Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2015 Sb., změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2015 Sb., změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platné právní úpravy a odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy
Předkládaný návrh zákona je doprovodným zákonem k zákonu o ukončení důchodového spoření, s nímž se současně předkládá k projednání. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky. Zejména pak tento návrh zákona obsahuje úpravu související se procesem ukončování důchodového spoření, tj. v příslušných právních předpisech zohledňuje možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění za dobu existence povinnosti platit pojistné na důchodové spoření. Rovněž obsahuje návrh právní úpravy daňového režimu prostředků vyplacených účastníkům z důchodového spoření.
Zrušením systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) se doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, stává v podstatě jediným systémem individuálního spoření na stáří (systém penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, je uzavřen pro nové účastníky). Je proto nutné současně se zákonem o ukončení důchodového spoření přijmout opatření, která povedou k zatraktivnění tohoto penzijního systému, a to jak z hlediska nabízení doplňkového penzijního spoření penzijními společnostmi, tak z hlediska účastníka a zájemce. Zejména je potřeba systém doplňkového penzijního spoření otevřít a nabídnout co nejširšímu okruhu zájemců. Není důvodné limitovat účast v systému dosažením zletilosti, a to i s ohledem na neexistenci obdobného omezení u jiných finančních produktů. Proto se navrhuje systém doplňkového spoření otevřít pro všechny zájemce bez omezení věku.
Má-li systém doplňkového penzijního spoření skutečně sloužit jako doplňkový zdroj příjmů ve stáří, je potřeba účastníky motivovat k postupnému výběru naspořených prostředků prostřednictvím penze namísto jednorázového výběru. Navrhuje se tedy, aby i penze vyplácená po dobu delší než 10 let byla stejně jako doživotní penze osvobozena od daně z příjmů. Za účelem zachování jednotného daňového režimu u podobných produktů se tato změna vztahuje i na penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.
Dále je systém potřeba upravit tak, aby umožňoval vyšší výnosy pro účastníky za účelem akumulace dostatečných prostředků pro zabezpečení na stáří. Z toho důvodu se zmírňují některé přísné limity pro investování a rozšiřuje se okruh investičních nástrojů, přičemž je kladen důraz na zachování obezřetnosti při investování prostředků účastníků.
Současně je potřeba reagovat na situaci, kdy některá pravidla kladená na penzijní společnosti nemotivují k nabízení doplňkového penzijního spoření nebo na ně kladou nadměrné kapitálové požadavky. Rovněž také dochází i ke změnám, které souvisejí s dosavadními zkušenostmi s touto právní úpravou a u nichž vyvstala potřeba jejich zpřesnění či úpravy.
Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy:
1.
zákon č. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
2.
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších přepisů,
3.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
4.
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
5.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
6.
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
7.
zákon č. 6/199

Související dokumenty

Zákony

427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
99/1963 Sb. občanský soudní řád
2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
563/1991 Sb. o účetnictví
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6/1993 Sb. o České národní bance
293/1993 Sb. o výkonu vazby
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
40/2009 Sb. trestní zákoník
93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
426/2011 Sb. o důchodovém spoření
456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření
234/2014 Sb. o státní službě
250/2014 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2002 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření