Vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
340/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:
Čl.I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb. a vyhlášky č. 396/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) "Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu" obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky "A.I.A. Konsolidační rozdíl" ve sloupci "Korekce".".
2. V § 28 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
3. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.".
4. V § 52 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.".
5. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis záporného konsolidačního rozdílu do výnosů.".
6. § 63 se včetně nadpisu zrušuje.
7. V § 65 odst. 7 se číslo "2022" nahrazuje číslem "2027".
8. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku A.I.B. doplňuje položka "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu".
9. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku B.I.A. doplňuje položka "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu".
10. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "A.I. Náklady z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "a A.I.B." nahrazuje textem "až A.I.C.".
11. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "B.I. Výnosy z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňuje text "a B.I.B.".
12. V příloze č. 5 - Kniha podrozvahových účtů se část přílohy "Vysvětlení významných částek" zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Konsolidační rozdíl vypočtený Ministerstvem financí vzniklý přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se mimořádně odepíše v účetním období roku 2022 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.