403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
403/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb., vyhlášky č. 24/2012 Sb. a vyhlášky č. 356/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis vyhlášky zní: "Vyhláška o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu".
2. V § 1 se slova " , Regionálními radami regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada")" zrušují.
3. V § 2 odst. 2 se slova " , dobrovolné svazky obcí a regionální rady" nahrazují slovy "a dobrovolné svazky obcí".
4. V § 2 odst. 4 se slova " , regionální rady" zrušují.
5. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 1 bodu 11 větě poslední se slova "regionálním radám," zrušují, za slovo "obcím" se vkládají slova " , s výjimkou dotačních investičních akcí," a slova "regionálních rad a" se zrušují.
6. V příloze č. 1 části první hlavě II dílu 2 se slova "Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 20xx" nahrazují slovy "Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 20xx" a slova "Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx za jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace" se nahrazují slovy "Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx".
7. V příloze č. 1 části třetí tabulka č. 3 zní:8. V příloze č. 1 části třetí tabulky č. 8 až 10 znějí:9. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.
Rozsah a struktura údajů a termíny jejich předkládání územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
 
Část první
Rozsah údajů
Přílohu státního závěrečného účtu České republiky tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Tyto údaje jsou také obsahem závěrečných účtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vypracovaných podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí jsou zejména výkaz FIN 2-12 M a účetní záznamy předávané podle vyhlášky upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí a technické vyhlášky o účetních záznamech.
Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje o všech přijatých úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocích od finančních institucí a jiných osob v tabulce č. 1, a to bez ohledu na rok, ve kterém byla uzavřena smlouva o úvěru nebo smlouva o zápůjčce nebo ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci nebo ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Uvádějí se přijaté úvěry, zápůjčky a návratné finanční výpomoci, které nebyly k 1. lednu roku, za který se vypracovává návrh státního závěrečného účtu, splaceny.
Kraje předkládají údaje o poskytnutých neinvestičních a investičních transferech obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtů krajů v příslušném roce (jedná se pouze o neinvestiční a investiční transfery uvolňované z vlastních zdrojů kraje, jejichž přidělování podléhá schválení zastupitelstvem kraje a které nejsou zahrnuty do části IX. výkazu FIN 2-12 M) v tabulkách č. 2a) a 2b). Kraj předkládá údaje za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v členění podle jednotlivých dotačních titulů.
Kraje, města, ve kterých mají sídlo kraje (dále jen "krajská města"), a hlavní město Praha předkládají údaje pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu obsahující vysvětlení významných skutečností v příslušném roce v tabulce č. 3.
Tabulky s předkládanými údaji se sestavují a vykazují v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. V tabulce č. 1 se v případě přijatého úvěru nebo zápůjčky v cizí měně uvádí údaj v cizí měně.
V případě mimořádně naléhavé potřeby zjistit jiné než výše uvedené údaje si Ministerstvo financí vyžádá od územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí předložení dalších údajů.
 
Část druhá
Vysvětlení významných skutečností
Vysvětlení významných skutečností v tabulce č. 3 obsahuje stručné, ale výstižné vysvětlení nejvýznamnějších příjmů a výdajů realizovaných v příslušném roce na úrovni podseskupení položek rozpočtové skladby, které je svoji hodnotou významné v poměru k celkovým vybraným příjmům a výdajům. Vysvětlení významných skutečností v tabulce č. 3 obsahuje také vysvětlení významných meziročních změn příjmů a výdajů na úrovni podseskupení položek rozpočtové skladby.
V tabulce č. 3 jsou rovněž uvedeny komentáře k veškerým organizačním a metodickým změnám, které ovlivnily hospodaření kraje, krajského města, nebo hlavního města Prahy v daném roce.
 
Část třetí
Způsob a termíny předávání údajů k vypracování návrhu státního závěrečného účtu
Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí předávají údaje pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu ročně v termínu do 1. března následujícího roku. Způsob předávání a systém prováděných kontrol stanoví technická vyhláška o účetních záznamech.
Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a formální správnost údajů předávaných obcemi, jež se nachází na území příslušného kraje, a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje, a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných údajů. S ohledem na krajským úřadem stanovený způsob předávání údajů obcemi a dobrovolnými svazky obcí podle technické vyhlášky o účetních záznamech si krajský úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a formální správnosti údajů předávaných jeho prostřednictvím nebo předávaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního systému účetních informací státu. Ke stanovení způsobu a určení metody kontroly úplnosti a formální správnosti údajů předávaných do centrálního systému účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu. V případě hlavního města Prahy kontroluje úplnost a formální správnost údajů předávaných do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního města Prahy.
Krajský úřad, s ohledem na krajským úřadem stanovený způsob předávání údajů obcemi a dobrovolnými svazky obcí podle technické vyhlášky o účetních záznamech, stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí termíny pro předání údajů tak, aby měl možnost zajistit kontrolu úplnosti a formální správnosti předaných údajů, včetně zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných údajů. Termíny stanovené krajským úřadem musí obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování údajů, přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termín stanovený v prvním odstavci pro předání údajů do centrálního systému účetních informací státu.
Krajská města a hlavní město Praha předávají údaje v tabulkách za město jako celek.
 
Část čtvrtá
Vzory tabulek
Tabulka č. 1 Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Tabulka č. 2a) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Tabulka č. 2b) Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 20xx
Tabulka č. 3 Vysvětlení významných skutečností v roce 20xx
Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují.
10. V příloze č. 3 části první se slova "jiných právních předpisů17)" nahrazují slovy "vyhlášky upravující předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů státních fondů a technické vyhlášky o účetních záznamech".
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.
11. V nadpisu přílohy č. 4 se slova "regionálními radami" nahrazují slovy "dobrovolnými svazky obcí".
12. V příloze č. 4 část třetí zní:
 
"Část třetí
Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí
Výchozím podkladem jsou údaje o celkových příjmech a výdajích územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, které jsou k dispozici v centrálním systému účetních informací státu.
Územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo vyhlášení válečného stavu předkládají údaje pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2.
Pokud situace v případě vyhlášení stavu ohrožení nebo vyhlášení válečného stavu neumožňuje předkládat údaje pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2, kraje, krajská města a hlavní město Praha předloží Ministerstvu financí komentář k aktuální situaci v rozpočtovém hospodaření. Kraje, krajská města a hlavní město Praha předloží komentář Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.
V případě mimořádně naléhavé potřeby si Ministerstvo financí vyžádá od územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí předložení dalších údajů.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Při předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 se použije vyhláška č. 419/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 použijí správci kapitol tabulku č. 3 a tabulku č. 9 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021 postupují územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.