FZ12/2014 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015

Schválený:
FZ12/2014
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
Referent:
Ing. Jitka Doležalová,
tel.: 296 854 487
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno
14 finančních úřadů
(finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a
Specializovaný finanční úřad
(dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.
K 31. 12. 2012 zaniklo 199 finančních úřadů včetně jejich bankovních účtů určených pro placení daní v České národní bance. Kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Částka platby mu bude vrácena zpět, jelikož k 31. 12. 2014 skončí dvouleté přechodné období, po které banka platby, došlé na zrušené účty, automaticky přesměrovávala na správné účty
.
Pro bezproblémové placení daní v roce 2015 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z
předčíslí bankovního účtu
, z
matrikové části
a z
kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe
odděleny pomlčkou
, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko
a
směrový kód České národní banky
(ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
*
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
*
Matriková část
(matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část.
Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 748-77628111/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím
poštovní poukázky typu A
nebo bezhotovostně prostřednictvím
bankovního příkazu k úhradě
případně formou
internetového bankovnictví
.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci (finančnímu úřadu) odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro finanční úřad.
Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Na poštovní poukázce typu A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé
číslice
byly
dobře identifikovatelné
(jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky
:
*
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
*
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
*
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
*
Č. účtu
- číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol (Variabilní symbol)
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
*
S. symbol (Specifický symbol)
- v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
*
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
* Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky
:
* Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
*
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.).
*
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
* Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
*
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje
číselné označení předčíslí a matriky účtu
finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-77628031/0710.
*
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol (Variabilní symbol)
- pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
*
K. symbol (Konstantní symbol)
- při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
*
S. symbol (Specifický symbol)
- v
případě zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
*
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II. Bezhotovostní placení
1. Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
, nebo k tomu použije rubovou stranu
poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód banky uvede daňový subjekt do první části číslo svého účtu vedeného u některé banky a do druhé části kód této banky.
Do dalších kolonek s označením Číslo účtu příjemce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první části číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé části číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031). Seznam
předčíslí účtů
(PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání
předčíslí bankovního účtu
finančního úřadu. V případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím
rubové strany poštovní poukázky typu A
je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce
Číslo účtu příjemce
uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce
se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo
exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální
konstantní symbol 1148
.
Specifický symbol
- v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ
příjemce zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na bankovní účet finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu
zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění
nebo
datum dne přijetí úplaty
anebo
datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovní ho účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo
exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Specifický symbol - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu
zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění
nebo
datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III. Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
Od 1. 1. 2013 došlo podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), k
rozšíření institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň
. V § 108a zákona o DPH je zakotveno
ručení oprávněného příjemce
, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na
příjemce zdanitelného plnění
.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy
příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění
, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky:
variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce
.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění
popřípadě
oprávněný příjemce
uvede při
bezhotovostním platebním styku
nebo při
hotovostní platbě
přes Českou poštu, s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039
, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu (matriková část)
je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky - 0710
(kód České národní banky).
Variabilní symbol
- uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo)
poskytovatele zdanitelného plnění
(tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol
- uvádí se
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(potažmo DIČ
oprávněného příjemce
, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol
- při bezhotovostní platbě se uvede
1148
, při hotovostní platbě se uvede
1149
.
Zpráva pro příjemce
- uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění
do zprávy pro příjemce uvede:
-
den uskutečnění zdanitelného plnění
ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 25. 3. 2015, tzn. 25/03/2015-P
nebo
-
den přijetí úplaty
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 30. 4. 2015, tzn. 30/04/2015-U
Oprávněný příjemce
do zprávy pro příjemce uvede:
- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 2. 4. 2015, tzn. 02/04/2015
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci
mezinárodního bezhotovostního platebního styku
je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci
mezinárodního platebního styku
se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o Českou národní banku (ČNB).
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
• 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
• 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
• 4 znaky - kód banky
• 6 znaků - předčíslí bankovního účtu
• 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.
Úplný tvar čísla účtu v tuzemském formátu:V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku
:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku
:
CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky
Platební styk
a v její dílčí nabídce
IBAN
je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv.
IBAN kalkulátoru
zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:
• První část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu)
• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika)
• Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
včetně jeho pěti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 3
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní,
Příloha č. 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2015,
Příloha č. 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2015.
Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR zpřístupňuje na internetových stránkách
Daňového portálu
(http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) aplikaci
Služby daňové informační schránky
, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Odboru evidence daní
Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Název finančního úřadu         Sídlo finančního úřadu  Matrika  Kód banky 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  Praha          77628031  0710 
Finanční úřad pro Středočeský kraj   Praha          77628111  0710 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    České Budějovice     77627231  0710 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     Plzeň          77627311  0710 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   Karlovy Vary       77629341  0710 
Finanční úřad pro Ústecký kraj     Ústí nad Labem      77621411  0710 
Finanční úřad pro Liberecký kraj    Liberec         77628461  0710 
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové      77626511  0710 
Finanční úřad pro Pardubický kraj    Pardubice        77622561  0710 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     Jihlava         67626681  0710 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj   Brno           77628621  0710 
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    Olomouc         47623811  0710 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava         77621761  0710 
Finanční úřad pro Zlínský kraj     Zlín           47620661  0710 
Specializovaný finanční úřad      Praha          77620021  0710 
-------------------------------------- -----------------------------------------------
 
Příloha 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Název daně                                       Předčíslí účtu 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                 7747 
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                 7739 
Daň silniční                                         748 
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.                    7691 
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí)       7755 
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013          7763 
Daň z přidané hodnoty                                     705 
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby             7720 
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                       721 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                        713 
Daň z příjmů obyvatelstva                                  2700 
Daň z příjmů právnických osob                                7704 
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby             7712 
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                        2743 
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                  3789 
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                            1716 
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.         2639 
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.      2655 
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                     8715 
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.               8731 
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                      8723 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                5725 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva            5661 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí        5717 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy                 5733 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet                4722 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                     5741 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                    5776 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                     5784 
Ostatní příjmy                                        4757 
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ*)      31018 
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)     41013 
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                 2735 
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                          3754 
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí              1759 
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003     Sb. - o chemických látkách           8790 
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                          6736 
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                      9750 
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb.            6744 
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                         9742 
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší              9726 
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                       9734 
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                     3631 
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                           6787 
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod      6795 
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost                3797 
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. - ochrana přírody                        9769 
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% Státní fond životního prostředí             9785 
Pokuty na místě zaplacené                                  3746 
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% Státní fond životního prostředí         6728 
Pokuty za porušení životního prostředí - zrušené zákony                   9777 
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                  9793 
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                      8707 
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.              8758 
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.                  6701 
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - rozpočty obcí          8782 
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - Státní fond životního prostředí 8774 
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.               8766 
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                                 1724 
Příslušenství daní                                      4706 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou   9136
(souvisí s předčíslím účtu 31018) 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného           9144 
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 
Spotřební daň z lihu                                     4781 
Spotřební daň z minerálních olejů                               799 
Spotřební daň z piva                                     4773 
Spotřební daň z tabákových výrobků                              4765 
Spotřební daň z vína a meziproduktů                              780 
Správní poplatky                                       3711 
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                           2786 
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství                 13717** 
a Odvolacímu finančnímu ředitelství                  
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                            4730 
Zrušené daně a jiné příjmy                                  7798 
Zrušené daně a poplatky                                   1791 
Zvláštní prostředky - exekuce                                 35 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)                  10030 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)                  20036 
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 182/2006 Sb.)               30031 
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)    50032 
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)                70033 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)                  80039 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Poznámky:
*Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do „prvního pilíře“), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.
**Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
Příloha 3
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Název daně                                     Předčíslí účtu  Matrika    Kód banky 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Daň silniční                                    748        77620021   0710 
Daň z přidané hodnoty                                705        77620021   0710 
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby        7720        77620021   0710 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                   713        77620021   0710 
Daň z příjmů právnických osob                           7704        77620021   0710 
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby       7712        77620021   0710 
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                   2743        77620021   0710 
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.             3789        77620021   0710 
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                       1716        77620021   0710 
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.    2639        77620021   0710 
Odvod z loterií a jiných podobných her                       2655        77620021   0710 
dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.                                     
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení           5725        77620021   0710 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva       5661        77620021   0710 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí   5717        77620021   0710 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy            5733        77620021   0710 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet           4722        77620021   0710 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                5741        77620021       0710 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II               5776        77620021   0710 
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                5784        77620021   0710 
Ostatní příjmy                                   4757        77620021   0710 
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného             41013        77620021   0710 
(placené zaměstnavatelem)                                              
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti            2735        77620021   0710 
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                     3754        77620021   0710 
Pokuty na místě zaplacené                             3746        77620021   0710 
Příslušenství daní                                 4706        77620021   0710 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného      9144        77620021   0710 
(souvisí s předčíslím účtu 41013)                                          
Správní poplatky                                  3711        77620021   0710 
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                      2786        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - exekuce                            35        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)             10030        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)             20036        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 182/2006 Sb.)          30031        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky                   50032        77620021   0710
(z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)                                      
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)           70033        77620021   0710 
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)             80039        77620021   0710 
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Poznámky: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.
Příloha 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2015
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Název                  Daň          Daň z příjmů    Daň z příjmů      Daň z příjmů       Daň z příjmů     Daň z příjmů     Daň         Daň*         Daň**        Daň***         
finančního úřadu             z přidané hodnoty   právnických osob  právnických osob    fyzických osob      fyzických osob    fyzických osob    silniční      z nemovitých     z nabytí      z převodu nemovitostí 
                                          vybírané srážkou    podávajících přiznání   ze závislé činnosti vybírané srážkou             věcí         nemovitých věcí   
                                          dle zvláštní sazby                          dle zvláštní sazby            
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  705-77628031/0710    7704-77628031/0710 7712-77628031/0710   721-77628031/0710    713-77628031/0710  7720-77628031/0710  748-77628031/0710  7755-77628031/0710  7691-77628031/0710  7763-77628031/0710 
Finanční úřad pro Středočeský kraj   705-77628111/0710    7704-77628111/0710 7712-77628111/0710   721-77628111/0710    713-77628111/0710  7720-77628111/0710  748-77628111/0710  7755-77628111/0710  7691-77628111/0710  7763-77628111/0710 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    705-77627231/0710    7704-77627231/0710 7712-77627231/0710   721-77627231/0710    713-77627231/0710  7720-77627231/0710  748-77627231/0710  7755-77627231/0710  7691-77627231/0710  7763-77627231/0710 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     705-77627311/0710    7704-77627311/0710 7712-77627311/0710   721-77627311/0710    713-77627311/0710  7720-77627311/0710  748-77627311/0710  7755-77627311/0710  7691-77627311/0710  7763-77627311/0710 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   705-77629341/0710    7704-77629341/0710 7712-77629341/0710   721-77629341/0710    713-77629341/0710  7720-77629341/0710  748-77629341/0710  7755-77629341/0710  7691-77629341/0710  7763-77629341/0710 
Finanční úřad pro Ústecký kraj     705-77621411/0710    7704-77621411/0710 7712-77621411/0710   721-77621411/0710    713-77621411/0710  7720-77621411/0710  748-77621411/0710  7755-77621411/0710  7691-77621411/0710  7763-77621411/0710 
Finanční úřad pro Liberecký kraj    705-77628461/0710    7704-77628461/0710 7712-77628461/0710   721-77628461/0710    713-77628461/0710  7720-77628461/0710  748-77628461/0710  7755-77628461/0710  7691-77628461/0710  7763-77628461/0710 
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 705-77626511/0710    7704-77626511/0710 7712-77626511/0710   721-77626511/0710    713-77626511/0710  7720-77626511/0710  748-77626511/0710  7755-77626511/0710  7691-77626511/0710  7763-77626511/0710 
Finanční úřad pro Pardubický kraj    705-77622561/0710    7704-77622561/0710 7712-77622561/0710   721-77622561/0710    713-77622561/0710  7720-77622561/0710  748-77622561/0710  7755-77622561/0710  7691-77622561/0710  7763-77622561/0710 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     705-67626681/0710    7704-67626681/0710 7712-67626681/0710   721-67626681/0710    713-67626681/0710  7720-67626681/0710  748-67626681/0710  7755-67626681/0710  7691-67626681/0710  7763-67626681/0710 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj   705-77628621/0710    7704-77628621/0710 7712-77628621/0710   721-77628621/0710    713-77628621/0710  7720-77628621/0710  748-77628621/0710  7755-77628621/0710  7691-77628621/0710  7763-77628621/0710 
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    705-47623811/0710    7704-47623811/0710 7712-47623811/0710   721-47623811/0710    713-47623811/0710  7720-47623811/0710  748-47623811/0710  7755-47623811/0710  7691-47623811/0710  7763-47623811/0710 
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710    7704-77621761/0710 7712-77621761/0710   721-77621761/0710    713-77621761/0710  7720-77621761/0710  748-77621761/0710  7755-77621761/0710  7691-77621761/0710  7763-77621761/0710 
Finanční úřad pro Zlínský kraj     705-47620661/0710    7704-47620661/0710 7712-47620661/0710   721-47620661/0710    713-47620661/0710  7720-47620661/0710  748-47620661/0710  7755-47620661/0710  7691-47620661/0710  7763-47620661/0710 
Specializovaný finanční úřad      705-77620021/0710    7704-77620021/0710 7712-77620021/0710      -****        713-77620021/0710  7720-77620021/0710  748-77620021/0710     -****        -****         -****                    
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

 
Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.
Příloha 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí od 1. 1. 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
Název finančního úřadu           Daň               Daň                Daň                 Daň               Daň                Daň                  
                      z přidané hodnoty        z příjmů právnických osob     z příjmů právnických osob vybírané z příjmů fyzických osob     z příjmů fyzických osob      z příjmů fyzických osob        
                                                       srážkou dle zvláštní sazby     podávajících přiznání      ze závislé činnosti        vybírané srážkou dle zvláštní sazby 
                                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu    CZ74 0710 0007 0500 7762 8031  CZ17 0710 0077 0400 7762 8031   CZ06 0710 0077 1200 7762 8031    CZ52 0710 0007 2100 7762 8031  CZ63 0710 0007 1300 7762 8031    CZ92 0710 0077 2000 7762 8031   
Finanční úřad pro Středočeský kraj     CZ48 0710 0007 0500 7762 8111  CZ88 0710 0077 0400 7762 8111   CZ77 0710 0077 1200 7762 8111    CZ26 0710 0007 2100 7762 8111  CZ37 0710 0007 1300 7762 8111    CZ66 0710 0077 2000 7762 8111   
Finanční úřad pro Jihočeský kraj      CZ43 0710 0007 0500 7762 7231  CZ83 0710 0077 0400 7762 7231   CZ72 0710 0077 1200 7762 7231    CZ21 0710 0007 2100 7762 7231  CZ32 0710 0007 1300 7762 7231    CZ61 0710 0077 2000 7762 7231   
Finanční úřad pro Plzeňský kraj      CZ17 0710 0007 0500 7762 7311  CZ57 0710 0077 0400 7762 7311   CZ46 0710 0077 1200 7762 7311    CZ92 0710 0007 2100 7762 7311  CZ06 0710 0007 1300 7762 7311    CZ35 0710 0077 2000 7762 7311   
Finanční úřad pro Karlovarský kraj     CZ12 0710 0007 0500 7762 9341  CZ52 0710 0077 0400 7762 9341   CZ41 0710 0077 1200 7762 9341    CZ87 0710 0007 2100 7762 9341  CZ98 0710 0007 1300 7762 9341    CZ30 0710 0077 2000 7762 9341   
Finanční úřad pro Ústecký kraj       CZ43 0710 0007 0500 7762 1411  CZ83 0710 0077 0400 7762 1411   CZ72 0710 0077 1200 7762 1411    CZ21 0710 0007 2100 7762 1411  CZ32 0710 0007 1300 7762 1411    CZ61 0710 0077 2000 7762 1411   
Finanční úřad pro Liberecký kraj      CZ07 0710 0007 0500 7762 8461  CZ47 0710 0077 0400 7762 8461   CZ36 0710 0077 1200 7762 8461    CZ82 0710 0007 2100 7762 8461  CZ93 0710 0007 1300 7762 8461    CZ25 0710 0077 2000 7762 8461   
Finanční úřad pro Královehradecký kraj   CZ83 0710 0007 0500 7762 6511  CZ26 0710 0077 0400 7762 6511   CZ15 0710 0077 1200 7762 6511    CZ61 0710 0007 2100 7762 6511  CZ72 0710 0007 1300 7762 6511    CZ04 0710 0077 2000 7762 6511   
Finanční úřad pro Pardubický kraj     CZ33 0710 0007 0500 7762 2561  CZ73 0710 0077 0400 7762 2561   CZ62 0710 0077 1200 7762 2561    CZ11 0710 0007 2100 7762 2561  CZ22 0710 0007 1300 7762 2561    CZ51 0710 0077 2000 7762 2561   
Finanční úřad pro Kraj Vysočina      CZ67 0710 0007 0500 6762 6681  CZ10 0710 0077 0400 6762 6681   CZ96 0710 0077 1200 6762 6681    CZ45 0710 0007 2100 6762 6681  CZ56 0710 0007 1300 6762 6681    CZ85 0710 0077 2000 6762 6681   
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj    CZ52 0710 0007 0500 7762 8621  CZ92 0710 0077 0400 7762 8621   CZ81 0710 0077 1200 7762 8621    CZ30 0710 0007 2100 7762 8621  CZ41 0710 0007 1300 7762 8621    CZ70 0710 0077 2000 7762 8621   
Finanční úřad pro Olomoucký kraj      CZ84 0710 0007 0500 4762 3811  CZ27 0710 0077 0400 4762 3811   CZ16 0710 0077 1200 4762 3811    CZ62 0710 0007 2100 4762 3811  CZ73 0710 0007 1300 4762 3811    CZ05 0710 0077 2000 4762 3811   
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj   CZ02 0710 0007 0500 7762 1761  CZ42 0710 0077 0400 7762 1761   CZ31 0710 0077 1200 7762 1761    CZ77 0710 0007 2100 7762 1761  CZ88 0710 0007 1300 7762 1761    CZ20 0710 0077 2000 7762 1761   
Finanční úřad pro Zlínský kraj       CZ65 0710 0007 0500 4762 0661  CZ08 0710 0077 0400 4762 0661   CZ94 0710 0077 1200 4762 0661    CZ43 0710 0007 2100 4762 0661  CZ54 0710 0007 1300 4762 0661    CZ83 0710 0077 2000 4762 0661                                                
Specializovaný finanční úřad        CZ34 0710 0007 0500 7762 0021  CZ74 0710 0077 0400 7762 0021   CZ63 0710 0077 1200 7762 0021      -****            CZ23 0710 0007 1300 7762 0021    CZ52 0710 0077 2000 7762 0021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 

Poznámky:
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Název finančního      Daň               Daň*                Daň**               Daň***           
úřadu           silniční             z nemovitých věcí         z nabytí nemovitých věcí      z převodu nemovitostí    
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Finanční úřad       CZ27 0710 0007 4800 7762 8031   CZ56 0710 0077 5500 7762 8031   CZ47 0710 0076 9100 7762 8031   CZ45 0710 0077 6300 7762 8031 
pro hlavní město Prahu                                                                     

Finanční úřad       CZ98 0710 0007 4800 7762 8111   CZ30 0710 0077 5500 7762 8111   CZ21 0710 0076 9100 7762 8111   CZ19 0710 0077 6300 7762 8111 
pro Středočeský kraj                                                                      

Finanční úřad       CZ93 0710 0007 4800 7762 7231   CZ25 0710 0077 5500 7762 7231   CZ16 0710 0076 9100 7762 7231   CZ14 0710 0077 6300 7762 7231 
pro Jihočeský kraj                                                                       

Finanční úřad       CZ67 0710 0007 4800 7762 7311   CZ96 0710 0077 5500 7762 7311   CZ87 0710 0076 9100 7762 7311   CZ85 0710 0077 6300 7762 7311 
pro Plzeňský kraj                                                                        

Finanční úřad       CZ62 0710 0007 4800 7762 9341   CZ91 0710 0077 5500 7762 9341   CZ82 0710 0076 9100 7762 9341   CZ80 0710 0077 6300 7762 9341 
pro Karlovarský kraj                                                                      

Finanční úřad       CZ93 0710 0007 4800 7762 1411   CZ25 0710 0077 5500 7762 1411   CZ16 0710 0076 9100 7762 1411   CZ14 0710 0077 6300 7762 1411 
pro Ústecký kraj                                                                        

Finanční úřad       CZ57 0710 0007 4800 7762 8461   CZ86 0710 0077 5500 7762 8461   CZ77 0710 0076 9100 7762 8461   CZ75 0710 0077 6300 7762 8461 
pro Liberecký kraj                                                                       

Finanční úřad pro     CZ36 0710 0007 4800 7762 6511   CZ65 0710 0077 5500 7762 6511   CZ56 0710 0076 9100 7762 6511   CZ54 0710 0077 6300 7762 6511 
Královehradecký kraj                                                                      

Finanční úřad       CZ83 0710 0007 4800 7762 2561   CZ15 0710 0077 5500 7762 2561   CZ06 0710 0076 9100 7762 2561   CZ04 0710 0077 6300 7762 2561 
pro Pardubický kraj                                                                       

Finanční úřad       CZ20 0710 0007 4800 6762 6681   CZ49 0710 0077 5500 6762 6681   CZ40 0710 0076 9100 6762 6681   CZ38 0710 0077 6300 6762 6681 
pro Kraj Vysočina                                                                        

Finanční     úřad       CZ05 0710 0007 4800 7762 8621   CZ34 0710 0077 5500 7762 8621   CZ25 0710 0076 9100 7762 8621   CZ23 0710 0077 6300 7762 8621 
pro Jihomoravský kraj                                                                      

Finanční úřad       CZ37 0710 0007 4800 4762 3811   CZ66 0710 0077 5500 4762 3811   CZ57 0710 0076 9100 4762 3811   CZ55 0710 0077 6300 4762 3811 
pro Olomoucký kraj                                                                       

Finanční úřad pro     CZ52 0710 0007 4800 7762 1761   CZ81 0710 0077 5500 7762 1761   CZ72 0710 0076 9100 7762 1761   CZ70 0710 0077 6300 7762 1761 
Moravskoslezský kraj                                                                      

Finanční úřad       CZ18 0710 0007 4800 4762 0661   CZ47 0710 0077 5500 4762 0661   CZ38 0710 0076 9100 4762 0661   CZ36 0710 0077 6300 4762 0661 
pro Zlínský kraj                      

Specializovaný finanční  CZ84 0710 0007 4800 7762 0021       -****                -****             -**** 
úřad
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------          
Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.