FZ12/2017 jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018

Schválený:
FZ12/2017
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.
Pro bezproblémové placení daní v roce 2018 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Proto upozorňujeme, že veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů (nyní územní pracoviště), vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců (viz avízo ve Finančním zpravodaji č. 5/2014). Ten, kdo poukazuje platbu své daňové povinnosti na takovéto bankovní účty, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí mu sankce z důvodu prodlení.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně (s výjimkou placení daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj - viz článek „Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa“). Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
- Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
- Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 748- 7628111/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím Poštovní poukázky A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě případně formou internetového bankovnictví. Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO (viz článek Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO). Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou občané (fyzické osoby) využít bezplatnou Poštovní poukázku A - doklad V/DS. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.
I.
Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A - doklad V/DS
Občané (fyzické osoby) mohou využít bezplatnou Poštovní poukázku A - doklad V/DS (tzv. daňovou složenku) pro placení v hotovosti následujících čtyř daní:
- daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
- daň z nemovitých věcí,
- daň z nabytí nemovitých věcí,
- daň z převodu nemovitostí.
Bezplatná Poštovní poukázka A - doklad V/DS je modifikací Poštovní poukázky A, při jejímž použití hradí cenu služby majitel bankovního účtu, a která byla vytvořena speciálně pro účely Finanční správy. Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně Poštovní poukázku A - doklad V/DS odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným černým písmem uveden název poštovního poukazu. Poštovní poukázka A - doklad V/DS je dostupná na každé pobočce České pošty, s. p. a na všech územních pracovištích finančních úřadů.
Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží poštou v průběhu května 2018 poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A - doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí.
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí pomocí Poštovní poukázky A - doklad V/DS je uveden v Příloze č. 6.
Na Poštovní poukázce A - doklad V/DS se vyplňují následující údaje:
Levá část Poštovní poukázky A - doklad V/DS (Podací lístek):
- Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
- Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
- Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
- Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslímatrika/ kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ) odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, PBÚ 7755 daň z nemovitých věcí, PBÚ 7691 daň z nabytí nemovitých věcí a PBÚ 7763 daň z převodu nemovitostí), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
- V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice nevyplněny. Vyplňuje se zprava.
- S. symbol (specifický symbol) - vyplnění položky je nepovinné.
- Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště poplatníka.
Pravá část Poštovní poukázky A - doklad V/DS:
- Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
- Zpráva pro příjemce (hůlkovým písmem, tiskem) - zde může poplatník uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro finanční úřad. Vyplnění této položky je nepovinné.
- Částka Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
- Tr. kód (transakční kód) - položka je předtištěna kódem 113 (kód Poštovní poukázky A - doklad V/DS).
- Ve prospěch účtu - položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky bankovního účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí bankovního účtu se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Vyplněná čísla musí být zarovnána vpravo, předčíslí uvézt před zvýrazněnou svislou čáru. Předčíslí a matrika bankovního účtu se nedoplňují zleva nulami, tzn. přední pozice předčíslí a matriky zůstávají nevyplněny na rozdíl od běžné Poštovní poukázky A.
- Kód banky - položka je předtištěna kódem 0710 (kód ČNB).
- V. symbol (variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky „V. symbol“ nevyplněny. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek.
- K. symbol (konstantní symbol) - položka je předtištěna konstantním symbolem 0001.
- S. symbol (specifický symbol) - vyplnění položky je nepovinné.
- Odesílatel (hůlkovým písmem, tiskem) - poplatník vyplňuje kolonky nadepsané: „jméno“, „příjmení“ a „ulice (obec), č. domu, PSČ, adresní pošta“.
Při příjmu peněžních částek poukázaných Poštovní poukázkou A - doklad V/DS na pobočkách České pošty, s. p. jsou kontrolovány:
- povinně vyplněné údaje (částka, bankovní účet finančního úřadu, variabilní symbol, odesílatel, název finančního úřadu),
- číslo bankovního účtu finančního úřadu dle Přílohy č. 6,
- správnost struktury variabilního symbolu, tzn. rodné číslo, vlastní číslo plátce nebo číslo výzvy na ručitele.
Pokud budou při kontrole zjištěny nesrovnalosti, nebude platba Poštovní poukázkou A - doklad V/DS přijata.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou Poštovní poukázku A.
II.
Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
Česká pošta, s. p. používá Poštovní poukázky A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci (finančnímu úřadu) odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro finanční úřad. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Na Poštovní poukázce A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje.
Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na Poštovní poukázce A se vyplňují následující údaje:
Levá část Poštovní poukázky A:
- Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
- Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
- Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
- Č. účtu - číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
- V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz část IV.).
- S. symbol (Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz část IV.).
- Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
- Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část Poštovní poukázky A:
- Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
- Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část IV.).
- Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
- Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
- Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-77628031/0710.
- Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
- V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz část IV.).
- K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
- S. symbol (Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz část IV.).
- Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
III.
Bezhotovostní placení
1. Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód banky uvede daňový subjekt do první části číslo svého účtu vedeného u některé banky a do druhé části kód této banky.
Do dalších kolonek s označením Číslo účtu příjemce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první části číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé části číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031).
Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu finančního úřadu.
V případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).
Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz část IV.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
Specifický symbol - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz část IV.). Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na bankovní účet finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část IV.).
2. Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku.
Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslímatrika“).
V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz část IV.).
Specifický symbol - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz část IV..)
Konstantní symbol - uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část IV.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
IV.
Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována.
V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky - 0710 (kód České národní banky).
Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol - uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149.
Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede: - den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 19. 3. 2018, tzn. 19/03/2018-P nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 23. 4. 2018, tzn. 23/04/2018-U
Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:
- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 3. 4. 2018, tzn. 03/04/2018
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění
V.
IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o Českou národní banku (ČNB).
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
* 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku),
* 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
* 4 znaky - kód banky,
* 6 znaků - předčíslí bankovního účtu,
* 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu).
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kalkulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:
* první část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu),
* druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika),
* kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018 včetně jeho šesti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro placení daní,
Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní,
Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí,
Příloha č. 6 Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.
Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR zpřístupňuje na internetových stránkách Daňového portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) aplikaci Služby daňové informační schránky, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby.
Ing. Božena Vodičková, v. r.
ředitel Odboru evidence daní Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------  
Název                          Sídlo       Matrika   Kód
finančního úřadu                    finančního úřadu       banky
------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu          Praha       77628031  0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj           Praha       77628111  0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj            České Budějovice 77627231  0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj             Plzeň       77627311  0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj           Karlovy Vary   77629341  0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj             Ústí nad Labem  77621411  0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj            Liberec      77628461  0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj         Hradec Králové  77626511  0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj            Pardubice     77622561  0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina                 Jihlava      67626681  0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj           Brno       77628621  0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj            Olomouc      47623811  0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj         Ostrava      77621761  0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj             Zlín       47620661  0710
Specializovaný finanční úřad              Praha       77620021  0710
------------------------------------------------- ------------------------------------------   
 
Příloha 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
---------------------------------------------------------------- -------------------
Název daně                              Předčíslí účtu
---------------------------------------------------------------- -------------------
Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013     7747
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013     7739
Daň silniční                             748
Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g),  2815
h) z. č. 187/2016 Sb.
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.        7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013    7755
daň z nemovitostí) 
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do     7763
31. 12. 2013 
Daň z přidané hodnoty1)                        705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání           721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti            713
Daň z příjmů právnických osob                    7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb.  2823
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.    3789
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č.    2639
202/1990 Sb. 
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z.  2655
č. 202/1990 Sb. 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení    5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční    5661
aktiva 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond      5717
životního prostředí 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy     5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet    4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I         5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II        5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond         5784
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb   2735
v hotovosti 
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické   4837
evidenci tržeb 
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost    3797
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)    4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením  4810
(z. č. 235/2004 Sb.) 
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení          3754
Příslušenství daně z hazardních her                 14701
Příslušenství daní                          4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou     9136
samostatně výdělečně činnou 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem    9144
pojistného 
Správní poplatky                           3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a    13717
Odvolacímu finančnímu ředitelství 2) 
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                4730
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)    70033
Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb.,   30031
z. č. 182/2006 Sb.) 
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb.,  50032
z. č. 471/2011 Sb.) 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)      80039
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)      20036
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)      10030
---------------------------------------------------------------- -------------------
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
2) Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717- 77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
Příloha 3
Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Název daně                                       Předčíslí  Matrika  Kód
                                            účtu         banky
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Daň silniční                                      748     77620021 0710
Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h)
z. č. 187/2016 Sb.                                  2815     77620021 0710
Daň z přidané hodnoty 1)                                705     77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby          7720     77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                    713     77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob                             7704     77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby         7712     77620021 0710
Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb.           2823     77620021 0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.             3789     77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                        1716     77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.      2639     77620021 071 
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4            2655     77620021 0710
z. č. 202/1990 Sb. 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení            5725     77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva         5661     77620021 071 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí    5717     77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy              5733     77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet            4722     77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                 5741     77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond     II                 5776     77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                  5784     77620021 0710
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti      2735     77620021 0710
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb    4837     77620021 0710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením           4810     77620021 0710
(z. č. 235/2004 Sb.) 
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení                  3754     77620021 0710
Příslušenství daně z hazardních her                         14701     77620021 0710
Příslušenství daní                                  4706     77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného       9144     77620021 0710
Správní poplatky                                   3711     77620021 0710
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991                        4730     77620021 0710
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)             70033     77620021 0710
Zvláštní prostředky - exekuce                              35     77620021 0710
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb.,           30031     77620021 0710
z. č. 182/2006 Sb.) 
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z.č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032     77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)              80039     77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)              20036     77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)              10030     77620021 0710
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
Příloha 6
Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí
 
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Název           Daň z příjmů       Daň*         Daň**         Daň***
finančního úřadu     fyzických osob      z nemovitých     z nabytí        z převodu
             podávajících       věcí         nemovitých       nemovitostí
             přiznání                    věcí
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro hlavní město Prahu  721-77628031/0710    7755-77628031/0710   7691-77628031/0710  7763-77628031/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Středočeský kraj   721-77628111/0710    7755-77628111/0710   7691-77628111/0710  7763-77628111/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Jihočeský kraj    721-77627231/0710    7755-77627231/0710   7691-77627231/0710  7763-77627231/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Plzeňský kraj     721-77627311/0710    7755-77627311/0710   7691-77627311/0710  7763-77627311/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Karlovarský kraj   721-77629341/0710    7755-77629341/0710   7691-77629341/0710  7763-77629341/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Ústecký kraj     721-77621411/0710    7755-77621411/0710   7691-77621411/0710  7763-77621411/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Liberecký kraj    721-77628461/0710    7755-77628461/0710   7691-77628461/0710  7763-77628461/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710    7755-77626511/0710   7691-77626511/0710  7763-77626511/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Pardubický kraj    721-77622561/0710    7755-77622561/0710   7691-77622561/0710  7763-77622561/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad pro
Kraj Vysočina       721-67626681/0710    7755-67626681/0710   7691-67626681/0710  7763-67626681/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Jihomoravský kraj   721-77628621/0710    7755-77628621/0710   7691-77628621/0710  7763-77628621/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Olomoucký kraj    721-47623811/0710    7755-47623811/0710   7691-47623811/0710  7763-47623811/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710    7755-77621761/0710   7691-77621761/0710  7763-77621761/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Finanční úřad
pro Zlínský kraj     721-47620661/0710    7755-47620661/0710   7691-47620661/0710  7763-47620661/0710
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Poznámky: *Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.