MF-91827/2012/28 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Schválený:
MF-91827/2012/28
České účetní standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ze dne 5. 10. 2012
Změna: FZ01/2014
Změna: FZ19/2014, FZ20/2014
Změna: MF-57032/2015/5407, MF-57032/2015/5407
PID: MFCR2XHFHZ
Referent: JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů:
-------------------------------------------------
číslo Název
-------------------------------------------------
709  Vlastní zdroje
710  Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
   hmotný majetek
-------------------------------------------------
České účetní standardy, jejichž vydání se oznamuje v tomto Finančním zpravodaji, použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709
Vlastní zdroje
1.
Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), základní postupy účtování o vlastních zdrojích vybraných účetních jednotek za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
-------- -------------------------------------------------- ----------------------
Číslo  Název položky rozvahy                Syntetický
položky                           účet
rozvahy
-------- -------------------------------------------------- ----------------------
C.I.1.  Jmění účetní jednotky                 401
C.I.3.  Transfery na pořízení dlouhodobého majetku      403
C.I.5.  Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     406
C.I.6.  Jiné oceňovací rozdíly                407
C.I.7.  Opravy předcházejících účetních období        408
C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      431
C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu       222
C.IV.2. Zvláštní výdajový účet                223
C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje              404
     předcházejících účetních období
-------- -------------------------------------------------- ----------------------

-------- --------------------------------------------------------- ---------------
Číslo  Název položky výkazu zisku a ztráty             Syntetický
položky                               účet
výkazu
zisku a
ztráty
-------- --------------------------------------------------------- ---------------
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti                 549
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou            564
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti                  649
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou             664
B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  672
-------- --------------------------------------------------------- ---------------
vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2.
Předmět standardu
Standard upravuje:
------- ---------------------------------------------------------------------------------
    3   Obecná pravidla k postupům účtování na účtech vlastních zdrojů
3.1.  Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 401 - Jmění účetní jednotky
3.2.  Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 403 - Transfery na pořízení
    dlouhodobého majetku
3.3.  Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním
    použití metody
3.4.  Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly
3.5.  Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních 
    období a některá další ustanovení o opravách
3.6.  Obecná pravidla k postupům účtování na některých syntetických účtech účtové
    skupiny 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních
    fondů
4   Postup účtování
4.1.  Postup účtování na účtu 401 - Jmění účetní jednotky
4.2.  Postup účtování na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4.3.  Postup účtování na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly
4.4.  Některé další postupy účtování
5   Přechodná ustanovení
------- ---------------------------------------------------------------------------------
    
3.
Obecná pravidla k postupům účtování na účtech vlastních zdrojů
3.1. Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 401 - Jmění účetní jednotky
3.1.1. Prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky účtuje účetní jednotka zejména o bezúplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu, o svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo o bezúplatném převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami.
3.1.2. V případě nabytí majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv vybranou účetní jednotkou z titulu zániku jiné vybrané účetní jednotky účtuje nabývající účetní jednotka výhradně prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky. V případě účtů 222 - Příjmový účet organizačních složek státu a 223 - Zvláštní výdajový účet u zanikající účetní jednotky účtuje účetní jednotka, která je nástupnickou účetní jednotkou, na příslušné strany účtu 404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup. V případě syntetických účtů účtových tříd 5 - Náklady a 6 - Výnosy u zanikající účetní jednotky účtuje účetní jednotka, která je nástupnickou účetní jednotkou, na příslušnou stranu účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
3.1.3. Ustanovení bodu 4.1. se nevztahují na účtování o drobném dlouhodobém majetku.
3.2. Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
3.2.1. Účetní jednotka přiřazuje přijatý investiční transfer podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery vždy k příslušnému pořizovanému majetku. V případě, kdy je z investičního transferu pořizováno více položek majetku a z podmínek poskytnutí tohoto investičního transferu nevyplývá jednoznačně způsob jeho přiřazení k příslušnému pořizovanému majetku, může účetní jednotka provést toto přiřazení
a) na základě poměru pořizovací ceny jednotlivého pořizovaného majetku k celkovému součtu pořizovacích cen všech položek pořizovaného majetku nebo
b) jiným průkazným způsobem.
3.2.2. V případě vkladu majetku, který byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, za který účetní jednotka nabývá podíl na vlastním kapitálu jiné společnosti, přiřazuje účetní jednotka tento investiční transfer k příslušné položce finančního majetku.
3.2.3. Pokud účetní jednotka účtuje o snížení ocenění dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu včetně finančního majetku pořízeného podle bodu 3.2.2. prostřednictvím nákladových účtů, účtuje o časovém rozlišení tohoto investičního transferu ve věcné a časové souvislosti s tímto nákladem prostřednictvím příslušného výnosového účtu; pokud účetní jednotka následně účtuje o zvýšení ocenění tohoto majetku prostřednictvím těchto nákladových účtů, účtuje o opětovném zvýšení příslušného investičního transferu prostřednictvím příslušného výnosového účtu.
3.2.4. Postupy účtování prostřednictvím účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se nevztahují na organizační složky státu.
3.2.5. Ustanovení bodů 3.2. a 4.2. se nevztahují na účtování o drobném dlouhodobém majetku.
3.3. Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
3.3.1. V případě prvotního použití a změny účetní metody podle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky účetní jednotka účtuje o této skutečnosti rozvahovým způsobem.
3.3.2. Při účtování podle bodu 3.3.1. účetní jednotka posuzuje, jak by se použití účetní metody projevilo v předchozích účetních závěrkách, pokud by daná účetní metoda byla použita u příslušného účetního případu. Na základě tohoto posouzení účetní jednotka stanoví příslušnou stranu příslušného syntetického rozvahového účtu a účtuje se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.
3.4. Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly
3.4.1. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účetní jednotka účtuje o zrušení případných oprávek a opravných položek k tomuto majetku postupem podle bodu 4.3.1. nebo 4.3.2. Po dobu ocenění majetku reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona účetní jednotka neúčtuje o oprávkách a opravných položkách k tomuto majetku.
3.4.2. Rozdíl z přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky se stanoví jako rozdíl mezi oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou v souladu s § 27 zákona a výší jeho ocenění v účetnictví účetní jednotky k okamžiku, který bezprostředně předcházel tomuto přecenění na reálnou hodnotu, zohledněného o případné oprávky a opravné položky k tomuto majetku.
3.4.3. Na majetek určený ke směně se pro účely tohoto standardu hledí jako na majetek určený k prodeji podle § 64 vyhlášky. Za směnu se pro účely tohoto standardu nepovažuje bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami na základě zvláštního právního předpisu1).
3.4.4. V případě směny majetku účtuje účetní jednotka o vzniku pohledávky a dluhu způsobem obdobným jako z titulu kupní smlouvy a o úhradě této pohledávky a dluhu účtuje v souladu s § 68 odst. 1 písm. d) vyhlášky.
3.4.5. Po dobu, po kterou je majetek pořízený zcela nebo částečně z investičního transferu účetní jednotkou určen k prodeji podle § 64 vyhlášky, neúčtuje účetní jednotka o časovém rozlišení tohoto přijatého investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku ani podle Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.
3.4.6. Pokud u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka neúčtuje o oprávkách tohoto majetku za období, po které byl tento majetek oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona. Pokud během doby, po kterou byl tento majetek oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, došlo ke skutečnostem, které významně ovlivnily zbývající dobu používání tohoto majetku, účetní jednotka k tomuto okamžiku upraví odpisový plán tohoto majetku.
3.4.7. V případě podle bodu 3.4.6. se znovu zahajuje odpisování příslušného majetku v souladu s § 66 vyhlášky 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém nastala skutečnost, která měla za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou.
3.4.8. Za skutečnost, která má za následek zánik povinnosti ocenění příslušného majetku reálnou hodnotou podle bodu 3.4.6., se považuje také rozhodnutí o bezúplatném převodu nebo přechodu tohoto majetku, včetně jeho darování, s výjimkou případů podle bodů 3.4.10. a 3.4.11.
3.4.9. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účtuje účetní jednotka podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. před účtováním podle bodu 4.3.3.. K okamžiku, ke kterému u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účtuje účetní jednotka podle bodu 4.3.8. před účtováním podle bodů 4.3.9. nebo 4.3.10.
3.4.10. Pokud účetní jednotka bezúplatně nabývá dlouhodobý nehmotný nebo dlouhodobý hmotný majetek podle § 25 odst. 6 zákona od účetní jednotky, která určila tento majetek k prodeji a ocenila reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, a tento majetek je u nabývající účetní jednotky nadále určen k prodeji, navazuje nabývající účetní jednotka na výši ocenění tohoto majetku včetně výše rozdílu z přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu.
3.4.11. Pokud účetní jednotka bezúplatně nabývá dlouhodobý nehmotný nebo dlouhodobý hmotný majetek podle § 25 odst. 6 zákona od účetní jednotky, která určila tento majetek k prodeji, ale neocenila jej reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, neboť vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona, a tento majetek je u nabývající účetní jednotky nadále určen k prodeji, ocení jej nabývající účetní jednotka reálnou hodnotou k okamžiku tohoto bezúplatného nabytí.
3.4.12. V případě složeného zápisu podle bodů 4.3.1., 4.3.2., 4.3.9. a 4.3.10. může účetní jednotka účtovat též pomocí nesložených zápisů při použití příslušných stran účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly, pokud tím zajistí shodné zobrazení v účetní závěrce.
3.5. Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období a některá další ustanovení o opravách
3.5.1. Ustanovení tohoto standardu o opravách se nepoužijí v případě, že účetní jednotka postupuje podle § 17 odst. 7 zákona.
3.5.2. Opravy účetních záznamů provádí účetní jednotka tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.
3.5.3. Za opravu se nepovažuje doplnění informace v účetním záznamu, jestliže jsou splněny podmínky podle § 35 odst. 7 písm. a) až c) zákona. Za opravu se také nepovažuje zpřesnění odhadu při použití účetní metody či zpřesnění ocenění dohadných účtů.
3.5.4. V případě opravy účetní jednotka posuzuje zejména
a) zda se jedná o opravu skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v běžném účetním období, nebo v předcházejících účetních obdobích,
b) zda se jedná o opravu skutečnosti, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by ovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období,
c) zda je částka opravy významná včetně posouzení podmínek podle § 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky.
3.5.5. V případě opravy skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v běžném účetním období, účtuje účetní jednotka o této opravě takovým způsobem, který zajistí pravdivé zobrazení původního účetního případu.
3.5.6. V případě opravy skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v některém z předcházejících účetních období, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by ovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období a kdy částka této opravy je významná, účtuje účetní jednotka stejným způsobem, jakým by účtovala o původním účetním případu. V tomto případě účetní jednotka účtuje na příslušný rozvahový syntetický účet se souvztažným zápisem na účet 408 - Opravy předcházejících účetních období namísto příslušného nákladového nebo výnosového syntetického účtu, a to vždy v částkách s kladným znaménkem.
3.5.7. V případě opravy skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v některém z předcházejících účetních období, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by ovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období a kdy částka této opravy není významná, účtuje účetní jednotka stejným způsobem, jakým by účtovala o původním účetním případu, a to v částkách s kladným znaménkem; obdobným způsobem účtuje účetní jednotka také o opravách skutečnosti, jejíž správné zaúčtování v příslušném účetním období by neovlivnilo výši výsledku hospodaření účetní jednotky za toto účetní období.
3.5.8. Účetní jednotka naplní ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) zákona zejména tím, že u významných oprav uvede bližší podrobnosti zaúčtovaných oprav.
3.6. Obecná pravidla k postupům účtování na některých syntetických účtech účtové skupiny 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů
3.6.1. Na příslušnou stranu účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu účtují organizační složky státu o příjmech, případně vratkách v souladu s jinými právními předpisy2).
3.6.2. Na příslušnou stranu účtu 223 - Zvláštní výdajový účet účtují organizační složky státu o výdajích, případně kompenzacích v souladu s jinými právními předpisy2).
4.
Postup účtování
4.1. Postup účtování na účtu 401 - Jmění účetní jednotky
4.1.1. V souvislosti s bezúplatným pořízením dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 nebo účtů 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky o
a) bezúplatném nabytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle § 25 odst. 6 zákona a
b) dalších případech bezúplatného nabytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku zejména z titulu stanoveného zvláštním právním předpisem upravujícím nabývání majetku České republiky a hospodaření s ním3).
4.1.2. V souvislosti s bezúplatným pozbytím dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 nebo účtů 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o bezúplatném pozbytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle § 25 odst. 6 zákona.
4.1.3. V případě účtování o nabytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 4.1.1. písm. a) nebo b) od vybrané účetní jednotky, kdy k tomuto majetku jsou k tomuto okamžiku vytvořeny oprávky, účtuje účetní jednotka účtující podle bodu 4.1.1. písm. a) nebo b) ve výši těchto oprávek k tomuto majetku na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo 08.
4.1.4. V případě účtování o pozbytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 4.1.2., kdy k tomuto majetku a k tomuto okamžiku jsou vytvořeny oprávky, účtuje účetní jednotka účtující podle bodu 4.1.2. současně o zrušení těchto oprávek k tomuto majetku, a to na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo 08.
4.1.5. V případě účtování o nabytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 3.4.10. účtuje účetní jednotka ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji a 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem o příslušném rozdílu z přecenění majetku na reálnou hodnotu na příslušnou stranu účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly a na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
4.1.6. V případě účtování o pozbytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 3.4.10. účtuje účetní jednotka o příslušném rozdílu z přecenění majetku na reálnou hodnotu na příslušnou stranu účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly a na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky, se souvztažným zápisem ve výši ocenění tohoto majetku na stranu DAL účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.
4.1.7. O pohledávce za jejím zřizovatelem podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery účtuje příspěvková organizace zřizovaná podle zvláštního zákona4) na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky. O přijetí těchto peněžních prostředků účtuje tato příspěvková organizace na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34. Tímto postupem účtuje také zřizovatel o pohledávce za příspěvkovou organizací zřizovanou podle zvláštního zákona4) z titulu odvodu peněžních prostředků zřizovateli podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery.
4.1.8. O dluhu příspěvkové organizaci zřizované podle zvláštního zákona4) podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery účtuje její zřizovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34. O poskytnutí těchto peněžních prostředků účtuje tento zřizovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. Tímto postupem účtuje také příspěvková organizace zřizovaná podle zvláštního zákona4) o dluhu z titulu odvodu peněžních prostředků zřizovateli podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery.
4.2. Postup účtování na účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4.2.1. V případě dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje účetní jednotka o skutečnostech uvedených v bodu 4.1.1. písm. a) a b) současně na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši tohoto investičního transferu, která k tomuto okamžiku nebyla ve věcné a časové souvislosti rozlišena. O skutečnostech uvedených v bodu 4.1.1. písm. b) účtuje účetní jednotka současně na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku pouze tehdy, pokud se jedná o bezúplatné nabytí dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku od jiné vybrané účetní jednotky.
4.2.2. V případě dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje účetní jednotka o skutečnostech uvedených v bodu 4.1.2. současně na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši tohoto investičního transferu, která k tomuto okamžiku nebyla ve věcné a časové souvislosti rozlišena.
4.2.3. V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku podle bodu 3.2.3. zejména prostřednictvím účtů 543 - Dary, 547 - Manka a škody, 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek, 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek, 554 - Prodané pozemky, 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek nebo 561 - Prodané cenné papíry a podíly účtuje účetní jednotka zároveň o časovém rozlišení příslušného přijatého investičního transferu podle bodu 3.2.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to ve výši částky účtované na uvedené nákladové účty násobené transferovým podílem podle tohoto standardu nebo podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
4.2.4. V případě účtování o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku podle bodu 3.2.3. zejména prostřednictvím účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek účtuje účetní jednotka zároveň o časovém rozlišení příslušného přijatého investičního transferu podle bodu 3.2.3. na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši tohoto zvýšení ocenění násobené transferovým podílem podle tohoto standardu nebo podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
4.2.5. V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku podle bodu 3.2.3., který byl podle § 64 vyhlášky oceněn reálnou hodnotou, zejména prostřednictvím účtů 547 - Manka a škody, 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek, 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek, 554 - Prodané pozemky nebo 561 - Prodané cenné papíry a podíly účtuje účetní jednotka zároveň o časovém rozlišení příslušného přijatého investičního transferu podle bodu 3.2.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to ve výši přijatého investičního transferu na pořízení tohoto majetku, která k tomuto okamžiku nebyla ve věcné a časové souvislosti rozlišena.
4.2.6. Pokud dochází k vypořádání investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery až po uvedení příslušného dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého k užívání, účtuje účetní jednotka k okamžiku tohoto vypořádání ve výši případného nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu na příslušnou stranu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů. Výše transferového podílu k příslušnému dlouhodobému majetku se v tomto případě nemění. Nevypořádává-li účetní jednotka nepřesný odhad, ale provádí opravu chyby, způsobem uvedeným ve větě první neúčtuje a upraví příslušným způsobem výši transferového podílu k příslušnému dlouhodobému majetku.
4.2.7. Pokud účetní jednotka aktivuje dlouhodobý majetek a na pokrytí příslušných nákladů byl určen transfer, o kterém tato účetní jednotka účtovala jako o jiném než investičním transferu, účtuje k okamžiku této aktivace na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
4.3. Postup účtování na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly
4.3.1. V případě, že rozdíl z přecenění majetku na reálnou hodnotu je kladný, účtuje účetní jednotka o zrušení případných oprávek k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 07 nebo 08 a zároveň o zrušení případné opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 15 nebo 16, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly ve výši tohoto rozdílu z přecenění majetku na reálnou hodnotu a zároveň na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty o zvýšení nebo snížení ocenění tohoto majetku.
4.3.2. V případě, že rozdíl z přecenění majetku na reálnou hodnotu je záporný, účtuje účetní jednotka o zrušení případných oprávek k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 07 nebo 08, současně účtuje účetní jednotka o zrušení případné opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 15 nebo 16 a zároveň ve výši tohoto rozdílu z přecenění majetku na reálnou hodnotu na stranu MÁ DÁTI účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty o snížení ocenění tohoto majetku.
4.3.3. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty.
4.3.4. V případě významného zvýšení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky k okamžiku, který následuje po okamžiku podle § 64 odst. 2 vyhlášky, účtuje účetní jednotka o tomto zvýšení na stranu MÁ DÁTI účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly, a to k okamžiku zjištění této skutečnosti.
4.3.5. V případě významného snížení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky k okamžiku, který následuje po okamžiku podle § 64 odst. 2 vyhlášky, účtuje účetní jednotka o tomto snížení na stranu MÁ DÁTI účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji, a to k okamžiku zjištění této skutečnosti.
4.3.6. K okamžiku prodeje majetku oceněného reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona účtuje účetní jednotka o zrušení celého kladného rozdílu z přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu na stranu MÁ DÁTI účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou.
4.3.7. K okamžiku prodeje majetku oceněného reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona účtuje účetní jednotka o zrušení celého záporného rozdílu z přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu na stranu MÁ DÁTI účtu 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly.
4.3.8. Pokud u majetku oceněného podle § 27 má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.
4.3.9. Pokud u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši případných zrušených oprávek k tomuto majetku podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtových skupin 07 nebo 08 a ve výši případných zrušených opravných položek k tomuto majetku podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 15 nebo 16, a to se souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly ve výši kladného rozdílu z přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu podle bodu 4.3.1. a na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty o snížení nebo zvýšení jeho ocenění.
4.3.10. Pokud u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši případných zrušených oprávek k tomuto majetku podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtových skupin 07 nebo 08, ve výši případných zrušených opravných položek k tomuto majetku podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 15 nebo 16 a ve výši záporného rozdílu z přecenění tohoto majetku na reálnou hodnotu podle bodu 4.3.2. na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly, a to se souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty o zvýšení jeho ocenění.
4.4. Některé další postupy účtování
4.4.1. V případě přírůstku pohledávky z titulu bezúplatného nabytí podle § 25 odst. 6 zákona účtuje účetní jednotka ve výši ocenění této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem ve výši rozdílu mezi oceněním této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona a výší případné opravné položky k této pohledávce na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti a ve výši případné opravné položky k této pohledávce na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 nebo 19.
4.4.2. V případě přírůstku pohledávky z titulu bezúplatného nabytí od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka ve výši ocenění této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
4.4.3. V případě úbytku pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona účtuje účetní jednotka ve výši rozdílu mezi oceněním této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona a výší případné opravné položky k této pohledávce na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti a ve výši případné opravné položky k této pohledávce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 nebo 19, a to se souvztažným zápisem ve výši ocenění této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3 nebo účtové skupiny 46; v tomto případě účetní jednotka nepoužije ustanovení bodu 3.10. Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.
4.4.4. V případě úbytku pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí vůči subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka ve výši rozdílu mezi oceněním této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona a výší případné opravné položky k této pohledávce na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary a ve výši případné opravné položky k této pohledávce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 nebo 19, a to se souvztažným zápisem ve výši ocenění této pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3 nebo účtové skupiny 46; v tomto případě účetní jednotka nepoužije ustanovení bodu 3.10. Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.
5.
Přechodná ustanovení
5.1. Pokud účetní jednotka přede dnem účinnosti tohoto standardu neúčtovala o zrušení případných oprávek a opravných položek k majetku, který byl před účinností tohoto standardu oceněn reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, postupem stanoveným v bodech 4.3.1., 4.3.2. nebo 3.4.10., účtuje ke dni účinnosti tohoto standardu
a) o zrušení případných oprávek k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo 08 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly a
b) o zrušení případných opravných položek k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 15 nebo 16 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly.
1) Změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, svěření majetku do správy a bezúplatný převod od zřizovatele podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zejména zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 11 a § 13 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
1.
Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
-------- -------------------------------------------------------------------------- -------------
Číslo   Název položky rozvahy                           Syntetický 
položky                                       účet
rozvahy
-------- -------------------------------------------------------------------------- -------------
A.I.1.   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                    012
A.I.2.   Software                                 013
A.I.3.   Ocenitelná práva                             014
A.I.4.   Povolenky na emise a preferenční limity                  015
A.I.5.   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                    018
A.I.6.   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                    019
A.I.7.   Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  041
A.I.8.   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek             051
A.I.9.   Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji               035
A.II.1.  Pozemky                                  031
A.II.2.  Kulturní předměty                             032
A.II.3.  Stavby                                  021
A.II.4.  Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí      022
A.II.5.  Pěstitelské celky trvalých porostů                    025
A.II.6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     028
A.II.7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                     029
A.II.8.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                   042
A.II.9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek              052
A.II.10.  Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                036
-------- -------------------------------------------------------------------------- -------------                                           
-------- --------------------------------------------------------------------------
Číslo   Název položky výkazu zisku a ztráty              Syntetický
položky                                 účet
výkazu
zisku a
ztráty
-------- --------------------------------------------------------------------------
A.I.5.  Aktivace dlouhodobého majetku                  506
A.I.24.  Dary a jiná bezúplatná předání                 543
A.I.26.  Manka a škody                          547
A.I.28.  Odpisy dlouhodobého majetku                   551
A.I.29.  Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek               552
A.I.30.  Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                553
A.I.31.  Prodané pozemky                         554
A.I.35.  Náklady z drobného dlouhodobého majetku             558
B.I.13.  Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku        645
B.I.14.  Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků  646
B.I.15.  Výnosy z prodeje pozemků                    647
-------- --------------------------------------------------------------------------
vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2.
Předmět standardu
Standard upravuje:
-------- -------------------------------------------------------------------------- -------------
Bod 3.  Obecná pravidla k postupům účtování o dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném
     majetku
Bod 4.  Oceňování
Bod 5.  Postup účtování o dlouhodobém nehmotném majetku
Bod 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Bod 5.2. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Bod 5.3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Bod 5.4. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
Bod 5.5. Některé další postupy účtování o dlouhodobém nehmotném majetku
Bod 6.  Postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku
Bod 6.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Bod 6.2. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Bod 6.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Bod 6.4. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Bod 6.5. Některé další postupy účtování o dlouhodobém hmotném majetku
Bod 7.  Ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona
-------- -------------------------------------------------------------------------- -------------
3.
Obecná pravidla k postupům účtování o dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku
3.1. O pořízení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku účtuje účetní jednotka zejména v souvislosti s bezúplatnou změnou příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěřením majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků a bezúplatným převodem nebo přechodem majetku podle zvláštních právních předpisů (dále jen „bezúplatný převod nebo přechod“), a dále v souvislosti s jeho koupí, jiným úplatným převodem nebo přechodem, darováním, případně s vytvořením vlastní činností.
3.2. O vyřazení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku včetně nedokončeného dlouhodobého nehmotného a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku účtuje účetní jednotka zejména v souvislosti s jeho bezúplatným převodem nebo přechodem, prodejem nebo jiným úplatným převodem nebo přechodem, fyzickou likvidací, vkladem do obchodní společnosti nebo družstva, mankem, škodou nebo neuskutečněným zařazením do užívání.
3.3. V případě dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností účtuje účetní jednotka o aktivaci tohoto majetku vždy nejpozději k rozvahovému dni; o nákladech z titulu pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii, které v souvislosti s tímto dlouhodobým majetkem vzniknou od tohoto okamžiku aktivace do okamžiku uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání, účtuje účetní jednotka stejným způsobem.
3.4. Účetní jednotka účtuje o nákladu souvisejícím s pořízením dlouhodobého majetku podle § 55 vyhlášky vždy v souvislosti s příslušným pořizovaným dlouhodobým majetkem. V případě, že náklad související s pořízením dlouhodobého majetku se týká více než jednoho dlouhodobého majetku, účtuje účetní jednotka o tomto nákladu v souvislosti s příslušným pořizovaným dlouhodobým majetkem
a) podle podílů zjištěného ocenění jednotlivého pořizovaného dlouhodobého majetku na součtu zjištěného ocenění veškerého souvisejícího dlouhodobého majetku nebo
b) jiným průkazným způsobem.
3.5. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci dlouhodobého majetku, který byl již v minulosti předmětem jejího účtování prostřednictvím rozvahových účtů, a tato účetní jednotka účtovala o jeho vyřazení, posoudí, zda v období mezi jeho vyřazením a zjištěním jeho existence došlo ke změně vlastnického nebo obdobného práva k tomuto dlouhodobému majetku. V případě, že k této změně
a) nedošlo, zohlední účetní jednotka v daném účetním období povinnost kontinuity používání metody odpisování majetku v odpisovém plánu v souladu s § 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky a případné další povinnosti stanovené jinými právními předpisy,
b) došlo, účtuje účetní jednotka o této skutečnosti podle bodů 5.1.4. nebo 6.1.4.
3.6. Nestanoví-li Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje jinak1), provádí účetní jednotka k okamžiku vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku účetní zápisy v tomto pořadí:
a) o zrušení opravné položky podle bodu 4.2. Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, a to v případě, že je k vyřazovanému dlouhodobému nehmotnému majetku nebo dlouhodobému hmotnému majetku opravná položka vytvořena,
b) o zůstatkové ceně při vyřazení, kterou se rozumí rozdíl mezi oceněním dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku a výší případných oprávek k tomuto majetku k okamžiku vyřazení a
c) o samotném vyřazení tohoto majetku.
3.7. O majetku uvedeném v § 49 písm. a) a b) vyhlášky neúčtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku, nýbrž zejména prostřednictvím účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 518 - Ostatní služby.
3.8. Ustanovení bodů 5.1., 5.4., 6.1. a 6.4. se nevztahují na drobný dlouhodobý majetek.
3.9. Ustanovení bodů 5.2. a 6.2. použije účetní jednotka i v případě technického zhodnocení majetku, který je oceněn reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, a v případě účtování o technickém zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.
4.
Oceňování
4.1. Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v souladu s § 24 až § 27 zákona a § 55 vyhlášky.
4.2. Přechodné snížení hodnoty dlouhodobého majetku se vyjadřuje opravnými položkami, postup účtování o opravných položkách k dlouhodobému nehmotnému a dlouhodobému hmotnému majetku stanoví Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.
4.3. Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku se vyjadřuje odpisy, postup účtování o odpisech dlouhodobého majetku stanoví Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
4.4. Od okamžiku uvedení dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku do užívání účetní jednotka neúčtuje o změně výše ocenění tohoto majetku, nestanoví-li zákon, vyhláška nebo Český účetní standard jinak.
4.5. Dochází-li k vyřazení věci nebo její části, která byla součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku, aniž by tím došlo k ukončení užívání tohoto majetku, použije účetní jednotka pro účtování o tomto vyřazení obdobně ustanovení bodu 6.4. Ustanovení Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku o komponentním způsobu odpisování tímto nejsou dotčena.
4.6. V případě ocenění dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, kdy součástí ocenění k okamžiku jeho uvedení do užívání byly též skutečnosti účtované na dohadných účtech, a nejedná se o opravu chyby, účetní jednotka neupravuje ocenění tohoto majetku o rozdíly vzniklé po okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání z důvodu pominutí skutečností odůvodňujících účtování na těchto dohadných účtech. O takto vzniklém rozdílu účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 389 - Dohadné účty pasivní se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu a na příslušnou stranu účtu
a) 551 - Odpisy v případě dlouhodobého majetku odpisovaného, nebo
b) 549 - Ostatní náklady z činnosti v případě dlouhodobého majetku neodpisovaného.
5.
Postup účtování o dlouhodobém nehmotném majetku
5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku k okamžiku jejich vzniku na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 - Pokladna, a to s výjimkou pořízení dlouhodobého nehmotného majetku z titulů podle bodu 4.1.1. písm. a) a b) Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje nebo z titulu vytvoření vlastní činností.
5.1.2. O aktivaci dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
5.1.3. K okamžiku uvedení dlouhodobého nehmotného majetku do stavu způsobilého k užívání účetní jednotka účtuje o ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.
5.1.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci dlouhodobého nehmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například na základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
5.1.5. O výkonech nebo použitelných výrobcích, které vznikly při zkouškách dlouhodobého nehmotného majetku provedených před jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání podle § 55 odst. 1 písm. i) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 0, 1, 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.
5.2. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
5.2.1. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky a která mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 2 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností. Rozhodne-li účetní jednotka, že úroky z úvěru určeného na pořízení tohoto technického zhodnocení jsou součástí nákladů souvisejících s jeho pořízením, účtuje o nich k danému okamžiku na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23 nebo 24.
5.2.2. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou vyšší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností; obdobně může účetní jednotka postupovat také v případě, kdy jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2, ale je zde předpoklad splnění podmínek podle § 11 odst. 2 a 5 v tomto nebo v následujících účetních obdobích.
5.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 11 odst. 2 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 2 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.
5.2.4. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 5.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky a není zde předpoklad splnění podmínek podle § 11 odst. 2 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka o úhrnu těchto plnění n na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů, se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku podle bodu 5.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
5.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 5.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 11 odst. 2 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.
5.2.6. K okamžiku uvedení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do stavu způsobilého k užívání účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01 nebo účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.
5.3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5.3.1. Účetní jednotka účtuje o úplatném pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého nehmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 - Pokladna.
5.3.2. Účetní jednotka účtuje o vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého nehmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
5.3.3. Účetní jednotka účtuje o nabytí drobného dlouhodobého nehmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku; v případě, že je tento majetek nabýván od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka současně o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého nehmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.3.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci drobného dlouhodobého nehmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například na základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku.
5.3.5. Účetní jednotka účtuje o vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, včetně případu vyřazení z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu, k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
5.4. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
5.4.1. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu, s výjimkou výpůjčky, ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.
5.4.2. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu jeho zlikvidování o jeho zůstatkové ceně při vyřazení k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07.
5.4.3. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, který byl určen k prodeji podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji.
5.4.4. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 547 - Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 nebo účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.
5.4.5. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07.
5.4.6. O samotném vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01. V případě účtování prostřednictvím účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v bodech 5.4.1. a 5.4.4. a v případě podle bodu 5.4.3. již účetní jednotka o samotném vyřazení příslušného majetku neúčtuje.
5.5. Některé další postupy účtování o dlouhodobém nehmotném majetku
5.5.1. Účetní jednotka účtuje o poskytnutí zálohy nebo závdavku na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 2.
5.5.2. Účetní jednotka účtuje při prodeji dlouhodobého nehmotného majetku, včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku, o výnosu z tohoto prodeje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 2, 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.
6.
Postup účtování o dlouhodobém hmotném majetku
6.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého hmotného majetku k tomuto okamžiku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku k okamžiku jejich vzniku na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 - Pokladna, a to s výjimkou pořízení dlouhodobého hmotného majetku z titulů podle bodu 4.1.1. písm. a) a b) Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje nebo z titulu vytvoření vlastní činností
6.1.2. O aktivaci dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
6.1.3. K okamžiku uvedení dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého k užívání účetní jednotka účtuje o ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02 nebo 03 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.1.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci dlouhodobého hmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například na základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02 nebo 03 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
6.1.5. O výkonech nebo použitelných výrobcích, které vznikly při zkouškách dlouhodobého hmotného majetku provedených před jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání podle § 55 odst. 1 písm. i) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 0, 1, 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.1.6. V případě vyřazení stavby nebo její části v důsledku nové výstavby podle § 55 odst. 1 písm. e) vyhlášky účtuje účetní jednotka k tomuto okamžiku ve výši zůstatkové ceny při vyřazení původní stavby nebo její části na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 081 - Oprávky ke stavbám; ustanovení bodu 6.4.8. v případě původní stavby tímto není dotčeno.
6.1.7. O materiálu vzniklém v důsledku nové výstavby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 111 - Pořízení materiálu nebo účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.2. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
6.2.1. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 14 odst. 9 vyhlášky a která mohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 9 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností. Rozhodne-li účetní jednotka, že úroky z úvěru určeného na pořízení tohoto technického zhodnocení jsou součástí nákladů souvisejících s jeho pořízením, účtuje o nich k danému okamžiku na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23 nebo 24.
6.2.2. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou vyšší než částka stanovená v § 14 odst. 9 vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.
6.2.3. V průběhu běžného účetního období účtuje účetní jednotka o plněních podle § 55 odst. 4, jejichž jednotlivá ocenění jsou nižší než částka stanovená v § 14 odst. 9 vyhlášky a která nemohou splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 9 vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna.
6.2.4. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 6.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 14 odst. 9 vyhlášky a není zde předpoklad splnění podmínek podle § 14 odst. 9 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka o úhrnu těchto plnění na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu nákladů, se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Pokud účetní jednotka účtovala o plněních v souvislosti s technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku podle bodu 6.2.1. prostřednictvím účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku, je příslušným syntetickým účtem nákladů podle věty první účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
6.2.5. Pokud v průběhu běžného účetního období úhrn plnění podle bodu 6.2.1. nepřevýší částku stanovenou v § 14 odst. 9 vyhlášky, avšak je zde předpoklad splnění podmínek podle § 14 odst. 9 vyhlášky v některém z následujících účetních období, účtuje účetní jednotka do okamžiku uvedení tohoto technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání o každém následném jednotlivém plnění v souvislosti s tímto technickým zhodnocením na stranu MÁ DÁTI účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45 nebo účtu 261 - Pokladna, nebo účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností.
6.2.6. K okamžiku uvedení technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého k užívání účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02 nebo účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6.3.1. Účetní jednotka účtuje o úplatném pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jakož i o nákladech souvisejících s pořízením tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 45, nebo účtu 261 - Pokladna.
6.3.2. Účetní jednotka účtuje o vytvoření drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Současně účtuje o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 506 - Aktivace dlouhodobého majetku.
6.3.3. Účetní jednotka účtuje o nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku; v případě, že je tento majetek nabýván od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka současně o nákladech z tohoto drobného dlouhodobého hmotného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
6.3.4. V případě, že účetní jednotka zjistí existenci drobného dlouhodobého hmotného majetku, o kterém dosud neúčtovala, například na základě inventarizace, a nejedná se o opravu účetního záznamu, účtuje o něm na stranu MÁ DÁTI účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku.
6.3.5. Účetní jednotka účtuje o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, včetně případu vyřazení z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu, k tomuto okamžiku ve výši jeho ocenění na stranu MÁ DÁTI účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
6.4. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
6.4.1. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu, s výjimkou výpůjčky, ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 03, 08 nebo účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.4.2. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu jeho zlikvidování o jeho zůstatkové ceně při vyřazení k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 08.
6.4.3. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, který byl určen k prodeji podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek nebo účtu 554 - Prodané pozemky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.
6.4.4. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 547 - Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 03, 08 nebo účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
6.4.5. Účetní jednotka účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 08.
6.4.6. Účetní jednotka účtuje při vyřazení pozemku, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 554 - Prodané pozemky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 031 - Pozemky.
6.4.7. Účetní jednotka účtuje při vyřazení kulturního předmětu, u kterého nebylo postupováno podle § 64 vyhlášky, z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 032 - Kulturní předměty.
6.4.8. O samotném vyřazení dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka účtuje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 08 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02. V případě účtování prostřednictvím účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v bodech 6.4.1. a 6.4.4., prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 03 v bodech 6.4.1. a 6.4.4. a v případě podle bodů 6.4.3., 6.4.6. a 6.4.7. již účetní jednotka o samotném vyřazení příslušného majetku neúčtuje.
6.5. Některé další postupy účtování o dlouhodobém hmotném majetku
6.5.1. Účetní jednotka účtuje o poskytnutí zálohy nebo závdavku na pořízení dlouhodobého hmotného majetku k tomuto okamžiku na stranu MÁ DÁTI účtu 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové třídy 2.
6.5.2. Účetní jednotka účtuje při prodeji dlouhodobého hmotného majetku, včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, kromě pozemků, o výnosu z tohoto prodeje na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové třídy 2, 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.
7.
Ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona
7.1. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) způsob zajištění účetních záznamů pro potřeby ocenění dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku,
b) způsob zahrnování či nezahrnování úroků z úvěrů a zápůjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku do nákladů souvisejících s pořízením jednotlivých druhů dlouhodobých majetků jako součásti ocenění majetku,
c) způsob vyčíslení nepřímých nákladů, které v souladu se zákonem a vyhláškou účetní jednotka zahrnuje, případně které nezahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky,
d) způsob zahrnování či nezahrnování výdajů souvisejících se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností jako součásti nákladů souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetku a
e) způsob stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu a stanovení skutečností souvisejících s oceněním majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou podle § 64 vyhlášky, zejména způsobu zajištění účetních záznamů a určení odpovědných osob.
1) Bod 3.4.1. Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje.