501/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

Schválený:
501/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Změna: 473/2003 Sb.
Změna: 545/2004 Sb.
Změna: 398/2005 Sb. (část)
Změna: 398/2005 Sb.
Změna: 350/2007 Sb.
Změna: 470/2008 Sb.
Změna: 420/2010 Sb.
Změna: 408/2012 Sb.
Změna: 468/2013 Sb.
Změna: 251/2015 Sb.
Změna: 442/2017 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
 
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na použitelný předpis Evropské unie2) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2
a) uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky,
b) účetní metody a jejich použití,
c) směrnou účtovou osnovu.
 
§ 2
(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a), b), j) a k) zákona, které jsou:
a) bankou a pobočkou zahraniční banky podle zákona upravujícího činnost bank,
b) spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“),
c) obchodníkem s cennými papíry, organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „obchodník s cennými papíry“),
d) investiční společností a investičním fondem nebo pobočkou zahraniční osoby, která je oprávněna obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího činnost investičních společností a investičních fondů,
e) smíšenou holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
f) finanční holdingovou osobou podle zákona upravujícího činnost bank,
g) penzijní společností, účastnickým fondem nebo transformovaným fondem podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
h) institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu podle zákona upravujícího platební styk, nebo
i) platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce z členského státu podle zákona upravujícího platební styk.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky uvedené v odstavci 1 písm. h) a i), pouze pokud jsou finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank nebo pobočkami zahraničních osob, které jsou srovnatelné s finančními institucemi podle zákona upravujícího činnost bank.
(3) Tato vyhláška se vztahuje i na Českou národní banku s výjimkou § 3, 4, 5 až 65 a ustanovení části páté týkající se konsolidované účetní závěrky. Od ustanovení v ostatních částech se Česká národní banka může odchýlit, pokud bude postupovat v souladu s pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank. Použití odchylných postupů musí být popsáno v příloze účetní závěrky.
(4) Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje na účetní jednotky podle § 23a zákona a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 
ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
  
HLAVA I
ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
 
§ 3
(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích je do účetní závěrky účetních jednotek podle § 2 zahrnut jen při splnění podmínek podle § 18 odst. 2 zákona.
(2) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a podrozvahových položek. Uspořádání a označování položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1.
(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2.
(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, informace v příloze podle § 54 až 57 se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty v přílohách č. 1 a 2.
(5) V přehledu o změnách vlastního kapitálu jsou uspořádány položky, které vyjadřují celkovou změnu vlastního kapitálu za účetní období. Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavují účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), j) a k) zákona. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu se stanoví v příloze č. 3.
(6) Pro sestavení přehledu o peněžních tocích účetní jednotky použijí přiměřeně vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 4
(1) V rozvaze a výkazu zisku a ztráty se položky a podpoložky podle příloh č. 1 a č. 2 uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí a nesmí se slučovat. Další podrobnější členění těchto položek a podpoložek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.
(2) Každá z položek rozvahy a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období"). V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 7 zákona a v příloze se tato úprava odůvodní.
(3) Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.
(4) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurz, uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni účinnosti prohlášení konkurzu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením a mohou jej použít i účetní jednotky nově vzniklé fúzí splynutím.
(5) Označení položky se skládá z arabských číslic a názvu položky; označení podpoložek se skládá z písmen malé abecedy a názvu podpoložky.
(6) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Účetní jednotky s čistou částkou hodnoty aktiv deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat. V rozvaze se výše jednotlivých položek majetku a jiných aktiv uvádí v částkách snížených o oprávky a opravné položky, to znamená v čisté hodnotě. Položka "Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Zisk nebo ztráta za účetní období" uvedené v rozvaze.
 
§ 4a
(1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů23) (dále jen "mezinárodní účetní standard").
(2) Finančním nástrojem podle odstavce 1 se rozumí finanční nástroj podle mezinárodních účetních standardů.
  
HLAVA II
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ROZVAHY
 
§ 5
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Položka "1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank" obsahuje bankovky a mince české a cizí měny v pokladně, vklady u České národní banky a u centrálních bank země nebo zemí, ve kterých má banka sídlo nebo je pobočka banky registrována, a které jsou splatné na požádání; částkami splatnými na požádání se pro účely této vyhlášky rozumí částky, které mohou být kdykoli vyzvednuty bez výpovědi nebo pro které je dohodnuta výpovědní lhůta nebo splatnost dvacet čtyři hodin nebo jeden pracovní den. Ostatní pohledávky k těmto institucím se vykazují v položce "3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami".
 
§ 6
Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování
Položka "2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování" obsahuje cenné papíry včetně naběhlého příslušenství, které přijímá centrální banka k refinancování, v samostatném členění na cenné papíry emitované vládními institucemi, cenné papíry emitované ostatními společnostmi a opravné položky k těmto cenným papírům. Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi, které nesplňují podmínku pro refinancování centrální bankou, se vykazují v podpoložce "5a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi"; ostatní bezkuponové dluhopisy, které nepřijímá centrální banka k refinancování, se vykazují v podpoložce "5b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami". Tuto položku vykazují pouze účetní jednotky, které jsou oprávněny se refinancovat u centrální banky.
 
§ 7
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
(1) Položka "3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami" obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.
(2) Pokud se několik účetních jednotek spojí k poskytnutí úvěru (dále jen "konsorcionální úvěr") jiné osobě, každá účetní jednotka zúčastněná na poskytnutí úvěru vykáže v rozvaze jen poměrnou část celkového úvěru.
 
§ 8
Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
(1) Položka „4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen“ obsahuje u účetních jednotek, které jsou bankou nebo družstevní záložnou, pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky včetně příslušenství za tuzemskými a zahraničními klienty, členy družstevních záložen nebo osobami, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, a to zejména debetní zůstatek běžného účtu, faktoringové pohledávky, pohledávky vzniklé z finančního leasingu, pohledávky z plateb ze záruk, akreditivů, poskytnuté úvěry v rámci repo obchodů, zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po stanoveném dni vypořádání, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované osobami jinými, než jsou banky, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, a opravné položky k těmto pohledávkám.
(2) V položce "4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen" se nevykazují ostatní neidentifikovatelné pohledávky za klienty a členy družstevních záložen, které se vykazují v položce "11. Ostatní aktiva", nesplacené družstevní podíly, které se vykazují v položce "12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu".
(3) Účetní jednotky, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, označí tuto položku "4. Pohledávky za nebankovními subjekty". Položka obsahuje zejména poskytnuté úvěry osobám, které nejsou bankou nebo družstevní záložnou, včetně repo obchodů, zálohy na pořízení cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než třicet kalendářních dnů, pohledávky vzniklé z prodeje cenných papírů nevypořádaných do třiceti dnů po stanoveném dni vypořádání, ostatní pohledávky vyplývající z nezaplacených splatných dluhových cenných papírů. Pohledávky jsou vykazovány včetně naběhlého příslušenství.
(4) V případě poskytnutí konsorcionálního úvěru jiné osobě použije účetní jednotka ustanovení § 7 odst. 2.
 
§ 9
Dluhové cenné papíry