FZ08/2013 jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014

Schválený:
FZ08/2013
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno
14 finančních úřadů
(finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a
Specializovaný finanční úřad
(dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.
Pro bezproblémové placení daní v roce 2014 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví
z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe
odděleny pomlčkou
, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko a směrový kód České národní banky
(ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
• Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
• Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 748-77628111/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím
poštovní poukázky typu A
nebo bezhotovostně prostřednictvím
bankovního příkazu z bankovního účtu
případně formou
internetového bankovnictví
.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu.
I.
Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud daňový subjekt použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro daňový subjekt z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úpl- né údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje
:
Levá část poštovní poukázky
:
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Č. účtu
- číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru
předčíslí-matrika/kód banky
. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol)
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
S. symbol (Specifický symbol)
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky
:
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum
dne uskutečnění zdanitelného plnění
nebo
datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Tr. kód (Transakční kód)
je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje
číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu
, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-77628031/0710.
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol
) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(viz bod III.).
K. symbol (Konstantní symbol)
- při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
S. symbol (Specifický symbol)
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II.
Bezhotovostní placení
1.
Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u některé komerční banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
, nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Do kolonek s označením Číslo účtu plátce a Kód banky uvede daňový subjekt do první části číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé části kód této banky.
Do dalších kolonek s označením Číslo účtu příjemce, Kód banky, Částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první části číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé části číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031).
Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Čísla matrik
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání
předčíslí bankovního účtu
finančního úřadu. V případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím
rubové strany poštovní poukázky typu A
je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena.
Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce
Číslo účtu příjemce
uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce
se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá
univerzální konstantní symbol 1148
.
Specifický symbol
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ). Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb. Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(blíže viz bod III.).
Specifický symbol
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol
1148
.
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu
(blíže viz část III.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III.
Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
Od 1. 1. 2013 došlo podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), k rozšíření institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifi cký symbol a zprávu pro příjemce.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění
popřípadě
oprávněný příjemce
uvede při
bezhotovostním platebním styku
nebo při
hotovostní platbě
přes Českou poštu, s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039
, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 (pro SFÚ).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky - 0710
(kód České národní banky).
Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol
- uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol
- při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149. Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění
do zprávy pro příjemce uvede:
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 25. 3. 2014, tzn. 25/03/2014-P
nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/ RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 30. 4. 2014, tzn. 30/04/2014-U
Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:
- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 2. 4. 2014, tzn. 02/04/2014
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
IV.
IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci
mezinárodního bezhotovostního platebního styku
je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci
mezinárodního platebního styku
se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
• 2 znaky - kód země
• 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
• 4 znaky - kód banky
• 6 znaků - předčíslí bankovního účtu
• 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitostí vedeného u ČNB.
Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku:V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku:
CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
• První část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu)
• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika)
• Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014 včetně jeho čtyř příloh:
Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 3 Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní,
Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2014
je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Na závěr upozorňujeme, že Finanční správa ČR zpřístupňuje na internetových stránkách Daňového portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces) aplikaci Služby daňové informační schránky, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán.
Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru evidence daní Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
 

--------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Název finančního úřadu          Sídlo finančního úřadu   Matrika     Kód banky
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu   Praha            77628031     0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj    Praha            77628111     0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj     České Budějovice      77627231     0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj      Plzeň            77627311     0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj    Karlovy Vary        77629341     0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj      Ústí nad Labem       77621411     0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj     Liberec           77628461     0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  Hradec Králové       77626511     0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj     Pardubice          77622561     0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina      Jihlava           67626681     0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj    Brno            77628621     0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj     Olomouc           47623811     0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  Ostrava           77621761     0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj      Zlín            47620661     0710
Specializovaný finanční úřad       Praha            77620021     0710
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Příloha 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
-------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Název daně                                          Předčíslí účtu
-------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                 7747
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013                  7739
Daň silniční                                          748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.                    7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí)       7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013           7763
Daň z přidané hodnoty                                     705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby              7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                       721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                        713
Daň z příjmů obyvatelstva                                   2700
Daň z příjmů právnických osob                                 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby              7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                        2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                   3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                            1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.          2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.      2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                      8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.               8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                      8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva             5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí        5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy                  5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet                4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                     5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                     5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                      5784
Ostatní příjmy                                        4757
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)       31018
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem)      41013
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                          3754
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí               1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách           8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                          6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                       9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb.             6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                         9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší              9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                        9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                     3631
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                               6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod       6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost                3797
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                        9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% Státní fond životního prostředí              9785
Pokuty na místě zaplacené                                   3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% Státní fond životního prostředí          6728
Pokuty za porušení životního prostředí - zrušené zákony                    9777
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                  9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                      8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.               8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.                   6701
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - rozpočty obcí           8782
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - Státní fond životního prostředí  8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.               8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                                 1724
Příslušenství daní                                      4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou   9136 
(souvisí s předčíslím účtu 31018) 
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného           9144 
(souvisí s předčíslím účtu 41013) 
Spotřební daň z lihu                                     4781
Spotřební daň z minerálních olejů                               799
Spotřební daň z piva                                     4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                              4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                              780
Správní poplatky                                       3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                           2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu
ředitelství                                         13717*
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                             4730
Zrušené daně a jiné příjmy                                  7798
Zrušené daně a poplatky                                    1791
Zvláštní prostředky - exekuce                                  35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)                  10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)        20036
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)     30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)    50032
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)                 70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)                  80039
-------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
 
*
Poznámky
: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
Příloha 3
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
 
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Název daně                                 Předčíslí  Matrika   Kód banky 
                                      účtu 
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
Daň silniční                                 748    77620021   0710
Daň z přidané hodnoty                            705    77620021   0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby     7720    77620021   0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti               713    77620021   0710
Daň z příjmů právnických osob                        7704    77620021   0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby    7712    77620021   0710
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.               2743    77620021   0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.          3789    77620021   0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                   1716    77620021   0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1          2639    77620021   0710    
z. č. 202/1990 Sb.                                         
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4       2655    77620021   0710 
z. č. 202/1990 Sb.                                         
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení       5725    77620021   0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva    5661    77620021   0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond         5717    77620021   0710
životního prostředí                                         
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy         5733    77620021   0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet       4722    77620021   0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I            5741    77620021   0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II            5776    77620021   0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond             5784    77620021   0710
Ostatní příjmy                               4757    77620021   0710
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené     41013    77620021   0710
zaměstnavatelem)                                          
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti        2735    77620021   0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                 3754    77620021   0710
Pokuty na místě zaplacené                          3746    77620021   0710
Příslušenství daní                             4706    77620021   0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem        9144    77620021   0710
pojistného (souvisí s předčíslím účtu 41013)                            
Správní poplatky                              3711    77620021   0710
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                  2786    77620021   0710
Zvláštní prostředky - exekuce                         35    77620021   0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)         10030    77620021   0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb.,         20036    77620021   0710 
z. č. 280/2009     Sb.)                                         
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb.,      30031    77620021   0710  
182/2006 Sb.)                                            
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb.,     50032    77620021   0710 
z. č. 471/2011 Sb.)                                         
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)        70033    77620021   0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)         80039    77620021   0710
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
 
Poznámky:
Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.
Příloha 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2014


------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
Název                  Daň         Daň z příjmů     Daň z příjmů      Daň z příjmů      Daň z příjmů     Daň z příjmů     Daň         Daň*        Daň**         Daň***       Daň***        Daň***                                              
finančního úřadu            z přidané hodnoty  právnických osob   právnických osob    fyzických osob     fyzických osob    fyzických osob    silniční       z nemovitých věcí  z nabytí nemovitých  z převodu      darovací       dědická                                             
                                         vybírané srážkou    podávajících přiznání ze závislé činnosti  vybírané srážkou                       věcí         nemovitostí               
                                         dle zvláštní sazby                         dle zvláštní sazby                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  705-77628031/0710  7704-77628031/0710  7712-77628031/0710   721-77628031/0710   713-77628031/0710   7720-77628031/0710  748-77628031/0710  7755-77628031/0710  7691-77628031/0710  7763-77628031/0710  7747-77628031/0710  7739-77628031/0710 
Finanční úřad pro Středočeský kraj   705-77628111/0710  7704-77628111/0710  7712-77628111/0710   721-77628111/0710   713-77628111/0710   7720-77628111/0710  748-77628111/0710  7755-77628111/0710  7691-77628111/0710  7763-77628111/0710  7747-77628111/0710  7739-77628111/0710 
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    705-77627231/0710  7704-77627231/0710  7712-77627231/0710   721-77627231/0710   713-77627231/0710   7720-77627231/0710  748-77627231/0710  7755-77627231/0710  7691-77627231/0710  7763-77627231/0710  7747-77627231/0710  7739-77627231/0710 
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     705-77627311/0710  7704-77627311/0710  7712-77627311/0710   721-77627311/0710   713-77627311/0710   7720-77627311/0710  748-77627311/0710  7755-77627311/0710  7691-77627311/0710  7763-77627311/0710  7747-77627311/0710  7739-77627311/0710 
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   705-77629341/0710  7704-77629341/0710  7712-77629341/0710   721-77629341/0710   713-77629341/0710   7720-77629341/0710  748-77629341/0710  7755-77629341/0710  7691-77629341/0710  7763-77629341/0710  7747-77629341/0710  7739-77629341/0710      
Finanční úřad pro Ústecký kraj     705-77621411/0710  7704-77621411/0710  7712-77621411/0710   721-77621411/0710   713-77621411/0710   7720-77621411/0710  748-77621411/0710  7755-77621411/0710  7691-77621411/0710  7763-77621411/0710  7747-77621411/0710  7739-77621411/0710      
Finanční úřad pro Liberecký kraj    705-77628461/0710  7704-77628461/0710  7712-77628461/0710   721-77628461/0710   713-77628461/0710   7720-77628461/0710  748-77628461/0710  7755-77628461/0710  7691-77628461/0710  7763-77628461/0710  7747-77628461/0710  7739-77628461/0710      
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 705-77626511/0710  7704-77626511/0710  7712-77626511/0710   721-77626511/0710   713-77626511/0710   7720-77626511/0710  748-77626511/0710  7755-77626511/0710  7691-77626511/0710  7763-77626511/0710  7747-77626511/0710  7739-77626511/0710      
Finanční úřad pro Pardubický kraj    705-77622561/0710  7704-77622561/0710  7712-77622561/0710   721-77622561/0710   713-77622561/0710   7720-77622561/0710  748-77622561/0710  7755-77622561/0710  7691-77622561/0710  7763-77622561/0710  7747-77622561/0710  7739-77622561/0710      
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     705-67626681/0710  7704-67626681/0710  7712-67626681/0710   721-67626681/0710   713-67626681/0710   7720-67626681/0710  748-67626681/0710  7755-67626681/0710  7691-67626681/0710  7763-67626681/0710  7747-67626681/0710  7739-67626681/0710      
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj   705-77628621/0710  7704-77628621/0710  7712-77628621/0710   721-77628621/0710   713-77628621/0710   7720-77628621/0710  748-77628621/0710  7755-77628621/0710  7691-77628621/0710  7763-77628621/0710  7747-77628621/0710  7739-77628621/0710      
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    705-47623811/0710  7704-47623811/0710  7712-47623811/0710   721-47623811/0710   713-47623811/0710   7720-47623811/0710  748-47623811/0710  7755-47623811/0710  7691-47623811/0710  7763-47623811/0710  7747-47623811/0710  7739-47623811/0710           
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710  7704-77621761/0710  7712-77621761/0710   721-77621761/0710   713-77621761/0710   7720-77621761/0710  748-77621761/0710  7755-77621761/0710  7691-77621761/0710  7763-77621761/0710  7747-77621761/0710  7739-77621761/0710           
Finanční úřad pro Zlínský kraj     705-47620661/0710  7704-47620661/0710  7712-47620661/0710   721-47620661/0710   713-47620661/0710   7720-47620661/0710  748-47620661/0710  7755-47620661/0710  7691-47620661/0710  7763-47620661/0710  7747-47620661/0710  7739-47620661/0710           
Specializovaný finanční úřad      705-77620021/0710  7704-77620021/0710  7712-77620021/0710   -****         713-77620021/0710   7720-77620021/0710  748-77620021/0710  -****        -****        -****        -****        -****                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
Poznámky:
*Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb.
***Daň z převodu nemovitostí, daň darovací a daň dědická dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013.
****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí, daně darovací a daně dědické.