GFŘ-163944/15/7100c Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016

Schválený:
GFŘ-163944/15/7100
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016
Referent:
Ing. Jitka Doležalová,
tel.: 296 854 487
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.
Pro bezproblémové placení daní v roce 2016 je nutné uvádět správné číslo bankovního účtu finančního úřadu. Proto upozorňujeme, že veškeré platby daní, zaslané na uzavřené bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů (nyní územní pracoviště), vrací ČNB zpět na bankovní účty příkazců (viz avízo ve Finančním zpravodaji č. 5/2014). Ten, kdo poukazuje platbu své daňové povinnosti na takovéto bankovní účty, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí mu sankce z důvodu prodlení.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně (s výjimkou placení daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj - viz článek „Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa“). Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
- Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
- Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 748-77628111/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě případně formou internetového bankovnictví. Od roku 2016 lze pro placení daně z nemovitých věcí využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO (viz článek „Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“). Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci (finančnímu úřadu) odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro finanční úřad.
Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Na poštovní poukázce typu A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé
číslice
byly
dobře identifikovatelné
(jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky
:
*
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
*
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
*
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
*
Č. účtu
- číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol (Variabilní symbol)
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
*
S. symbol (Specifický symbol)
- v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
*
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
* Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky
:
* Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
*
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.).
*
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
* Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
*
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje
číselné označení předčíslí a matriky účtu
finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-77628031/0710.
*
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol (Variabilní symbol)
- pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
*
K. symbol (Konstantní symbol)
- při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
*
S. symbol (Specifický symbol)
- v
případě zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
*
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II. Bezhotovostní placení
1. Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
, nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód banky uvede daňový subjekt do první části číslo svého účtu vedeného u některé banky a do druhé části kód této banky.
Do dalších kolonek s označením Číslo účtu příjemce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první části číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé části číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031). Seznam
předčíslí účtů
(PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Čísla matrik
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání
předčíslí bankovního účtu
finančního úřadu. V případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím
rubové strany poštovní poukázky typu A
je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce
Číslo účtu příjemce
uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce
se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo
exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle
zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele
zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
Specifický symbol
- v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ
příjemce zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na bankovní účet finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě
zvláštního způsobu zajištění daně dle
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty
, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění
nebo
datum dne přijetí úplaty
anebo
datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
2. Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).
Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Specifický symbol
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol
1148
.
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu
zajištění daně dle
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty
, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne
uskutečnění zdanitelného plnění
nebo
datum dne přijetí úplaty
anebo
datum dne přijetí vybraných výrobků
z jiného členského státu (blíže viz část III.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III. Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
Od 1. 1. 2013 došlo podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“),
k rozšíření institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň
. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na
příjemce zdanitelného plnění
.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky:
variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce
.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce
uvede při
bezhotovostním platebním styku
nebo
při hotovostní platbě přes Českou poštu
, s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039
, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky - 0710
(kód České národní banky).
Variabilní symbol
- uvádí se
kmenová část DIČ
(daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol
- uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149. Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění
do zprávy pro příjemce uvede:
-
den uskutečnění zdanitelného plnění
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 25. 3. 2016, tzn. 25/03/2016-P
nebo
-
den přijetí úplaty
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 29. 4. 2016, tzn. 29/04/2016-U
Oprávněný příjemce
do zprávy pro příjemce uvede:
-
den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 2. 4. 2016, tzn. 02/04/2016
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.
V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o Českou národní banku (ČNB).
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
- 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
- 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
- 4 znaky - kód banky
- 6 znaků - předčíslí bankovního účtu
- 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB. Úplný tvar čísla účtu v tuzemském formátu:V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku
:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku
:
CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kalkulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:
- První část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu)
- Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika)
- Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2016 včetně jeho pěti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro daně a pojistné,
Příloha č. 3
Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné,
Příloha č. 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2016,
Příloha č. 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2016.
Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR zpřístupňuje na internetových stránkách
Daňového portálu
(http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) aplikaci
Služby daňové informační schránky
, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Název finančního úřadu         Sídlo finančního úřadu  Matrika  Kód banky 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  Praha          77628031  0710 
Finanční úřad pro Středočeský kraj   Praha          77628111  0710 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    České Budějovice     77627231  0710 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     Plzeň          77627311  0710 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   Karlovy Vary       77629341  0710 
Finanční úřad pro Ústecký kraj     Ústí nad Labem      77621411  0710 
Finanční úřad pro Liberecký kraj    Liberec         77628461  0710 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové      77626511  0710 
Finanční úřad pro Pardubický kraj    Pardubice        77622561  0710 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     Jihlava         67626681  0710 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj   Brno           77628621  0710 
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    Olomouc         47623811  0710 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava         77621761  0710 
Finanční úřad pro Zlínský kraj     Zlín           47620661  0710 
Specializovaný finanční úřad      Praha          77620021  0710 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
 
Příloha 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Název daně                                          Předčíslí účtu
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                   7747
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                    7739
Daň silniční                                            748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.                      7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí)         7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013             7763
Daň z přidané hodnoty1)                                      705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby                7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                         721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                          713
Daň z příjmů právnických osob                                   7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby                7712
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.                   3789
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.            2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.        2655
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                  5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva               5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí          5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy                    5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet                  4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                       5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                       5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                        5784
Ostatní příjmy                                          4757
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ2))        31018
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)        41013
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                            3754
Pokuty dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                    2735
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. -     zaměstnanost                  3797
Pokuty na místě zaplacené                                     3746
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)                   4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)      4810
Příslušenství daní                                        4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou     9136
(souvisí s předčíslím účtu 31018)                                 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného             9144
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 
Správní poplatky                                         3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu
ředitelství3)                                          13717
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                               4730
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)             70033
Zvláštní prostředky - exekuce                                    35
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)       30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)      50032
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH)                 80039
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)              20036
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)           10030
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
 
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
2) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.
3) Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717- 77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
Příloha 3
Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Název daně                                       Předčíslí  Matrika  Kód
                                            účtu         banky
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Daň silniční                                       748   77620021 0710
Daň z přidané hodnoty*                                  705   77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby           7720   77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                      713   77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby          7712   77620021 0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle z. č. 526/1990 Sb.              3789   77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                          1716   77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.       2639   77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.    2655   77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení              5725   77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva          5661   77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí      5717   77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy               5733   77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet              4722   77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                   5741   77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                  5776   77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                   5784   77620021 0710
Ostatní příjmy                                      4757   77620021 0710
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)   41013   77620021 0710
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti               2735   77620021 0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                        3754   77620021 0710
Pokuty na místě zaplacené                                3746   77620021 0710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)  4810   77620021 0710
                                                       
Příslušenství daní                                    4706   77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného                   
(souvisí s předčíslím účtu 41013)                            9144   77620021 0710
Správní poplatky                                     3711   77620021 0710
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991                          4730   77620021 0710
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)        70033   77620021 0710
Zvláštní prostředky - exekuce                               35   77620021 0710
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.)      30031   77620021 0710
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)  50032   77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb., o DPH)            80039   77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb., daňový řád)          20036   77620021 0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)      10030   77620021 0710
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
*Poznámka:
Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).
Příloha 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2016
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Název           Daň z přidané hodnoty  Daň z příjmů právnických Daň z příjmů     Daň z příjmů     Daň z příjmů     Daň z příjmů       Daň silniční    Daň*z nemovitých věcí  Daň** z nabytí      Daň*** z převodu nemovitostí
finančního úřadu                 osob           právnických osob   fyzických osob    fyzických osob    fyzických osob                            nemovitých věcí
                                      vybírané srážkou   podávajících přiznání ze závislé      vybírané srážkou
                                      dle zvláštní sazby             činnosti       dle zvláštní sazby
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Finanční úřad pro
hlavní město Prahu    705-77628031/0710    7704-77628031/0710    7712-77628031/0710  721-77628031/0710   713-77628031/0710   7720-77628031/0710    748-77628031/0710  7755-77628031/0710   7691-77628031/0710    7763-77628031/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                              
Středočeský kraj     705-77628111/0710    7704-77628111/0710    7712-77628111/0710  721-77628111/0710   713-77628111/0710   7720-77628111/0710    748-77628111/0710  7755-77628111/0710   7691-77628111/0710    7763-77628111/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Jihočeský kraj      705-77627231/0710    7704-77627231/0710    7712-77627231/0710  721-77627231/0710   713-77627231/0710   7720-77627231/0710    748-77627231/0710  7755-77627231/0710   7691-77627231/0710    7763-77627231/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Plzeňský kraj       705-77627311/0710    7704-77627311/0710    7712-77627311/0710  721-77627311/0710   713-77627311/0710   7720-77627311/0710    748-77627311/0710  7755-77627311/0710   7691-77627311/0710    7763-77627311/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Karlovarský kraj     705-77629341/0710    7704-77629341/0710    7712-77629341/0710  721-77629341/0710   713-77629341/0710   7720-77629341/0710    748-77629341/0710  7755-77629341/0710   7691-77629341/0710    7763-77629341/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Ústecký kraj       705-77621411/0710    7704-77621411/0710    7712-77621411/0710  721-77621411/0710   713-77621411/0710   7720-77621411/0710    748-77621411/0710  7755-77621411/0710   7691-77621411/0710    7763-77621411/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Liberecký kraj      705-77628461/0710    7704-77628461/0710    7712-77628461/0710  721-77628461/0710   713-77628461/0710   7720-77628461/0710    748-77628461/0710  7755-77628461/0710   7691-77628461/0710    7763-77628461/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Královéhradecký kraj   705-77626511/0710    7704-77626511/0710    7712-77626511/0710  721-77626511/0710   713-77626511/0710   7720-77626511/0710    748-77626511/0710  7755-77626511/0710   7691-77626511/0710    7763-77626511/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Pardubický kraj      705-77622561/0710    7704-77622561/0710    7712-77622561/0710  721-77622561/0710   713-77622561/0710   7720-77622561/0710    748-77622561/0710  7755-77622561/0710   7691-77622561/0710    7763-77622561/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Kraj Vysočina       705-67626681/0710    7704-67626681/0710    7712-67626681/0710  721-67626681/0710   713-67626681/0710   7720-67626681/0710    748-67626681/0710  7755-67626681/0710   7691-67626681/0710    7763-67626681/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Jihomoravský kraj     705-77628621/0710    7704-77628621/0710    7712-77628621/0710  721-77628621/0710   713-77628621/0710   7720-77628621/0710    748-77628621/0710  7755-77628621/0710   7691-77628621/0710    7763-77628621/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Olomoucký kraj      705-47623811/0710    7704-47623811/0710    7712-47623811/0710  721-47623811/0710   713-47623811/0710   7720-47623811/0710    748-47623811/0710  7755-47623811/0710   7691-47623811/0710    7763-47623811/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Moravskoslezský kraj   705-77621761/0710    7704-77621761/0710    7712-77621761/0710  721-77621761/0710   713-77621761/0710   7720-77621761/0710    748-77621761/0710  7755-77621761/0710   7691-77621761/0710    7763-77621761/0710 

Finanční úřad pro                                                                                                                    
Zlínský kraj       705-47620661/0710    7704-47620661/0710    7712-47620661/0710  721-47620661/0710   713-47620661/0710   7720-47620661/0710    748-47620661/0710  7755-47620661/0710   7691-47620661/0710    7763-47620661/0710 

Specializovaný                                                                                                                      
finanční úřad       705-77620021/0710    7704-77620021/0710    7712-77620021/0710      -****     713-77620021/0710   7720-77620021/0710    748-77620021/0710    -****          -****          -****                    
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

 
Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.
Příloha 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2016
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)
 
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
Název                 Daň               Daň z příjmů          Daň z příjmů           Daň z příjmů          Daň z příjmů           Daň z příjmů          Daň               Daň*               Daň**              Daň***        
finančního úřadu           z přidané hodnoty        právnických osob        právnických osob         fyzických osob         fyzických osob          fyzických osob         silniční             z nemovitých           z nabytí             z převodu nemovitostí
                                                    vybírané srážkou         podávajících přiznání      ze závislé            vybírané srážkou                         věcí               nemovitých            
                                                    dle zvláštní sazby                        činnosti                                                              věcí               
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  CZ74 0710 0007 0500 7762 8031  CZ17 0710 0077 0400 7762 8031  CZ06 0710 0077 1200 7762 8031  CZ52 0710 0007 2100 7762 8031  CZ63 0710 0007 1300 7762 8031  CZ92 0710 0077 2000 7762 8031  CZ27 0710 0007 4800 7762 8031  CZ56 0710 0077 5500 7762 8031  CZ47 0710 0076 9100 7762 8031  CZ45 0710 0077 6300 7762 8031   
Finanční úřad pro Středočeský kraj   CZ48 0710 0007 0500 7762 8111  CZ88 0710 0077 0400 7762 8111  CZ77 0710 0077 1200 7762 8111  CZ26 0710 0007 2100 7762 8111  CZ37 0710 0007 1300 7762 8111  CZ66 0710 0077 2000 7762 8111  CZ98 0710 0007 4800 7762 8111  CZ30 0710 0077 5500 7762 8111  CZ21 0710 0076 9100 7762 8111  CZ19 0710 0077 6300 7762 8111   
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    CZ43 0710 0007 0500 7762 7231  CZ83 0710 0077 0400 7762 7231  CZ72 0710 0077 1200 7762 7231  CZ21 0710 0007 2100 7762 7231  CZ32 0710 0007 1300 7762 7231  CZ61 0710 0077 2000 7762 7231  CZ93 0710 0007 4800 7762 7231  CZ25 0710 0077 5500 7762 7231  CZ16 0710 0076 9100 7762 7231  CZ14 0710 0077 6300 7762 7231   
Finanční úřad pro Plzeňský kraj    CZ17 0710 0007 0500 7762 7311  CZ57 0710 0077 0400 7762 7311  CZ46 0710 0077 1200 7762 7311  CZ92 0710 0007 2100 7762 7311  CZ06 0710 0007 1300 7762 7311  CZ35 0710 0077 2000 7762 7311  CZ67 0710 0007 4800 7762 7311  CZ96 0710 0077 5500 7762 7311  CZ87 0710 0076 9100 7762 7311  CZ85 0710 0077 6300 7762 7311   
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   CZ12 0710 0007 0500 7762 9341  CZ52 0710 0077 0400 7762 9341  CZ41 0710 0077 1200 7762 9341  CZ87 0710 0007 2100 7762 9341  CZ98 0710 0007 1300 7762 9341  CZ30 0710 0077 2000 7762 9341  CZ62 0710 0007 4800 7762 9341  CZ91 0710 0077 5500 7762 9341  CZ82 0710 0076 9100 7762 9341  CZ80 0710 0077 6300 7762 9341   
Finanční úřad pro Ústecký kraj     CZ43 0710 0007 0500 7762 1411  CZ83 0710 0077 0400 7762 1411  CZ72 0710 0077 1200 7762 1411  CZ21 0710 0007 2100 7762 1411  CZ32 0710 0007 1300 7762 1411  CZ61 0710 0077 2000 7762 1411  CZ93 0710 0007 4800 7762 1411  CZ25 0710 0077 5500 7762 1411  CZ16 0710 0076 9100 7762 1411  CZ14 0710 0077 6300 7762 1411   
Finanční úřad pro Liberecký kraj    CZ07 0710 0007 0500 7762 8461  CZ47 0710 0077 0400 7762 8461  CZ36 0710 0077 1200 7762 8461  CZ82 0710 0007 2100 7762 8461  CZ93 0710 0007 1300 7762 8461  CZ25 0710 0077 2000 7762 8461  CZ57 0710 0007 4800 7762 8461  CZ86 0710 0077 5500 7762 8461  CZ77 0710 0076 9100 7762 8461  CZ75 0710 0077 6300 7762 8461   
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ83 0710 0007 0500 7762 6511  CZ26 0710 0077 0400 7762 6511  CZ15 0710 0077 1200 7762 6511  CZ61 0710 0007 2100 7762 6511  CZ72 0710 0007 1300 7762 6511  CZ04 0710 0077 2000 7762 6511  CZ36 0710 0007 4800 7762 6511  CZ65 0710 0077 5500 7762 6511  CZ56 0710 0076 9100 7762 6511  CZ54 0710 0077 6300 7762 6511   
Finanční úřad pro Pardubický kraj   CZ33 0710 0007 0500 7762 2561  CZ73 0710 0077 0400 7762 2561  CZ62 0710 0077 1200 7762 2561  CZ11 0710 0007 2100 7762 2561  CZ22 0710 0007 1300 7762 2561  CZ51 0710 0077 2000 7762 2561  CZ83 0710 0007 4800 7762 2561  CZ15 0710 0077 5500 7762 2561  CZ06 0710 0076 9100 7762 2561  CZ04 0710 0077 6300 7762 2561   
Finanční úřad pro Kraj Vysočina    CZ67 0710 0007 0500 6762 6681  CZ10 0710 0077 0400 6762 6681  CZ96 0710 0077 1200 6762 6681  CZ45 0710 0007 2100 6762 6681  CZ56 0710 0007 1300 6762 6681  CZ85 0710 0077 2000 6762 6681  CZ20 0710 0007 4800 6762 6681  CZ49 0710 0077 5500 6762 6681  CZ40 0710 0076 9100 6762 6681  CZ38 0710 0077 6300 6762 6681   
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  CZ52 0710 0007 0500 7762 8621  CZ92 0710 0077 0400 7762 8621  CZ81 0710 0077 1200 7762 8621  CZ30 0710 0007 2100 7762 8621  CZ41 0710 0007 1300 7762 8621  CZ70 0710 0077 2000 7762 8621  CZ05 0710 0007 4800 7762 8621  CZ34 0710 0077 5500 7762 8621  CZ25 0710 0076 9100 7762 8621  CZ23 0710 0077 6300 7762 8621   
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    CZ84 0710 0007 0500 4762 3811  CZ27 0710 0077 0400 4762 3811  CZ16 0710 0077 1200 4762 3811  CZ62 0710 0007 2100 4762 3811  CZ73 0710 0007 1300 4762 3811  CZ05 0710 0077 2000 4762 3811  CZ37 0710 0007 4800 4762 3811  CZ66 0710 0077 5500 4762 3811  CZ57 0710 0076 9100 4762 3811  CZ55 0710 0077 6300 4762 3811   
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ02 0710 0007 0500 7762 1761  CZ42 0710 0077 0400 7762 1761  CZ31 0710 0077 1200 7762 1761  CZ77 0710 0007 2100 7762 1761  CZ88 0710 0007 1300 7762 1761  CZ20 0710 0077 2000 7762 1761  CZ52 0710 0007 4800 7762 1761  CZ81 0710 0077 5500 7762 1761  CZ72 0710 0076 9100 7762 1761  CZ70 0710 0077 6300 7762 1761   
Finanční úřad pro Zlínský kraj     CZ65 0710 0007 0500 4762 0661  CZ08 0710 0077 0400 4762 0661  CZ94 0710 0077 1200 4762 0661  CZ43 0710 0007 2100 4762 0661  CZ54 0710 0007 1300 4762 0661  CZ83 0710 0077 2000 4762 0661  CZ18 0710 0007 4800 4762 0661  CZ47 0710 0077 5500 4762 0661  CZ38 0710 0076 9100 4762 0661  CZ36 0710 0077 6300 4762 0661   
Specializovaný finanční úřad      CZ34 0710 0007 0500 7762 0021  CZ74 0710 0077 0400 7762 0021  CZ63 0710 0077 1200 7762 0021    -****            CZ23 0710 0007 1300 7762 0021  CZ52 0710 0077 2000 7762 0021  CZ84 0710 0007 4800 7762 0021          -****            -****              -****          
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
Poznámky:
* Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
** Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
*** Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
**** Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.