MF-58 973/2014/11-1105 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Schválený:
MF-58 973/2014/11-1105
Sdělení
k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
V Praze dne 16. prosince 2014
Referent: Ing. Lichterová,
tel.: 257 042 362
Informace o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2014
Novelou č. 501/2012 Sb. zákona č. 218/2000 Sb. došlo ke změně čísel účtů platných pro FV se SR a SFA.
Vratky určené pro kapitolu Operace státních finančních aktiv
jsou zasílány na příslušné níže uvedené účty státních finančních aktiv:
1978-21227001/0710 - Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky MZe (pro MZe)
1978-23820001/0710 - Zvláštní účelové prostředky (pro kraje)
1978-23425001/0710 - Jaderný účet (pro ČEZ, SÚRAO a CV Řež)
1978-17623001/0710 - Prostředky na odstraňování důsledků povodní (pro MZe)
1978-23329001/0710 - Prostředky z malé privatizace na výdaje ze zániku věcných břemen na restituovaném majetku (pro MK)
1978-33025001/0710 - Rezervy pro důchodovou reformu (pro MPSV)
Vratky do státního rozpočtu/kapitoly Všeobecná pokladní správa
jsou zasílány na příjmový účet č. 772-5921001/0710.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu