FZ05/2013 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - aktualizace

Schválený:
FZ05/2013
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - aktualizace
Ve Finančním zpravodaji č. 9/2012 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013, který obsahoval mimo jiné i část
III. Specifika při placení zajištění daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
S účinností
od 1. ledna 2013
dochází novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ke vzniku ručení oprávněného příjemce. Tento nový ručitelský vztah způsobil změny nejen ve III. části článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 věnované specifikaci při placení zajištění daně dle zákona o DPH, ale i v popisech týkajících se obsahu položky "Zpráva pro příjemce" u jednotlivých způsobů placení daně.
Článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 má následující aktualizované znění. Ke dni 1. lednu 2013 nabyl účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která má vliv i na samotné placení daní již od začátku roku 2013.
Územní finanční orgány v podobě soustavy 199 finančních úřadů k 31. prosinci 2012 zanikly včetně jejich bankovních účtů určených k placení daní do konce roku 2012.
Od 1. ledna 2013
je nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a
Specializovaný finanční úřad
(dále jen SFÚ) s působností na celém území České republiky, který vznikl již k 1. 1. 2012.
Původních 199 finančních úřadů se k 1. lednu 2013 transformovalo na územní pracoviště jednotlivých finančních úřadů. Přehled rušených 199 finančních úřadů k 31. prosinci 2012 a jejich nástupnických finančních úřadů od 1. ledna 2013 je uveden v Příloze č. 1.
Pro bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu nového finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví
z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou
:
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 4 (pro SFÚ).
Matriková část
(matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Od 1. ledna 2013 byla každému vzniklému finančnímu úřadu přidělena nová matrika. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Středočeský kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-77628111/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím
poštovní poukázky typu A
nebo bezhotovostně prostřednictvím
bankovního příkazu z bankovního účtu
případně formou
internetového bankovnictví
.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního úřadu.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud daňový subjekt použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro daňový subjekt z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly
dobře identifikovatelné
(jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána
černá barva písma
(při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky:
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Č. účtu
- Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru
předčíslí-matrika/kód banky
. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky:
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.).
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Tr. kód
(Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje číselné označení p
ředčíslí a matriky účtu finančního úřadu
, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 77628031 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480077628031. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-77628031/0710.
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
V. symbol
(Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
K. symbol
(Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodací pošta. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II. Bezhotovostní placení
1.
Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou b
ankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u některé komerční banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu finančního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-77628031). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 4 (pro SFÚ). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Upozorňujeme na nezbytnost
zadání předčíslí bankovního účtu
. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Máli daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol
1148
.
Specifický symbol
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti. Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.).
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 4 (pro SFÚ). Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Specifický symbol
- v případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (blíže viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148. Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu (blíže viz část III.). Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III. Specifika při placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p.
Od 1. 1. 2013 dochází podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), k rozšíření institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. Nově je zakotveno v § 108a zákona o DPH, také ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje: Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 3 (pro finanční úřady kromě Specializovaného finančního úřadu) a v Příloze č. 4 (pro Specializovaný finanční úřad).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 2 (pro finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky
- 0710 (kód České národní banky). Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).
Specifický symbol
- uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění on), viz výše uvedené písm. c).
Konstantní symbol
- při bezhotovostní platbě se uvede 1148, při hotovostní platbě se uvede 1149. Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 25. 3. 2013, tzn. 25/03/2013-P
nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 30. 4. 2013, tzn. 30/04/2013-U
Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:
- den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 2. 4. 2013, tzn. 02/04/2013-O
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci
mezinárodního platebního styku
se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
• 2 znaky - kód země
• 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
• 4 znaky - kód banky
• 6 znaků - PBÚ
• 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitostí vedeného u ČNB.
Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku:
    


V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku:
CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
• První část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu)
• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika)
• Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 včetně jeho čtyř příloh:
Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 („převodový můstek“),
Příloha č. 2 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 3 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 4 Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní
je možné nalézt na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství http://cds.mfcr.cz v nabídce Placení daní, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
Na závěr upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství Finanční správy ČR zpřístupňuje na internetových stránkách
Daňového portálu
aplikaci
Daňová informační schránka
, která umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tzn. k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o aplikacích Daňového portálu je možné získat na internetové adrese www.daneelektronicky.cz.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru evidence daní Generální finanční ředitelství
 
Příloha 1
Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013
------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------                               
   Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012           Seznam finančních úřadů od 1. 1. 2013
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
     Název finančního úřadu              Název finančního úřadu  Sídlo finančního úřadu
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad pro Prahu 1                   Finanční úřad pro hlavní   
Finanční úřad pro Prahu 2                   město Prahu          Praha
Finanční úřad pro Prahu 3                   
Finanční úřad pro Prahu 4                             
Finanční úřad pro Prahu 5                             
Finanční úřad pro Prahu 6                             
Finanční úřad pro Prahu 7                             
Finanční úřad pro Prahu 8                             
Finanční úřad pro Prahu 9                             
Finanční úřad pro Prahu 10                            
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město                       
Finanční úřad v Praze v Modřanech                         
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Benešově                             
Finanční úřad ve Vlašimi                    Finanční úřad pro       Praha
Finanční úřad ve Voticích                   Středočeský kraj
Finanční úřad v Berouně                              
Finanční úřad v Hořovicích                            
Finanční úřad v Kladně                              
Finanční úřad ve Slaném                              
Finanční úřad v Kolíně                              
Finanční úřad v Českém Brodě                           
Finanční úřad v Kutné Hoře                            
Finanční úřad v Čáslavi                              
Finanční úřad v Mělníce                              
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou                       
Finanční úřad v Neratovicích                           
Finanční úřad v Mladé Boleslavi                          
Finanční úřad v Mnichově Hradišti                         
Finanční úřad v Nymburku                             
Finanční úřad v Poděbradech                            
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi               
Finanční úřad v Říčanech                             
Finanční úřad Praha - západ                            
Finanční úřad v Příbrami                             
Finanční úřad v Dobříši                              
Finanční úřad v Sedlčanech                            
Finanční úřad v Rakovníku                             
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Českých Budějovicích              Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Trhových Svinech                Jihočeský kraj   České Budějovice
Finanční úřad v Týně nad Vltavou                          
Finanční úřad v Českém Krumlově                          
Finanční úřad v Kaplici                              
Finanční úřad v Jindřichově Hradci                         
Finanční úřad v Dačicích                              
Finanční úřad v Třeboni                              
Finanční úřad v Písku                               
Finanční úřad v Milevsku                              
Finanční úřad v Prachaticích                            
Finanční úřad v Vimperku                              
Finanční úřad ve Strakonicích                           
Finanční úřad v Blatné                               
Finanční úřad ve Vodňanech                             
Finanční úřad v Táboře                               
Finanční úřad v Soběslavi                             
Finanční úřad v Domažlicích                            
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------                                         
Finanční     úřad v Horšovském Týně                Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Klatovech                   Plzeňský kraj         Plzeň
Finanční úřad v Horažďovicích                           
Finanční úřad v Sušici                               
Finanční úřad v Plzni                               
Finanční úřad Plzeň - jih                             
Finanční úřad v Blovicích                             
Finanční úřad v Přešticích                             
Finanční úřad Plzeň - sever                            
Finanční úřad v Kralovicích                            
Finanční úřad v Rokycanech                             
Finanční úřad v Tachově                              
Finanční úřad ve Stříbře                              
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Chebu                               
Finanční úřad v Aši                     Finanční úřad pro   Karlovy Vary
Finanční úřad v Mariánských Lázních             Karlovarský kraj
Finanční úřad v Karlových Varech                                
Finanční úřad v Ostrově                              
Finanční úřad v Sokolově                              
Finanční úřad v Kraslicích                             
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Děčíně                   Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Rumburku                  Ústecký kraj      Ústí nad Labem
Finanční úřad v Chomutově                             
Finanční úřad v Kadani                               
Finanční úřad v Litoměřicích                            
Finanční úřad v Libochovicích                           
Finanční úřad v Roudnici nad Labem                         
Finanční úřad v Lounech                              
Finanční úřad v Podbořanech                            
Finanční úřad v Žatci                               
Finanční úřad v Mostě                               
Finanční úřad v Litvínově                             
Finanční úřad v Teplicích                             
Finanční úřad v Bílině                               
Finanční úřad v Ústí nad Labem                           
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Česlé Lípě                 Finanční úřad pro      Liberec
Finanční úřad v Novém Boru                 Liberecký kraj
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou                    
Finanční úřad v Tanvaldě                              
Finanční úřad v Železném Brodě                           
Finanční úřad v Liberci                              
Finanční úřad ve Frýdlantě                             
Finanční úřad v Semilech                              
Finanční úřad v Jilemnici                             
Finanční úřad v Turnově                              
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------                        
Finanční úřad v Hradci Králové              Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Novém Bydžově               Královehradecký       Hradec Králové
Finanční úřad v Jičíně                  kraj
Finanční úřad v Hořicích                              
Finanční úřad v Nové Pace                             
Finanční úřad v Náchodě                              
Finanční úřad v Broumově                              
Finanční úřad v Jaroměři                              
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou                        
Finanční úřad v Dobrušce                              
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí                        
Finanční úřad v Trutnově                              
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem                      
Finanční úřad ve Vrchlabí                             
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Chrudimi                              
Finanční úřad v Hlinsku                  Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Pardubicích                Pardubický kraj      Pardubice
Finanční úřad v Holicích                                
Finanční úřad v Přelouči                              
Finanční úřad ve Svitavách                             
Finanční úřad v Litomyšli                             
Finanční úřad v Moravské Třebové                          
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí                          
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě                           
Finanční úřad v Žamberku                              
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Pelhřimově                Finanční úřad pro
Finanční úřad v Humpolci                 Kraj Vysočina        Jihlava
Finanční úřad v Pacově                               
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě                          
Finanční úřad v Chotěboři                             
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou                         
Finanční úřad v Jihlavě                              
Finanční úřad v Telči                               
Finanční úřad v Třebíči                              
Finanční úřad v Moravských Budějovicích                      
Finanční úřad v Náměští nad Oslavou                        
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou                         
Finanční úřad v Bystřici nad Pernstějnem                      
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí                          
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Blansku                 Finanční úřad pro 
Finanční úřad v Boskovicích               Jihomoravský kraj       Brno
Finanční úřad Brno I                         
Finanční úřad Brno II                               
Finanční úřad Brno III                               
Finanční úřad Brno IV                               
Finanční úřad Brno - venkov                            
Finanční úřad v Ivančicích                             
Finanční úřad v Tišnově                              
Finanční úřad v Břeclavi                              
Finanční úřad v Hustopečích                            
Finanční úřad v Mikulově                              
Finanční úřad v Hodoníně                              
Finanční úřad v Kyjově                               
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou                        
Finanční úřad ve Vyškově                              
Finanční úřad v Bučovicích                             
Finanční úřad ve Slavkově u Brna                          
Finanční úřad ve Znojmě                              
Finanční úřad v Moravském Krumlově                         
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Prostějově                Finanční úřad pro       Olomouc
Finanční úřad v Konici                  Olomoucký kraj
Finanční úřad v Olomouci                              
Finanční úřad v Litovli                              
Finanční úřad ve Štenberku                             
Finanční úřad v Přerově                              
Finanční úřad v Hranicích                                 
Finanční úřad v Šumperku                              
Finanční úřad v Jeseníku                              
Finanční úřad v Zábřehu                              
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad v Bruntále                 Finanční úřad pro  
Finanční úřad v Krnově                  Moravskoslezský kraj     Ostrava
Finanční úřad ve Frýdku-Místku             
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí                      
Finanční úřad v Třinci                               
Finanční úřad v Karviné                              
Finanční úřad v Bohumíně                              
Finanční úřad v Českém Těšíně                           
Finanční úřad v Havířově                              
Finanční úřad v Orlové                               
Finanční úřad v Novém Jičíně                            
Finanční úřad ve Fulneku                              
Finanční úřad v Kopřivnici                             
Finanční úřad v Opavě                               
Finanční úřad v Hlučíně                              
Finanční úřad Ostrava I                              
Finanční úřad Ostrava II                              
Finanční úřad Ostrava III                             
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Finanční úřad ve Zlíně                 Finanční úřad pro 
Finanční úřad v Luhačovicích              Zlínský kraj          Zlín
Finanční úřad v Otrokovicích                           
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách                      
Finanční úřad v Kroměříži                             
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem                       
Finanční úřad v Holešově                             
Finanční úřad v Uherském Hradišti                         
Finanční úřad v Uherském Brodě                          
Finanční úřad ve Vsetíně                             
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm                       
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí                        
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
 
 
Příloha 2
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) od 1. 1. 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    
    Název finančního úřadu        Sídlo finančního úřadu  Matrika     Kód banky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Specializovaný finanční úřad         Praha          77620021      0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu     Praha          77628031      0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj      Praha          77628111      0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj       České Budějovice     77627231      0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj       Plzeň          77627311      0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj      Karlovy Vary       77629341      0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj        Ústí nad Labem      77621411      0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj       Liberec         77628461      0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj    Hradec Králové      77626511      0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj      Pardubice        77622561      0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina       Jihlava         67626681      0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj     Brno           77628621      0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj       Olomouc         47623811      0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj    Ostrava         77621761      0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj        Zlín           47620661      0710
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro jednotlivé druhy daní
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
                    Název daně                     Předčíslí účtu
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Daň darovací                                            7747
Daň dědická                                             7739
Daň silniční                                             748
Daň z nemovitostí                                          7755
Daň z převodu nemovitostí                                      7763
Daň z přidané hodnoty                                        705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby                 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                          721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků                 713
Daň z příjmů obyvatelstva                                      2700
Daň z příjmů právnických osob                                    7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby                 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                           2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                      3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                               1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.             2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.         2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                         8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.                   8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                         8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                   5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva                5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního prostředí           5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy                     5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet                   4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                        5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                        5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                         5784
Ostatní příjmy                                           4757
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                    2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                             3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná     prevence                      1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí                  1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách              8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                             6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                          9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb.                6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                            9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší                 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                           9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                        3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                             1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                              6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod          6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost                   3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                              1732
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                           9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% Státní fond životního prostředí                 9785
Pokuty na místě zaplacené                                      3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% Státní fond životního prostředí             6728
Pokuty za porušení životního prostředí - zrušené zákony                       9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí                           6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - Státní fond životního prostředí                  6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                     9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                         8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.                  8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.                      6701
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - rozpočty obcí              8782
Poplatky za porušení životního prostředí - zrušené zákony - Státní fond životního prostředí     8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.                  8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                                    1724
Příslušenství daní                                         4706
Spotřební daň z lihu                                        4781
Spotřební daň z minerálních olejů                                  799
Spotřební daň z piva                                        4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                                 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                                 780
Správní poplatky                                          3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                              2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717   
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                                4730
Zrušené daně a jiné příjmy                                     7798
Zrušené daně a poplatky                                       1791
Zvláštní prostředky - exekuce                                     35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)                     10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)           20036
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.)        30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)       50032
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)                    70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)                     80039
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
*Poznámky: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).
 
Příloha 4
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                Název daně                 Předčíslí   Matrika   Kód banky
                                     účtu
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Daň silniční                                  748    77620021     0710
Daň z přidané hodnoty                             705    77620021     0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby      7720    77620021     0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků      713    77620021     0710
Daň z příjmů právnických osob                         7704    77620021     0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby     7712    77620021     0710
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                2743    77620021     0710
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.           3789    77620021     0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                    1716    77620021     0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.  2639    77620021     0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4        2655    77620021     0710
z. č. 202/1990 Sb.                     
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení        5725    77620021     0710
Odvody a penále za porušení     rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva     5661    77620021     0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond životního     5717    77620021     0710             
prostředí                                 
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy         5733    77620021     0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet        4722    77620021     0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I             5741    77620021     0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II             5776    77620021     0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond              5784    77620021     0710
Ostatní příjmy                                4757    77620021     0710
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti         2735    77620021     0710
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                  3754    77620021     0710
Pokuty na místě zaplacené                           3746    77620021     0710
Příslušenství daní                              4706    77620021     0710
Správní poplatky                               3711    77620021     0710
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                   2786    77620021     0710
Zvláštní prostředky - exekuce                          35    77620021     0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)          10030    77620021     0710
Zvláštní prostředky - zajištění daně                     20036    77620021     0710
(z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky                  30031    77620021     0710                          
 (z. č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.)                     
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky                 50032    77620021     0710                       
 (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.)                  
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby                   70033    77620021     0710               
 (z. č. 280/2009 Sb.)                           
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)          80039   77620021     0710
---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Poznámky: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.