52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Schválený:
52/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. února 2008,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
a) státních příspěvkových organizací1),
b) příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem2) (dále jen „územní příspěvkové organizace“), kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na výzkum a vývoj3),
c) právnických a fyzických osob, které jsou poskytovateli sociálních služeb4), s výjimkou právnických osob, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem, a kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na poskytování sociálních služeb (dále jen „příjemce dotace na poskytování sociálních služeb“),
d) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel (dále jen „příjemce“),
e) účastníků programu5), kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na financování akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen „akce“),
f) organizačních složek státu, které převedly prostředky určené na financování programů6), na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo prostředky finančních mechanismů do rezervního fondu7),
g) právnických a fyzických osob, kterým byly poskytnuty dotace správcem kapitoly8) z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na stanovený účel (dále jen „příjemce dotace z Národního fondu“).
Termíny pro finanční vypořádání
 
§ 2
(1) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem nebo státními finančními aktivy státních příspěvkových organizací se provede
a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů9),
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.
(2) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem územních příspěvkových organizací, kterým byla poskytnuta dotace na výzkum a vývoj, se provede
a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.
(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem příjemců dotací na poskytování sociálních služeb se provede za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku.
(4) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, poskytnutých příjemcům s výjimkou příjemců, kteří jsou Regionálními radami regionů soudržnosti10) (dále jen „Regionální rada“), se provede
a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.
(5) Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příjemcům, kteří jsou Regionální radou, včetně dotací na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, se provede za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku.
(6) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu poskytnutých účastníkům programu na financování akcí nebo dotací na financování projektů (akcí), které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, se provede
a) u akcí za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku,
b) u projektů (akcí) spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt (akce) ukončen.
(7) Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu určených na financování programů nebo na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů organizačních složek státu se provede nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl program nebo projekt (akce) ukončen.
(8) Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům dotací z Národního fondu se provede nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů ukončen.
(9) Pro účely této vyhlášky se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, krajů, hlavního města Prahy, obcí a Národního fondu.
 
§ 3
(1) Státní příspěvková organizace předloží do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „následující rozpočtový rok“), svému zřizovateli
a) podklady pro finanční vypořádání odvodů, příspěvků na provoz, dotací na výzkum a vývoj od zřizovatele, investičních dotací, jiných než poskytovaných na financování akcí, týkající se rozpočtového roku, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „předchozí rozpočtový rok“), na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí státní příspěvková organizace komentář a současně převede na účet cizích prostředků zřizovatele případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na výzkum a vývoj od zřizovatele, investiční dotace, dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.
 
§ 4
(1) Zřizovatel státní příspěvkové organizace po obdržení podkladů podle § 3 do 1. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá státní příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí výši případného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na výzkum a vývoj od zřizovatele, investiční dotace, dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů převedených na jeho účet cizích prostředků.
(2) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem číslo 772-14529001/0710 (dále jen „vypořádací účet“) celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými státními příspěvkovými organizacemi podle § 3 odst. 2,
b) vypracuje z předložených podkladů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) souhrn za všechny státní příspěvkové organizace na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) ve dvou vyhotoveních.
 
§ 5
(1) Státní příspěvková organizace a územní příspěvková organizace (dále jen „příspěvková organizace“), kterým byla poskytnuta dotace jiným poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje11), než je její zřizovatel (dále jen „poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje“), předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje
a) podklady pro finanční vypořádání účelové podpory výzkumu a vývoje týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příspěvková organizace komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele účelové podpory výzkumu a vývoje případnou vratku dotace.
(3) Příspěvková organizace předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku také kopii podkladů uvedených v odstavci 1 a komentáře k informaci zřizovateli.
 
§ 6
(1) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje po obdržení podkladů podle § 5 odst. 1 do 1. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí výši případné vratky dotace převedené na jeho účet cizích prostředků.
(2) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 5 odst. 2,
b) vypracuje z předložených podkladů podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) souhrn za všechny příspěvkové organizace na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 7
(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, s výjimkou dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých na financování akcí, předloží poskytovateli12) do 15. února následujícího rozpočtového roku
a) podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5, 7, 11 nebo 13 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5, 7 nebo 11 této vyhlášky,
c) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky.
(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příjemce komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.
 
§ 8
(1) Příjemce nebo příjemce dotace na poskytování sociálních služeb, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, prostřednictvím kraje13) nebo hlavního města Prahy, předloží tomuto kraji nebo hlavnímu městu Praze do 5. února následujícího rozpočtového roku
a) podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.
(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příjemce komentář a současně převede na účet kraje nebo hlavního města Prahy případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(3) Kraj a hlavní město Praha po obdržení podkladů podle odstavce 1 do 20. února následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce nebo příjemce dotace na poskytování sociálních služeb o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci nebo příjemci dotace na poskytování sociálních služeb výši případné vratky dotací nebo návratné finanční výpomoci převedené na jeho účet.
(4) Kraj a hlavní město Praha do 25. února následujícího rozpočtového roku
a) předloží poskytovateli souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům nebo příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb podle odstavce 1 písm. a) a b) na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky, a připojí komentář,
b) převede na účet cizích prostředků poskytovatele případné vratky dotací nebo návratných finančních výpomocí převedených jednotlivými příjemci nebo příjemci dotací na poskytování sociálních služeb na účet kraje nebo hlavního města Prahy podle odstavce 2.
 
§ 9
(1) Poskytovatel po obdržení podkladů a případných vratek dotací a vratek návratných finančních výpomocí podle § 7 a 8 do 5. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci výši případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.
(2) Poskytovatel, který je úřadem práce nebo jinou organizační složkou státu zřízenou určitým správcem kapitoly nebo správce kapitoly plní funkci jejího zřizovatele, která může podle zvláštního zákona poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, do 10. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků příslušného správce kapitoly celkovou výši prostředků převedených podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 4 písm. b) jednotlivými příjemci dotací,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 8 odst. 4 písm. a) souhrny za všechny příjemce na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 10 a 12 této vyhlášky, a předá je příslušnému správci kapitoly. K jednotlivým souhrnům připojí komentář.
(3) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 4 písm. b) jednotlivými příjemci dotací a podle odstavce 2 písm. a) poskytovatelem, který je organizační složkou jím zřízenou nebo k níž plní funkci zřizovatele,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 4 písm. a) a podle odstavce 2 písm. b) souhrny za všechny příjemce dotací na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 10, 12 a 14 této vyhlášky. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 10
(1) Účastníci programu předloží nejpozději do 15. února následujícího rozpočtového roku správci programu14)
a) podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, včetně kapitoly Všeobecná pokladní správa, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku6). K podkladům připojí komentář a současně převedou na účet cizích prostředků správce programu případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu na projekty (akce) spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu (akce) na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku. K podkladům připojí komentář a současně převedou na účet cizích prostředků správce programu případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(2) Správce programu do 1. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá účastníka programu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí účastníku programu výši případné vratky dotace nepoužitých prostředků převedenou na účet cizích prostředků správce programu.
(3) Správce programu do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených jednotlivými účastníky programu podle odstavce 1,
b) vypracuje z podkladů předložených podle odstavce 1 souhrny za všechny účastníky programu na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře správce programu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 11
Organizační složka státu do 15. února následujícího rozpočtového roku předloží zřizovateli podklady pro finanční vypořádání prostředků svého rezervního fondu určených na financování programů, na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, které byly nejpozději do 31. prosince předchozího rozpočtového roku ukončeny, na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet cizích prostředků zřizovatele vratku nepoužitých prostředků, sníženou o případnou vratku nepoužitých prostředků do rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů, které byly v době finančního vypořádání již z rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů přijaty.
 
§ 12
(1) Zřizovatel po obdržení podkladů a případných vratek nepoužitých prostředků od organizační složky státu podle § 11 do 5. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá organizační složku státu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí organizační složce státu vratku nepoužitých prostředků převedenou na účet cizích prostředků zřizovatele.
(2) Zřizovatel do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených podle § 11 jednotlivými organizačními složkami státu,
b) převede ze svého rezervního fondu na vypořádací účet vratku nepoužitých prostředků sníženou o případnou vratku nepoužitých prostředků do rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů, které byly v době finančního vypořádání již z rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů přijaty,
c) vypracuje z podkladů předložených podle § 11 souhrn za všechny organizační složky státu na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 15 této vyhlášky, a doplní tento souhrn o podklady za finanční vypořádání prostředků svého rezervního fondu určených na financování programů, na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 13
(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a který není krajem, hlavním městem Praha, obcí, dobrovolným svazkem obcí, Regionální radou nebo účastníkem programu, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 nebo 7 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(2) Kraj, hlavní město Praha a Regionální rada, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 této vyhlášky.
 
§ 14
(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Operace státních finančních aktiv, a který není krajem, hlavním městem Praha, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo Regionální radou, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 nebo 7 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv číslo 7974-31927001/0710 s názvem Vratky nepoužitých prostředků státních finančních aktiv a jiných (dále jen „účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv“) případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(2) Kraj, hlavní město Praha a Regionální rada, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 této vyhlášky.
 
§ 15
(1) Obec nebo dobrovolný svazek obcí předloží kraji, v jehož obvodu obec nebo sídlo dobrovolného svazku obcí leží, do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.
(2) Kraj po obdržení podkladů podle odstavce 1 do 28. února následujícího rozpočtového roku upozorní obec, dobrovolný svazek obcí na případně zjištěné nedostatky v předložených údajích a požádá o neodkladné provedení jejich opravy.
(3) Kraj předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí za všechny obce a dobrovolné svazky obcí z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet státního rozpočtu nebo na účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.
 
§ 16
Příjemce dotace z Národního fondu předloží poskytovateli do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen (dále jen „následující rok po ukončení projektu“), podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotace.
 
§ 17
(1) Poskytovatel po obdržení podkladů do 1. března následujícího roku po ukončení projektu
a) prověří podklady předložené podle § 16 a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce dotace z Národního fondu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci dotace z Národního fondu výši případné vratky dotace převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.
(2) Poskytovatel do 15. března následujícího roku po ukončení projektu
a) převede na účet Národního fondu č. 6001125021/0710 celkovou výši prostředků převedených podle § 16 jednotlivými příjemci dotací z Národního fondu,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 16 souhrn za všechny příjemce dotace z Národního fondu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 18
(1) Příjemce dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů a účastník programu, kterým byla poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů, případně nákladů a uhrazených z vlastních prostředků příjemce nebo účastníka programu, nepostupují podle ustanovení této vyhlášky a dotace, která je poskytnuta uvedeným způsobem, je považována za finančně vypořádanou.
(2) Příjemce návratné finanční výpomoci odečte případnou vratku od poslední splátky nebo posledních splátek, pokud by vratka přesahovala výši poslední splátky, popřípadě posledních splátek, podle splátkového kalendáře.
(3) Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu.
(4) Komentářem pro účely této vyhlášky se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání.
 
§ 19
(1) Dotace poskytnuté obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům, Regionálním radám a hlavnímu městu Praze na řešení povodňových škod se vypořádají až po jejich vyčerpání nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel.
(2) Obec a dobrovolný svazek obcí předloží kraji do 5. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel podklady pro jejich finanční vypořádání na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace.
(3) Kraj, Regionální rada nebo hlavní město Praha předloží poskytovateli do 15. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel
a) podklady pro finanční vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze týkající se celého období užití těchto dotací na stanovený účel na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky,
b) souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje podle odstavce 2 na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky.
(4) K podkladům podle odstavce 3 připojí kraj, Regionální rada nebo hlavní město Praha komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze, a případné vratky dotací převedených jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí na účet kraje podle odstavce 2.
(5) Poskytovatel po obdržení podkladů podle odstavce 4 do 1. března následujícího rozpočtového roku
a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá kraj, Regionální radu nebo hlavní město Prahu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze výši případné vratky dotací převedené na jeho účet cizích prostředků.
(6) Poskytovatel do 15. března následujícího rozpočtového roku
a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených kraji, Regionálními radami nebo hlavním městem Prahou podle odstavce 4,
b) vypracuje z předložených podkladů podle odstavce 3 písm. a) a b) souhrny za všechny příjemce dotací na řešení povodňových škod na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané správcem kapitoly předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.
 
§ 20
(1) Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí podle § 13 až 15 a 19 do patnácti dnů od obdržení podkladů
a) vypracuje souhrny za všechny příjemce, kterým byly poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci z kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 12, 14 a 17 této vyhlášky,
b) upozorní příjemce podle § 13 až 15 a 19, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
c) porovná částky případných vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí z kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv od příjemců podle § 13 až 15 a 19 uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu a účtu vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv.
(2) Ministerstvo jako správce státního rozpočtu po obdržení podkladů podle § 4, 6, 9, 10, 12 a 17
a) upozorní zřizovatele, poskytovatele a správce programu, kteří jsou správci kapitoly, na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
b) porovná částky případných odvodů, vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí, vratek nepoužitých prostředků na financování akcí a vratek od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu, účtu vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv a účtu Národního fondu,
c) vypracuje celkový souhrn za všechny příjemce podle odstavců 1 a 2.
 
§ 21
Přechodné ustanovení
Finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování akcí reprodukce majetku poskytnutých účastníkům programů v roce 2007 nebo dotací na financování projektů (akcí) reprodukce majetku, které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, ukončených v roce 2007 se provede nejpozději v termínu do 31. prosince 2008 podle této vyhlášky.
 
§ 22
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
 
§ 23
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
 
Přílohy 1 - 17
Vzory
1.
Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací

2.
Souhrn - finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací

3.
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje jiným než je jejich zřizovatel


4.
Souhrn - finanční vypořádání dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje


5.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům


6. Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům


7.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých neziskovým a podobným organizacím, státním fondům, vysokým školám, školským právnickým osobám, veřejným výzkumným institucím, veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, a nepodnikajícím fyzickým osobám


8.
Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých neziskovým a podobným organizacím, státním fondům, vysokým školám, školským právnickým osobám, veřejným výzkumným institucím, veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, a nepodnikajícím fyzickým osobám


9.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy


10.
Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjmecům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy


11.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze


12.
Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze


13.
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám14.
Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám15.
Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, programů reprodukce majetku a projektů spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů16.
Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu17.
Finanční vypořádání prostředků poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze na řešení škod způsobených povodněni1) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb.
2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb.
4) § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5) § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
6) § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
7) § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.
8) § 37 zákona č. 218/2000 Sb.
9) § 3 zákona č. 218/2000 Sb.
10) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 66/2007 Sb.
11) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb.
12) § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
13) § 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
14) § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.