FZ20/2014 Změna Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ20/2014
Změna
Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 15. 12. 2014
PID: MFCR4XMDVB
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 rozeslaném dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014.
1. V bodech 5.3.4., 6.1.4. a 6.3.4. se za slova „například na základě inventarizace,“ vkládají slova „a nejedná se o opravu účetního záznamu,“.
2. V bodu 6.2.2. se slova „§ 14 odst. 9 a 12“ nahrazují slovy „§ 14 odst. 9 a 13“.
3. V bodu 6.3.2. se slova „088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ nahrazují slovy „088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku“.
4. V bodu 6.4.8. se slova „, 6.4.2“ zrušují.
Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru