377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Schválený:
377/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Změna: 299/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. II
V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o účetnictví
Čl. III
V § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 16c odst. 2 písm. q) se slova „a dobu důchodového spoření“ zrušují.
2. V § 16c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
„v) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen.“.
3. V § 39 odst. 1 větě třetí se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.
4. V § 52 se odstavec 4 zrušuje.
5. V § 83 odstavec 4 zní:
„(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření.“.
Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. l) bodě 1 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , penze z doplňkového penzijního spoření“ a za slovo „pobírání“ se vkládají slova „nebo činí nejméně 10 let“.
2. V § 4 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,“.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.
3. V § 6 odst. 9 písm. p) úvodní části ustanovení se částka „30 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“.
4. V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.
5. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.
6. V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.
7. V § 15 odst. 5 písm. c) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na část zdaňovacího období a částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.
8. V § 15 odst. 6 větě čtvrté se částka „12 000Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.
9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „podle zákona upravujícího důchodové spoření a“ zrušují.
10. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
11. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
12. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na důchodové spoření,“ zrušují.
13. V § 38j odst. 10 se slova „na důchodové spoření,“ zrušují.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro fond penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 větě první se slova „ , pokud se dále nestanoví jinak“ zrušují.
2. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 12 zní:
„12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,“.
3. V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:
„b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
c) u osoby samostatně výdělečně činné
1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
2. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,“.
4. § 9a se zrušuje.
5. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „bodech 1 nebo 2“ nahrazují slovy „bodě 1“.
6. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
7. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.
8. V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje.
9. V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.
10. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.
11. V § 22 odst. 1 se slova „§ 9a,“ zrušují.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené zaměstnavateli v § 9a zákona č. 589/1992 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Nárok zaměstnavatele na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl v důsledku toho, že zaměstnavatel stanovil zaměstnanci, který byl účastníkem důchodového spoření, pojistné na důchodové pojištění v sazbě 6,5 % z vyměřovacího základu, zaniká uplynutím dne 31. prosince 2016.
4. Zaměstnavatel je povinen v potvrzení vydávaném podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za kalendářní roky v období 2013 až 2015 uvést, zda byl zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření; ustanovení čl. XXXVII bodu 3 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. není přitom dotčeno.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. IX
V § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova „důchodového spoření“ a slova „a důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o výkonu vazby
Čl. X
V § 21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb., se písmeno k) zrušuje. Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
2. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XII
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
2. V § 31 odst. 1 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.
3. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.“.
Poznámka pod čarou č. 37 vložená zákonem č. 428/2011 Sb. se zrušuje.
4. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
5. V § 34 odst. 2 až 6 se slova „§ 29 odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)“.
6. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření“ nahrazují slovy „na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce“.
7. V § 34 odst. 5 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „nebo § 29 odst. 3 písm. b)“.
8. V § 34 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
9. § 35 zní:
 
㤠35
Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.“.
10. § 37a se zrušuje.
11. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „odst. 1 věty třetí“ nahrazují slovy „odst. 1 věty druhé“.
12. V § 51 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
13. V § 53 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
14. V části čtvrté hlavě VI nadpisu dílu 3 se slova „a zánik nároku na invalidní důchod“ zrušují.
15. V § 61a odst. 1 se slova „pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření,“ zrušují.
16. § 61b se zrušuje.
17. V § 67 odst. 11 se za slova „§ 29 odst. 2“ vkládají slova „a § 29 odst. 3 písm. b)“.
18. V § 105a odst. 1 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
19. Za § 105b se vkládá nový § 105c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 46 a 47 zní:
 
㤠105c
Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření
(1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46) a za celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle zákona o ukončení důchodového spoření47) pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní výměry starobního důchodu za doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. Ustanovení věty první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, jde-li o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se přitom nepoužije.
(2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v případě úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46), po 31. prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření zohledňuje podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.
46) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.“.
Čl. XIII
Přechodná ustanovení
1. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod ode dne spadajícího do období let 2016 a 2017 a výše procentní výměry tohoto důchodu byla stanovena s přihlédnutím k době jeho účasti na důchodovém spoření, se na jeho žádost výše tohoto důchodu přepočte od tohoto dne tak, že se k době účasti na důchodovém spoření nepřihlédne; podmínkou tohoto přepočtu je, že pojištěnec za celou dobu účasti na důchodovém spoření doplatil pojistné na důchodové pojištění podle zákona o ukončení důchodového spoření. Ustanovení § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění platí přitom obdobně.
2. Zvolil-li pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanovení procentní výměry starobního důchodu podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyjádřil v této žádosti souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu, dokončí se řízení o této žádosti a procentní výměra starobního důchodu se stanoví podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XIV
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. a), b) a c) se slova „ , důchodového spoření“ zrušují.
2. V § 13 odst. 1 písm. w) se slova „depozitářů důchodových fondů a“ zrušují.
3. V § 13 odst. 6 se slova „ , důchodového spoření“ zrušují.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XV
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).
2. V § 33 odst. 3 se slova „důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XVI
V § 68o odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. XVII
V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova „a pojistného na důchodové spoření“ a slova „a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XVIII
V § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se slova „nebo pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIX
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/ /2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/ /2014 Sb. a zákona č. 360/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 54a se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
2. V § 54a písm. c) se slova „důchodového spoření,“ zrušují.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX
V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XXI
V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXII
V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl. XXIII
V § 168 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „a pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákoníku práce
Čl. XXIV
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 147 odst. 1 písm. a) se slova „nebo pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
2. V § 356 odst. 3 se slova „pojistného na důchodové spoření,“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXV
V § 13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. XXVI
V § 241 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova „ , pojistné na důchodové spoření“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
zrušena
Čl. XXVII
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. XXVIII
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
2. V § 11 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
3. § 14 se zrušuje.
4. V § 24 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXIX
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „starší 18 let“ zrušují.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.“.
3. V § 17 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. datum narození,“.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.
4. V § 17 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. datum narození,“.
Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.
5. § 17 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. datum narození,“.
Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.
6. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,“ nahrazují slovy „60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6“.
7. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“ nahrazují slovy „60 let“.
8. V § 20 odst. 5 se slova „odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a),“ zrušují.
9. V § 20 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „§ 23 odst. 6 písm. c)“ se vkládají slova „a § 114 odst. 1“.
10. V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo „aby“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.
11. V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova „důchodu,“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a“.
12. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“.
13. V § 29 odstavec 1 zní:
„(1) Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření.“.
14. V § 29 odst. 2 se slova „a v případě činnosti podle odstavce 1 písm. b) také povolení k vytvoření důchodových fondů podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.
15. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „a důchodového spoření“ zrušují.
16. V § 38 odst. 2 se slova „ , která neprovozuje důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.
17. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
18. V části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5, který včetně nadpisu zní:
„Díl 5
Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů
 
§ 47a
(1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společnosti pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře odděleně od prostředků určených k jinému účelu. Tyto prostředky nelze použít k účelu jinému, než který je stanoven ve větě první.
(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí majetkové podstaty penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.
(3) V případě převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle § 109 je penzijní společnost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na účet zřízený u depozitáře schváleného v rozhodnutí České národní banky podle § 109 odst. 5.“.
19. V § 49 písm. b) bodě 1 se slova „a důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.
20. V § 49 písm. b) bodě 2 se slova „důchodovým fondem podle zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.
21. V § 50 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „a důchodové fondy podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.
22. V § 60 odst. 3 se číslo „0,8“ nahrazuje číslem „1“.
23. V § 60 odst. 4 se za slovo „je“ vkládají slova „v případě povinného konzervativního fondu“ a za číslo „10 %“ se vkládají slova „a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 %“.
24. V § 63 odst. 1 se číslo „3,5“ nahrazuje číslem „7“.
25. V § 79 odst. 9 se na konci věty první vkládají slova „nebo pokud bylo penzijní společnosti odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti“.
26. V § 80 odst. 1 se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“.
27. V § 80 odst. 2 první větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.
28. V § 82 odst. 3 první větě se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého kalendářního roku“ a v druhé větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.
29. V § 82 odst. 6 se ve větě první za slovo „zápisu“ vkládají slova „ , výmaz ze seznamu“.
30. V § 82 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Česká národní banka provede výmaz činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu vázaných zástupců také v případě, pokud zastoupený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastoupení týká.“.
31. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 2 se za slovo „trhu“ vkládají slova „nebo na trhu obdobném regulovanému trhu uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a)“ a slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování“ se zrušují.
32. V § 105 odst. 1 se slova „standardním fondem“ nahrazují slovy „fondem kolektivního investování“ a slovo „se“ se nahrazuje slovem „s“.
33. V § 105 odst. 2 se číslo „35“ nahrazuje číslem „60“, slovo „standardními“ se zrušuje a za slovo „fondy“ se vkládají slova „kolektivního investování“.
34. V § 105 odst. 3 se slova „Penzijní společnost může“ nahrazují slovy „V rámci limitu podle odstavce 2 může penzijní společnost“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „20“.
35. V § 105 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí penzijní společnost investovat více než 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem, které nekopírují složení finančního indexu, který může být podkladovou hodnotou finančního derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g).
(5) Kopírováním složení finančního indexu se rozumí kopírování složení majetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů a technik a nástrojů podle § 102.
(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2 vůči jedné osobě nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se považují i osoby tvořící koncern.“.
36. V § 114 odst. 1 se slova „vznikem nároku na dávky podle § 20 odst. 1“ nahrazují slovy „dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“.
37. V § 153 odst. 1 se slovo „odejme“ nahrazuje slovem „může“ a za slovo „společnosti“ se vkládá slovo „odejmout“.
38. V § 154 odst. 2 písm. a) a b) se slova „nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření“ zrušují.
39. V § 154 odst. 2 písm. d) se slova „nebo zákonem upravujícím důchodové spoření“ zrušují.
40. V § 160 odst. 3 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.
41. V § 160 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.“.
42. V § 168 odstavec 3 zní:
„(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.“.
43. V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo „0,6“ nahrazuje číslem „0,8“.
44. V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.
45. V § 193 odstavec 2 zní:
„(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
46. V § 193 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.
(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXX
V § 13a odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 267/2014 Sb., se slova „a registraci smlouvy o důchodovém spoření“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. XXXI
V § 3 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se slova „důchodového spoření,“ zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXXII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení
a) části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a
b) části třetí, sedmé, jedenácté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.