425/2021 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
425/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 293/2017 Sb.:
Čl.I
V § 4 vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb., vyhlášky č. 186/2008 Sb. a vyhlášky č. 417/2017 Sb., se slova "území států" nahrazují slovem "území", slova "Bývalé jugoslávské republiky" nahrazují slovem "Severní" a slova "a Vatikánu" nahrazují slovy " , Vatikánu a Velké Británie".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Pokyny GFŘ

D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční
MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
GFŘ-D-13 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
GFŘ-D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
FZ13/2017 Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
FZ06/2018 Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
GFŘ-D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
FZ01/2017 Úplné znění pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
FZ02/2013 vyhlášky č. 449/2009 Sb., - Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
D-348 o stanovení lhůt při správě daní
FZ06/2012 Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
D-347 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
FZ05/2012 Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
MF-1 o stanovení lhůt při správě daní
FZ03/2012 Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sdělení MF

MF-1522/2018/2502-16 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
MF-1522/2018/2502-3 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
FZ02/2016 Vyhláška č. 5/2014 Sb.
FZ02/2012 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
MF-1522/2018/2502-14 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
MF-1522/2018/2502-1 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
FZ01/2016 Vyhláška č. 347/2015 Sb.
FZ01/2012 č. 451/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
FZ03/2019 Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 64/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
MF-99332/2012/26-262 o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
MF-1522/2018/2502-11 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
FZ07/2014 Vyhláška č. 5/2014 Sb., ze dne 2. 1. 2014, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
FZ15/2017 Seznam smluvních států, zúčastněný stát uplatňující společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
FZ07/2018 Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
128126/17/7100-60134-10193 Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
GFŘ-125472/15/7100 k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
FZ06/2013 Vyhláška č. 133/2013 Sb., ze dne 27. května 2013 o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
FZ02/2018 Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
FZ01/2011 č. 403, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
MF-1522/2018/2502-9 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
15/15 342/2011-153 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
MF-16 063/2012/15 Přehled platných mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
FZ02/2015 Vyhláška č. 364/2014 Sb., ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
MF-16351/2018/2502-3 Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
FZ01/2015 Vyhláška č. 363/2014 Sb., ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
MF-1522/2018/2502-5 Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
FZ01/2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
FZ01/2018 Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
FZ03/2016 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Informace Finanční správy

FZ12/2014 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
FZ13/2012 Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013
FZ12/2012 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
35443/11-1310 Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
GFŘ-163944/15/7100c Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016
FZ08/2013 jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014
GFŘ/17/062/11-1310 Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
FZ05/2018 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019
GFŘ-6792/11-1310 Doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
FZ12/2017 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
FZ05/2013 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - aktualizace
FZ10/2016 jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017
FZ07/2019 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020
47/117 849/2010-473 Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu