 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) stanovit pro účely tohoto zákona obecně závazným právním předpisem důsledky z přechodu účtování ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a naopak.".
70. V § 40 odst. 3 se na konci věty tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text, který zní: "dojde-li při provozu malých vodních elektráren k překročení hranice 200 tisíc kWh vyrobené energie ročně, jsou předmětem daně pouze příjmy z energie vyrobené nad tento limit.".
71. V § 40 odst. 4 se za slova "§ 36 odst. 2" vkládají slova "písm. a) bod 8".
72. V § 40 odst. 5 se na konci poslední věty doplňují slova "s výjimkou základních prostředků, jejichž zůstatková cena je nižší než 10 000 Kč a zahrne se přímo do výdajů (nákladů)".
73. V § 40 odst. 8 se slova ", u nichž bylo sjednáno právo koupě najaté věci" nahrazují slovy "o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které byly sjednány".
74. V § 40 odst. 11 se slova ", u nichž bylo sjednáno právo koupě najaté věci" nahrazují slovy "o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, které byly sjednány".
75. V § 40 se doplňují odstavce 12 až 19, které znějí:
"(12) Důlní díla provozovaná před 1. lednem 1993 lze odpisovat jako celý soubor jednotnou roční sazbou ve výši 4 % ze vstupní ceny souboru.
(13) Ustanovení § 25 písm. w) se nepoužije pro zdaňovací období roku 1993.
(14) Pro zdaňovací období 1993 příjmy plynoucí poplatníkovi neúčtujícímu v soustavě podvojného účetnictví nejdéle do 15 dnů po skončení roku 1992, které hospodářsky souvisí s předchozím zdaňovacím obdobím, se považují za příjmy zdaňovacího období 1993. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně.
(15) Za částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona (§ 23 odst. 3 písm. c)), se pro zdaňovací období roku 1993 považují i částky zdaňované podle předpisů platných do konce roku 1992.
(16) Pro výnosy z vkladů na vkladních listech a z vkladů jim na roveň postavených, uskutečněných před nabytím účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní předpisy.
(17) Podnikatelská odměna podle § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb., zaúčtovaná jako náklad v roce 1992 a vyplacená v roce 1993 je příjmem podle § 10.
(18) Náhrada za ztrátu na výdělku náležející podle zákoníku práce za období před 1. lednem 1993, která je vyplacena po tomto datu, je osvobozena od této daně.
(19) Ustanovení § 25 písm. k) se nepoužije pro podnikové bytové hospodářství do doby zrušení regulace cen nájemného.".
76. V položce 3 přílohy k zákonu se číslo odpisové skupiny "4" nahrazuje číslem odpisové skupiny "3".
77. V položce 3 přílohy k zákonu se text v písmenu a) "stroje a zařízení přenosné a pojízdné 3" nahrazuje těmito slovy:
"a) zařízení chladicí a mrazicí (obor (432) ..... 2".
Připojuje se písmeno c), které zní:
"c) zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 
  ekvivalentních obyvatel (obor 436).................... 2".
78. V položce 4 přílohy k zákonu se text v písmenu a) "nářadí ruční mechanizované (obor 414)" nahrazuje slovy:
"a) nástroje řezné, střižné a tvářecí 
  normalizované a nářadí a nástroje
  zeměvrtné (obor 411 s výjimkou 
 411 8) nářadí upínací běžné (obor 412)
  nářadí řemeslnické (obor 413) 
 nářadí ruční mechanizované (obor 414)
  nářadí upínací, řezné a ruční, měřidla 
 a nástroje tvářecí, nenormalizované
  a nástroje diamantové (obor 415) prostředky
 a nástroje brousicí (obor 421)          ..... 1".
79. Položka 5 přílohy k zákonu zní:
 "(5) Přístroje a zvláštní technická zařízení 
  (Třída 5) z toho:                ..... 2
 a) zařízení návěstní a zabezpečovací 
  (obor 404) s výjimkou výrobků pro
  zabezpečovací zařízení k ostraze 
 elektromechanické a elektronické 
 (obor 404 6)
      ..... 3
 b) přístroje měřící elektronické a mikroskopy 
  elektronové     (obor 391)              ..... 1
 c) zařízení reprografická (obor 401)         ..... 1
 d) stroje, přístroje a zařízení kancelářská 
  (obor 402)                    ..... 1
 e) stroje na zpracování dat (obor 403)        ..... 1".
80. Položka 7 přílohy k zákonu zní:
 "(7) Inventář (Třída 7) z toho            ..... 2
 a) výrobky ortopedické a protetické, výrobky oční 
  optiky a ochranné pomůcky (obor 793)       ..... 1 
b) výrobky ozdobnické (obor 746)           ..... 1"
81. V poznámce *) pod čarou přílohy k zákonu se za slovo "postupuje" vkládá slovo "zejména".
82. V položce 9 přílohy zákona se odpisová skupina "3" nahrazuje odpisovou skupinou "2".
83. V položce 11 přílohy k zákonu se slovo "pořízenému" vyhrazuje slovem "nabytému".
84. V poznámce **) pod čarou přílohy k zákonu se na konci věty doplňují slova "a předpisy jej provádějící".
85. Položky 12, 13, 14 a 16 se vypouštějí a dosavadní položka 15 se označuje jako položka 12.
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se doplňuje takto:
V § 8 se připojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) V případě, že jde o pohledávky za zahraničními dlužníky, majícími sídlo ve státě, ve kterém neexistuje právní norma odpovídající zákonu o konkursu a vyrovnání, a jde o pohledávky vzniklé po 1.1.1991, může poplatník daně z příjmů vytvořit rezervu až do výše těchto pohledávek, avšak jen za předpokladu, že jde o pohledávky zajištěné (bankovní zárukou, dokumentárním inkasem, akreditivem apod.), vymáhané, u zahraničních soudů, a doba od jejich sjednané splatnosti převýšila období jednoho roku. V tomto případě se rezerva čerpá na úhradu nesplacené části pohledávek nebo na jejich odpis podle výsledku jejich vymáhání.".
Čl.IV
1. Ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období 1993 s výjimkou ustanovení, podle nichž se daň stanoví zvláštní sazbou a vybírá se srážkou podle zvláštního předpisu,"*) která se použijí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení článku I bodů 5 a 8, která se použijí počínaje kalendářním měsícem, v němž tento zákon nabyl účinnosti. Poplatníci uvedení v článku 11 bodu 13 tohoto zákona platí za 1. pololetí 1993 zálohu na daň sníženou o zálohu na daň zaplacenou za 1. čtvrtletí roku 1993.
2. Ustanovení o zdanění příjmů z reklam a pronájmů organizací uvedených v § 18 odst. 3 podle čl. I bodu 18 tohoto zákona platí pro příjmy dosažené po nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČI.V
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
*) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty