GFŘ-D-15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Schválený:
GFŘ-D-15
Pokyn
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č.j. 46732/12-1710
Čl. I
Předmět pokynu
1. Předmětem tohoto pokynu je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1. Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kriteria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podaných dle § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory. Nad rámec stanovený tímto pokynem nelze postupovat v případech dle čl. III tohoto pokynu.
Čl. II
Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
1. V případech zadržení poskytnutých prostředků nebo porušení povinnosti stanovených dle § 14 odst. 9, dále § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6 a § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel2 se odvod nepromíjí. Penále se snižuje na výhodu ze zadržení, avšak pouze v případě, že před podáním žádosti o prominutí byl odvod uhrazen. V případě částečné úhrady odvodu se snižuje na výhodu ze zadržení pouze penále vztahující se k uhrazené části odvodu.
2. V případech, kdy byla požadovaná částka uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu, promíjí se povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu.
3. V případech neoprávněného použití návratných finančních výpomocí či jiných vratných forem poskytnutých prostředků se odvod nepromíjí.
4. Odvod ve výši částky, která byla započtena do plnění povinnosti odvodu podle § 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel, se nepromíjí.
5. V případech uvedených pod body 2 až 4 tohoto článku se při rozhodování o prominutí penále postupuje podle ostatních ustanovení tohoto pokynu upravujících prominutí penále.
6. Pokud částka, která má být ponechána k úhradě dle tohoto pokynu nedosahuje v případě penále částky 500,- Kč, promíjí se v plné výši.
7. V případech stanovených tímto pokynem se výhoda ze zadržení stanoví z částky neprominutého odvodu a podle referenční sazby stanovené Evropskou komisí pro ČR platnou v den podání žádosti o prominutí zvýšené o 3,5 procentních bodů, maximálně však do výše neprominutého odvodu.
8. V případech, kdy je sankce dle čl. V stanovena z částky odvodu, rozumí se odvodem částka odvodu uložená za dané jednotlivé porušení rozpočtové kázně.
Čl. III
Speciální pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně v případech prostředků z EU a z finančních mechanismů
1. S ohledem na požadavky Evropské komise vyjádřené v Akčním plánu pro zlepšení systémů řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice, se v případech prostředků z EU3, případně dotací, návratných finančních výpomocí a jiných obdobných transferů, včetně prostředků poskytovaných ze státních fondů, obsahují-li prostředky z EU, odvody za porušení rozpočtové kázně nepromíjí s výjimkou
a) výjimečných případů, kdy se postupuje podle čl. IV bod 1 tohoto pokynu
b) případů neoprávněného použití nebo zadržení prostředků obsahujících prostředky z EU, včetně prostředků poskytovaných ze státních fondů, obsahují-li prostředky z EU poskytnutých rozhodnutím, smlouvou či dohodou do 1.5.2012 nebo z programu švýcarsko-české spolupráce a Finančního mechanismu EHP 2009 - 14 a dále s výjimkou Finančního mechanismu EHP/Norska 2004 - 2009, kdy donor nepožaduje vrácení celkové částky odvodu. V těchto případech se při rozhodování o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně postupuje podle podle ostatních článků tohoto pokynu. Obdobně se postupuje v případech, kdy k porušení rozpočtové kázně dojde na straně organizačních složek státu. Rozhodující je v takovém případě datum vydání právního aktu, na jehož základě byly prostředky přesunuty nebo zařazeny do rozpočtu příslušné organizační složky státu.
2. Při rozhodování o prominutí penále příslušejícího k odvodům za porušení rozpočtové kázně řešeným dle bodu 1 se postupuje ostatních článků tohoto pokynu.
Čl. IV
Důvody hodné zvláštního zřetele
Důvody hodnými zvláštního zřetele ve smyslu čl. I bod 1 tohoto pokynu se rozumí:
1.
Výjimečné případy
. Výjimečným případem se rozumí situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo
a) v důsledku prokázané chyby poskytovatele
b) v důsledku prokázané nesoučinnosti poskytovatele,
c) živelné katastrofy,
d) státem změněné či zapříčiněné situace, nebo
je-li žadatelem fyzická osoba, rozumí se výjimečným případem též ohrožení jeho výživy nebo na jeho výživu odkázaných osob.
V těchto případech se promíjí odvod i penále uložené podle rozpočtových pravidel v plné výši. Pokud v případě podle písm. a) tohoto bodu mělo porušení rozpočtové kázně vliv na dosažení účelu poskytnutí prostředků, promíjí se odvod kromě částky ve výši 5% z poskytnuté částky4, přičemž penále se promíjí v plné výši.
2.
Ostatní důvody hodné zvláštního zřetele
uvedené v čl. V tohoto pokynu.
Čl. V
Ostatní důvody hodné zvláštního zřetele
Ostatní důvody hodné zvláštního zřetele a konkrétní sazby odvodu a penále /výše neprominutí/ členěné dle způsobu porušení rozpočtové kázně:
1.
Veřejné zakázky
V případech porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, s výjimkou případů neprovedení výběrového řízení, nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, závažného úmyslného jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže, zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití se postupuje následovně:
a) neoprávněné rozdělení veřejné zakázky, použití nezákonného kvalifikačního předpokladu, pochybení v oblasti způsobu uveřejnění, nevyloučení uchazeče v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím, pokud se tento stal dodavatelem, porušení zákonných povinností při omezování počtu zájemců, neustavení hodnotící komise
sazba odvodu            sazba penále

25 %5            výhoda ze zadržení

b) porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky, nedodržení povinnosti dostatečným způsobem uvést či specifikovat kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, diskriminační nastavení technických či obchodních podmínek, nedostatečný rozsah uveřejnění, použití nezákonného hodnotícího kritéria, nedodržení povinnosti zdržet se vyjednávání o nabídkách, neoprávněné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení, nedodržení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče, podstatná změna smlouvy po jejím uzavření, porušení zásady rovného zacházení
25 %               výhoda ze zadržení
s možností snížení
na 10 % či 5 %
v závislosti na závažnosti
pochybení5
 
c) porušení pravidel pro složení hodnotící komise, nedostatečný rozsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nedodržení jiných výše neuvedených povinností, pokud jejich porušení mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky
10 %5              výhoda ze zadržení
d) porušení pravidel pro jednání hodnotící komise
5 %5 výhoda ze zadržení
e) neuveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení
2 %5 výhoda ze zadržení
f) nevyřazení uchazeče v souladu se zákonem či rozhodnutím, pokud se tento uchazeč nestal dodavatelem, nedodržení jiných výslovně výše neuvedených méně významných povinností vyplývajících ze zákona, rozhodnutí smlouvy nebo dohody o poskytnutí prostředků
1 %5               výhoda ze zadržení
g) porušení povinnosti při zadávání dodatečných veřejných zakázek na stavební práce a služby zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky
částka odpovídající výhoda ze zadržení
překročení
zákonného limitu
2. Pozdní splnění povinnosti:
a) V případě, že včasné nesplnění povinnosti nemělo vliv na naplnění účelu dotace
sazba odvodu          sazba penále

0,25 % z částky odvodu       0
za každý započatý kalendářní
měsíc trvání protiprávního
stavu7 minimálně však 500 Kč6
maximálně však 3 %
z poskytnuté částky Kč
b) V případě pozdního splnění termínu ukončení projektu, nebo realizace akce, pokud do doby podání žádosti o prominutí došlo k ukončení projektu nebo pozdní realizaci akce
0,5 % z částky odvodu        0
za každý započatý kalendářní
měsíc trvání
protiprávního stavu7
minimálně však 1 000 Kč6
maximálně však 6 %
z poskytnuté částky Kč
 
3. Nesplnění limitů a parametrů:
a) v případech nedodržení limitů, parametrů či lhůt souvisejících s naplněním účelu dotace v požadované míře
sazba odvodu sazba penále
proporcionálně výhoda ze zadržení
s ohledem na míru
nenaplnění limitů
parametrů nebo lhůt8
b) v případech nedodržení limitů, parametrů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních, pokud tím není ovlivněno naplnění účelu dotace nebo v případě pochybení na straně poskytovatele při jejich stanovení
1 % z částky odvodu          0
 
4. Nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů:
a) v případech prostého porušení povinností dodržet maximální podíly poskytnutých prostředků na celkových nákladech operace
sazba odvodu             sazba penále

výše poskytnutých           výhoda ze zadržení
prostředků
použitých nad stanovený
maximální podíl
b) v případech, kdy povinnost dodržet maximální podíly poskytovatelem stanovené v jednotlivých letech byly splněny k okamžiku ukončení operace, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem, nebo v případech porušení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) vlastních zdrojů, pokud byl podíl poskytnutých prostředků k okamžiku ukončení operace dodržen, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem
 
5 % z částky odvodu          0
c) v případě použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů na financování projektu/ akce
100% výhoda ze zadržení
5. Porušení povinností při financování projektů a akcí:
a) v případech neoprávněného výdeje, pokud před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet)
sazba odvodu              sazba penále

0,5 % z částky               0
odvodu za každý
započatý kalendářní
měsíc trvání
protiprávního stavu7
 
b) v případech kdy příjemce zahrnul do nákladů hrazených z poskytnutých prostředků neuznatelné výdaje, pokud v žádosti o prominutí prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně zahrnuté náklady v konečném důsledku nahrazují s výjimkou prostředků z EU3 či obsahující prostředky z EU
1 % z neoprávněně 0
použité částky
c) v případech porušení povinnosti provádět všechny operace prostřednictvím zvláštního účtu
1% z částky zaplacené           0
mimo stanovený účet
 
d) v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují anebo v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
100% výhoda ze zadržení
e) v případě porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby ze strany příjemce, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby finančního vypořádání operace
0,5 % z částky odvodu           0
za každý započatý
kalendářní měsíc
trvání protiprávního stavu7

f) v případech použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak nebo přesun mezi položkami rozpočtu projektu či akce s výjimkou přesunu do položky mzdy a s výjimkou prostředků z EU3 či obsahujících prostředky z EU
1 % z neoprávněně             0
použité částky
 
g) použití prostředků před nebo po stanoveném období při zachování účelovosti poskytnutých prostředků, s výjimkou prostředků z EU3 či obsahujících prostředky z EU
1 % z částky použité           0
po stanoveném období
h) pokud se jedná o výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem, před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas
1 % z neoprávněně             0
použité částky
i) v případech převedení poskytnutých prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt / akci realizovala svým jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel poskytnutých prostředků splněn, s výjimkou prostředků z EU3 či obsahujících prostředky z EU
5 % z poskytnuté             0
částky
6. Porušení následných podmínek:
V případě nedodržení poskytovatelem stanovených následných podmínek souvisejících se zachováním výsledků realizace po určitou dobu od ukončení realizace operace, s výjimkou případů kdy se jedná o nedodržení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
    sazba odvodu          sazba penále

proporcionálně         výhoda ze zadržení
s ohledem
na dobu, po kterou
nebyly výsledky
realizace projektu zachovány9
7. Porušení propagačních a informačních povinností
a) pokud se jedná o částečné nedodržení povinnosti zajistit propagační opatření avšak z provedených opatření vyplývá vazba na financování projektu ze zdrojů EU
sazba odvodu           sazba penále

1 % z poskytnuté           0
částky
 
b) nebylo přijato propagační opatření, nebo pokud přijaté propagační opatření nesplňuje základní předepsané požadavky
 
25 % z poskytnuté        výhoda ze zadržení
částky
 
8. Vlastnictví předmětu dotace:
Porušení povinnosti vlastnictví/nájmu, pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu poskytnutých prostředků, s výjimkou případů kdy se jedná o nedodržení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
sazba odvodu           sazba penále

5 % z částky odvodu         0

9. Povinnost vedení oddělené účetní evidence:
Nesplnění povinnosti vedení oddělené účetní evidence v případě, že bylo použití poskytnutých prostředků v souladu s účelem jejich poskytnutí prokázáno
sazba odvodu           sazba penále

1 % z poskytnuté           0
částky
 
Čl. VI
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 1. 8. 2012 č.j. 28666/12-3330.
Čl. VII
Závěrečné ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013
7.1.2013
Ing. Jan Knížek
generální reditel
1 Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2 Vztahuje též na případy nesplnění vyjmenovaných povinností dle předchozích znění rozpočtových pravidel.
3 Prostředky z EU se rozumí prostředky dle § 44 odst. 2 písm. c) až h) a prostředky z Národního fondu dle § 37 rozpočtových pravidel.
4 Poskytnutou částkou se rozumí poskytovatelem skutečně uvolněná výše prostředků.
5 Sazba odvodu se počítá z částky použité na financování dané veřejné zakázky, u níž došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
6 Pokud výše vyměřeného odvodu nedosáhne minimální částky, která nemá být prominuta, odvod se nepromíjí.
7 Počítá se od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně
8 promíjí se podle vzorce: x = b/a . c; kdy x = částka k prominutí, a = stanovený limit, parametr, nebo stanovenou dobu, b = skutečnou hodnotu limitu, parametru nebo doby, c = částka poskytnuté dotace
9 Promíjí se podle vzorce: x = b/a . c, kdy x = částka k prominutí, a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka poskytnuté dotace