FZ04/2017 pro příjemce výnosu daně z hazardních her

Schválený:
FZ04/2017
Informace
pro příjemce výnosu daně z hazardních her
S účinností od 1. 1. 2017 zavádí zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“) daň z hazardních her, která nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky hazardní hry. Poplatníkem daně z hazardních her je provozovatel hazardní hry, a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo který ohlásil hazardní hru, tak ten, který hazardní hru provozuje nelegálně. Správu daně vykonávají místně příslušné finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
Bližší informace k dani z hazardních her jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-hazardnich-her Rozpočtové určení daně a princip přerozdělování celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her mezi příjmy státního rozpočtu a příjmy rozpočtů obcí jsou zakotveny v § 7 zákona o DHH.
Daň z hazardních her je z důvodu dvojího rozpočtového určení tvořena dvěma dílčími daněmi:
- Daň z hazardních her vyjma daně z technických her
- Daň z technických her
Dle zákona o DHH jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu obou dílčích daní z hazardních her. Do rozpočtů obcí budou prostředky převáděny pouze Specializovaným finančním úřadem, a to za každou dílčí daň zvlášť ze dvou následujících samostatných bankovních účtů:
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
Daň                 Podíl obcí      Název bankovního účtu        Číslo účtu SFÚ
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
Daň z hazardních her         30 % všem obcím   Převod daně z hazard. her do ROB  9814-77620021/0710
vyjma daně z technických her               (§ 7 odst. 4 b)
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
Daň z technických her        65 % obcím dle    Převod daně z hazard. her do ROB  9822-77620021/0710
                   čtvrt. koef.     (§ 7 odst. 1 b) 
------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
ROB = rozpočty obcí
SFÚ = Specializovaný finanční úřad
a) Převod daně z hazardních her dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH do rozpočtů obcí
Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky na 30 % celostátním hrubém výnosu dle § 7 odst. 4 b) zákona o DHH bude provádět Specializovaný finanční úřad z bankovního účtu 9814-77620021/0710.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
b) Převod daně z hazardních her dle § 7 odst. 1 b) zákona o DHH do rozpočtů obcí Převody jednotlivých nároků obcí České republiky na 65 % celostátním hrubém výnosu dle § 7 odst. 1 b) zákona o DHH bude provádět Specializovaný finanční úřad z bankovního účtu 9822-77620021/0710.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí v daném zdaňovacím období na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her, se určí v závislosti na poměru součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období k celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období. Nárok podílu na celostátním hrubém výnosu daně z technických her náleží tedy pouze těm obcím, které se na tomto výnosu podílejí.
Ministerstvo financí zveřejní čtyřikrát ročně (podle stavu povolených herních pozic k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci, 1. říjnu kalendářního roku) podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období (kalendářního čtvrtletí). Viz stránky Ministerstva financí ČR: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/koeficienty-obci
Převody nároků na obou dílčích daních do rozpočtů obcí bude Specializovaný finanční úřad realizovat v souladu s § 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nejméně jedenkrát měsíčně.
Ing. Božena Vodičková
ředitel Odboru evidence daní Generální finanční ředitelství

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her