MF-9405/2016/15-1 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015 Sb.m.s.)

Schválený:
MF-9405/2016/15-1
Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
Referent: Ing. Martin Boreš
tel.: 257 044 467
PID: MFCR6XDFNF
Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s uplatňováním nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kolumbií sděluje:
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 a vstoupila v platnost dne 6. května 2015.
Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2016 nebo později;
b) pokud jde o daně nevybírané srážkou u zdroje, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2016 nebo později.
Článek 2
Osoby, které jsou daňovými rezidenty České republiky, mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně v Kolumbii (např. články 10, 11 a 12). Kolumbie uplatňuje výhody vyplývající ze smlouvy automaticky u zdroje, tzn., že plátce příjmu sráží daň automaticky ve výši stanovené smlouvou, avšak před tím musí ověřit, že příjemce příjmu je českým daňovým rezidentem a současně i skutečným vlastníkem příjmu.
Pro uplatnění daných nároků tedy musí čeští daňoví rezidenti, kteří jsou skutečnými vlastníky předmětného příjmu pobíraného ze zdrojů na území Kolumbie, předložit plátci příjmu potvrzení o svém daňovém domicilu, vydané místně příslušným správcem daně v České republice, a důkazní prostředek potvrzující, že osoba je skutečným vlastníkem pobíraného příjmu, tj. že takový příjem je podle českých právních předpisů považován za její příjem.
Článek 3
Smlouva je uzavřena pouze pro oblast daní z příjmů, avšak v kontextu zásady daňové nediskriminace a problematiky výměny informací se vztahuje na daně všeho druhu a pojmenování. Při praktické aplikaci smlouvy nelze opomenout, že:
- podle čl. 2 se smlouva vztahuje pouze na daně, které jsou v Kolumbii ukládány na úrovni státu jako takového, smlouva se tedy nevztahuje na případně existující daně z příjmů ukládané na úrovni kolumbijských nižších územně správních celků apod.
- podle čl. 10 smlouvy mohou být v Kolumbii jako ve státě zdroje dividend uplatněny za splnění všech podmínek v různých situacích různé maximální sazby srážkové daně, přičemž je tedy vůči českým daňovým rezidentům (skutečným vlastníkům dividend) stanovena nejvyšší možná sazba srážkové daně ve výši 25 % hrubé částky dividend (samozřejmě aplikovatelná jen tehdy, pokud příslušná sazba daně stanovená vnitrostátním právním předpisem Kolumbie není nižší), a to v situaci, kdy jsou dividendy vypláceny kolumbijskou společností z jejích zisků, které nebyly, podle vnitrostátních kolumbijských právních předpisů, v Kolumbii zdaněny.
- čl. 11 smlouvy umožňuje zdaňování úroků i ve státě jejich zdroje (s maximální sazbou 10 % hrubé částky úroků), načež však smlouva upravuje i podmínky pro osvobození úroků ve státě jejich zdroje od zdanění, a to v konkrétních případech, včetně případu úroků z půjček nebo úvěrů poskytnutých bankou na období minimálně tří let.
- čl. 12 smlouvy se vztahuje rovněž na platby obdržené jako náhrada za poskytnutí technické asistence, technických služeb nebo poradenských služeb, přičemž čl. 12 současně obsahuje doložku nejvyšších výhod, která umožní používat pro účely smlouvy příznivější ustanovení pojednávající o zdaňování příjmů z poskytnutí technické asistence, technických služeb nebo poradenských služeb, které by Kolumbie po podpisu smlouvy podepsala se třetím státem (ve formě smlouvy, dohody nebo protokolu k ní), a to v kontextu daňové sazby nebo zacházení nebo obojího. Smlouva stanoví pro takový případ povinnost příslušnému úřadu Kolumbie neprodleně informovat český příslušný úřad o skutečnosti, že dochází ke změně v praktickém provádění smlouvy.
- smlouva obsahuje čl. 25, který představuje omezení výhod z ní plynoucích, pokud by jejich získání nebylo v souladu s jejím účelem, a zároveň výslovně potvrzuje právo smluvních států uplatňovat ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která jsou namířena proti daňovým únikům (ustanovení o nízké kapitalizaci, převodních cenách, zásada převahy podstaty nad formou apod.).
Při praktické aplikaci smlouvy je třeba se detailně seznámit s jejím konkrétním obsahem, přičemž samotná smlouva umožňuje standardním způsobem ve svém čl. 23 i neformální řešení případných sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, tj. tzv. institut řešení případů dohodou v momentu, kdy by opatření jednoho nebo obou smluvních států vedlo, resp. vedla ke zdanění, které je se smlouvou v rozporu.
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, v. r.
ředitel odboru 15