MF-3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012

Schválený:
MF-3
Pokyn
k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
Referent:
Eva Lepšíková,
tel.: 257 044 241
Č.j.: MF-25352/2013/39
PID: MFCR3XENNQ
I.
V souladu s § 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení (dále jen „oprávněné orgány“). Bloky na pokuty za přestupky jsou správními orgány České republiky používány i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných právních předpisů.
V průběhu roku 2012 Ministerstvo financí vypracovalo zcela nové vzory pokutových bloků, ve kterých byly oproti původním vzorům provedeny zásadní změny.
Účinnost jejich používání byla stanovena od 1. 1. 2013. Vydání tiskem a distribuce nových pokutových bloků na krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a Generální ředitelství cel v sídlech celních úřadů bylo dokončeno v měsíci prosinci 2012.
Podrobná a obsáhlá prezentace k novým pokutovým blokům, metodický Pokyn č. MF - 2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních, včetně dalších informací vztahujících se k novým pokutovým blokům a tiskopisům k vedení evidence pokutových bloků jsou zveřejněny na níže uvedených webových stránkách
Ministerstva financí
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_bloky_informace.html
Generálního finančního ředitelství
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_16116.html?year=0
Generálního ředitelství cel
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/search.aspx?k=-pokutov%c3%a9+bloky
Pokutové bloky, které byly vydány Ministerstvem financí od roku 1993 do roku 2012 tiskem a distribuovány oprávněným orgánům, pozbyly ke dni 31. 12. 2012 platnost. Nelze je tedy pro ukládání pokut v blokovém řízení dále používat. Uložení pokut v rámci blokového řízení na neplatných pokutových blocích by mělo za následek neplatnost uložených pokut.
Jedná se o níže uvedené pokutové bloky, u nichž bude provedena na základě tohoto pokynu hromadná fyzická likvidace:
Řada 26
- distribuce pokutových bloků zabezpečovaná orgány celní správy:
• 26 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
• 26 6101 - Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6102 - Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6103 - Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6104 - Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6105 - Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6106 - Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6107 - Bloky v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6108 - Bloky v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6109 - Bloky v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6110 - Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky
• 26 6220 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)
• 26 6221 - Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)
• 26 6222 - Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)
• 26 6223 - Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu)
• 26 6224 - Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu).
Řada 46
- distribuce pokutových bloků zabezpečovaná krajskými úřady:
• 46 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
• 46 6101 - Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6102 - Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6103 - Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6104 - Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6105 - Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6106 - Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6107 - Bloky v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6108 - Bloky v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6109 - Bloky v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6110 - Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi.
Do hromadné fyzické likvidace pokutových bloků prováděné na základě tohoto pokynu budou zahrnuty všechny neplatné pokutové bloky jednoznačně identifikovatelné, obsahující části „A“ i „B“ (viz odst. 15 Pokynu č. MF - 2), kromě pokutových bloků, u kterých došlo k jejich znehodnocení do 31. 12. 2012.
Neplatné pokutové bloky musí být do okamžiku fyzické likvidace zabezpečeny proti ztrátě, odcizení či zneužití - viz článek 15 Pokynu č. MF - 2, ve kterém se uvádí: „V případě, že po 1. 1. 2013 dojde ke ztrátě, zničení či odcizení hodnotových pokutových bloků, které ke dni 31. 12. 2012 ukončí svoji platnost, musí být tyto ztracené, zničené či odcizené pokutové bloky také vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu orgánu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal. Jedná se o veškeré pokutové bloky vydané Ministerstvem financí od roku 1993 včetně do roku 2012 včetně“.
U neplatných pokutových bloků určených k fyzické likvidaci není nárok na finanční kompenzaci ani na protihodnotu v podobě nových pokutových bloků.
Pokutové bloky znehodnocené do 31. 12. 2012
(stornované pokutové bloky v důsledku chybného zápisu ukladatele, pokutové bloky fyzicky poškozené - zmačkané, potrhané apod.) budou moci být fyzicky zlikvidovány až na základě kladného vyřízení žádostí na odpis a fyzickou likvidaci pokutových bloků zaslaných prostřednictvím Generálního ředitelství cel, Magistrátu hlavního města Prahy a krajských úřadů Ministerstvu financí (viz článek 14 Pokynu č. D - 347 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních, platného do 31. 12. 2012).
Žádosti
o povolení odpisu a fyzické likvidace pokutových bloků znehodnocených do 31. 12. 2012 budou zasílány Generálnímu ředitelství cel v termínu do 15. 5. 2013, Magistrátu hlavního města Prahy a krajským úřadům v termínu do 30. 5. 2013 a prostřednictvím těchto úřadů Ministerstvu financí v termínu do 30. 6. 2013. Fyzická likvidace pokutových bloků prováděná na základě schválených žádostí Ministerstvem financí bude dokončena do 31. 12. 2013. O provedené fyzické likvidaci bude vyhotoven protokolární záznam, jehož jeden výtisk bude zaslán Ministerstvu financí. Pokutové bloky, u nichž došlo do 31. 12. 2012 k jejich odcizení, ztrátě nebo zničení, musí být zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu orgánu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal (viz článek 13 Pokynu č. D - 347).
II.
Postup pro vracení neplatných pokutových bloků celním úřadům a územním pracovištím celních úřadů
Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních, osobně předloží nebo zašlou
do 30. 6. 2013
příslušným celním úřadům, od kterých pokutové bloky odebraly,
písemný požadavek
na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků - plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu. Za úplnost předaných pokutových bloků odpovídá ukladatel.
V případě, že pokutové bloky byly vydány celními úřady, které ke dni 31. 12. 2012 ukončily svoji činnost, bude písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků zaslán těm nástupnickým územním pracovištím celních úřadů nově zřízeným od 1. 1. 2013, u kterých je vedena evidence pokutových bloků vydaných do 31. 12. 2012.
V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky, které ke dni 31. 12. 2012 pozbyly platnost.
Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků bude obsahovat
:
• skladové číslo pokutových bloků,
• název, včetně nominální hodnoty v Kč,
• sérii / rok výroby,
• číslo prvního a posledního listu ve svazku dle druhu pokutového bloku,
• počet ks svazků bloků,
• počet ks listů bloků,
• celkovou nominální hodnotu pokutových bloků v Kč.
Požadavek k vrácení pokutových bloků bude zaslán též v elektronické podobě. Pro tento účel lze použít tiskopis skl. č. 25 5655 „Předávací protokoly pokutových bloků“, u kterého je možnost jeho vyplnění v počítači, uložení údajů a elektronické odeslání (příloha č. 1). Pracovníci celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci.
Následně na to vyzvou
příslušné orgány a úřady k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušných celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů. Originály soupisů zůstanou na celních úřadech a územních pracovištích celních úřadů, kopie opatřené otisky kulatého razítka a podpisem oprávněných osob celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů budou vráceny zpět příslušným orgánům nebo úřadům, od kterých byly pokutové bloky převzaty.
Stejným způsobem bude vyhotoven soupis pokutových bloků, které jsou na zásobách celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů.
III.
Postup pro vracení neplatných pokutových bloků obecním, městským, magistrátním a krajským úřadům, úřadům městských částí a Magistrátu hlavního města Prahy
Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních osobně předloží nebo zašlou do
30. 6. 2013
místně příslušným obecním úřadům, městským úřadům, magistrátním úřadům, krajským úřadům, úřadům městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy, od kterých pokutové bloky odebraly,
písemný požadavek
na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků - plyne-li výnos z pokut do rozpočtu krajských úřadů nebo obcí. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky, které ke dni 31. 12. 2012 pozbyly platnost.
Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků bude obsahovat
:
• skladové číslo pokutových bloků,
• název včetně nominální hodnoty v Kč,
• sérii / rok výroby,
• číslo prvního a posledního listu ve svazku dle druhu pokutového bloku,
• počet ks svazků bloků,
• počet ks listů bloků,
• celkovou nominální hodnotu pokutových bloků v Kč.
Požadavek k vrácení pokutových bloků bude zaslán též v elektronické podobě. Pro tento účel lze použít tiskopis skl. č. 45 4435 „Předávací protokoly pokutových bloků“, u kterého je možnost jeho vyplnění v počítači, uložení údajů a elektronické odeslání (příloha č. 2).
Pracovníci místně příslušných obecních úřadů, městských úřadů, magistrátních úřadů, krajských úřadů, úřadů městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci.
Následně na to
vyzvou příslušné orgány a úřady k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad. Originály soupisů zůstanou na místně příslušných obecních úřadech, městských úřadech, magistrátních úřadech, krajských úřadech, úřadech městských částí hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy. Kopie opatřené otisky kulatého razítka a podpisem oprávněných osob úřadů budou vráceny zpět příslušným orgánům nebo úřadům, od kterých byly pokutové bloky převzaty.
Obdobně budou sepsány pokutové bloky, které jsou na skladových zásobách výše uvedených úřadů. Magistrátní úřady, městské úřady, obecní úřady a úřady městských částí hlavního města Prahy provedou sumarizaci a soupis vrácených pokutových bloků ve dvojím vyhotovení a zároveň s pokutovými bloky je předají po
předchozím projednání
krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto úřady potvrdí převzetí a po odsouhlasení pokutové bloky převezmou.
IV.
Fyzická likvidace pokutových bloků
Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných celních úřadů, územních pracovišť celních úřadů, příslušných krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy. Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.
Za tímto účelem ustanoví celní úřady, územní pracoviště celních úřadů, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy členy likvidační komise, kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití a kteří budou při provádění fyzické likvidace osobně účastni. V případě již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvidaci pokutových bloků, na základě povolení vydaného Ministerstvem financí nebo likvidačních komisí pro nakládání s majetkem, není nutné nové členy likvidační komise volit.
Fyzická likvidace
všech pokutových bloků roku výroby 1993-2012 bude dokončena v termínu do
31. 12. 2013.
O jejím provedení budou pořízeny protokolární zápisy.
Celní úřady a územní pracoviště celních úřadů vypracují protokolární zápis ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na celních úřadech a územních pracovištích celních úřadů provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána Generálnímu ředitelství cel. Jeden výtisk za každý celní úřad a územní pracoviště celního úřadu zůstane na Generálním ředitelství cel, druhý výtisk bude souhrnně od všech celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů, u kterých byla provedena fyzická likvidace, zaslán Generálním ředitelstvím cel odboru 39 Správní činnosti Ministerstva financí.
Krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy vypracují protokolární zápis o likvidaci pokutových bloků ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk si ponechají pro vlastní potřebu, druhý výtisk bude zaslán odboru 39 Správní činnosti Ministerstva financí.
V.
Průběh fyzické likvidace neplatných pokutových bloků bude u celních úřadů a územních pracovišť celních úřadů zastřešovat Generální ředitelství cel, a to počínaje předkládáním požadavků na zpětvzetí pokutových bloků oprávněnými orgány celním úřadům a územním pracovištím celních úřadů, až po vyhotovení protokolárních zápisů o provedené fyzické likvidaci pokutových bloků celními úřady a územními pracovišti celních úřadů a jejich následné odeslání Generálním ředitelstvím cel Ministerstvu financí.
VI.
Podle Pokynu č. MF - 3 postupují všechny úřady a orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních a všechny úřady a orgány, které pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut vydávají.
VII.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho schválení.
RNDr. Ladislav Minčič, CSc. MBA, v. r.
1. náměstek ministra financí
 
Příloha 1
Vzory - řada 26
          

 
Příloha 2
Vzory - řada 46
          

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb., o přestupcích