Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Schválený:
312/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014
o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Změna: 373/2015 Sb.
Změna: 396/2017 Sb.
Změna: 340/2021 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
b) postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku Česká republika, do vyšších dílčích konsolidačních celků státu a do dílčích konsolidačních celků státu (dále jen „konsolidační celek státu“),
c) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
d) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
e) uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
f) metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
g) způsob sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu a stanovení pravidel konsolidace,
h) pravidla pro přenos účetních záznamů v technické formě.
 
§ 2
Působnost
Tato vyhláška se použije pro účetní jednotku, která je součástí konsolidačního celku státu.
 
§ 3
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) spravující jednotkou spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu vládní část, spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec a spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí,
b) spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu vládní část účetní jednotka, která je správcem kapitoly státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel,
c) spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu kraj účetní jednotka, která je krajem, nebo hlavní město Praha bez městských částí hlavního města Prahy,
d) spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu obec účetní jednotka, která je obcí,
e) spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí účetní jednotka, která je dobrovolným svazkem obcí,
f) konsolidovanou jednotkou státu účetní jednotka, pokud je zahrnuta do konsolidačního celku státu způsobem stanoveným v této vyhlášce a zveřejněna ve výčtu konsolidovaných jednotek státu podle § 11 odst. 2,
g) konsolidační operací každý jednotlivý úkon nezbytný pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu a pro sestavení Pomocného konsolidačního přehledu,
h) konsolidací sestavování účetních výkazů za konsolidační celek státu.
 
§ 4
Postup konsolidace
Konsolidace se provádí postupně po jednotlivých konsolidačních celcích státu.
 
ČÁST DRUHÁ
KONSOLIDAČNÍ CELKY STÁTU
 
§ 5
Dílčí konsolidační celky státu
(1) Dílčími konsolidačními celky státu se rozumí dílčí konsolidační celek státu
a) vládní část,
b) kraj,
c) obec,
d) městská část hlavního města Prahy,
e) dobrovolný svazek obcí.
(2) Dílčí konsolidační celek státu vládní část je tvořen spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu vládní část a dále účetní jednotkou, která je
a) zřízena nebo založena spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu vládní část popřípadě, u nichž plní funkci zřizovatele nebo zakladatele podle jiného právního předpisu1),
b) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je stát prostřednictvím spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu vládní část,
c) osobou, ve které stát vykonává společný vliv prostřednictvím spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu vládní část, nebo
d) osobou, ve které stát vykonává podstatný vliv prostřednictvím spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu vládní část.
(3) Dílčí konsolidační celek státu kraj je tvořen spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu kraj a dále účetní jednotkou, která je
a) zřízena nebo založena spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu kraj3),
b) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj,
c) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj vykonává společný vliv, nebo
d) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj vykonává podstatný vliv.
(4) Dílčí konsolidační celek státu obec je tvořen spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu obec a dále účetní jednotkou, která je
a) zřízena nebo založena spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu obec4),
b) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec,
c) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec vykonává společný vliv, nebo
d) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec vykonává podstatný vliv.
(5) Dílčí konsolidační celek státu městská část hlavního města Prahy je tvořen městskou částí hlavního města Prahy a dále účetní jednotkou, která je
a) zřízena nebo založena městskou částí hlavního města Prahy,
b) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je městská část hlavního města Prahy,
c) osobou, ve které městská část hlavního města Prahy vykonává společný vliv, nebo
d) osobou, ve které městská část hlavního města Prahy vykonává podstatný vliv.
(6) Dílčí konsolidační celek státu dobrovolný svazek obcí je tvořen spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí a dále účetní jednotkou, která je
a) zřízena spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí5),
b) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí,
c) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí vykonává společný vliv, nebo
d) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí vykonává podstatný vliv.
(7) Je-li spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu obec taková obec, jejíž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000, nebo je-li spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí takový dobrovolný svazek obcí, který nepředává Pomocný konsolidační přehled podle této vyhlášky, pak dílčí konsolidační celek státu tvoří tato spravující jednotka a spravující jednotkou zřízená příspěvková organizace.
(8) Účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu podle odstavců 2 a 3 sestavuje Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“).
 
§ 6
Vyšší dílčí konsolidační celky státu
(1) Vyššími dílčími konsolidačními celky státu se rozumí vyšší dílčí konsolidační celek státu
a) vládní část,
b) kraj,
c) municipální část.
(2) Vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část je tvořen státními fondy, dílčími konsolidačními celky státu vládní část a dále účetní jednotkou, která je
a) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) je stát prostřednictvím spravujících jednotek dílčích konsolidačních celků státu vládní část, nebo
b) osobou, ve které stát prostřednictvím spravujících jednotek dílčích konsolidačních celků státu vládní část vykonává podstatný vliv.
(3) Vyšší dílčí konsolidační celek státu kraj je tvořen dílčím konsolidačním celkem státu kraj, dílčími konsolidačními celky státu obec na území kraje, nebo dílčími konsolidačními celky státu městská část hlavního města Prahy, a dále účetní jednotkou, která je
a) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) jsou společně spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu obec na území kraje nebo městské části hlavního města Prahy, nebo
b) osobou, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu obec na území kraje nebo městské části hlavního města Prahy společně vykonávají podstatný vliv,
c) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu kraj a spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec na území kraje nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.
(4) Vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část je tvořen Regionálními radami regionů soudržnosti, dílčími konsolidačními celky státu dobrovolný svazek obcí, vyššími dílčími konsolidačními celky státu kraj a dále účetní jednotkou, která je
a) ovládanou osobou2), kdy ovládající osobou2) jsou společně spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu kraj, spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu obec, spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu dobrovolný svazek obcí a městské části hlavního města Prahy, nebo
b) osobou, ve které spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu kraj, spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu obec, spravující jednotky dílčích konsolidačních celků státu dobrovolný svazek obcí a městské části hlavního města Prahy společně vykonávají podstatný vliv,
c) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv, nebo
d) obchodní korporací, ve které spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu kraj, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu obec, spravující jednotky dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.
(5) Účetní výkazy za vyšší dílčí konsolidační celek státu sestavuje ministerstvo.
 
§ 7
Konsolidační celek Česká republika
Konsolidační celek Česká republika tvoří
a) vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část,
b) vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část,
c) ovládaná osoba2), kdy ovládající osobou2) jsou společně spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy,
d) osoba, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy společně vykonávají podstatný vliv,
e) zdravotní pojišťovna,
f) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu více než 50 % hlasovacích práv,
g) obchodní korporace, ve které spravující jednotky a městské části hlavního města Prahy, vyjma spravující jednotky podle § 5 odst. 7, disponují v součtu 20 až 50 % hlasovacích práv.
 
§ 8
Podstatný vliv a společný vliv se posuzují podle zákona.
 
§ 9
Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu
(1) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu vládní část podle § 5 odst. 2 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(2) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu kraj podle § 5 odst. 3 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(3) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu obec podle § 5 odst. 4 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(4) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního města Prahy podle § 5 odst. 5 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(5) Podmínku významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí podle § 5 odst. 6 nesplňuje účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, pokud není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona nebo pokud za účetní období, za které sestavuje účetní závěrku, nesplnila žádné z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(6) Podmínky významnosti pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu se pro zahrnutí účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou, do vyššího dílčího konsolidačního celku státu a do konsolidačního celku Česká republika použijí obdobně.
(7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 2 po sobě následující účetní období.
 
§ 10
Podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností
(1) Podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností účetních jednotek tvořících konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále vybraná účetní jednotka, pokud splní podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu podle technické vyhlášky o účetních záznamech a v případě obce, pokud zároveň její počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období roven nebo větší než 10 000.
(2) Spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí splňuje podmínku významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností, pokud za 2 bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku, předcházející o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu splnila alespoň jedno z těchto kritérií:
a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 000 000 Kč,
c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč,
d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 000 000 Kč.
(3) Pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účetním období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku, splňuje podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 2 po sobě následující účetní období.
 
ČÁST TŘETÍ
PRAVIDLA KONSOLIDACE
  
HLAVA I
SESTAVOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A DALŠÍCH ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ PRO ÚČELY KONSOLIDACE
 
§ 11
Informační povinnost spravující jednotky
(1) Spravující jednotka podle § 3 písm. b), c), d) a e), bez ohledu na podmínky významnosti podle § 9 a 10, předává ministerstvu způsobem uvedeným v § 12 ve stavu k 31. prosinci předchozího roku (dále jen „posuzované období“) nejpozději do 15. ledna běžného roku seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (dále jen „seznam“) podle § 5, a to bez ohledu na ustanovení § 5 odst. 7 a na skutečnost, zda se jedná o ovládanou osobu2), osobu, ve které je vykonáván společný vliv, nebo osobu, ve které je vykonáván podstatný vliv. V případě, že do 15. ledna běžného roku nejsou hodnoty posuzovaných dat podle § 9 známé, uvede spravující jednotka hodnoty dat za období předcházející posuzovanému období.
(2) Ministerstvo na základě seznamů předaných podle odstavce 1 stanoví a zveřejní výčet konsolidovaných jednotek státu, které jsou zahrnuty do konsolidačních celků státu, městských částí hlavního města Prahy a jiných účetních jednotek a zahraničních právnických osob, které jsou součástí konsolidačního celku podle zákona v případě, že konsolidovaná jednotka státu sestavuje konsolidovanou účetní závěrku podle zákona (dále jen „výčet“), a to do 10. února běžného roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Hlavní město Praha předává seznam zvlášť za jednotlivé městské části hlavního města Prahy a zvlášť za hlavní město Praha bez městských částí hlavního města Prahy podle odstavce 1.
(4) Spravující jednotka informuje konsolidovanou jednotku státu o jejím zahrnutí do konsolidačního celku státu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výčtu ministerstvem podle odstavce 2.
(5) Seznam se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.
(6) Seznam je sestavován v rozsahu stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech.
Forma, způsob, rozsah a termíny sestavování a předávání některých konsolidačních účetních záznamů a dalších účetních záznamů pro účely konsolidace
 
§ 12
(1) Účetní jednotka, která do centrálního systému účetních informací státu předává Pomocný analytický přehled podle technické vyhlášky o účetních záznamech, nepředává do centrálního systému účetních informací státu Pomocný konsolidační přehled, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu
a) konsolidovaná jednotka státu, která je vybranou účetní jednotkou, sestavuje a předává do centrálního systému účetních informací státu Pomocný konsolidační přehled, přičemž není dotčeno ustanovení odstavce 1,
b) konsolidovaná jednotka státu, která není vybranou účetní jednotkou, sestavuje a předává do centrálního systému účetních informací státu Pomocný konsolidační přehled, který vychází z účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, a to v případě, že má konsolidovaná jednotka státu povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle zákona,
c) spravující jednotka podle § 3 písm. b), c), d) a e) sestavuje a předává do centrálního systému účetních informací státu seznam.
(3) Účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu jsou
a) výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu,
b) výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu,
c) výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu,
d) příloha za dílčí konsolidační celek státu.
(4) Pomocný konsolidační přehled se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa.
(5) Pomocný konsolidační přehled je sestavován v rozsahu stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech.
(6) Hlavní město Praha sestavuje a předává do centrálního systému účetních informací státu účetní záznamy v rozsahu vzorů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a Pomocného analytického přehledu stanovených prováděcí vyhláškou k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky a technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to zvlášť za účetní případy jednotlivých městských částí hlavního města Prahy a zvlášť za zbývající účetní případy účetní jednotky.
 
§ 13
(1) Spravující jednotka a konsolidovaná jednotka státu, které předávají účetní záznamy podle § 12, předávají tyto účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu v termínech stanovených technickou vyhláškou o účetních záznamech, účetní záznamy podle § 12 odst. 6 jsou předávány ročně ve stavu k 31. prosinci, a to do 25. února následujícího roku.
(2) Konsolidovaná jednotka státu, která sestavuje účetní závěrku k jinému okamžiku než k poslednímu dni kalendářního roku, předkládá Pomocný konsolidační přehled v rozsahu mezitímní účetní závěrky k poslednímu dni kalendářního roku s takovými úpravami, aby byly vykázány veškeré skutečnosti za období tohoto kalendářního roku.
(3) Na konsolidovanou jednotku státu, která není vybranou účetní jednotkou, v případě pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, potřebných pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu, a v případě rozsahu, způsobu a termínů předávání těchto účetních záznamů, se použijí ustanovení podle technické vyhlášky o účetních záznamech obdobně.
(4) Konsolidovaná jednotka státu předává do centrálního systému účetních informací státu pomocný konsolidační záznam nezbytný pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu na vyžádání ministerstvem.
(5) Konsolidovaná jednotka státu předává účetní záznamy podle § 12 do centrálního systému účetních informací státu
a) způsobem podle § 4 technické vyhlášky o účetních záznamech,
b) prostřednictvím spravující jednotky, jehož dílčího konsolidačního celku státu je konsolidovaná jednotka státu součástí, pokud tak spravující jednotka stanoví, nebo
c) prostřednictvím spravující jednotky hlavní město Praha v případě konsolidovaných jednotek státu, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního města Prahy.
 
§ 14
(1) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Konsolidační manuál.
(2) Konsolidační manuál upravuje zejména početní a jiné úpravy, rozsah vykazovaných skutečností v Pomocném konsolidačním přehledu a doporučený postup vyplnění Pomocného konsolidačního přehledu a seznamu.
(3) Ministerstvo vypracovává záznam o provedení konsolidace, ve kterém uvádí veškeré provedené konsolidační operace tak, aby splňoval podmínky průkazného účetního záznamu.
(4) Pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku podle § 23b zákona předávají finanční instituce, které jsou součástí konsolidačního celku státu a které spravují peněžní prostředky konsolidovaných jednotek státu, účetní záznamy podle § 12. Tyto finanční instituce upraví stavy položek Pomocného konsolidačního přehledu o výši aktiv a pasiv a nákladů a výnosů, které se vztahují ke spravovaným prostředkům konsolidovaných jednotek státu.
 
§ 15
Způsob a termíny sestavování účetních výkazů za Českou republiku
(1) Účetní výkazy za Českou republiku sestavuje ministerstvo na základě účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu a účetních záznamů předaných do centrálního systému účetních informací státu konsolidovanými jednotkami státu.
(2) Vzory ročních účetních výkazů za Českou republiku sestavovaných k poslednímu dni kalendářního roku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 5 k této vyhlášce.
(3) Ministerstvo sestavuje účetní výkazy za Českou republiku ve stavu k 31. prosinci běžného roku do 30. listopadu následujícího roku.
  
HLAVA II
METODY KONSOLIDACE
 
§ 16
Pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu se použijí metody konsolidace uvedené v § 17 až 19.
 
§ 17
Zjednodušená metoda plné konsolidace a metoda plné konsolidace
(1) Zjednodušená metoda plné konsolidace se použije pro zahrnutí konsolidované jednotky státu, která je založena nebo zřízena podle jiného právního předpisu, a dále pro zahrnutí územního samosprávného celku a městské části hlavního města Prahy, pokud nestanoví ministerstvo jinak podle § 11 odst. 2. Zjednodušená metoda plné konsolidace se nepoužije pro zahrnutí konsolidované jednotky státu, která je obchodní korporací.
(2) Metoda plné konsolidace se použije pro zahrnutí konsolidované jednotky státu, která je osobou podle § 6 odst. 3 písm. a), c), § 6 odst. 4 písm. a), c) nebo § 7 písm. c), f), pokud nestanoví ministerstvo jinak podle § 11 odst. 2.
(3) Zjednodušená metoda plné konsolidace a metoda plné konsolidace začleňuje položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a knihy podrozvahových účtů konsolidované jednotky státu a městské části hlavního města Prahy v plné výši, po jejich přetřídění, úpravách a vyloučení.
 
§ 18
Metoda konsolidace ekvivalencí
(1) Metoda konsolidace ekvivalencí se použije pro zahrnutí konsolidované jednotky státu, ve které je uplatňován společný vliv nebo pro zahrnutí osob podle § 6 odst. 3 písm. b), d), § 6 odst. 4 písm. b), d) nebo § 7 písm. d), g), pokud nestanoví ministerstvo podle § 11 odst. 2 jinak.
(2) Při metodě konsolidace ekvivalencí se ocení účasti v konsolidované jednotce státu ve výši podílu na vlastním kapitálu konsolidované jednotky státu, po úpravách a vyloučení jednotlivých položek účetní závěrky.
 
§ 19
zrušen
  
HLAVA III
KONSOLIDAČNÍ OPERACE
 
§ 20
Přetřídění vztahující se na konsolidovanou jednotku státu předávající Pomocný konsolidační přehled
(1) Konsolidovaná jednotka státu za účelem sestavení účetních výkazů za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu přetřídí konečné stavy položek aktiv a jiných aktiv, pasiv a jiných pasiv a nákladů a výnosů nebo konsolidované stavy položek aktiv a jiných aktiv, pasiv a jiných pasiv a nákladů a výnosů do struktury položek Pomocného konsolidačního přehledu podle obsahového vymezení jednotlivých položek souhrnného výkazu majetku a závazků státu, souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu a přílohy. Konsolidovaná jednotka státu provede přetřídění podle věty předchozí, je-li to významné a toto přetřídění je efektivní, účelné a hospodárné.
(2) Přetříděním se rozumí takové operace s konečnými stavy položek aktiv a jiných aktiv, pasiv a jiných pasiv a nákladů a výnosů nebo operace s konsolidovanými stavy položek aktiv a jiných aktiv, pasiv a jiných pasiv a nákladů a výnosů, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě sourodé položky a sčítat je.
 
§ 20a
Přetřídění vztahující se na zdravotní pojišťovnu
(1) Zdravotní pojišťovna pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu vykazuje v rámci Pomocného konsolidačního přehledu snížení nebo zvýšení základního fondu, rezervního fondu, provozního fondu, fondu majetku a fondu prevence tvořených podle jiných právních předpisů (dále jen „fond zdravotní pojišťovny“), které souvisí s běžným účetním obdobím, jako příslušný náklad nebo výnos. Za náklad nebo výnos nejsou považovány příděly uskutečňované mezi fondy zdravotní pojišťovny.
(2) Počáteční stavy fondů zdravotní pojišťovny po zohlednění odstavce 1 jsou vykazovány v rámci Pomocného konsolidačního přehledu jako výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
 
§ 21
Vyloučení vzájemných vztahů
(1) Vyloučením se rozumí takové konsolidační operace, které umožní, aby v účetních výkazech za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu byly zachyceny zejména vztahy, který byl konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy konsolidačního celku státu realizovány mimo tento konsolidační celek státu.
(2) Vzájemnými vztahy se rozumí zejména vzájemné závazky a pohledávky, výnosy a náklady, podíly na zisku, přijaté a poskytnuté transfery a příspěvky, které jsou realizovány mezi konsolidovanými jednotkami státu uvnitř konsolidačního celku státu.
(3) Významné identifikované vzájemné vztahy v rámci konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy zahrnutých do konsolidačního celku státu vyloučí ministerstvo.
(4) Pokud je konsolidovaná jednotka státu, popřípadě městská část hlavního města Prahy, zahrnována zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou plné konsolidace, vylučují se vzájemné vztahy v plné výši. Při metodě konsolidace ekvivalencí se vylučují zejména vzájemné vztahy s dopadem do vlastního kapitálu a výsledku hospodaření běžného účetního období.
 
§ 22
Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
(1) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a městská část hlavního města Prahy, si stanoví výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, a není povinna provést vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, jejichž hodnota nedosahuje výše tohoto ocenění nebo jejichž hodnota nedosahuje výše ocenění stanovené konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy, ke které vykazuje pohledávku nebo závazek, a zveřejněné ministerstvem ve výčtu podle § 11 odst. 2.
(2) Konsolidovaná jednotka státu, která splňuje podmínky významnosti podle § 9 a 10 a městská část hlavního města Prahy, provede vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků podle odstavce 1 ještě před předáním účetních záznamů podle této vyhlášky a technické vyhlášky o účetních záznamech.
(3) Povinnost vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků se nevztahuje na vzájemné vztahy zjevně sporné, například pohledávky v soudním řízení, a dále na vzájemné vztahy, na které se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů6).
(4) V případě rozdílů ve vzájemných vztazích použije ministerstvo hodnotu vykázanou poskytovatelem plnění. Nasvědčují-li okolnosti, že hodnota vykázaná poskytovatelem plnění není správná, určí ministerstvo, kterou z vykázaných hodnot vzájemného vztahu vyloučit.
 
§ 23
Výkaz peněžních toků
Výkaz peněžních toků se sestavuje metodou určenou ministerstvem.
 
ČÁST ČTVRTÁ
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU
  
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ K SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU
 
§ 24
(1) Není-li stanoveno touto vyhláškou jinak, v případě pohledávek a závazků a výnosů a nákladů se v položkách účetních výkazů za Českou republiku uvádějí zejména pohledávky a závazky a náklady a výnosy po vyloučení vzájemných vztahů podle § 21.
(2) Ustanovení § 25 až 63 se použijí pro položky Pomocného konsolidačního přehledu obdobně.
(3) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetních výkazů za Českou republiku vychází z názvu dané položky a jejího systematického zatřídění v příslušné části účetních výkazů za Českou republiku.
(4) Účetní výkazy za Českou republiku se sestavují v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v milionech korun českých s přesností na jedno desetinné místo.
  
HLAVA II
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU MAJETKU A ZÁVAZKŮ STÁTU
 
§ 25
Dlouhodobý nehmotný majetek
(1) Položka „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, a to při splnění podmínek uvedených v odstavci 1, k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, nebo technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.
(3) Podle odstavce 1 jsou
a) nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvářeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob,
b) ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů7) za podmínek stanovených v písmenu a),
c) povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství8) bez ohledu na výši ocenění,
d) preferenčními limity zejména individuální produkční kvóty9), individuální limit prémiových práv9) bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele9) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.
(4) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.
(5) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku.
(6) Položka
a) „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč, pokud příslušná konsolidovaná jednotka státu nerozhodla vnitřním předpisem o snížení dolní hranice,
b) „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje majetek, který neobsahují položky dlouhodobého nehmotného majetku A.I.1. až A.I.5. bez ohledu na výši ocenění, a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ až „A.I.3. Ocenitelná práva“,
c) „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání,
d) „A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.
(7) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede konsolidovaná jednotka státu technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede konsolidovaná jednotka státu výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede konsolidovaná jednotka státu technické zhodnocení v položce „A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“.
(8) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti10) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou technické audity11) a energetické audity12), lesní hospodářské plány13), plány povodí14) a povodňové plány15), u nichž se tak konsolidovaná jednotka státu rozhodla.
 
§ 26
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
(1) Není-li dále stanoveno jinak, položky „Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku“ vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku konsolidovanou jednotkou státu, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.
(2) Položka
a) „Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje“ obsahuje vyjádření využívání výsledků výzkumu a vývoje konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ ve sloupci „Korekce“,
b) „Oprávky k software“ obsahuje vyjádření využívání software konsolidovanou jednotkou státu za dobu jeho používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.2. Software“ ve sloupci „Korekce“,
c) „Oprávky k ocenitelným právům“ obsahuje vyjádření využívání ocenitelných práv konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.3. Ocenitelná práva“ ve sloupci „Korekce“,
d) „Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého nehmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,
e) „Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku“ obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu za dobu jeho používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,
f) "Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu" obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky "A.I.A. Konsolidační rozdíl" ve sloupci "Korekce".
 
§ 27
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku se uvádějí v souhrnném výkazu majetku a závazků státu ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku.
 
§ 28
Konsolidační rozdíl
(1) Položka „A.I.A. Konsolidační rozdíl“ obsahuje zejména rozdíl mezi pořizovacími cenami podílů konsolidované jednotky státu a jejich oceněním podle podílových účastí spravující jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného v účetní hodnotě ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů).
(2) Má-li ministerstvo k dispozici výši reálné hodnoty aktiv a cizího kapitálu, použije pro výpočet konsolidačního rozdílu tuto výši ocenění.
(3) Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně spravující jednotka uplatňovat vliv nad konsolidovanou jednotkou státu.
(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.
 
§ 29
Dlouhodobý hmotný majetek
(1) Položka ,,A.II.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zásobami. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“, „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 7 písm. b).
(2) Položka „A.II.2. Kulturní předměty“ obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“, „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“, „B.I.7. Pořízení zboží“, „B.I.8. Zboží na skladě“, „B.I.9. Zboží na cestě“ a „B.I.10. Ostatní zásoby“.
(3) Položka „A.II.3. Stavby“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti
a) stavby16) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů11),
b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c) technické rekultivace,
d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky; v případě společných částí nemovité věci se použije odstavec 1 obdobně,
e) nemovité kulturní památky,
f) technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,
g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,
h) právo stavby, pokud není zásobou.
(4) Položka „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.
(5) Položka „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ obsahuje
a) ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na hektar,
b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
(6) Položka „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč, pokud konsolidovaná jednotka státu nerozhodla vnitřním předpisem o snížení dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny,
b) věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč,
c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč.
(7) Položka „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména
a) dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní,
b) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky, a to bez ohledu na výši ocenění,
c) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“,
d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“, nevykazovaná v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“.
(8) Položka „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.
(9) Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč.
(10) Položka „A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.
(11) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede konsolidovaná jednotka státu technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede konsolidovaná jednotka státu výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 v následujících účetních obdobích, uvede konsolidovaná jednotka státu technické zhodnocení v položce „A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“.
(12) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy17) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku.
 
§ 30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
(1) Není-li dále stanoveno jinak, položky „Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku“ vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku konsolidovanou jednotkou státu, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.
(2) Položka
a) „Oprávky ke stavbám“ obsahuje vyjádření využívání staveb konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.II.3. Stavby“ ve sloupci „Korekce“,
b) „Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí“ obsahuje vyjádření využívání samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ ve sloupci „Korekce“,
c) „Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů“ obsahuje vyjádření využívání pěstitelských celků trvalých porostů konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ ve sloupci „Korekce“,
d) „Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku“ obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého hmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,
e) „Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku“ obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého hmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu za dobu jeho používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“.
 
§ 31
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku se uvádějí v souhrnném výkazu majetku a závazků státu ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.
 
§ 32
Dlouhodobý finanční majetek
(1) Položka
a) „A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem“ obsahuje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem2), které konsolidovaná jednotka státu určila k držení a k výkonu majetkových práv,
b) „A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem“ obsahuje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, které konsolidovaná jednotka státu určila k držení a k výkonu majetkových práv,
c) „A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“ obsahuje zejména dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry, u nichž má konsolidovaná jednotka státu záměr a předpoklad držet je do splatnosti,
d) „A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé“ obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty,
e) „A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek“ obsahuje ostatní dlouhodobý finanční majetek, který neobsahují položky A.III.1. až A.III.5.
(2) Položka „A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ obsahuje dlouhodobý finanční majetek v průběhu jeho pořizování.
 
§ 33
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku se uvádějí v souhrnném výkazu majetku a závazků státu ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku.
 
§ 34
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
Položka „A.III.A. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci“ obsahuje podílové cenné papíry a ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, které jsou zahrnuty do příslušného konsolidačního celku státu za použití metody konsolidace ekvivalencí.
 
§ 35
Dlouhodobé pohledávky
(1) Položka
a) „A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé“ obsahuje poskytnuté návratné finanční výpomoci s dobou splatnosti delší než jeden rok,
b) „A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů“ obsahuje převzaté pohledávky z úvěrů s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok, s výjimkou záloh vykázaných v položkách A.I.8., A.II.9. a A.III.8.,
d) „A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení s dobou splatnosti delší než jeden rok,
e) „A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky se splatností delší než jeden rok, které neobsahují položky A.IV.1. až A.IV.4.
(2) Položka „A.IV.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé“ obsahuje částky pohledávek zdravotních pojišťoven z titulu veřejného zdravotního pojištění, a to zejména pohledávky za plátci pojistného, pohledávky za poskytovateli zdravotní péče, pohledávky z přerozděleného pojistného, pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění a pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči, pokud tyto pohledávky neobsahují položky dlouhodobých pohledávek A.IV.1. až A.IV.5.
 
§ 36
Zásoby
(1) Položka „B.I. Zásoby“ obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, ostatní zásoby, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě.
(2) Do materiálu zejména náleží
a) suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu konsolidovaných jednotek státu, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
d) náhradní díly,
e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f) další hmotné movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
g) další hmotné movité věci nesplňující podmínky podle § 29 odst. 6 s dobou použitelnosti delší než jeden rok.
(3) Položka
a) „B.I.1. Pořízení materiálu“ obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku převodu na sklad,
b) „B.I.2. Materiál na skladě“ obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby,
c) „B.I.4. Nedokončená výroba“ obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již zejména materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty,
d) „B.I.5. Polotovary vlastní výroby“ obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu konsolidovaných jednotek státu,
e) „B.I.6. Výrobky“ obsahuje předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř konsolidovaných jednotek státu,
f) „B.I.7. Pořízení zboží“ obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad,
g) „B.I.8. Zboží na skladě“ obsahuje zejména nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje,
h) „B.I.10. Ostatní zásoby“ obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9., a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.
 
§ 37
Opravné položky k zásobám
Opravné položky k zásobám se uvádějí v souhrnném výkazu majetku a závazků státu ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky zásob, s výjimkou položek „B.I.1. Pořízení materiálu“, „B.I.3. Materiál na cestě“, „B.I.7. Pořízení zboží“ a „B.I.9. Zboží na cestě“, v jejichž případě se opravné položky netvoří.
 
§ 38
Krátkodobé pohledávky
(1) Položka
a) „B.II.1. Odběratelé“ obsahuje částky pohledávek v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
b) „B.II.2. Směnky k inkasu“ obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných plátců,
c) „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“ obsahuje částky pohledávek za směnky nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti,
d) „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem,
e) „B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti“ obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti konsolidovaných jednotek státu nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek,
f) „B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé“ obsahuje krátkodobé návratné finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů,
g) „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.
(2) Položka
a) „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“ obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad,
b) „B.II.10. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
c) „B.II.11. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
d) „B.II.12. Důchodové spoření“ obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.
(3) Položka
a) „B.II.13. Daň z příjmů“ obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů,
b) „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,
c) „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje pohledávky za správcem daně zejména z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty,
d) „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.
(4) Položka
a) „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními
vládními institucemi“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,
b) „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
c) „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ obsahuje pohledávky správce daně pravomocně stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
d) „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně pohledávky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.
(5) Položka
a) „B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení“ obsahuje krátkodobé pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení,
b) „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje u územních samosprávných celků a organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí,
c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.
(6) Položka
a) „B.II.30. Náklady příštích období“ obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích,
b) „B.II.31. Příjmy příštích období“ obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky,
c) „B.II.32. Dohadné účty aktivní“ obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., B.II.17., B.II.18. a B.II.33. a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách podrozvahových účtů.
(7) Položka „B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky se splatností kratší než jeden rok, které neobsahují položky B.II.1. až B.II.32.
(8) Položka „B.II.A. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje částky pohledávek zdravotních pojišťoven z titulu veřejného zdravotního pojištění, a to zejména pohledávky za plátci pojistného, pohledávky za poskytovateli zdravotní péče, pohledávky z přerozděleného pojistného, pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění a pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči, pokud tyto pohledávky neobsahují položky krátkodobých pohledávek B.II.1. až B.II.33.
 
§ 39
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám se uvádějí v souhrnném výkazu majetku a závazků státu ve sloupci „Korekce“ u příslušné položky pohledávek.
 
§ 40
Krátkodobý finanční majetek
(1) Položka
a) „B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování“ obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,
b) „B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování“ obsahuje dluhové cenné papíry, které konsolidovaná jednotka státu určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování.
(2) Položka
a) „B.III.5. Jiné běžné účty“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahuje cizí prostředky a u ministerstva zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu,
b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,
c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu; pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,
d) „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“ obsahuje prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev organizační složky státu, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,
e) „B.III.9. Běžný účet“ obsahuje zejména peněžní prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,
f) „B.III.10. Běžný účet FKSP“ obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Položka
a) „B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,
b) „B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků“ obsahuje peněžní prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,
c) „B.III.13. Běžné účty státních fondů“ obsahuje u státních fondů peněžní prostředky na účtu u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, s výjimkou peněžních prostředků obsažených v položkách „B.III.5. Jiné běžné účty“ a „B.III.10. Běžný účet FKSP“,
d) „B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu“ obsahuje peněžní prostředky fondů organizačních složek státu,
e) „B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování konsolidovaných jednotek státu, příkazové bloky a bankovní platební karty,
f) „B.III.16. Peníze na cestě“ obsahuje peněžní prostředky převáděné mezi účty u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, případně mezi účtem v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev a pokladnou.
(4) Položka „B.III.A. Běžné účty zdravotních pojišťoven“ obsahuje běžné účty zdravotních pojišťoven.
(5) Položka „B.III.B. Ostatní krátkodobý finanční majetek“ obsahuje krátkodobý finanční majetek neuvedený v ostatních položkách krátkodobého finančního majetku.
 
§ 41
Vlastní kapitál
(1) Položka
a) „C.I.1. Jmění“ obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů, dále obsahuje základní kapitál, změny základního kapitálu, které představují změny základního kapitálu vykazované konsolidovanou jednotkou státu před zápisem změn základního kapitálu do obchodního rejstříku a ostatní položky jmění, vlastního jmění a základního kapitálu vykazované podle jiného právního předpisu,
b) „C.I.2. Fond privatizace“ obsahuje u ministerstva zdroj krytí aktiv podle zákona o zrušení Fondu národního majetku,
c) „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje zejména přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů, a to u některých vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu.
(2) Položka
a) „C.I.4. Kurzové rozdíly“ obsahuje kurzové rozdíly podle § 70 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
b) „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“ obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů,
c) „C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly“ obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a 64 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky,
d) „C.I.7. Opravy předcházejících účetních období“ obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření,
e) „C.I.A. Ostatní kapitálové fondy“ obsahuje výši fondů tvořených podle jiného právního předpisu a nevykazovaných v položkách C.I.1. až C.I.7.,
f) „C.I.B. Konsolidační kurzové rozdíly“ obsahuje výši kurzových rozdílů, které vznikly při konsolidaci zahraniční právnické osoby nebo zahraničního subjektu.
 
§ 42
Fondy
(1) Položka „C.II. Fondy“ obsahuje položky, „C.II.1. Fond odměn“, „C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb“, „C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, „C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů“, „C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic“ a „C.II.6. Ostatní fondy“.
(2) Položka
a) „C.II.1. Fond odměn“ obsahuje stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů,
b) „C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb“ obsahuje stav fondu kulturních a sociálních potřeb tvořeného podle jiných právních předpisů,
c) „C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ obsahuje stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle jiných právních předpisů,
d) „C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů“ obsahuje stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů podle jiných právních předpisů,
e) „C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic“ obsahuje stav fondu reprodukce majetku, případně fondu investic, tvořeného podle jiných právních předpisů,
f) „C.II.6. Ostatní fondy“ obsahuje stav ostatních fondů tvořených v souladu s jinými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušných konsolidovaných jednotek státu,
g) „C.II.A. Ostatní fondy tvořené ze zisku“ obsahuje výši fondů, které jsou tvořeny ze zisku podle jiného právního předpisu.
 
§ 43
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
Položka "C.III.A. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje výsledky hospodaření běžného účetního období konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace, zjednodušenou metodou plné konsolidace a metodou konsolidace ekvivalencí.
 
§ 44
Výsledek hospodaření minulých let
(1) Položka „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“ obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky.
(2) Položka „C.III.B. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“ obsahuje výsledky hospodaření konsolidovaných jednotek státu za předcházející účetní období.
 
§ 45
Konsolidační rezervní fond
Položka "C.III.C. Konsolidační rezervní fond" obsahuje akumulované podíly na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu s výjimkou výsledku hospodaření.
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
(1) Položka „C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu“ obsahuje stav příjmů organizačních složek státu.
(2) Položka „C.IV.2. Zvláštní výdajový účet“ obsahuje u organizačních složek státu uskutečněné výdaje.
(3) Položka „C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu“ obsahuje u ministerstva konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu.
(4) Položka „C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období“ obsahuje u organizačních složek státu při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření předcházejících účetních období a u ministerstva také konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu předcházejících účetních období.
 
§ 48
Menšinový vlastní kapitál
(1) Položka „C.V.A. Menšinový základní kapitál“ obsahuje menšinový podíl na základním kapitálu ovládaných a řízených osob.
(2) Položka „C.V.B. Menšinové kapitálové fondy“ obsahuje menšinový podíl na kapitálových fondech ovládaných a řízených osob.
(3) Položka „C.V.C. Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku“ obsahuje menšinový podíl na fondech tvořených ze zisku včetně nerozděleného zisku ovládaných a řízených osob.
(4) Položka „C.V.D. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného účetního období ovládaných a řízených osob.
 
§ 49
Rezervy
(1) Položka „D.I.1. Rezervy vybraných účetních jednotek“ obsahuje výši vytvořených rezerv.
(2) Položka „D.I.A. Rezervy ostatní“ obsahuje rezervy na pokrytí budoucích rizik, včetně rezerv tvořených podle jiného právního předpisu, u konsolidovaných jednotek státu, které nejsou uvedeny v položce D.I.1.
 
§ 50
Dlouhodobé závazky
Položka
a) „D.II.1. Dlouhodobé úvěry“ obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden rok,
b) „D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů se splatností delší než jeden rok snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů se splatností delší než jeden rok,
c) „D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení“ obsahuje dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok,
d) „D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností delší než jeden rok,
e) „D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky“ obsahuje dlouhodobé závazky nevykazované v ostatních položkách dlouhodobých závazků,
f) „D.II.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé“ obsahuje závazky zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti jeden rok a delší, zejména závazky za plátci pojistného, závazky k poskytovatelům zdravotní péče, závazky z přerozdělení pojistného, závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči, ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění, pokud tyto závazky neobsahují položky dlouhodobých závazků D.II.1. až D.II.9.
 
§ 51
Krátkodobé závazky
(1) Položka
a) „D.III.1. Krátkodobé úvěry“ obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých zápůjček,
b) „D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)“ obsahuje částky, které jsou poskytované bankou na základě eskontu směnek, popřípadě jiných cenných papírů (dluhopisů) s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které převzala banka od konsolidovaných jednotek státu k inkasu před dobou jejich splatnosti,
c) „D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů“ obsahuje částky vydaných dluhopisů, které mají dobu splatnosti jeden rok nebo kratší snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší.
(2) Položka
a) „D.III.5. Dodavatelé“ obsahuje částky dluhů, vyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
b) „D.III.6. Směnky k úhradě“ obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností jeden rok nebo kratší,
c) „D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům,
d) „D.III.8. Závazky z dělené správy“ obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
(3) Položka
a) „D.III.10. Zaměstnanci“ obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám,
b) „D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům“ obsahuje částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného,
c) „D.III.12. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
d) „D.III.13. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
e) „D.III.14. Důchodové spoření“ obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.
(4) Položka
a) „D.III.15. Daň z příjmů“ obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů,
b) „D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům,
c) „D.III.17. Daň z přidané hodnoty“ obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z přidané hodnoty vůči správci daně.
(5) Položka
a) „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,
b) „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,
c) „D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.
(6) Položka
a) „D.III.21. Přijaté zálohy daní“ obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
b) „D.III.22. Přeplatky na daních“ obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních,
c) „D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní“ obsahuje u správce daně závazky k vrácení daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle daňového řádu,
d) „D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně závazky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) „D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje závazky správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.
(7) Položka
a) „D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení“ obsahuje krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk,
b) „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ obsahuje částky krátkodobých dluhů z pevných termínových operací a opcí,
c) „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“ obsahuje dluhy z neukončených finančních operací, zejména rep,
d) „D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů“ obsahuje částky dluhů konsolidovaných jednotek státu jako akcionáře či jiného společníka z titulu upsaných a dosud nesplacených podílů.
(8) Položka
a) „D.III.35. Výdaje příštích období“ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,
b) „D.III.36. Výnosy příštích období“ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,
c) „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.7., D.III.18., D.III.19., D.III.20. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů,
d) „D.III.38. Ostatní krátkodobé závazky“ obsahuje krátkodobé závazky nevykazované v ostatních položkách krátkodobých závazků,
e) „D.III.A. Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé“ obsahuje dluhy zdravotních pojišťoven vyplývajících z veřejného zdravotního pojištění, s dobou splatnosti jeden rok a kratší, zejména dluhy za plátci pojistného, dluhy k poskytovatelům zdravotní péče, dluhy z přerozdělení pojistného, dluhy z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči, ostatní dluhy z veřejného zdravotního pojištění, pokud tyto dluhy neobsahují položky krátkodobých závazků D.III.1. až D.III.38.
  
HLAVA III
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ STÁTU
Díl 1
Náklady
 
§ 52
Náklady z činnosti
(1) Položka
a) „A.I.1. Spotřeba materiálu“ obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ souhrnného výkazu majetku a závazků a náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
b) „A.I.4. Prodané zboží“ obsahuje náklady na prodané zboží, včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
c) „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii konsolidovaných jednotek státu,
d) „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii konsolidovaných jednotek státu,
e) „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,
f) „A.I.10. Náklady na reprezentaci“ obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace,
g) „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu konsolidovaných jednotek státu,
h) „A.I.12. Ostatní služby“ obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování“ až „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ včetně nákladů na výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ souhrnného výkazu majetku a závazků státu.
(2) Položka
a) „A.I.13. Mzdové náklady“ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost,
b) „A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění,
c) „A.I.15. Jiné sociální pojištění“ obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu18) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,
d) „A.I.16. Zákonné sociální náklady“ obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů, pokud se na příslušnou konsolidovanou jednotku státu vztahují podle jiného právního předpisu, včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Položka
a) „A.I.20. Jiné daně a poplatky“ obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je konsolidovaná jednotka státu poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních a náklady na soudní poplatky,
b) „A.I.21. Vratky nepřímých daní“ obsahuje u organizačních složek státu, které jsou správcem daně, náklad na vrácení daně v případě nepřímých daní, například náklad na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit podle zákona o dani z přidané hodnoty.
(4) Položka
a) „A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
b) „A.I.23. Jiné pokuty a penále“ obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce „A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“,
c) „A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání“ obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci.
(5) Položka „A.I.26. Manka a škody“ obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.
(6) Položka
a) „A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním konsolidovanou jednotkou státu, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a) prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky,
b) „A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
c) „A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
d) „A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,
e) „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,
f) „A.I.36. Ostatní náklady z činnosti“ obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách „A.I.1. Spotřeba materiálu“ až „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“,
g) „A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši nákladů souvisejících se zdravotní péčí hrazenou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně jeho příslušenství,
h) „A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí“ obsahuje zejména odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí a další jejich příjmy plynoucí ze závislé činnosti vykonávané pro společnost, družstvo nebo jinou instituci,
i) "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.
 
§ 53
Finanční náklady
Položka
a) „A.II.2. Úroky“ obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů,
b) „A.II.3. Kurzové ztráty“ obsahuje náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,
c) „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ obsahuje náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje,
d) „A.II.5. Ostatní finanční náklady“ obsahuje finanční náklady neuvedené v položkách „A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly“ až „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“.
 
§ 54
Náklady na transfery
Položka „A.III.A. Náklady na transfery“ obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí; u organizačních složek státu dále obsahuje náklady z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.
 
§ 55
Náklady ze sdílených daní a poplatků
Položka
a) „A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob“ obsahuje náklady z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
b) „A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob“ obsahuje náklady z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
c) „A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty“ obsahuje náklady z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
d) „A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní“ obsahuje náklady ze spotřebních daní vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
e) „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků“ obsahuje náklady z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu.
Díl 2
Výnosy
 
§ 56
Výnosy z činnosti
(1) Položka
a) „B.I.3. Výnosy z pronájmu“ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku konsolidovaných jednotek státu,
b) „B.I.5. Výnosy ze správních poplatků“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků výnosy ze správních poplatků,
c) „B.I.6. Výnosy z místních poplatků“ obsahuje u územních samosprávných celků výnosy z místních poplatků.
(2) Položka
a) „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce „B.II.2. Úroky“,
b) „B.I.10. Jiné pokuty a penále“ obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“,
c) „B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek“ obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek,
d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,
e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,
f) „B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti“ obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků“ až „B.I.16. Čerpání fondů“,
g) „B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši výnosů souvisejících s přijatým pojistným na veřejné zdravotní pojištění včetně veškerého jeho příslušenství a u zařízení poskytujících zdravotní péči obsahuje výši výnosů souvisejících s přijatou platbou za poskytnutou zdravotní péči,
h) "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis záporného konsolidačního rozdílu do výnosů.
 
§ 57
Finanční výnosy
Položka
a) „B.II.2. Úroky“ obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých zápůjček,
b) „B.II.3. Kurzové zisky“ obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,
c) „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje,
d) „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“ obsahuje výnosy z podílů na zisku,
e) „B.II.6. Ostatní finanční výnosy“ obsahuje finanční výnosy neuvedené v položkách „B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů“ až „B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku“.
 
§ 58
Výnosy z daní a poplatků
Položka
a) „B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob“ obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
b) „B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob“ obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
c) „B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění“ obsahuje výnosy ze sociálního pojištění vzniklé ze správy sociálního pojištění, pokud jsou pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
d) „B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty“ obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
e) „B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní“ obsahuje výnosy ze spotřebních daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
f) „B.III.6. Výnosy z majetkových daní“ obsahuje výnosy z majetkových daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
g) „B.III.7. Výnosy z energetických daní“ obsahuje výnosy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv, daně z elektřiny a obdobných daní vzniklých ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
h) „B.III.8. Výnosy z daně silniční“ obsahuje výnosy z daně silniční vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
i) „B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků“ obsahuje výnosy z ostatních daní neuvedených v položkách B.III.1. až B.III.8. vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu.
 
§ 59
Výnosy z transferů
Položka „B.IV.A. Výnosy z transferů“ obsahuje zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek; u organizačních složek státu dále obsahuje výnosy z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu; u obchodní korporace, státního podniku, národního podniku nebo státní organizace neobsahuje výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytnutých k pořízení majetku nebo úhradě úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
 
§ 60
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Položka
a) „B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob“ obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
b) „B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob“ obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
c) „B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty“ obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
d) „B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní“ obsahuje výnosy ze spotřebních daní vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
e) „B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní“ obsahuje výnosy z daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
f) „B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků“ obsahuje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu.
Díl 3
Výsledek hospodaření
 
§ 61
Položka
a) „C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje hodnotu položky „B. Výnosy“ sníženou o součet položek „A.I. Náklady z činnosti“ až „A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků“,
b) „C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje hodnotu položky „B. Výnosy“ sníženou o hodnotu položky „A. Náklady“,
c) „C.I.A. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období“ obsahuje menšinový podíl ostatních vlastníků menšinových podílů na výsledku hospodaření běžného účetního období ovládaných a řízených osob,
d) „C.I.B. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence“ obsahuje výši výsledku hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou plné konsolidace a zjednodušenou metodou plné konsolidace,
e) „C.I.C. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci“ obsahuje poměrné části výše výsledků hospodaření konsolidovaných jednotek státu konsolidovaných metodou konsolidace ekvivalencí ve výši podílových účastí spravující jednotky.
 
HLAVA IV
OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ČÁSTÍ PŘÍLOHY
 
§ 62
Obsahové vymezení některých podrozvahových položek
(1) Příloha - Kniha podrozvahových účtů obsahuje v běžném a minulém období výši položek po vyloučení vzájemných vztahů uvnitř konsolidačního celku Česká republika.
(2) Položka
a) „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“,
b) „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“,
c) „P.I.3. Vyřazené pohledávky“ obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok konsolidovaných jednotek státu na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které konsolidovaná jednotka státu již nevykazuje v souhrnném výkazu majetku a závazků státu, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb konsolidované jednotky státu vyplývá potřeba jejich sledování,
d) „P.I.4. Vyřazené závazky“ obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že konsolidovaná jednotka státu svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které konsolidovaná jednotka státu již nevykazuje v souhrnném výkazu majetku a závazků státu, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb konsolidované jednotky státu vyplývá potřeba jejich sledování,
e) „P.I.5. Ostatní majetek“ obsahuje zejména majetek, který má konsolidovaná jednotka státu ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v souhrnném výkazu majetku a závazků státu a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu19), pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v souhrnném výkazu majetku a závazků státu.
(3) Položka
a) „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
d) „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
e) „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
f) „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.
(4) Položka
a) „P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou“ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu,
b) „P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou“ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu,
c) „P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce“ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu,
d) „P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce“ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu,
e) „P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů“ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a) a c), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu,
f) „P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů“ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku konsolidovaných jednotek státu užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b) a d), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči konsolidované jednotce státu.
(5) Položka
a) „P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku“ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,
b) „P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku“ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,
c) „P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv“ obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) „P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv“ obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) „P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,
f) „P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,
g) „P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech e) a i) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,
h) „P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech f) a j) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,
i) „P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění“ obsahuje výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,
j) „P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění“ obsahuje výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,
k) „P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
l) „P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno, m) „P.IV.A. Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček“ až „P.IV.H. Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot“ obsahuje pohledávky bank podle jiných právních předpisů.
(6) Položka
a) „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
d) „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
e) „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
f) „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.
(7) Položka
a) „P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ obsahuje výši splátek, které konsolidovaná jednotka státu krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,
b) „P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ obsahuje výši splátek, které konsolidovaná jednotka státu dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,
c) „P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které konsolidovaná jednotka státu krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,
d) „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které konsolidovaná jednotka státu dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,
e) „P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění konsolidovanou jednotkou státu,
f) „P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění konsolidovanou jednotkou státu,
g) „P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného konsolidovanou jednotkou státu, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a), c) a e), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění konsolidovanou jednotkou státu,
h) „P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného konsolidovanou jednotkou státu, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b), d) a f), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění konsolidovanou jednotkou státu.
(8) Položka
a) „P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
b) „P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
c) „P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) „P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
g) „P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
h) „P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
i) „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje krátkodobé garance poskytované konsolidovanou jednotkou státu v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
j) „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované konsolidovanou jednotkou státu v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
k) „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje krátkodobé garance poskytované konsolidovanou jednotkou státu neuvedené v položce „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
l) „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované konsolidovanou jednotkou státu neuvedené v položce „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
m) „P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
n) „P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
o) „P.VII.A. Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček“ až „P.VII.H. Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot“ obsahuje závazky bank podle jiných právních předpisů.
(9) Položka
a) „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
b) „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
c) „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek,
d) „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek.
 
§ 63
zrušen
 
§ 64
Při sestavování účetních výkazů za vyšší dílčí konsolidační celky státu a účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu se ustanovení § 24 až 63 použijí obdobně.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
§ 65
(1) Za účetní období roku 2015 tvoří dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 účetní jednotka, která je vybranou účetní jednotkou, s výjimkou příspěvkové organizace, a městské části hlavního města Prahy.
(2) Seznam podle § 11 ve stavu k 31. prosinci 2014 předávají spravující jednotky podle § 3 písm. b) a c) a v případě spravující jednotky podle § 3 písm. d) pouze obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000, a to nejpozději do 31. března 2015.
(3) Za účetní období roku 2015 tvoří Konsolidační celek Česká republika podle § 7 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část a vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část.
(4) Ustanovení § 9, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2 písm. a) a b) a § 14 odst. 5 se použijí poprvé za účetní období roku 2016.
(5) Za účetní období roku 2015 nevykazuje ministerstvo v účetních výkazech za Českou republiku stavy minulého období.
(6) Za účetní období roku 2015 ministerstvo sestavuje podle § 15 odst. 3 účetní výkazy za Českou republiku do 30. listopadu následujícího roku.
(7) Výkaz peněžních toků za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu se sestavuje poprvé za účetní období roku 2027.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
 
§ 66
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
 
Příloha 1
zrušena
 
Příloha 2
Souhrnný výkaz majetku a závazků státu_________________ 
Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 396/2017 Sb. byl v položce "C.III. Konsolidovaný výsledek hospodaření" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "C.III.2. a C.III.A. až C.III.D." nahrazen textem "C.III.2., C.III.A. až C.III.C.". V položce "C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" byla slova "Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" nahrazuena slovy "Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období". Položka "C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci" byla zrušena. Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. byly označeny jako položky C.III.B. a C.III.C.
 
Příloha 3
Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
_________________ 
Pozn. ASPI: Vyhláškou č. 396/2017 Sb. v položce "C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" bylo slovo "Výsledek" nahrazeno slovy "Konsolidovaný výsledek".
Vyhláškou č. 340/2021 Sb. se za položku A.I.B. doplňuje položka "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu, za položku B.I.A. se doplňuje položka "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu, v součtovém řádku "A.I. Náklady z činnosti" se ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "a A.I.B." nahrazuje textem "až A.I.C." a v součtovém řádku "B.I. Výnosy z činnosti" vse e sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňuje text "a B.I.B.
 
Příloha 4
Výkaz peněžních toků
 

 
Příloha 5
Příloha
KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 340/2021 Sb.
V příloze č. 5 - Kniha podrozvahových účtů se část přílohy "Vysvětlení významných částek" zrušuje.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 373/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém dnem 1. ledna 2016 a později.
2. Ministerstvo financí nesestavuje a nepředává za účetní období roku 2015 seznam za spravující jednotku vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část.
3. Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel nesestavují a nepředávají za účetní období roku 2015 účetní záznamy v rozsahu vzorů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a Pomocného analytického přehledu stanovených vyhláškou pro některé vybrané účetní jednotky a technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to zvlášť za část účetních případů účetní jednotky souvisejících s hospodařením s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace a zvlášť za zbývající část účetních případů účetní jednotky.
Čl. II vyhlášky č. 396/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 340/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Konsolidační rozdíl vypočtený Ministerstvem financí vzniklý přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se mimořádně odepíše v účetním období roku 2022 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
1) Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3) Například zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
7) Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
8) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
10) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
12) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
13) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
14) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) Například nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky.
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Například § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 119 až 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.