Důvodová zpráva k zákonu č. 157/1993 Sb., změna zákonů o daních z příjmů a o správě daní a poplatků

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
k návrhu zákona
ze dne............ 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 96/1993 Sb. a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
I. Obecná část
Daňová soustava platná od 1. ledna 1993 se v podstatě přibližuje k soustavám uplatňovaným ve státech Evropských společenství. U daní z příjmu to znamenalo opuštění analytického systému zdanění příjmů a přechod k syntetické právní úpravě při naplnění záměru posílit princip daňové spravedlnosti. Možnosti urychleného odpisování, možnosti umořování ztrát a snížení sazby mají zásadní význam i z hlediska stimulace podnikatelských aktivit.
Daně z příjmů stejně jako ostatní nové daně v rámci daňové reformy se při svém zavádění setkávají s dílčími problémy. Obtíže působí například forma zdanění podílových fondů v rámci investiční společnosti, problémy se ukazují v tzv. neziskovém sektoru, připomínky jsou též k placení záloh na daň.
Předkládaný návrh novely zákona se omezuje na minimum věcných změn. Se zásadnějšími věcnými změnami spočívajícími např. v dílčí úpravě sazeb daní, daňového zatížení rozdělovaného zisku (dividend) a zdanění úroků bude účelné uvažovat na základě podrobnějších analýz nejdříve k 1. lednu 1994.
Finanční dosah
Změna v placení záloh na daně z příjmů v pásmu minulé daňové povinnosti přes 10 tis. Kč a do 100 tis. Kč bude spojena se snížením daňového výnosu v roce 1993 o cca 0,6 mld. Kč a jeho přesunem do roku 1994.
Navržené zvýhodnění strojních investic pořízených v roce 1993 odečtem 10% vstupní ceny od základu daně se projeví převážně až při výpočtu daně z p