MF-34272/2017/28-1 (1) k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-34272/2017/28-1
Sdělení
Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel:
Ing. Václav Tittelbach
Tel.: 257 042 190
PID: MFCR7XTCMR
Dne 1. ledna 2018 nabývá účinnosti vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), kterou se implementuje požadavek čl. 8 odst. 6 ve vazbě na čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniku, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.
Výše uvedená novela vyhlášky zavádí, mimo jiné, povinnost dotčených účetních jednotek použít přímo použitelné předpisy EU upravující mezinárodní účetní standardy1) (dále jen „IFRS“) v oblasti finančních nástrojů. Odkaz na IFRS pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a při uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce zajistí, že dotčeným účetním jednotkám budou k dispozici i principy a postupy pro zachycení složitějších transakcí.
V rámci přechodných ustanovení k novele vyhlášky se poskytuje tříleté přechodné období účetním jednotkám podle § 2 odst. 1 písm. c), d) a g) vyhlášky k zajištění bezproblémového přechodu na nové účetní metody a požadavky týkající se finančních nástrojů. Tyto účetní jednotky použijí České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ke dni 1. 1. 2018 (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce").
Účetní jednotky, na které se přechodné období v oblasti finančních nástrojů nevztahuje, nepoužijí v oblasti finančních nástrojů České účetní standardy pro finanční instituce účinné ke dni 1. 1. 2018, ale přímo použitelné předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů v souladu s § 4a vyhlášky.
JUDr. David Bauer, v. r.
ředitel odboru 28 - Regulace a metodika účetnictví
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění.