FZ19/2014 Změna Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ19/2014
Změna
Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 15. 12. 2014
PID: MFCR4XMDVB
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 709 - Vlastní zdroje, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 rozeslaném dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014.
1. V bodu 1. první tabulce se označení „C.I.4.“ nahrazuje označením „C.IV.4.“, slova „Agregované příjmy a výdaje minulých let“ se nahrazují slovy „Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období“ a slova „Opravy minulých období“ se nahrazují slovy „Opravy předcházejících účetních období“.
2. V bodu 2. tabulce se slova „408 - Opravy minulých období“ nahrazují slovy „408 - Opravy předcházejících účetních období“.
3. V bodu 3.1.2. se slova „404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let“ nahrazují slovy „404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období“.
4. V nadpisu bodu 3.5. se slova „408 - Opravy minulých období“ nahrazují slovy „408 - Opravy předcházejících účetních období“.
5. V bodu 3.5.6. se slova „408 - Opravy minulých období“ nahrazují slovy „408 - Opravy předcházejících účetních období“.
6. V bodu 4.1.7. se slova „z titulu přijetí dotace určené na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku v případech, kdy se nejedná o transfer podle bodu 3.1. písm. a) Českého účetního standardu č. 703 - Transfery,“ nahrazují slovy „podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery“.
7. V bodu 4.1.8. se slova „z titulu poskytnutí dotace určené na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku v případech, kdy se nejedná o transfer,“ nahrazují slovy „podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery“.
Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru