401/2021 Sb., o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance

Schválený:
401/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2021
o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 222 odst. 3 tohoto zákona, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami oprávněnými poskytovat platební služby.
(2) Výkazy podle odstavce 1 obsahují také informace o podvodech, které osoby oprávněné poskytovat platební služby v oblasti platebního styku zaznamenaly.
 
§ 2
Vykazující osoby
Výkazy podle této vyhlášky sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) banka a zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) platební instituce a zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
d) instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
e) správce informací o platebním účtu a zahraniční správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě, který vykonává činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,
g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.
 
§ 3
Předkládané výkazy
(1) Vykazující osoba podle § 2 písm. a) až d) sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do posledního dne měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-04 "Čtvrtletní výkaz o platebním styku".
(2) Vykazující osoba podle § 2 sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního pololetí a předkládá do posledního dne čtvrtletí následujícího po skončení kalendářního pololetí, k němuž se vztahuje, výkaz PSS (ČNB) 22-02 "Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech".
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.
 
§ 4
Způsob sestavování výkazů
(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy České národní bance.
(2) Vykazující osoba do sestavovaných výkazů nezahrnuje údaje, které se vztahují k činnostem jejích poboček v zahraničí.
 
§ 5
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datovým souborem podle odstavce 1 se rozumí elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.
(3) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.
(4) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(5) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
 
§ 6
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava nebo změna ovlivňuje údaje i v jiném výkazu nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Opravené výkazy jsou předkládány způsobem podle § 5 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Obsah předkládaných výkazů
1. PSS (ČNB) 22-04 "Čtvrtletní výkaz o platebním styku"
Čtvrtletní výkaz obsahuje počty a objemy celkových úhrad, inkas, transakcí platební kartou a transakcí s elektronickými penězi a šeky v geografickém členění. Transakce platební kartou jsou dále členěny podle kódu obchodníka.
2. PSS (ČNB) 22-02 "Pololetní výkaz o platebním styku a podvodech"
Pololetní výkaz obsahuje údaje:
a) o počtu a objemu klientských transakcí podle druhu platební služby včetně údajů o podvodných transakcích v geografickém členění a o objemu ztrát z podvodných transakcí,
b) o počtu a objemu klientských transakcí provedených platební kartou na akceptačních zařízeních podle jejich druhu v geografickém členění,
c) o počtu a objemu hotovostních klientských transakcí prováděných na přepážce vykazující osoby nebo u obchodníka,
d) o počtu a druhu účtů vedených klientům,
e) o počtu provozovaných zařízení akceptujících platební karty v geografickém členění,
f) o počtu a druhu vydaných platebních karet,
g) o počtu klientů využívajících službu informování o platebním účtu v geografickém členění.
1) Čl. 96 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.