FZ01/2014 Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Schválený:
FZ01/2014
Změny
Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
1/2014
Změna Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydáno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládají slova „některými vybranými“.
2. V bodě 4.2. písmenu e) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
3. V bodu 5.2. se číslo „55“ nahrazuje číslem „54“.
4. V bodu 6.3. se za slova „vzniku závazku“ vkládají slova „nebo dluhu“, za slova „platbě závazku“ se vkládají slova „nebo dluhu“ a za slova „přijetí zálohy“ se vkládají slova „nebo závdavku“.
5. V bodu 6.4. se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.
Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
2/2014
Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 704 - Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládají slova „některými vybranými“.
2. V bodu 1. tabulce se označení „A.I.24“ nahrazuje označením „A.I.27.“ a označení „B.I.24“ se nahrazuje označením „B.I.16.“.
3. V bodu 5.1.4. se slova „613 - Změna stavu výrobků“ nahrazují slovy „508 - Změna stavu zásob vlastní výroby“.
4. V bodu 5.2. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a za slova „MÁ DÁTI účtu 243 - Běžný účet FKSP“ se vkládají slova „ , nebo účtu 261 - Pokladna“.
5. V bodu 6.2.2. písmenu c) se slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“.
6. V bodu 6.3.2. písmenu d) se slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“.
Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
3/2014
Změna Českého účetního standardu č. 705 - Rezervy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 705 - Rezervy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010.
1. V bodu 1. se v tabulce označení „B.IV.5.“ nahrazuje označením „B.III.5.“, označení „B.IV.9.“ se nahrazuje označením „B.III.9.“, označení „B.IV.11.“ se nahrazuje označením „B.III.11.“, označení „D.II.1.“ se nahrazuje označením „D.I.1.“ a označení „A.I.29.“ se nahrazuje označením „A.I.32.“.
2. V bodu 3.2. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
3. V bodu 3.6. se za slovo „snížení,“ vkládají slova „použití či“ a slova „či čerpání“ se zrušují.
4. V bodu 3.7. písmenu d) se za slovo „snížení,“ vkládají slova „použití či“ a slova „či čerpání“ se zrušují.
5. V bodu 3.8. se slova „4.1. až 4.4. a 5.7. Českého účetního standardu“ nahrazují slovy „5. a 6.7. Českého účetního standardu č.“.
6. V bodu 4.2. se slova „48 a 49“ nahrazují slovy „49 a 50“.
Český účetní standard č. 705 - Rezervy ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
4/2014
Změna Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydáno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládá slovo „některými“.
2. V bodu 1. tabulce se v každém řádku prvního sloupce doplňují slova „ , sl. korekce“.
3. V bodu 1. tabulce se za slova „Opravné položky k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „movitým věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.
4. V bodu 1. tabulce se řádky
----------------------------------------------------------
„ B.II.8. ,  Opravné položky           196 
sl. korekce  k pohledávkám z titulu daní 
----------------------------------------------------------
B.II.18. ,  
sl. korekce  Opravné položky        
       k pohledávkám za účastníky     197 
       sdružení           
----------------------------------------------------------
B.II.19. ,  Opravné položky
sl. korekce  ke krátkodobým           198 
       pohledávkám z ručení      
----------------------------------------------------------          
B.II.28. ,  Opravné položky k ostatním 
sl. korekce  krátkodobým pohledávkám       199 “ 
----------------------------------------------------------
nahrazují řádky
----------------------------------------------------------
„B.II.19. ,   Opravné položky
sl. korekce   k pohledávkám ze správy 
        daní               196 
----------------------------------------------------------
B.II.23. ,   Opravné položky   
sl. korekce   ke krátkodobým          198
        pohledávkám z ručení 
----------------------------------------------------------
B.II.32. ,   Opravné položky k ostatním  
sl. korekce   krátkodobým pohledávkám     199“.
----------------------------------------------------------        

     
 
V bodu 2. tabulce se doplňuje řádek
----------------------------------------------------------
„ Bod 7.         Přechodná ustanovení “.
----------------------------------------------------------     
      
5. V bodu 3.10. se slova „podle § 25 odst. 6 zákona“ zrušují.
6. Za bod 3.10. se doplňuje nový bod 3.11., který zní: „3.11. Postupem podle bodu 4.1. účtuje účetní jednotka také k okamžiku, ke kterému se stane osobou povinnou z věcného břemene k pozemku a stavbě, s výjimkou užívacího práva, kterým byly pozemek nebo stavba zatíženy, a to v souladu s § 65 odst. 2 vyhlášky a body 3.4. a 3.5.“.
7. V bodu 5.2. se za slova „nebo postoupení pohledávky“ vkládají slova „v jiných případech než podle § 25 odst. 6 zákona,“.
8. V bodu 5.5. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
9. Za bod 6.4. se doplňuje nový bod 7., který zní:
„7. Přechodná ustanovení
7.1. Postup podle bodu 3.11. účetní jednotka uplatní v případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek 1. ledna 2014 a později. V případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek před 1. lednem 2014 účetní jednotka uplatní postup podle bodu 3.11., pokud je tato informace významná pro uživatele účetní závěrky podle § 19 odst. 6 zákona; ustanovení bodu 6.2. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech tímto nejsou dotčena.“.
Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
5/2014
Změna Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 - Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012, jehož úplné znění bylo vydáno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném k 1. lednu 2013.
1. V bodu 1. tabulce se označení „D.III.33.“ nahrazuje označením „D.III.37.“ a řádek „
--------------------------------------------
C.I.1. Jmění účetní jednotky     401 “
-------------------------------------------- 
se zrušuje.
2. V bodu 5.1.14. až bodu 5.1.17. se za slova „pohledávkového účtu účtové třídy 3“ vkládají slova „ , účtové skupiny 46“.
3. V bodu 5.2.11. až bodu 5.2.14. se za slova „pohledávkového účtu účtové třídy 3“ vkládají slova „ , účtové skupiny 46“.
Český účetní standard č. 707 - Zásoby ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
6/2014
Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 30. března 2011 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 20. října 2011, ve znění účinném k 31. prosinci 2011.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládají slova „některými vybranými“.
2. V bodu 1. tabulce se za slova „Oprávky k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“, za slova „movitým věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“, označení „C.I.6.“ se nahrazuje označením „C.I.5.“ a označení „A.I.25.“ se nahrazuje označením „A.I.28.“.
3. V bodu 3.1. písmenu a) se slova „předpokládané doby používání dlouhodobého majetku“ nahrazují slovy „odpovídajícího číselného kódu“.
4. Na konci bodu 3.1. se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„f) zbytkovou hodnotou majetku účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících1); při stanovení zbytkové hodnoty se přihlíží též k plánovaným odpisům v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.
__________________
1) Například hodnota práva stavby při vyřazení stavby nebo hodnota stavby při jejím vyřazení podle § 66 odst. 10 vyhlášky.“.
5. V bodu 4.3. se za slova „případě nabytí dlouhodobého majetku“ vkládají slova „včetně technického zhodnocení“ a na konci bodu se doplňuje věta „V případě pozbytí dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se tento majetek odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení.“.
6. Bod 4.11. zní:
„4.11. Účetní jednotky sestavují a aktualizují odpisový plán podle § 28 odst. 6 zákona s ohledem na předpokládaný průběh používání majetku a se zohledněním změn, k nimž došlo v průběhu používání majetku účetní jednotkou. Účetní jednotka může při sestavení nebo aktualizaci odpisového plánu pro majetek zohlednit jeho zbytkovou hodnotu, přičemž se součet jeho oprávek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty musí rovnat výši ocenění tohoto majetku. Ustanovení bodu 3.8. Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek tímto není dotčeno.“.
7. V bodu 9. se doplňuje bod 9.2., který zní:
„9.2. V případech, kdy účetní jednotka před okamžikem účinnosti tohoto standardu stanovila hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při jeho vyřazení v souladu se zněním bodu 4.11. platným k 31. prosinci 2013, považuje se s účinností od 1. ledna 2015 takto stanovená hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny příslušného dlouhodobého majetku za zbytkovou hodnotu podle bodu 3.1. písm. f). Tuto skutečnost zohlední účetní jednotka v odpisovém plánu příslušného dlouhodobého majetku nejpozději k 1. lednu 2015, a to v souladu s § 66 odst. 1 vyhlášky.“.
Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
7/2014
Změna Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 709 - Vlastní zdroje, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012.
1. V bodu 3.4.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem jí slovy „účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek „dluhu“. určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
2. V bodu 3.4. se za bod 3.4.7. vkládají nové body 3.4.8. a 3.4.9., které znějí:
„3.4.8. Za skutečnost, která má za následek zánik povinnosti ocenění příslušného majetku reálnou hodnotou podle bodu 3.4.6., se považuje také rozhodnutí o bezúplatném převodu nebo přechodu tohoto majetku, včetně jeho darování, s výjimkou případů podle bodů 3.4.10. a 3.4.11.
3.4.9. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účtuje účetní jednotka podle bodů 4.3.1. nebo 4.3.2. před účtováním podle bodu 4.3.3.. K okamžiku, ke kterému u majetku oceněného podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona nastane skutečnost, která má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účtuje účetní jednotka podle bodu 4.3.8. před účtováním podle bodů 4.3.9. nebo 4.3.10.“.
3. V bodu 3.4.12. se slova „4.3.7. a 4.3.8.“ nahrazují body 4.3.4. až 4.3.9. slovy „4.3.9. a 4.3.10.“.
4. V bodech 4.1.1. a 4.1.2. se slova „03 a“ nahrazují slovy „03 nebo“.
5. V bodu 4.1.5. se označení „3.4.8.“ nahrazuje označením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazují slovy „účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“, za slova „reálnou hodnotu na“ se vkládá slovo „příslušnou“ a slova „DAL účtu 407“ se nahrazují slovy „účtu 407“.
6. V bodu 4.1.6. se označení „3.4.8.“ nahrazuje označením „3.4.9“, slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 03 a účtů 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ se nahrazují slovy „účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
7. V bodu 4.1.8. se slova „závazku vůči“ nahrazují slovem „dluhu“.
8. V bodech 4.3.1. a 4.3.2. se slova „třídy 0“ nahrazují slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty“.
9. V bodu 4.3. se za bod 4.3.2. vkládá nový bod 4.3.3., který zní:
„4.3.3. K okamžiku přecenění majetku na reálnou hodnotu podle § 64 vyhlášky účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty.“.
Dosavadní body 4.3.3. až 4.3.8 se označují jako body 4.3.4. až 4.3.9.
10. V bodech 4.3.4. a 4.3.5. se slova „příslušného syntetického účtu účtové třídy 0“ nahrazují slovy „účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
11. V bodu 4.3. se za bod 4.3.7. vkládá nový bod 4.3.8., který zní:
„4.3.8. Pokud u majetku oceněného podle § 27 má za následek zánik povinnosti tohoto ocenění reálnou hodnotou, účetní jednotka účtuje ve výši ocenění tohoto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji.“.
Dosavadní body 4.3.8. a 4.3.9. se označují jako body 4.3.9. a 4.3.10.
12. V bodech 4.3.9. a 4.3.10. se slova „třídy 0“ nahrazují slovy „skupiny 01, 02, 04, účtu 031 - Pozemky nebo účtu 032 - Kulturní předměty“.
Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
8/2014
Změna Českého účetního standardu č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 rozeslaném dne 10. října 2012.
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXSEH
ze dne 31. 12. 2013
1. V bodu 1. tabulce se za řádek"
 
------------------------------------------------------     
      Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
A.I.9.   nehmotný majetek          051    
------------------------------------------------------
“ 
vkládá nový řádek
 „ 
------------------------------------------------------
       Dlouhodobý nehmotný majetek 
A.I.10.   určený k prodeji         035
------------------------------------------------------ 

“. 
2. V bodu 1. tabulce se za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „movité věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
3. V bodu 1. tabulce se za řádek
„
------------------------------------------------------ 
       Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
A.II.10.   hmotný majetek          052
------------------------------------------------------

“ 
vkládá řádek „
------------------------------------------------------
       Dlouhodobý hmotný majetek
A.II.11.   určený k prodeji         036
------------------------------------------------------


“. 
4. V bodu 1. tabulce se za slovo „Dary“ vkládají slova „a jiná bezúplatná předání“.
5. V bodu 3.4. se za slova „podle § 55“ vkládá slovo „vyhlášky“.
6. V bodu 5.2.6. se za slova „syntetického účtu účtové skupiny 01“ vkládají slova „nebo účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“.
7. V bodu 5.4.3. se slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 01 nebo účtu 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek“ nahrazují slovy „účtu 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“.
8. V bodu 5.5.1. se za slova „poskytnutí zálohy“ vkládají slova „nebo závdavku“.
9. V bodu 6.2.6. se za slova „syntetického účtu účtové skupiny 02“ se vkládají slova „nebo účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
10. V bodu 6.4.3. se slova „příslušného syntetického účtu účtové skupiny 02, 03 nebo účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ nahrazují slovy „účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
11. V bodu 6.5.1. se za slova „poskytnutí zálohy“ vkládají slova „nebo závdavku“.
12. V bodu 7.1. písmenu b) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit